Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vandplanerne – den videre proces

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vandplanerne – den videre proces"— Præsentationens transcript:

1 Vandplanerne – den videre proces
Plantekongres januar i Herning Kongrescenter Vandplanerne – den videre proces Thomas Bruun Jessen, Kontorchef, Naturstyrelsen Vandplaner i den endelige version Vandplanernes miljømål og indsatsbehov Vandplanernes indsatsprogram og virkemidler Den videre proces

2 De 23 vandplaner Danmark er opdelt i 4 vanddistrikter med i alt 23 vandplaner – et for hvert hovedvandopland Hver vandplan opstiller mål for miljøtilstanden i vandløb, søer, kystvande og grundvand Til hver vandplan er der knyttet et indsatsprogram, som beskriver indsats og virkemidler til opfyldelse af vandplanernes målsætning.

3 Opbygning af en vandplan
Miljømål Indsatsprogram Retningslinjer Plan Områdebeskrivelse Påvirkninger Tilstand Indsatsbehov Virkemidler og økonomi Redegørelse Kortbilag Tekniske baggrundsnotater m.v Bilag

4 Hvad er omfattet af vandplanerne?
Vandløb: Der er fastsat mål for ca km vandløb. Søer: Alle søer over 5 hektar samt visse søer mellem 1-5 hektar. Alle søer, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områder Kystvande: alle Grundvand: ca. 383 grundvandsforekomster

5 Økonomi Hvad koster vandplanerne?
Vand- og naturindsatsen udgør en samlet offentlig investering på ca. 4 mia. kr. i perioden Hertil skal lægges brugerfinansierede udgifter særligt på spildevands- og vandforsyningsområdet. Hvor kommer pengene fra til vandplanerne? Indsatsen i vandplanerne koster ca. 2.2 mia. som finansieres af bl.a.: EU’s landistriksprogram/statslige midler Pesticidafgifter Salg af arealer (MIM og FVM) Dertil brugerbetaling for spildevandsrensning (ca. 3.5 mia.)

6 Hovedelementerne i vandplanerne efter høring:
Forbedre kvaliteten i op til km vandløb ved at forbedre de fysiske forhold i vandløbene Reducerer kvælstofudledningen fra landbruget med cirka tons frem mod 2015 Yderligere kvælstof (Natur- og Landbrugskommissionen) Ved at reducere udledningen af fosfor med op til 190 tons får flere danske søer bedre vandkvalitet Tilstanden i vandløb og søer forbedres ved at reducere forurening fra punktkilder, herunder renseanlæg, regnbetingede overløb, spredt bebyggelse og akvakultur Indsats i forbindelse med vandindvindinger skal sikre tilstrækkelig vandføring i vandløb Kommunerne tænker klimatilpasning ind i indsatserne 

7 Virkemidler til reduktion af næringsstoffer (søer og kystvande)
Reduktion af næringsstofpåvirkning Omfang Effekt (N) Effekt (P) Generelle virkemidler Ændring af gødningsnormsystem 1.000 t N Ingen jordbearbejdning i efteråret ha 740 t N 1 t P Forbud mod pløjning af fodergræsmarker i visse perioder ha 230 t N Efterafgrøder i stedet for vintergrønne marker ha 690 t N 10 m randzoner 2.560 t N 160 t P Målrettede virkemidler Yderligere efterafgrøder ha 1.950 t N Ådale/vådområder til kvælstoffjernelse ha 1.130 t N Ådale/vådområder til fosforfjernelse 1.500 ha 30 t P Ialt 8.300 t N* 90 t P * t N/år (synergi fra øvrige virkemidler) 7

8 Virkemidler vandløb Restaurering
Ophør/reduceret vandløbsvedligeholdelse Fjernelse af spærringer

9 Vandløbsindsats - Ex. Assens Kommune Kommune Assens
Samlet vandløbslængde, km 397 Ophør/reduktion af vedligeholdelse, km 145 Restaurering, km 109 Genåbning af rørlagte vandløb, km 36 Antal spærringer, der skal fjernes 114

10 Punktkilde virkemidler
Spildevandsrensningen forbedres, hvor udledningen medfører, at miljømålene ikke kan nås Udvidelse af spildevandsrensningen i det åbne land Reduktion af udledningen fra regnbetingede udløb Forbedret rensning på udvalgte renseanlæg Forbedret rensning på udvalgte dambrug

11 Grundvandsindsats Indsatser og undtagelser i relation til grundvand i første planperiode: Overudnyttelse: Manglende viden omkring muligheder for flytning af kildepladser, - og økonomisk tung byrde. Kvantitativ påvirkning af overfladevand: Utilstrækkelig viden om sammenhæng. Ringe kemisk tilstand: Varetages af nationale planer, f.eks. pesticidhandlingsplaner, nationale godkendelsesordninger for anvendelse af pesticider, harmonikrav for udbringning af husdyrgødning mv. Drikkevand: indsatser varetages af kommunale indsatsplaner.

12 Kommunernes rolle Kommunerne skal senest et 1 år efter offentliggørelse af vandplanerne udarbejde handleplaner, der fortæller, hvordan de konkret vil nå vandplanernes mål Der vil efter behov skulle ske opdatering af sektorplanen, for eksempel de kommunale spildevandsplaner Kommunerne skal generelt forvalte i overensstemmelse med vandplanen og skal prioritere deres indsatser Prioriterer de indsatser som understøtter indsatser i forbindelse med klimatilpasning Forslag til den kommunale handleplan skal offentliggøres senest et halvt år efter vandplanens offentliggørelse

13 Det videre arbejde Klagefrist – 19. januar 2012 (tilblivelsen)
Kommunale handleplaner med udgangen af 2012 Vandplanerne gælder frem til udgangen af 2015 Næste vandplan med udgangen af 2015 Allerede i 2013 skal der foreligge en revideret basisanalyse, som er grundlag for de næste vandplaner 

14 Se mere på:

15 Vandplanens vandløbsindsatser
Forbedring af de fysiske forhold på op til km vandløb: Ændret vandløbsvedligeholdelse – ca km Vandløbsrestaurering – udlægning af grus og sten – ca. 800 km Åbning af rørlagte vandløb – ca. 200 km Fjernelse af udvalgte fysiske spærringer – ca stk.

16 Vandløbsindsats Proces for restaurering, åbning af rørlægninger og fjernelse af spærringer følger den gældende praksis. Kommunen søger staten om tilsagn om tilskud på baggrund af et skitseprojekt, der indeholder skøn over arealpåvirkninger og evt. erstatninger og forventede udgifter til detailprojektering og anlæg mv. Efter tilsagn godkender kommunen projektet efter vandløbsloven, hvorefter detailprojektering og anlægsarbejde kan igangsættes.

17 Vandløbsindsats Kommunen vurderer behov for ændring af vandløbsvedligeholdelse mhp. at opfylde miljømål Som noget nyt vil indkomsttab for landbrugsarealer som følge af indsatsen kunne kompenseres indenfor rammerne af Landdistriktsprogrammet Ramme for støtteordning er under udarbejdelse i Kommissionen Metodebeskrivelse for konsekvensvurdering og kortlægning af indsatspåvirkning er under udarbejdelse Opstille krav til datagrundlag for ensartet og landsdækkende vurdering i forhold til støtteordning Konsekvenskort er grundlag for udbetaling af kompensation

18 Vandløbsindsats Kommuner søger staten om tilsagn om støtte til konsekvensvurdering – skøn over udgifter til vurdering, arealpåvirkning mv. Efter tilsagn udføres konsekvensvurdering og kort – staten vurderer herefter om indsatsen skal gennemføres. Hvis ja, revideres vandløbsregulativet i forhold til den ændrede vedligeholdelse der ligger til grund for konsekvensvurderingen Revision efter gældende bestemmelser i vandløbsloven

19 Tak for opmærksomheden!
19


Download ppt "Vandplanerne – den videre proces"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google