Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til generalforsamlingen d

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til generalforsamlingen d"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til generalforsamlingen d.7.7.2012
Marielyst Vandværk Velkommen til generalforsamlingen d 1

2 Dagsorden - generalforsamling 2012 1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning 3. Det rev. regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget og takster for det kommende år forelægges til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 8. Dato for næste års generalforsamling og evt. 2

3 Pkt. 2- Bestyrelsens beretning :
1. Personkreds i vandværket og ændringer 2. Planlagte fokusområder i bestyrelsen 3. Vandforsyningsloven og dens udfordringer i årets løb 4. Vandforbrug, vandspild og vandkvalitet 5. Økonomi 6. Nye fokusområder 7. Afrunding 3

4 Bestyrelse i 2011 Personale Jørn Lavtsen formand.
Flemming Møller Jensen næstform. Mogens Sarpø kasserer Finn Andersen sekretær Alfred Jensen best. medlem Personale Claus Clausen driftsleder Neel Ploug Olsen kontorassistent Carsten Nielsen vandværksassistent 4

5 Fokusområder i bestyrelsen:
Fjernaflæsning og evt. politik herfor. Analyse af vores forsikringer Evt. optimering af vores økonomiske værktøjer og styring heraf Evt. opdatering af vores vedtægter Afdække mulighederne for at kunne fjernaflæse vores målere i eksisterende målerbrønde 5

6 6

7

8

9 Bestyrelsens fremtidige fokus-områder:
Fjernaflæsning fortsat Tilpasning af vores spilleregler efter myndighedernes fortsatte ændringer omkring benchmarkingen Fortsat optimering af vores økonomiske værktøjer og styring heraf

10 Regnskab 2011 10

11 Udarbejdelse af regnskabet for 2011
Igen i år er vi underlagt reglerne i Vandsektorloven, og derfor skal regnskabet gennemgå en revision af en ekstern statsautoriseret revisor. Det har betydet, at Neel har udarbejdet regnskabet, og RevisionSyd har efterfølgende foretaget revision af både regnskab, arbejdsgange og øvrige forhold på vandværket. Endelig har Bodil Blomquist og Erling Nilsson gennemgået regnskabet sammen med Neel, Claus, Svend Sand fra Revision Syd, Alfred og mig selv. Både Revision Syd, Bodil Blomquist og Erling Nilsson har godkendt regnskabet, som I kan se i regnskabet på henholdsvis side 5 og 10.

12 Revisionspåtegning Revision Syd
Side 5 i regnskabet

13 Revisionspåtegning Side 10 i regnskabet

14 Årsberetning side 3 i regnskabet/1
Årsregnskabet viser et driftsmæssigt overskud på kr. før afskrivninger mod budget på kr., og efter afskrivninger et underskud på kr. mod budget på kr. Endnu en gang skyldes forskellen, mellem overskuddene på budget og årsregnskab, de særlige udfordringer, som først den hårde vinter og efterfølgende den våde sommer, har medført med udsættelse af flere budgetterede projekter samt et øget tilslutningsbidrag. Den likvide beholdning er ultimo 2011 på kr. Egenkapitalen udgør kr., og består dels af en kapitalkonto på kr. samt opskrivning af anlægsaktiver på kr. Tab på debitorer på kr. er ekstraordinært stort i år som følge af et realiseret tab vedrørende et enkelt konkursbo på ca kr.   Udmeldingerne fra Forsyningssekretariatet (FS) omkring håndtering af anlægsinvesteringer er blevet væsentligt klarere, og vi har derfor fået indarbejdet en mere forståelig skelnen mellem drifts- og anlægsomkostninger, og ikke mindst, hvordan vi indregner de indirekte produktionsomkostninger ved opgørelsen af et aktivs anskaffelsesværdi.

15 Årsberetning side 3 i regnskabet/2
I efteråret 2011 gennemgik vi prisloftet for året set i forhold til de regnskabsmæssige resultater af henholdsvis drift og investeringer. Ud fra denne gennemgang, der viste et større overskud end budgetteret, sænkede bestyrelsen de budgetterede vandpriser for Denne beslutning blev truffet for at sikre, at vi fortsat overholder prisloftet, og har hjemmel i den bemyndigelse, som generalforsamlingen tidligere har givet bestyrelsen. I det forløbne år har bl.a. ovenstående og det øvrige arbejde med prisloftet fyldt urimelig meget for både bestyrelsen og de ansatte. Det har været nødvendigt med løbende kursusdeltagelse og ikke mindst møder på vandværket for at sikre, at vi overholdt reglerne. Ligeledes har Marielyst Vandværk fra 2011 deltaget i den Erfra-gruppe, som arbejder med prisloftet og dets udfordringer under Foreningen af vandværker i Danmark (FVD)-regi. Bestyrelsen anser det for meget vigtigt, at vandværket fortsat selv opretholder og udbygger de fornødne kompetencer for at leve op til og kunne matche udfordringerne i prisloftets udvikling.

16 Årsberetning side 3 i regnskabet/3
Bestyrelsen er ligesom vores brancheforeninger ikke tilfreds med de mange ændringer, der kommer fra FS samt kvaliteten i FS’s arbejde. Således har bestyrelsen, i forbindelse med prisloftet for 2012, rejst en ankesag omkring fastsættelsen af den fornødne forsyningskapacitet for at kunne levere vand til vore andelshavere. Anken er fremsendt i samråd med vor brancheforening, og sagen forventes afsluttet i 2012. Vi har fortsat placeret vore likvide midler med maksimalt kr. pr. bank for at undgå evt. tab ved et bankkrak. Bestyrelsen anser årets resultat for at være tilfredsstillende. Der er fra balancedagen og frem til dato ikke indtrådt væsentlige forhold, som forrykker vurderingen.

17 Årsberetning side 4 i regnskabet
Bestyrelse og driftsleder har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Andelsselskabet Marielyst Vandværk. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

18 Bestyrelsens godkendelse
Side 4 i regnskabet

19 Regnskab 2011 inkl. budget Side 11 i regnskabet
Drift beløb i tusinde kr regnskab budget Omsætning Produktion Afskrivninger Bruttoresultat      Distribution Afskrivninger Administration Resultat af primær drift Finansielle indtægter Årets resultat         19

20 Regnskab 2011 Side 12 – 13 i regnskabet
Balancen – i tusinde kr. Aktiver Passiver Anlægsaktiver: Egenkapital: Materielle anlægsaktiver Kapitalkonto Finansielle anlægsaktiver Opskrivn. Anlæg Anlægsaktiver i alt Egenkapital i alt Omsætningsaktiver : Kortfristet gæld Debitorer og periodeafgr Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver i alt

21 Nøgletal for regnskabsåret 2011
Indtægter inkl. finansielle indtægter kr Udgifter kr Afskrivninger kr Driftsmæssigt overskud kr Resultat efter afskrivninger kr Obligationer kr Egenkapital kr

22

23 Budgetforslag 2013 Budget Regnskab beløb i tusinde kr. 2013 2012 2011
Omsætning Produktion Afskrivninger Distribution Afskrivninger bruttoresultat administration Finansielle indtægter årets resultat  

24 Indstilling fra bestyrelsen
Indstillingen fra bestyrelsen er, at det foreliggende budgetforslag inkl. investeringsbudget på 1,02 mio. tiltrædes og, at bestyrelsen bemyndiges til at fastlægge taksterne for 2013 indenfor budgetforslagets rammer, når prisloftet for 2013 foreligger.

25 Pkt. 5- indkomne forslag Bestyrelsen fremlægger forslag om justering af vedtægter Bestyrelsen fremlægger forslag om indførelse af fjernaflæste målere Bestyrelsen fremlægger forslag om valg af ekstern revisor, og peget på Revision Syd, der er blevet fusioneret med Beierholm 25

26 Forslag om justering af vedtægter
(oplæg fra bestyrelsen ved generalforsamlingen 7/7 2012) Nedenfor følger de paragrafer, hvor bestyrelsen foreslår ændringer: § 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage andelshavernes medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

27 § 5 Andelshavernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt For enhver af selskabets forpligtelser hæfter andelshaverne alene med den i selskabet indskudte kapital. Enhver andelshaver indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad, herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.  Enhver andelshaver er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt en andelshaver overdrager sin ejendom, er andelshaveren - ved dødsfald andelshaverens medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i andelshaverens forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører andelshaverens rettigheder og forpligtelser over for selskabet. Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt. Selskabet kan over for nye andelshavere betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

28 § 6 Udtræden af selskabet Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selv­ stændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde. Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og andelshaveren udtræder af selskabet. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet andelshaveren. Udtræden bliver først effektiv, når andelshaveren har betalt evt. restancer eller anden gæld til selskabet.       § 7 Levering til ikke-medlemmer andelshavere (købere) Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstændigheder - ikke kan være andelshavere, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

29 § 8 Generalforsamling Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juli eller august måned i Marielyst. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hver enkelt andelshaver medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden samt på hjemmesiden. Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest en måned før generalforsamlingen.  Typiske dagsordenspunkter på den ordinære generalforsamling vil være:                         1. Valg af dirigent                         2. Bestyrelsens beretning                         3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse                         4. Budget og takster for det kommende år forelægges til godkendelse.                         5. Behandling af indkomne forslag                         6. Valg af medlemmer og første samt anden suppleant til bestyrelsen.                         7. Valg af to revisorer og  to suppleanter revisorer 7a. Valg af ekstern revisor 7b. Valg af 2 interne revisorer                             8. Dato for næste års generalforsamling.            

30 § 9 Stemmeret og afstemninger Hver andelshaver har én stemme uanset, hvor mange matrikler vedkommende ejer i forsyningsområdet. § 10 Bestyrelsen Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt andelshaverne medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.                                                       § 10a Daglig ledelse Den daglige ledelse varetages af en af bestyrelsen ansat driftsleder. Driftslederen foretager de for driften fornødne indkøb og dispositioner og antager i samråd med formand eller næstformand nødvendigt personale efter bestyrelsens normering.            

31 § 12 Regnskab og revision Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til andelshaverne. Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer. samt en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen samt af driftslederen. vandværkets leder. Årsregnskabet fremlægges til eftersyn for andelshaverne på vandværket samt på vandværkets hjemmeside senest 8 dage før den ordinære generalforsamling. 

32 § 13 Opløsning Opløsning kan kun besluttes, såfremt 2/3 af samtlige stemmeberettigede andelshavere stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. § 14 Ikrafttræden Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen den 7.juli 2007 2012 samt på den ekstraordinære generalforsamling den 28. juli

33 Forslag om indførelse af fjernaflæste målere
Hvad indeholder forslaget, og tidsplanen herfor? Målerparken på 17 år udskiftes til fjernaflæste målere Udskiftningen sker i perioden Vandværket klarer udskiftningen med eget personel. Hvorfor forslaget? Manuel aflæsning og indberetning gøres automatisk Nuværende målere forventes udskiftet i de kommende år grundet alder Øget mulighed for at opdage vandbrud hos andelshavere f.eks. ved frostskader Driftsudgifterne reduceres Hvad koster det? Samlet investering er pr. år ca kr. Finansiering sker via driftsbesparelser, indtægter på vand og en kassekredit på 0 - max 1,5 mio. kr. , da det ikke må ske via opsparede midler, jf. Vandsektorloven - årlig renteudgift ca kr.

34 Investeringen afskrives løbende på prisloftet under indtægtsrammen for afskrivninger i henhold til reglerne i vandsektorloven Hvilken betydning har det for vandværket? En effektivisering af vor aflæsnings- og afregningsproces. Igangsætning af en løbende udskiftning af målerparken = mindre risiko for at få kasseret gamle målerpartier via den lovpligtige målerkontrol Investeringen kan rummes inden for gældende prisloft og spilleregler Driftsudgifterne reduceres Moderniseringen af vandværket fortsættes med den teknologiske udvikling Og for andelshaverne? Andelshavere slipper for at foretage manuel aflæsning og betale gebyr ved manglende aflæsning Øget mulighed for vandværket for at lokalisere vandspild i sommerhuse f.eks. ved stort vandforbrug grundet frostskader . Vandpriserne påregnes ikke at stige grundet forslaget.

35 Pkt. 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er: Formand Jørn Lavtsen Næstformand Flemming Møller Jensen Sekretær Finn Andersen Alle tre er villige til genvalg 35

36 Pkt. 6 - fortsat Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslår: Suppleant 1 – Anders Simonsen Suppleant 2 – Tom Ahlquist Begge er villige til valg. 36

37 Pkt. 7: valg af 2 revisorer og 2 revisor suppleanter
På valg til revisorer er: Bodil Blomquist Erling Nielsson Begge er villige til genvalg 37

38 Pkt. 7 - fortsat Valg af revisorsuppleanter: Forslag:
Peter Hansen, Humlevænget 37 Mogens Barfoed-Høj, Kærsangervej 9 38

39 Pkt. 8 – dato for næste års generalforsamling og evt.
Generalforsamling i 2013 er 6. juli kl. 9.30 39

40 Marielyst vandværk Vi ønsker alle en god sommer Jørn Lavtsen
Flemming Møller Jensen Finn Andersen Mogens Sarpø Alfred Jensen Claus Clausen Neel Ploug Olsen Carsten Nielsen og på gensyn 40


Download ppt "Velkommen til generalforsamlingen d"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google