Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Fordeling af overdragelsessum •Fordeling af den samlede kontantomregnede salgssum skal foretages.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Fordeling af overdragelsessum •Fordeling af den samlede kontantomregnede salgssum skal foretages."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Fordeling af overdragelsessum •Fordeling af den samlede kontantomregnede salgssum skal foretages på ejendommen og løsøret •Ejendommen •Maskiner og inventar •Mælkekvote •Betalingsrettigheder (formentlig fra 21. april 2005) •Beholdninger •Besætning

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Fordelingen af ejendommens pris •Fordelingen af ejendommens pris på: •Afskrivningsberettigede bygninger (opdelt på hver bygning) •Installationer •Jorden •Stuehuset •Jordbeholdninger •Medarbejderbolig •Grusforekomster •Skov •m.m.

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura •Når sælger og køber har modstående interesser, må parternes fordeling antages at være udtryk for de faktiske handelsværdier •Risiko for at fordelingen tilsidesættes, når: •køber ikke har interesse i afskrivningsgrundlaget •køber ikke kan udnytte afskrivningerne •sælger og køber ikke er uafhængige af hinanden •Familiehandler •Sælgers EBL og genvundne afskrivninger er uændret

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura •Handlen skal anskues som en helhed, dvs. fastsættelse af handelsværdien for de enkelte aktiver skal ske under hensyntagen til den samlede overdragelsessum •Kan hense til den vurderingsmæssige fordeling •Skal formentlig tage udgangspunkt i købers forhold jf. tidligere praksis vedrørende garageværdier også ved salg til en nabo, som efterfølgende udstykkede ejendommen til en bygningsparcel og beholdt jordparcellen

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Skattemyndighedernes prøvelse •Såvel den kontantomregnede salgssum som fordelingen på aktiver, som parterne har aftalt, er undergivet skattemyndighedernes prøvelse •Sælgers skattemyndighed træffer afgørelse om den samlede salgssum og fordelingen

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura •Begge parter skal høres, inden der træffes afgørelse •Afgørelsen er direkte bindende for såvel sælger som køber •Såvel sælger som køber kan påklage afgørelsen •Tilsidesættelse af den 3-årige ansættelsesfrist, når der er sket ændring for den anden part inden for den 3-årige frist

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Ugyldighed •SKM 2005.46.LSR •Parterne havde ikke fordelt en overdragelsessum på knowhow, goodwill m.m. •Fordelingen havde tilsyneladende ingen betydning for sælger •Køber havde selv foretaget en fordeling •Skattemyndigheden for køber kritiserede købers fordeling uden at høre sælger og sælgers skattemyndighed •Afgørelsen var derfor ugyldig, idet afgørelsen skulle være foretaget af sælgers myndighed og med høring af sælger

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Eksempel 1 omtalt i 12.1 Overdragelse af ejendom på 12,3 ha i december 2001 Vurdering 1. januar 2002: Stuehusværdi836.300 Grundværdi231.700 Forskelsværdi632.000 I alt1.700.000 Fordelt på baggrund af vurderingen Parternes fordeling Told og SkatAfvigelse Jord320.000900.000852.4125,6 pct. Driftsbygninger874.000150.000245.188-38,8 pct. Stuehus1.156.0001.300.0001.252.4003,8 pct. I alt2.350.000 - Overdrages til kr. 2.350.000. Fordeling heraf?

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Landsskatterettens bemærkninger (kendelse af 7. oktober 2004) •Parterne kan, hvor disse har konkret modstående interesser i forbindelse med handlen, forvente, at den skatteansættende myndighed vil lægge den aftalte fordeling af overdragelsessummen på de skatterelevante aktiver til grund. •Det gælder dog ikke, hvis den aftalte fordeling må anses for ”åbenbart forkert” •Ikke muligt at fastsætte nogen klar grænse for, hvornår en fordeling kan anses for ”åbenbart forkert” •Der må bl.a. tages hensyn til, at skønsusikkerheden ikke er den samme i alle handler •Der må foretages et samlet skøn, ved vurdering af om fordelingen af overdragelsessummen på de enkelte aktiver er åbenbart forkert •Som udgangspunkt kan der hentes en vis vejledning i de tidligere gældende retningslinjer om en 20 pct.-grænse for tilsidesættelse af afskrivningsgrundlag for landbrugets driftsbygninger.

10 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Eksempel 2. omtalt 12.2 Overdragelse af ejendom på 12,96 ha i november 2001 Vurdering nærmest handelstidspunktet: Stuehusværdi648.000 Grundværdi333.900 Forskelsværdi867.300 I alt1.850.000 Fordelt på baggrund af vurderingen Parternes fordeling Told og SkatAfvigelse Jord361.000620.000700.000- 11,4 pct. Driftsbygninger938.000500.000525.000- 4,8 pct. Stuehus701.000880.000775.00013,5 pct. I alt2.000.000 - Overdrages til kr. 2.000.000. Fordeling heraf?

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Familiehandler •Bundet af værdiansættelsescirkulæret ved fastsættelse af den samlede værdi. Denne værdi skal fordeles fair •Usikkert om ligningsmyndighederne er bundet af fordeling foretaget i gaveanmeldelse og usikkert, om man i dag kan afsige bindende ligningssvar, inden gaveafgifts- myndighederne har taget stilling til den samlede værdi •Formentlig ændres reglerne fra 1. juli 2005, således at man samlet kan få bindende forhåndsbesked omkring gaveafgiftspligtig værdi og fordelingen heraf •Man får på sigt formentlig koordineret gaveafgiftsområdet med indkomstområdet.


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Fordeling af overdragelsessum •Fordeling af den samlede kontantomregnede salgssum skal foretages."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google