Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Efteruddannelsesforløb

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Efteruddannelsesforløb"— Præsentationens transcript:

1 Efteruddannelsesforløb
Velkommen til: Efteruddannelsesforløb Ifbm. øget mulighed for magtanvendelse overfor børn og unge med ophold på åbne døgninstitutioner og opholdssteder

2 Succeskriterier At deltagerne er fortrolige med reglerne for magtanvendelse, herunder hvornår de kan anvendes At deltagerne får kendskab til forskellige metoder til forebyggelse af magtanvendelse At anvendelse af reglerne bliver mere ens på landsplan

3 Modul 1: Forklaring 3 timer
- Gennemgang af lovgrundlaget Modul 2: Fortolkning 4 timer - Reglerne anvendt i den pædagogiske praksis Modul 3: Forebyggelse 3½ time - Faglig kvalitet og forebyggelse af magtanvendelse Modul 4: Formidling 1½ time - Organisatorisk læring og videreformidling af kursets emner til kollegerne

4 Program Velkomst Modul 1 Forklaring Gennemgang af det juridiske materiale Frokost Modul 2 Fortolkning Intro til modul 2 og 3 Magtbegrebet i det pædagogiske arbejde At arbejde med magt i pædagogisk praksis Kaffepause Dilemmafilm – debat/dilemmaspil 16.00 Tak for i dag

5 Magtanvendelse og indgreb
i selvbestemmelsesretten

6 Indgreb i selvbestemmelsesretten
To hovedspørgsmål: Hvad er magtanvendelse/indgreb i selvbestemmelsesretten? Hvornår er magtanvendelse/indgreb i selvbestemmelsesretten tilladt?

7 Indgreb i selvbestemmelsesretten
Overskrifter Sikrede rettigheder Hjemmelskravet Servicelovens magtanvendelsesbegreb De enkelte magtanvendelsesbestemmelser Fysisk magtanvendelse Ydmygende, hånende og anden nedværdigende behandling Frihedsberøvelse Anstaltsanordninger/husordener Nødværge, nødret Omsorgspligt

8 Nyheder vedr. opholdssteder og visse institutioner
Bemærk: Ny institutionstype kan godkendes Udvidede magtbeføjelser for både opholdssteder og institutioner Regel Gælder for Ny? Kontrol med brevveksling og telefonsamtaler Opholdssteder Institutioner Ja Nej Tilbageholdelse de første 14 dage Undersøgelse af person Undersøgelse af opholdsrum Mulighed for aflåsning af døre og vinduer Delvist lukkede institutioner Mulighed for fysisk tilbageholdelse Delvist lukkede institutioner

9 Grundlovssikrede rettigheder
Grundloven sikrer bl.a.: Personlig frihed § 71 Boligens ukrænkelig § 72 Brevhemmelighed § 72 Personlig ejendomsret § 73 Indgreb i disse rettigheder kræver hjemmel

10 Menneskelig værdighed, artikel 3
Menneskerettigheder EMRK sikrer bl.a.: Menneskelig værdighed, artikel 3 Frihed og personlig sikkerhed, artikel 5 Respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance, artikel 8 Ejendomsret, 2.TP, artikel 1 Bevægelsesfrihed, 4. TP, artikel 2(1) Der kan ske indgreb i de fire sidstnævnte rettigheder, hvis: - lovhjemmel - nødvendigt for at kunne varetage bestemte hensyn - proportionalitet mellem indgrebet og det, man vil opnå

11 Børnekonventionen sikrer bl.a.:
Barnets ret til at blive hørt og få sine synspunkter tillagt vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed, artikel 12

12 Magtanvendelse/indgreb i selvbestemmelsesretten
Hvad er magtanvendelse eller indgreb i selvbestemmelsesretten m.v.? Eksempelvis: Fysisk magt Frihedsberøvelse Fratagelse af ejendele Undersøgelse af værelse Personundersøgelse Elektronisk overvågning

13 Det skal stå i lov eller bekendtgørelse at indgrebet må foretages.
Hjemmelskravet Det skal stå i lov eller bekendtgørelse at indgrebet må foretages. Det er vigtigt at forholde sig til: HVILKET indgreb, der må foretages HVILKE betingelser, der skal være opfyldt HVEM der kan beslutte indgrebet HVEM der må udføre det

14 Magtanvendelsesbekendtgørelsen Folkeskolebekendtgørelsen
Hjemmel Egentlig hjemmel: Serviceloven Magtanvendelsesbekendtgørelsen Folkeskolebekendtgørelsen Er der andre muligheder? Nødværge/nødret/nødhjælp? Omsorgspligten?

15 Hvilke regler gælder altid for indgreb?
Generelle regler Hvilke regler gælder altid for indgreb? Skal have hjemmel Skal stå i rimeligt forhold til formålet (Proportionalitet) Må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand Skal begrænses til det absolut nødvendige Afstraffelse er forbudt Ydmygende, hånende og anden nedværdigende behandling er forbudt

16 Forbuddet mod ydmygende, hånende og nedværdigende behandling
Generelle regler Forbuddet mod ydmygende, hånende og nedværdigende behandling Børn og unge er unikke individer – deres værdighed skal respekteres Ydmygende, hånende og anden nedværdigende behandling er forbudt Behandling må ikke give anledning til frygt, angst eller mindreværdsfølelse Det afgørende er ikke altid handlingen eller ordene, men måden og oplevelsen

17 Registrering og indberetning
Alle indgreb i sikrede rettigheder, skal registreres og indberettes til tilsynsmyndigheden Formålet med registrering og indberetning er: Retssikkerhedsgaranti for både børn/unge og personale Åbenhed og læring

18 Alle opholdssteder og institutionstyper
De konkrete regler Alle opholdssteder og institutionstyper

19 Føre barnet eller den unge til andet opholdssted Må aldrig være
De konkrete regler – alle institutioner og opholdssteder Fysisk magtanvendelse, bkg. § 2 Hvad er tilladt Fastholde Føre barnet eller den unge til andet opholdssted Må aldrig være Vold, førergreb, slag, skub, spark osv. Hvem beslutter Medarbejderen Særlige betingelser Fortsat ophold i fællesskabet uforsvarligt Eller Forhindres i at skade sig selv eller andre Alm. Betingelser (bkg. § 1) Skal stå i rimeligt forhold til formålet Må ikke erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand Begrænses til det absolut nødvendige

20 De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyper Fysisk magtanvendelse
Hvornår er det magt? Lægge en arm om skulderen og ”styre” ud af lokalet? ”Styre ud” mod verbale protester? Medarbejderen ved det som regel godt selv Brug faglig vurdering Hvis mindste tvivl, så er det nok magt – kontakt evt. tilsynsmyndighed

21 Flere-delt beslutningsproces:
De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyper Tilbageholdelse i 14 dage, bkg. § 11 Hvad er tilladt Tilbageholdelse i form af fysisk fastholdelse og ’tæt voksen-kontakt, herunder at en medarbejder står i døren eller lignende Må aldrig være Aflåste døre Hvem beslutter Flere-delt beslutningsproces: Børn- og Ungeudvalget skal beslutte at bestemmelsen kan anvendes over for barnet/den unge Kommunalbestyrelsen/forvaltningen skal beslutte hvor mange dage inden for de første 14 dage Lederen vurderer, om der skal sættes nærmere rammer, herunder tidsmæssige. Den enkelte medarbejder vurderer, hvornår det er nødvendigt inden for rammerne af tilladelsen Særlige betingelser Væsentlig betydning for barnets/den unges behov for støtte og Afgørende betydning for den socialpædagogiske behandling Alm. Betingelser (bkg. § 1 og § 11.5) Skal stå i rimeligt forhold til formålet Må ikke erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand Begrænses til det absolut nødvendige Afpasses efter forholdene

22 Hvornår er det tilbageholdelse, som kræver hjemmel?
De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyper Indgreb i bevægelsesfriheden Hvornår er det tilbageholdelse, som kræver hjemmel? At sætte sig på en stol uden for den unges værelse med det formål at beordre den unge tilbage på værelset, hvis han/hun forlader det? At stille sig i vejen for den unge, der vil ud? Kortvarigt/langvarigt? Tavst, truende eller mens man forsøger at overbevise?

23 Undersøgelse af person
De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyper Undersøgelse af person sel § 123a, bkg. § 12, 14, 15 og16 Hvad er tilladt Undersøgelse af person Forudsætning Mere lempelige metoder kan ikke anvendes, se næste side Må aldrig Medføre uforholdsmæssig krænkelse eller ubehag Dvs.: Man kan ikke lave personundersøgelse for at finde genstande, der kun udgør ”små” overtrædelser af f.eks. husregler Hvem beslutter Leder eller person bemyndiget af leder Særlige betingelser Der skal være bestemte grunde til at formode at barnet/den unge har genstande, der strider mod ordensbestemmelser eller sikkerhedshensyn Eks.: Barnet eller den unge er påvirket af stoffer eller alkohol, der mangler skarpe genstande fra køkken, værksted eller lignende, eller andre observationer gør det nærliggende at tro, at der er genstande i strid med ordensreglementet – eller som udgør en risiko for den unge eller andre Alm. Betingelser (bkg. § 1) Skal stå i rimeligt forhold til formålet Må ikke erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand Begrænses til det absolut nødvendige Afpasses efter forholdene Øvrige krav Se næste side

24 Mere lempelige metoder skal forsøges først
De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyper Undersøgelse af person sel § 123a, bkg. § 12, 14, 15 og 16 Øvrige krav: Mere lempelige metoder skal forsøges først Barnet/den unge skal have mulighed for først at aflevere de problematiske effekter Barnet/den unge skal orienteres om et evt. indgreb og om årsagen til indgrebet medmindre særlige grunde taler imod Barnet/den unge skal jfr. Børnekonventionens artikel 12 høres forud for indgrebet medmindre særlige grunde taler imod Indgreb skal ske så skånsomt som muligt Mindst to ansatte medmindre særlige omstændigheder Andre børn/unge må ikke overvære det Kun udvendig undersøgelse Ingen indtrængen i legemet Klap på tøjet Undersøgelse af lommer Undersøgelse af sko Kan kræve at den unge tager overtøj, hue og sko af Kun i absolut undtagelsestilfælde kan personundersøgelser foretages eller overværes af personer af modsat køn

25 Skal stå i rimeligt forhold til formålet
De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyper: Undersøgelse af opholdsrum sel § 123a, bkg. § 12, 13, 15 og 16 Undersøgelse af opholdsrum Forudsætning Mere lempelige metoder kan ikke anvendes, se næste side Må aldrig Medføre uforholdsmæssig krænkelse eller ubehag Dvs.: Man kan ikke undersøge opholdsrum for at finde genstande, der kun udgør ”små” overtrædelser af f.eks. husregler Hvem beslutter Leder eller person bemyndiget af leder Særlige betingelser Der skal være bestemte grunde til at formode at barnet/den unge har genstande, der strider mod ordensbestemmelser eller sikkerhedshensyn Eks.: Barnet eller den unge er påvirket af stoffer eller alkohol, der mangler skarpe genstande fra køkken, værksted eller lignende, eller andre observationer gør det nærliggende at tro, at der er genstande i strid med ordensreglementet – eller som udgør en risiko for den unge eller andre Alm. Betingelser (bkg. § 1) Skal stå i rimeligt forhold til formålet Må ikke erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand Begrænses til det absolut nødvendige Afpasses efter forholdene

26 Øvrige krav: Mere lempelige metoder skal forsøges først
De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyper: Undersøgelse af opholdsrum sel § 123a, bkg. § 12, 13, 15 og 16 Øvrige krav: Mere lempelige metoder skal forsøges først Barnet/den unge skal have mulighed for først at aflevere de problematiske effekter Barnet/den unge skal orienteres om indgrebet og om årsagen til indgrebet medmindre særlige grunde taler imod Barnet/den unge skal jfr. Børnekonventionens artikel 12 høres forud for indgrebet medmindre særlige grunde taler imod Så skånsomt som muligt Mindst to ansatte medmindre særlige omstændigheder Andre børn/unge må ikke overvære det Hvis gennemgang af genstande som kommoder, tasker, poser osv., så skal barnet have tilbud om at overvære gennemgangen eller straks bagefter have besked om gennemgangen og resultatet (kan evt. gives skriftligt) ORIENTERING OG HØRING KAN KUN UNDLADES HVIS HELT SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER TALER IMOD

27 Eksempel på tvivlsspørgsmål:
De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyper: Undersøgelse af opholdsrum, sel § 123a, bkg. § 12, 13, 15 og 16 Eksempel på tvivlsspørgsmål: Må politiet i forbindelse med træning af narkohunde, lade en hund gennemsøge et barns/en ungs værelse? NEJ. Brug af narkohunde er kun tilladt, hvis politiet har hjemmel til det i de regelsæt, som politiet arbejder udfra

28 Tilbageholdelse af ting (effekter)
De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyper: Tilbageholdelse af ting sel § 123a, bkg. § 17 Hvad er tilladt Tilbageholdelse af ting (effekter) Hvem beslutter Leder eller person bemyndiget af leder Særlige betingelser Påkrævet af ordens- eller sikkerhedshensyn Barnet/den unge skal orienteres om indgrebet og om årsagen til indgrebet medmindre særlige grunde taler imod Barnet/den unge skal jfr. Børnekonventionens artikel 12 høres forud for indgrebet medmindre særlige grunde taler imod Barnet/den unge skal have liste over tilbageholdte effekter (Gælder ikke anbringelsesstedets egne genstande. Disse kan frit inddrages) Alm. Betingelser (bkg. § 1) Skal stå i rimeligt forhold til formålet Må ikke erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand Begrænses til det absolut nødvendige Afpasses efter forholdene

29 (Bemærk, at der desuden gælder særlige regler for døgninstitutioner)
De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyper Aflåsning af en afdelings døre Altid tilladt at låse yderdøre for at holde uvedkommende ude, HVIS beboerne selv kan låse sig ud Tilladt i samme omfang, som man ville aflåse hjemme for at beskytte sig mod indbrud m.v. (Bemærk, at der desuden gælder særlige regler for døgninstitutioner)

30 Brevenes indhold kontrolleres af en medarbejder
De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyper: Brev- og telefonkontrol sel § 123, bkg. § 18 Hvad er tilladt Kontrol med indholdet af brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation – herunder internetbaseret Hvem beslutter Anbringende Børn- og Ungeudvalg Anbringelsesstedet kan aldrig beslutte dette på egen hånd Bemærk Dette besluttes i forhold til bestemte personer og for en bestemt periode Hvordan gennem- føres kontrollen Ind- og udgående breve åbnes sammen med den unge Brevenes indhold kontrolleres af en medarbejder Ønsker barnet/den unge ikke åbning og kontrol af udgående brev, destrueres det. Ønsker barnet/den unge ikke kontrol af indgående breve, returneres de uåbnede med forklarende ledsageskrivelse Telefonsamtaler kan kun føres med medhør Ønsker barnet/den unge ikke medhør, afbrydes telefonsamtalen med en forklaring til den anden part Ønsker barnet at gennemføre samtalen og accepterer medhør, gøres den anden part opmærksom på medhøret Gælder ikke breve og henvendelser fra offentlige myndigheder eller advokat Hvis det er nødvendigt at inddrage eks. mobiltelefon for at effektuere telefonkontrol, skal anbringende kommune beslutte dette Dette kan ikke besluttes af anbringelsesstedet (Ankestyrelsesafgørelse C-90-09)

31 Regulering af kontakten til familie, venner og netværk
De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyper: Inddragelse af mobiltelefon, forhindring af internetadgang, besøgsforbud, sel § 71 m.fl. Hvad er tilladt Regulering af kontakten til familie, venner og netværk Hvem beslutter Anbringende kommune eller anbringende Børn og Unge-udvalg (afhænger af typen af og graden af indgreb) Anbringelsesstedet kan aldrig på egen hånd indføre regler, der regulerer kontakten – dog kan der formentlig fastsættes mindre indgribende husregler Bemærk Dette besluttes i forhold til bestemte personer og for en bestemt periode Hvis det er nødvendigt at inddrage eks. mobiltelefon for at effektuere beslutningen om at regulere kontakten, skal anbringende kommune beslutte dette. Dette kan ikke besluttes af anbringelsesstedet (Ankestyrelsesafgørelse C-90-09)

32 De konkrete regler Særlige regler for ikke-sikrede afdelinger i døgninstitutioner

33 De konkrete regler – ikke-sikrede afdelinger i døgninstitutioner Aflåsning af afdelings døre, bkg. § 4 Hvad er tilladt Aflåsning af afdeling om natten, så børnene/de unge ikke kan forlade afdelingen Undtagelsesvis aflåsning af afdeling om dagen, så børnene/de unge ikke kan forlade afdelingen Hvem beslutter Institutionen Betingelser Betingelserne er ikke beskrevet i lov eller bekendtgørelse, og den enkelte institution må derfor drøfte med tilsynsmyndigheden, hvornår dette kan accepteres. Bemærk Eksempelvis tiltænkt institutioner for børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne

34 De konkrete regler Særlige regler for delvist lukkede døgninstitutioner

35 Tre-delt beslutningsproces
De konkrete regler – delvist lukkede døgninstitutioner Tilbageholdelse sel § 123b, bkg. § 7 og § 8 Hvad er tilladt At et eller flere bestemte børn/unge opholder sig på en afdeling, hvor yderdøre og vinduer er låst Hvem beslutter Tre-delt beslutningsproces Børn og Ungeudvalg træffer beslutning om anbringelse på delvist lukket institution Anbringende kommune træffer afgørelse om omfanget m.v. af en tilbageholdelse Konkret beslutning tages af stedets leder eller stedfortræder inden for rammerne af anbringende kommunes afgørelse Hvor meget Max. 5 dage i træk Max 30 dage årligt Bemærk, at anbringende kommune kan sætte lavere grænser Be- tingelser for 2. led Afgørende for den socialpædagogiske indsats, at den unge ikke rømmer Risiko for at den unges sundhed eller udvikling vil lide alvorligt skade i forbindelse med rømning

36 Skal holdes inden for rammerne af anbringende kommunes tilladelse, OG
De konkrete regler – delvist lukkede døgninstitutioner Tilbageholdelse sel § 123b, bkg. § 7 og § 8 Betingelser for afgørelsen i 3. led = Anbringelses-stedets afgørelse Skal holdes inden for rammerne af anbringende kommunes tilladelse, OG Skal bygge på en begrundet, konkret formodning om at den unge vil rømme, OG Det skal i den konkrete situation være afgørende for den socialpædagogiske indsats at den unge ikke rømmer, OG Der skal være risiko for at den unges sundhed eller udvikling vil lide alvorligt skade i forbindelse med rømning Bemærk At to 5-dages perioder ikke må ligge lige i forlængelse af hinanden Barnet/den unge kan ikke føres til den aflåselige afdeling med magt, medmindre bkg. § 2 er opfyldt Alm. Betingelser (bkg. § 1) Skal stå i rimeligt forhold til formålet Må ikke erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand Begrænses til det absolut nødvendige Afpasses efter forholdene

37 At fastholde et barn/en ung for at forhindre rømning
De konkrete regler – delvist lukkede døgninstitutioner Fastholdelse sel § 123b, bkg. § 9 Hvad er tilladt At fastholde et barn/en ung for at forhindre rømning Hvem beslutter Tre-delt beslutningsproces Børn og Ungeudvalg træffer beslutning om anbringelse på delvist lukket institution Anbringende kommune beslutter i hvilke situationer, der må ske fastholdelse Konkret beslutning tages af stedets leder eller stedfortræder inden for rammerne af anbringende kommunes afgørelse Be-tingelser for 2. led Det er afgørende for den socialpædagogiske behandling, at barnet eller den unge fastholdes OG Der er risiko for, at barnet eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade

38 Konkret afgørende for den socialpædagogiske
De konkrete regler – delvist lukkede døgninstitutioner Fastholdelse sel § 123b, bkg. § 9 Betingelser for afgørelsen i 3. led = Anbringelses-stedets afgørelse (Skal altid være inden for rammerne af kommunens afgørelse) Konkret afgørende for den socialpædagogiske behandling at fastholde, OG 2. Risiko for at den unges sundhed og udvikling lider alvorlig skade (hvis den unge rømmer), OG 3. Én af de følgende betingelser er opfyldt: Den unge har tidligere rømmet fra åbent opholdssted eller institution OG må formodes at ville rømme igen Den unge har tidligere begået kriminalitet OG der er risiko for ny kriminalitet ved udgang/rømning Den unge har tidligere taget stoffer og der er risiko for stofmisbrug ved udgang/rømning Den unge er selvskadende og der er risiko for alvorligt selvskadende adfærd Alm. Betingelser (bkg. § 1) Skal stå i rimeligt forhold til formålet Må ikke erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand Begrænses til det absolut nødvendige Afpasses efter forholdene

39 Magtanvendelse uden for serviceloven og bekendtgørelsen
alle opholdssteder og institutionstyper

40 anvendelse, der opfylder lovens eller bekendt-gørelsens regler* 2
Handling: 1 Magt- anvendelse, der opfylder lovens eller bekendt-gørelsens regler* 2 anvendelse, der ikke rummes i nr. 1, men som opfylder nødværge*- eller nødrets-betingelserne 3 anvendelse, der ikke rummes i nr. 1 eller 2, men som er begrundet i nødhjælp 4 anvendelse, der ikke rummes i nr. 1, 2 eller 3, som er begrundet i omsorg 5 anvendelse, der ikke rummes i nr. 1, 2, 3 eller 4, herunder afstraffelse, ydmygende og ned- værdigende behandling Jura: Rammerne for tilladt magt- anvendelse er temmelig klare Rammerne for tilladt magtanvendelse er mindre klare, og der kan være forskel på vurderingen fra tilsynsmyndighed til tilsynsmyndighed Disse magt-anvendelser kan være af en grovhed, så tilsynet skal kontakte politiet Skal altid vurderes af: Tilsynet Kan eventuelt vurderes af: Domstolene Bemærk: Ansættelses- eller godkendelsesmæssige konsekvenser afgøres administrativ Evt. strafferetlige eller øvrige konsekvenser afgøres af domstolene Det retlige grundlag for at tillade magtanvendelse, bliver ”svagere” for til sidst at bortfalde, jo længere man bevæger sig fra rubrik nr. 1 og over mod rubrik nr. 5 *Indberettes som ”tilladt” magtanvendelse, de øvrige som ”ikke tilladt”

41 Magtanvendelse uden for loven og bekendtgørelsen – alle opholdssteder og institutionstyper: Nødsituationer Nødret og nødværge En overtrædelse af straffeloven kan være straffri, hvis man har handlet i nødret eller nødværge Nødværge Man må afværge et angreb på sig selv Man må kun gøre det nødvendige for at afværge (dvs. bruge mindst mulig magt i situationen) Kan kun anvendes undtagelsesvis Nødværge indberettes som en tilladt magtanvendelse, jfr. bkg. § 41 Nødret Man må afværge truende skade på person eller ting (Ting, der ikke tilhører den, der er ved at gøre skade på tingene) Man må kun gøre det nødvendige for at afværge skaden Det, man ofrer ved afværgehandlingen, skal være mindre betydningsfuldt, end det, man redder Indgreb i nødret indberettes (formentlig) som en ikke-tilladt magtanvendelse

42 Nødhjælp (negotiorum gestio)
Magtanvendelse uden for loven og bekendtgørelsen – alle opholdssteder og institutionstyper: Nødsituationer Nødhjælp (negotiorum gestio) Ved tilsynsmyndighedens vurdering af en ikke-tilladt magtanvendelse, kan begrebet ”nødhjælp” (som har været anvendt inden for psykiatrien), indgå i tilsynets vurdering af indgrebet Begrebet bør anvendes meget snævert og med stor forsigtighed, dvs.: Kan kun anvendes undtagelsesvis, eksempelvis hvis: En person er i så meget affekt, at han/hun er tydeligt ude af stand til at varetage egne interesser Man er helt overbevist om, at man gør, hvad han/hun selv ville ønske, hvis han/hun ikke havde været i affekt Bemærk: Der må kun tages hensyn til personens egne ønsker inden for meget kort tidshorisont Der må kun tages hensyn til reelt egne ønsker (ikke de ønsker personalet ønsker at påvirke den unge til at have) Der kan aldrig argumenteres med ”Når han/hun bliver ældre/mere moden/klogere, så vil han/hun indse…” Det forventes, at forældrene lovligt kunne gøre det samme (NB: Personalet kan aldrig gøre lige så meget som forældrene!) Ingen anden løsning er mulig Indgrebet skal være sagligt begrundet, proportionalt med formålet, det mindst mulige og forsvarligt ud fra en pædagogisk-faglig vurdering

43 Kan omsorgspligten være hjemmel til magtanvendelse?
Magtanvendelse uden for loven og bekendtgørelsen – alle opholdssteder og institutionstyper: Omsorgspligten? Kan omsorgspligten være hjemmel til magtanvendelse? Ikke på voksenområdet Uafklaret og tvivlsomt på børneområdet Hvad er omsorgspligten? Servicelovens kapitel 11- eksempelvis §§ 46, stk. 1 og 55: ”Støtten skal … sikre … et trygt omsorgsmiljø” ”Under et døgnophold … modtager barnet … [eller] …den unge … omsorg”

44 Grænsen mellem omsorg og magt
Magtanvendelse uden for loven og bekendtgørelsen – alle opholdssteder og institutionstyper: Omsorgspligten? Grænsen mellem omsorg og magt Det fremgår af vejledningen, at man eksempelvis kan fastholde, føre, bære eller fastspænde ret små børn når: Det gøres af omsorgshensyn Opgaven er helt basal og helt nødvendig Det forventes at forældrene ville og lovligt kunne gøre det samme (Bemærk, at forældrene har betydeligt videre rammer end personalet på anbringelsessteder!) Indgrebet er sagligt begrundet proportionalt med formålet det mindst mulige forsvarligt ud fra en pædagogisk-faglig vurdering

45 Hvad så, når børnene ikke er så små? Hovedregel:
Magtanvendelse uden for loven og bekendtgørelsen – alle opholdssteder og institutionstyper: Omsorgspligten? Hvad så, når børnene ikke er så små? Hovedregel: Fysisk kontakt til større børn, som klart modsætter sig kontakten kan ikke støttes på omsorgsforpligtelsen MULIG undtagelse (både små og lidt større børn): Nødhjælp jfr. ovenfor Eks. fastholdelse i situationer, hvor det er helt åbenbart, at det er i barnets interesse (se i øvrigt dias om nødhjælp)

46 Anstaltsanordninger - husregler
Når mange bor tæt sammen, kan det være nødvendigt med husordener eller husregler Men man kan ikke regulere alt i husregler

47 Anstaltsanordninger - husregler
NB: At husregler kan indføres, betyder ikke, at de kan håndhæves! Skal være kendte (Både af børn, unge og fmy-indehaveren) Skal stemme med de regler, der anvendes i praksis Skal begrundes i stedets formål Skal være saglige Skal være proportionale (vurderes i forhold til formålet) Kan ikke gå længere end, hvad forældremyndighedsindehaveren ville kunne bestemme (Bemærk, at personalet på anbringelsessteder ikke kan gøre ”det samme som” forældrene. Forældrenes rammer er videre end personalets!) KUN berettige til ”mindre” indgreb i friheden Er ikke genvej til indgreb i friheden, der er reguleret i forvejen Kan ikke håndhæves ved brug af magt (uden særskilt hjemmel) Eksempler til overvejelse: Påklædningsreglement? Øreringe/smykker? Rygmærke?

48 Anstaltsanordninger - husregler
Hvem fastsætter: Anbringelsesstedet Mest hensigtsmæssigt i samarbejde med forældre og børnene/de unge Skal koordineres med tilsynet Kontrol: Det kommunale tilsyn (jfr. servicelovens § 146)

49 Registrering og indberetning tilladt fysisk magtanvendelse
Hvilke handlinger Hvordan registrere Bemærk Bkg. § 41 Overførsel til sikret afdeling eller særligt sikret afdeling Tilbageholdelse og fastholdelse efter sel § 123b/bkg. § 7, 8, 9 Tilbageholdelse efter sel § 123c/bkg. § 11 Fysisk magtanvendelse efter bkg. § 2 Nødværge Barnets/den unges navn og alder Tidspunkt for indgrebet Indgrebets varighed Indgrebets art Begrundelse for indgrebet Barnet/den unge skal kende indholdet af registreringen, og barnets/den unges evt. kommentarer skal følge med indberetningen.

50 Registrering og indberetning undersøgelse af person og opholdsrum
Hvilke handlinger Hvordan registrere Bemærk Bkg. § 42 Undersøgelse af person opholdsrum (Bkg. § 12-17) Barnets/den unges navn og alder Tidspunkt for undersøgelsen Undersøgelsens varighed Undersøgelsens art Hvem der foretog den De særlige grunde, der begrundede undersøgelsen eller gjorde den påkrævet Hvilke effekter, der blev fundet Barnet/den unge skal kende indholdet af registreringen, og barnets/den unges evt. kommentarer skal følge med indberetningen.

51 Registrering og indberetning ikke-tilladt magtanvendelse
Hvilke handlinger Hvordan registrere Bemærk Bkg. § 43 Magt- anvendelse uden for serviceloven og bekendt- gørelsen De særlige forhold, der har begrundet indgrebet Tidspunktet for den handling, der har givet anledning til indgrebet Tidspunktet for indgrebet Indgrebets varighed Indgrebets art Indgrebets formål Hvem der foretog indgrebet Barnets eller den unges tilstand i den tid, indgrebet fandt sted Barnets/den unges navn og alder NB: indberetning i forlængelse af handlingen Barnet/den unge skal kende indholdet af registreringen, og barnets/den unges evt. kommentarer skal følge med indberetningen.

52 Til anbringelsesstedets interne evaluering
Var frivillighed umuligt? Var der tungtvejende grunde til at gribe ind? Er hjemmels-bestemmelsen overholdt? Var indgrebet det mindst mulige? Og så kort som muligt? Og så skånsomt som muligt?

53 Henvisninger Serviceloven, LBK nr. 81 af 04/02/2011
Materialet er udarbejdet på baggrund af: Serviceloven, LBK nr. 81 af 04/02/2011 Bekendtgørelsen om magtanvendelse, bkg nr af 21/09/2010 Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen, bkg. nr. 320 af 26/03/2010 FOU (”Grenen”, ”Opfølgning” og ”Afsluttende brev”) Bemærk i øvrigt, at der er en ny vejledning undervejs, der vedrører magtanvendelse over for anbragte børn og unge

54 Hvad forstås ved magt?

55 Begrebet ”magt” anvendes i almindelighed til
Modul 2: Fortolkning DEN STORE DANSKE Gyldendals åbne encyklopædi Begrebet ”magt” anvendes i almindelighed til ”at betegne en persons eller en samfundsmæssig institutions evne til at sætte sin vilje igennem eller nå sine mål ved at kontrollere, påtvinge, manipulere, overtale eller på anden måde øve indflydelse på andres adfærd, uanset om dette sker frivilligt eller ej.”

56 Modul 2: Fortolkning Magt – inspireret af Michel Foucault
Magt kan både være undertrykkende eller produktiv Magten ligger i alle relationer Magt er bundet til tid og rum Magten skifter karakter alt efter omstændighederne Magten er bundet til viden og diskurser/sprog

57 Modul 2: Fortolkning Magt i pædagogisk arbejde
Magten optræder i alle pædagogiske hverdagssituationer Kun et fåtal af disse hverdagssituationer ender i fysiske magtanvendelser Magten i hverdagssituationer i forbindelse med omsorgsvaretagelse er produktiv (alt efter hvordan den udøves) Magten og magtens udøvelse er afhængig af konteksten og relationen. Magten i den professionelle relation er asymmetrisk.

58 Modul 2: Fortolkning Symmetriske relationer = relationer til vores ægtefælle, med venner og veninder osv. (relationer hvor magtforholdet er i balance, eller hvor magtforholdet skifter - afhængigt af kontekst) Asymmetriske relationer = relationer til vores egne børn, til børn vi arbejde med professionelt, til forældre vi arbejder med professionelt i døgnsammenhæng, til chef/medarbejder osv. (relationer hvor den ene part i relationen har konstant bedre mulighed for at påvirke den anden parts liv)

59 Modul 2: Fortolkning Direkte magt Indirekte magt Institutionel magt
Bevidsthedskontrollerende magt Magtformer

60 Modul 2: Fortolkning Etik er en systematisk refleksion over moralsk adfærd Etikken vejleder i uforudsete og unormale situationer Til etikken knytter sig menneske- og udviklingssyn Pædagogens menneskesyn fastlægger præmisser for praksis Menneskesynet vil påvirke: Valg i det daglige arbejde Brug af metoder Måden at forholde sig til børn og unge Kontakten til børn/unge/forældre

61 Modul 2: Fortolkning Den mekaniske materialistiske
Den mekaniske idealistiske Den dialektiske idealistiske Den dialektiske materialistiske Samfundmæssig Arv/miljø Biologisk Arv/miljø Bevidst Arv/miljø Præges af egen aktivitet Samfundsstruktur Naturvidenskab Åndsvidenskab Samfundsvidenskab Opfatter mennesket som et socialt væsen (deterministisk) Opfatter mennesket som en biologisk organisme (sygdom og helbredelse) Opfatter mennesker som værende bevidst (positivt og negativt livssyn) Opfatter hverken mennesket klogt eller dum, godt eller skidt Kan kun realisere sig selv i samarbejde med andre mennesker Mennesket er styret ude fra Mennesket er styret indefra Mennesket styrer sig selv Mennesket er et socialt produkt Kilde: Frit efter Flemming Jørgen Ørting

62 Modul 2: Fortolkning

63 Og hvordan kan man så gøre i praksis?

64 Program dag 2 08.30-09.00 Ankomst og morgenkaffe 09.00-10.15
Modul 2 Fortolkning Dilemmafilm – gruppeøvelse Pause Modul 3 Forebyggelse Systematisk hverdagspædagogik Forebyggelse Frokost …Forebyggelse fortsat Kaffe og kage Modul 4: Formidling Præsentation af hjemmeside. Intro til lokal undervisning Evaluering

65 Omsorg og magt – to sider af samme sag
Modul 3: Forebyggelse Hverdagspædagogik Omsorg og magt – to sider af samme sag

66

67 Modul 3: Forebyggelse Fælles rytme
Den bevidst opbyggede, professionelle, fælles rytme omkring hverdagslivet på afdelingen Daglig rytme Ugentlig rytme Årsrytme Personlig rytme Den bevidst opbyggede rytme omkring det enkelte barn/ungs hverdag, der er tilpasset hans/hendes individuelle udviklingsbehov (f.eks. via behandlingsplanen eller målsætningsskemaer)

68 Modul 3: Forebyggelse Adfærdsnormer:
De nødvendige og begrundede fælles normer for hvad ’man’ må, kan og skal.

69 Modul 3: Forebyggelse Kultur
Når rytmer og adfærdsnormer er institutionaliseret = kultur

70 Modul 3: Forebyggelse Konfliktnedtrappende kultur rummer:
Et ’adfærdskodeks’ som de voksne er enige om Et ’sprogkodeks’ som de voksne er enige om Rytmer i hverdagen som giver forudsigelighed En indlejret kultur på afdelingen, som ubevidst for børnene/de unge giver en hverdagsramme for sprog og adfærd Inddragelse af børnene/de unge i etableringen og justeringen af adfærd/sprog/kultur – alt efter deres modenhed, deres behov og deres alder Inddrage børnene/de unge i videst muligt omfang i forhold til behandlingsplanen, så der bliver gennemsigtighed i de voksnes handlinger. Forklare hvorfor de voksne handler, som de handler

71 Modul 3: Forebyggelse

72 Modul 3: Forebyggelse Omsætning fra jura til praksis – magt og omsorg

73 Modul 3: Forebyggelse Magtanvendelse er ikke pædagogik, og man skal forsøge at forebygge den. En introduktion til gennembearbejdede metoder

74 Modul 3: Forebyggelse At vedkende sig ansvaret/magten, når den indre
styring er fraværende. Individuelt tilrettelagte behandlingsforløb. Struktureret hverdag med rytmernes opretholdelse.

75 Nærmeste udviklings zone
Der hvor individet er, det han kan Det individet kan med hjælp fra andre. (læreren, kammerater) = Nærmeste udviklingszone Det han Ikke kan endnu Fjerneste udviklingszone Det mål (pædagogen? Samfundet?) Kan se og værdsætter

76 Modul 3: Forebyggelse Metoder: NUZO Aktuelle udviklingszone
Nærmeste udviklingszone Kommende udviklingszone Fjerneste udviklingszone

77 Modul 3: Forebyggelse Målsætningsskema
Systematisere og målrette den pædagogiske indsats En fælles forståelsesramme via arbejdspunkter og metodevalg Eliminere den ” privatpraktiserende praksis” Inddragelse Dokumentation

78 Modul 3: Forebyggelse

79 Modul 3: Forebyggelse

80 Modul 3: Forebyggelse

81 Modul 3: Forebyggelse At blive i behandlingssporet
Analyse af reaktion på barnet/den unges handling Skabe sammenhæng mellem barnet/den unges handling og pædagogens reaktion.

82 Modul 3: Forebyggelse

83 Modul 3: Forebyggelse Medarbejderrummelighed
At reagere hensigtsmæssigt på uhensigtsmæssig og negativ adfærd At komme bag om adfærden og ”knække koden”

84 Modul 3: Forebyggelse Afledning
Mange dagligdags konfliktsituationer afværges via ”snedige” teknikker. Det banale bliver genialt.

85 Modul 3: Forebyggelse Paradoksintervention
At bryde situationen ved at gøre noget ”vanvittigt” og uventet At sprænge rammen med en humoristisk og selvdistancerende adfærd

86 Modul 3: Forebyggelse Aftalte spilleregler
At appellere til indre styring via signaler

87 Modul 3: Forebyggelse Andre medarbejdere overtager situationen
En indbyrdes forståelse af, at man kan ”overtage” hinandens konflikter

88 Modul 3: Forebyggelse Det pædagogiske efterspil
Er situationen ”landet”?

89 Modul 3: Forebyggelse ”Mentalhygiejne” Bearbejde følelser Afmagt Skyld
Frygt Læringsrum – faglig sparring via reflekterende analyse Alternative handlemuligheder Bevidsthed om styrker og begrænsninger

90 Modul 3: Forebyggelse Faglig sparring med tilsyn.
Fælles tolkning af reglerne. At opkvalificere fagligheden på institutionerne via sparring og refleksion.

91 Modul 4: Formidling Præsentation af hjemmeside
Forslag til lokal undervisning


Download ppt "Efteruddannelsesforløb"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google