Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PRÆSENTATION CFU-FORLIGET"— Præsentationens transcript:

1 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

2 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst
Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder herunder afskaffelsen af efterløn Husk at der er forskel på den politiske dagsorden og det fagpolitiske overenskomstresultat Et ja til overenskomstresultatet er ikke det samme, som et ja til efterlønsreformen Som helhed et realistisk og acceptabelt resultat

3 Rammen I pct. 2011 2012 I alt OK11 2013 Generelle lønstigninger 1,48 1,67 3,15 Udmøntningen fra reguleringsordningen m.v. (skøn for 2012) -1,48 0,03 -1,45 0,10 Generelle lønstigninger inkl. Skøn for reguleringsordning 0,00 1,70 Bemærkning: Skønnet for den årlige reststigning er 0,9 Udover den centrale lønstigning er der stadig plads til lokallønudvikling, som er en del af reststigningen

4 Regulering af lønnen Generelle lønstigninger på 1,7 pct. pr. 1. april 2012 Reguleringsordningen videreføres uændret

5 Perioden I fremskrivningen er de i forliget anvendte stigningstakter anvendt I aftaleperioden kan vi ikke sikre reallønnen

6 Perioden I OK08 er de faktiske stigningstakter anvendt I aftaleperioden steg reallønnen med 1,9 pct.

7 Perioden I OK08 er de faktiske stigningstakter anvendt. I fremskrivningen er de i forliget anvendte stigningstakter anvendt I aftaleperioden kan vi ikke sikre reallønnen. Vi forventer dog at den sikres i år 2 ud fra Finansministeriets skønnede prisudvikling. Men ser man på løn- og prisudviklingen for OK08 og OK11 periode forventer vi at reallønnen samlet set sikres.

8 Serviceeftersyn Parterne er enige om at foretage et serviceeftersyn af de overenskomst- og aftalemæssige rammer i perioden Udvalgsarbejdet færdiggøres i maj 2012 med henblik på, at det kan indgå i forberedelserne til næste overenskomstforhandling Der nedsættes et udvalg med repræsentanter fra parterne - mulighed for etablering af under arbejdsgrupper

9 Serviceeftersyn Serviceeftersynet skal pege på forskellige fremadrettede løsninger Diskutere og opstille pejlemærker for den fremtidige udvikling i staten Beskrive og diskutere forskellige fremadrettede overenskomst- og aftalemæssige rammer

10 Serviceeftersyn Udvalgsarbejdet skal bl.a. koncentrere sig om følgende: Overenskomster og aftalers indhold og opbygning Forhandlingssystemet Lønsystemer og løndannelse Arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse De centrale parters kompetence og styring Ledelsesrummet SU og TR OAO har lagt særligt vægt på, at SU og TR indgår i udvalgsarbejdet som vigtige omdrejningspunkter for det lokale samarbejde

11 Kompetenceudvikling SCKK ændrer navn til SCK og videreføres
Fokus skal alene være på kompetenceudvikling Kvalitetsudvikling trækkes tilbage til Personale-styrelsen som arbejdsområde Kompetencefonden videreføres med 40 mio. kr. årligt, som fordeles til ministerområderne efter ministeriernes lønsum

12 Kompetenceudvikling FUSA videreføres med en årlig ramme på 20,4 mio. kr. Midlerne forvaltes af de 4 udvalg: FUSA, OPU, CLOPU og APU FUSA-udvalget forvalter årligt 10,4 mio. kr. til udvikling og omstilling af statens arbejdspladser

13 Kompetenceudvikling OPU (OAO’s udvalg med Personalestyrelsen) videreføres med en årlig ramme på 3,96 mio. kr. Parterne er enige om, at der fortsat skal være fokus på kompetenceudvikling af de kortuddannede Indsatsen varetages i regi af OPU og koordineres i nødvendigt omfang med CLOPU (CO10’s udvalg med Personalestyrelsen)

14 Pension Forhøjelse af minipensionen med 0,37 pct. pr. 1. april 2011
Det betyder, at minipensionen hæves fra 10,28 pct. til 10,65 pct. For Serviceforbundets tilsynsfunktionærer udgør minipensionen 7,28 pct. og HKKF 6,72 pct. Karensbestemmelserne i OAO’s Fællesover-enskomst § 7 om pension forbedres: Der er ingen timegrænse for optjening af pension Der optjenes pension fra dag 1, hvis man ved tidligere ansættelse har været omfattet af en arbejdsmarkedspension (privat eller offentlig)

15 ATP Alle OAO ansatte – både overenskomstansatte og tjenestemænd – som i dag er på den sats E rykkes en sats op til F Det betyder, at bidraget hæves med 389 kr. så det udgør kr. årligt

16 Førtidspensionsfradrag
Der er aftalt nye førtidspensionsfradrag Du omfattes ikke af de nye fradrag, hvis du er født før 1959 For tjenestemænd, der er født i 1959 eller senere, er det ansættelsestidspunktet der afgør hvilke regler, der gælder: Hvis du blev ansat før den 1. januar 2007, beholder du retten til at gå på pension som 60-årig, men du følger de nye fradragssatser Hvis du blev ansat efter den 1. januar 2007, er du fuldt ud omfattet af de nye regler

17 Førtidspensionsfradrag
Den nye fradragsskala udgør fra 2019:

18 Førtidspensionsfradrag
På OAO´s hjemmeside vil der komme en brugervenlig beregner, som kan vise dig den procent, dit førtidspensionsfradrag beregnes efter

19 Gruppelivsordning Forsikringssummen ved død forhøjes til 370.000 kr.
Forsikringssum ved død til børn under 21 år forhøjes til kr. Som noget nyt er det aftalt, at der udbetales til børn under 18 år, der bliver kritisk syge Samlevere ligestilles med ægtefæller ift. børnesummer for fællesbørn under 18 år

20 Jubilæumsgratiale Jubilæumsgratialet forhøjes:
Ved 25 års ansættelse udgør beløbet 4.600 Ved 40 års ansættelse udgør beløbet 5.800 Ved 50 års ansættelse udgør beløbet 6.900 Alle tal i 1997 grundbeløb Ansættelsesmyndigheden kan fastsætte et større gratiale

21 OK11 i øvrigt Sceneteknikere på Det Kongelige Teater får kr. til efteruddannelse og udviklingsaktiviteter i udlandet Elever: Der indsættes en opfordring i Fællesoverenskomsten til lokalt at udpege en elevansvarlig Samarbejdsaftalen er ajourført i henhold til Lov om Arbejdsmiljø samt Lov om Sygedagpenge Samarbejdssekretariatet videreføres

22 OK11 i øvrigt Reguleringsprocenten nulstilles og grundbeløb omregnes pr. 31. marts 2012 Det betyder, at den nuværende procentregulering fra 1997 på 31,066 nulstilles Basis-, skalaløn mv. samt tillæg omregnes til nyt grundbeløbsniveau pr. 1. april 2012

23 OK11 i øvrigt Funktion i højere stilling
Pr. 1. april 2011 er det muligt lokalt at indgå aftale om at fravige/supplere bestemmelserne om Karensdage Fridage Sygdom og ferie Særlige ydelser Længerevarende funktion Hvis der ikke kan opnås enighed om en lokal aftale, eller hvis en lokal aftale opsiges, er det den centrale aftale, der gælder

24 Hvad undgik vi? Vi undgik finansministeren to absolutte hovedkrav:
Øget og mere fleksibel arbejdstid Årsnorm Fjernelse af TR-godkendelse på plustid Stillingsopslag på op til 48 timer Øget lokal løndannelse


Download ppt "PRÆSENTATION CFU-FORLIGET"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google