Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Teaching Teaching & Understanding Understanding

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Teaching Teaching & Understanding Understanding"— Præsentationens transcript:

1 Teaching Teaching & Understanding Understanding
Claus Brabrand, Ph.D. ((( ))) DAIMI, Dept. of Computer Science University of Aarhus

2 CBS/LL - talk instructions
Kære Claus jan 10, 2007 Jeg regner med, at du - efter at være blevet præsenteret - holder et oplæg om hvorfor du har lavet filmen. Når vi har set filmen, synes jeg blot at vi skal få en diskussion i gang. Hvordan det så skal foregå må vi lige finde ud af. Jens Tofteskov Hej Claus jan 10, 2007 Jeg blander mig lige mht. indholdet af seminaret og din forberedelse. På seminarerne lægges der op til en uhøjtidlig og uformel samtale mellem de fremmødte om det emne som nu er på dagsordnen. Jeg plejer at understrege overfor oplægsholderne at de ikke skal se det som en traditionel fremlæggelse men blot nogle markante stikord så der kommer en diskussion igang. Læg derfor ikke mange kræfter i forberedelserne men kom med et par gode markante udsagn. Så kan debatten nuancere og udvikle sig. Michael Pedersen

3 Mini Seminar Outline (30/1)
Introduction: Why make the film? Screening (19 min) Let's watch the film... Contents vs. Competences: Why competences in course descriptions? New Danish Grade Scale: What does this have to do with the new Danish grade scale Discussion: Q'n'A and discussion: "the answer is Constructive Alignment" !? 1 2 3 4 5

4 Introduction 1 Why make the film ?

5 Let's watch the film... 2

6 Production Manuscript (fall 2005 -- june 22, 2006) Casting
planning/location-spotting (9-10/8) filming/audio/graphics (11-22/8) rough editing (17-23/8) editing/intro/outro (24/8-8/9) biggs correction+epilogue (20/10) released (26/10) vacation june august september october Premiere Sandbjerg (24/8) UPN (12/9) Manuscript (fall june 22, 2006) Casting Planning (incl. location-spotting) Filming (incl. audio, graphics, ...) Editing

7 Post Production Award/press Translation Subtitles DVD printing
translation: 7 lang's (15-27/11) menu/subtitles (21/11-8/12) cover/disc design (22/11-8/12) printing (11-21/12) vacation advertizing november december january DAIMI (10/10) Award/press Translation Subtitles DVD printing Future: Advertizing

8 Statistics Non-profit sales: 1551 DVDs University servers:
Online viewing University servers: teaching.mov views (online) teaching.m4v views (online) Google video: video.google.com views (online) TOTAL*: views (online) *) excl. local distribution, public screenings, ... ...as of (Jan. 28, '07) DVDs Non-profit sales: DVDs ...since its release: Dec. 21, '06

9 Statement from the award jury:
Award Jury Statement "The Golden Ratio" award, 2006: Jury: Danish film and pedagogy experts Statement from the award jury: The production conveys substantial insights from the area of didactics (university studies in education). It is a basis for a discussion about three perspectives on higher education; the students' activities, the teachers' activities, and the subject matter to be taught and learned. It is intended for teachers and students at higher educational institutions. It is an exemplary basis for reflection with good identificational opportunities for the target audience. In about twenty minutes it manages to convey a complicated message in a very well-structured and thought-provoking way. One of the mechanisms used is humour; another, images and graphics. It is not just a 'double portrayal', where images and spoken words elicit the same information in two different ways. On the contrary, sound, image, and graphic elements are brought together elegantly forming one united expression.

10 Languages Covered English, French, Spanish, Portuguese,
Italian, German, and Danish.

11 Homepage

12 Interactive Version

13 Contents vs. Competences
3 Why competences in course descriptions?

14 Problem med 'indhold' som mål
Hvad er problemet med 'indhold' alene som læringsmål ?!? ræsonnere teoretisere analysere ræsonnere genfortælle analysere Læringsmål ? At lære om: differentialregning integralregning lineær algebra komplekse tal ... Stud. C enighed (ej kendt af stud.) tavs viden identificere cirka-beskrive Underviser analysere ræsonnere Stud. B Og selv hvis det så var muligt, er det jo eksamen der tæller i sidste ende (= operationel) Stud. A Censor identificere komplekse tal: når der står plus-et-eller-andet-"i" til sidst. :)

15 'Forståelse' som læringsmål ?
Hvorfor ikke bruge 'forståelse' som læringsmål ?!? Læringsmål ? At forstå: differentialregning integralregning lineær algebra komplekse tal ... differentialligninger ?! Svaret er enkelt: Det kan vi ikke evaluere (!)

16 'Kompetencer' som læringsmål !
'Kompetence' som læringsmål ! Evaluering = Bede den studerende gøre noget, og så teste produkt og/eller process Læringsmål ! Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne: anvende metode.. bevise egenskaber.. analysere ... ... NB: 'forståelse' er naturligvis en forudsætning (!) NB: operationelt i sin natur (~ verber) 'SOLO' = Structure of the Observed Learning Outcome

17 Fordele ved 'SOLO' SOLO 5 SOLO 4 SOLO 3 SOLO 2 SOLO 1
 to generalize  to hypothesize  to theorize  ... "extended abstract" (kvalitative niveauer) dybde SOLO 4  to relate  to compare  to analyze  ... "relational" SOLO 3  to classify  to combine  to enumerate  ... "multi-structural" (kvantitative overflade niveauer) SOLO 2  to identify  to do procedure  to recite  ... "uni-structural" SOLO 1  no understanding  irrelevant information  misses point  ... "pre-structural" Fordele ved 'SOLO': Udviklet specielt til forskningsbaseret universitets-undervisning Konvergerer mod forskning (SOLO 5)

18 SOLO (flere verber) SOLO 5 SOLO 4 SOLO 2+3 "extended abstract"
at teoretisere at hypotisere at generalisere at kritisere teori at perspektivere at anvende teori (på 'fjerne' problemer) at forudsige at reflektere (grundlag for erkendelse) at bedømme (videnskabeligt grundlag) at diskutere (videnskabeligt grundlag) "extended abstract" SOLO 4 at analysere at argumentere at relatere at sammenligne at integrere at anvende teori (på 'nære' problemer) at ræsonnere (nå konklusion) at forklare (årsag-virkning) at forklare (ligheder-forskelle) at forklare (styrker-svagheder) "relational" SOLO 2+3 at strukturere at sammenfatte at kombinere at klassificere at beskrive at udføre procedure at parafrasere at referere at enumerere at navngive at identificere at recitere "multi structural" & "uni structural"

19 How to Implement Alignment
Proces (helt konkret): 1) Overvej grundigt: overordnede kursus-mål (hvad skal de stud. lære?) Konkrete anbefalinger (læringsmål): 2.1) Standard formulering 2.2) List del-mål som (ca. 4-10) bullets 2.3) Vælg kompetencer fra 'SOLO' og skriv som Udsagnsord+Navneord 2.4) Undgå forståelsesmål 2.5) Undgå tillægsord 2.6) Tilføj evt. forsknings-forudsætninger 2.7) Check niveau ~ kursus-år 2.8) Check forudsætninger kan være svært 2) Operationalisér disse mål: udtryk som læringsmål (SOLO kompetencer) alignment 3a) Vælg hensigtsmæssig eksamensform (ift. læringsmålene) 3b) Vælg hensigtsmæssig undervisningsform (ift. læringsmålene) Færdig!

20 What does this have to do with the new Danish grade scale?
4 What does this have to do with the new Danish grade scale?

21 The New Danish Grade Scale
-- graden af målopfyldelse ++ A: 10% B: 25% C: 30% D: 25% E: 10% ikke-bestået bestået (ift. "ECTS-skalaens relative fordeling"; Tabel 11, p. 27) ((( Tabel 11, p. 27 ))) ECTS-skalaen, relativ fordeling (mellem beståede karakterer) 10% 25% 30% 25% 10% (laveste) 22,5 (interval-midtpkt) 50 (interval-midtpkt) 77,5 (interval-midtpkt) 100 (højeste) dividér med 10 og afrund 2 5 8 10 symmetrisk spejling af beståede karakterer -5 -2 læg 2 til 02 4 7 10 12 undgå "psykogisk effekt" ved negative tal -3 00

22 Key Points (New Grading)
Adoption of a new grade scale (Sep. 1, 2007) §1-8 Requirement: absolute grading §9 Grade = degree of goal-fulfillment (overall evaluation) §10 Requirement: explicit goal-descriptions §10, §19

23 Karaktergivning ? §10: Karakter = grad af målopfyldelse (samlet vurdering) §9: Absolut karaktergivning Læringsmål Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne: lokalisere gener på kromosomer anvende simple beregninger: (e.g. rekombinationsfrekvenser, udspaltninger, indavlskoefficienter, Hardy-Weinberg, evol. ligevægte). redegøre for og foretage koblingsanalyse redegøre for grundlæggende genetiske begreber: (e.g. mutation, variation, indavl, naturlig selektion). beskrive og analysere simple arvegange analysere nedarvning af flere gener samtidig Den ringe præstation -3 Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. F Den utilstrække- lige præstation 00 Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Fx Den tilstrække- 02 Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demon- strerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. E Den jævne præstation 4 Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. D Den gode præstation 7 Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. C Den fortrinlige præstation 10 Karakteren 10 gives for fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. B Den fremragen- de præstation 12 Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demon- strerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. A Karaktergivning: 12 = 'Udtømmende' 10 = 'Omfattende' (med nogle mindre væsentlige mangler) 7 = 'Omfattende' (med en del mangler) osv... ...set gennem en forskers øjne (forsknings-baseret undervisning)

24 The answer is 'Constructive Alignment' !?
Discussion... 5 The answer is 'Constructive Alignment' !?

25 Course Descriptions: The process and examples
BONUS SLIDES Course Descriptions: The process and examples

26 Calculus II Type af kursus Grundkursus, Matematik
v/ Bettina Dahl Søndergaard Steno Instituttet.

27 Calculus II Læringsmål
Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne: anvende basale metoder og resultater inden for calculus til at løse opgaver: differential- og integral-regning i en og flere variable, lineær algebra og rækketeori. argumentere for skridtene i opgaveløsninger formulere korrekte argumenter benytte matematisk terminologi og symbolsprog alignment Evalueringsform 4 timers skriftlig eksamen med alle sædvanlige hjælpemidler (bærbar pc, bøger, noter o.lign.). Bedømmes efter 7-trinskalaen med intern censur. Undervisningsform Forelæsninger 4 timer pr. uge, øvelser 2 timer pr. uge, matematiklaboratoriet 3 timer pr. uge. Obligatorisk Program Det er en forudsætning for at deltage i eksamen, at mindst 3 afleveringsopgaver skal være godkendt.

28 RUMFORSKNING OG RUMFART
Institut for Fysik og Astronomi v/ Hans Kjeldsen Type af kursus Overbygningskursus på kandidatuddannelsen.

29 Rumforskning og Rumfart
Læringsmål Deltagerne skal ved afslutningen af kurset kunne: redegøre for baggrund og indhold af en række centrale problemstillinger inden for rumforskning og rumfart. vurdere muligheder og begrænsninger som rumforskningen er underlagt. beskrive baggrunden og rammerne for en række eksisterende og planlagte rummissioner og sammenligne disse. analysere hvilke krav en given rummission stiller og i forlængelse af dette kunne opstille krav til specifikationen for forskellige rummissioner. søge efter faglige oplysninger, f.eks. videnskabeligt/teknisk litteratur, rapporter, specifikationer og anvende den fundne information i relation til det skriftlige arbejde. alignment Evalueringsform En karakter på basis af projektarbejde (afleveret rapport) – intern censur. Projektet vil have et omfang svarende til ca. 40 timers effektivt arbejde. Undervisningsformer 2 x 2 timers forelæsninger pr. uge (i 7 uger) og ca. 3 timers øvelser om ugen i de første 4 uger. I de sidste 3 uger arbejdes der på individuelle projekter

30 Semantik Type af kursus Grundkursus (2. år), Datalogi
v/ Claus Brabrand Datalogisk Institut.

31 Semantik Læringsmål Deltagerne skal ved afslutningen af kurset kunne:
beskrive formelt betydningen af en lang række programmerings-konstruktioner forklare fundamentale begreber, teknikker og resultater inden for formel semantik af programmeringssprog implementere semantiske beskrivelser i gængse programmeringssprog analysere betydningen af en lang række programmerings-konstruktioner sammenligne semantiske beskrivelser ræssonere om semantiske beskrivelser bevise konsekvenser ved semantiske beskrivelser anvende alle ovenstående kompetencer på konkrete programmer mhp. at kunne ræssonere om programmer samt bevise egenskaber ved dem. alignment Eksamensform 4 timers skriftlig eksamen med alle sædvanlige hjælpemidler. Intern censur. Undervisningsform Forelæsninger: 3 timer/uge Teoretiske øvelser: 3 timer/uge Obligatorisk Program For at blive indstillet til eksamen, skal alle ugentlige afleveringsopgaver være afleveret - og godkendt.


Download ppt "Teaching Teaching & Understanding Understanding"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google