Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Borgermøde, Vordingborg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Borgermøde, Vordingborg"— Præsentationens transcript:

1 Borgermøde, Vordingborg
Mere fokus på inklusion i folkeskolen Børn/unge-netværket DH Vordingborg 27. Maj 2014/Stella Steengaard Borgermøde, Vordingborg

2 Borgermøde – muliggjort fordi
Skolens fællesskab er for alle støttet af Undervisningsministeriet har givet økonomisk tilskud Deltagere bidrager som del af job tillidshverv frivilligt arbejde honorar aftalt lempeligt Borgermødet gennemføres helt uden udgift for DH Vordingborg TAK til alle

3 Program Indledning: Om Fokus på folkeskolen
Velkomst Indledning: Om Fokus på folkeskolen Hvornår får alle børn opfyldt retten til uddannelse? Politiske beslutninger Pause Hverdagen i skolen Spørgsmål og debat  Afslutning – tak for i dag Facilitator: Reimer Bo Christensen

4 Indledning – om Fokus på folkeskolen

5 Fokus på folkeskolen (2012)
Politisk beslutning marts 2012 – realiseret pr. august 2012 (Baggrund: faldende børnetal, lave karakterer, få gennemfører ungdomsudd., 36% af skolens midler bruges til spec.uv.) Ny skolestruktur: 5 skoler, ny skoleledere ansættes/lærere flyttes og ny økonomisk model, alle børn i almenklassen, mere it mm. Specialklasser og centerklasser nedlægges Kompetenceudvikling timer – ca. 25 timer pr lærer/pædagog Kompetencecenter Kalvehave oprettes

6 Fokus på folkeskolen (2012)
Gennemført ved Reduceret økonomi Tilpasning til faldende børnetal (fremskrevet 10 år) Skolen finansierer selv Flere elever i almenklasserne (klassekvotienten øges) I skoleår reduceres med 20 lærere/pædagoger og reduktion forsættes i 2013/2014 Høstet økonomisk gevinst fra hjemtagelse af børn fra specialskoler og –klasser fordeles på alle elever og bruges til Fokus på folkeskolen

7 Specialundervisning Skoleår børn i specialskoler/-klasserækker Skoleår børn - fordelt  174 børn går i folkeskolens almenklasser 40 børn i specialskole i KCK 18 børn i andre specialskoletilbud (fx Marjatta) Skoleår børn - fordelt 85 børn går i folkeskolens almenklasser 47 børn i specialskole KCK 15 børn i andre specialskoletilbud (fx Marjatta)

8 Evaluering - Fokus på folkeskolen
Efter 1½ år evaluerer Vordingborg Kommune Evaluering offentliggjort 31. marts på nettet og printet Oversigt over metode i evalueringen / metodebeskrivelse - handouts og netværkets hjemmeside OBS ! - afgrænsning af evalueringen

9 Evalueringsrapport Intern rapport i Vordingborg Kommune med notat fra EVA
Til hvert af rapportens afsnit har EVA formuleret refleksionsspørgsmål: EVA’s opsamling: Et fremadrettet perspektiv Vordingborg Kommune Det er kommunens ledende embedsmænd, som har formuleret Analyse og vurdering Opsummering Opfølgningsinitiativer

10 Evalueringsrapport – indhold (1) 5 vigtige nedslag
1. Indledning – mål og metode (afgrænsning ift elever/forældre, indfanger kun begrænset virkning af indsatsen, karaktergennemsnit kan ikke anvendes, sprogligt: inkluderende/gode læringsmiljøer) 2. Hastighed i implementeringen (ikke spurgt til, men spontant oplyst: meget højt tempo og for mange ændringer på én gang … provenu skulle frigives for at anvendes – at det går for stærkt fremgik af høringssvarene 2012) 3. Informationsniveau 4.Gode læringsmiljøer for alle elever (forældrene: faldende fagl. niveau , vikartimer og sygemeldinger, fravalg af fag … delvis inklusion, vellykkethed måles ift effekt for den enkelte elev)

11 Evalueringsrapport - indhold (2) 5 vigtige nedslag
5. Ny skolestruktur og ressourcefordelingsmodel (balance mellem øk. og pæd. begrundelser for inklusion, supplerende øk analyser) 6. Inklusion og nedlæggelse af special- og centerklasser (afsluttet,? optimering af udvikl.planer og eva.møder) 7. Fleksibel skole, holddannelse og længere skoledage (fleksibel skema og forudsigelighed, lærerløse timer, lange frikvarterer, lektielæsning) 8. Udskolingslinjer 9. Faglig læsning

12 Evalueringsrapport – indhold (3) 5 vigtige nedslag
10.Informations- og kommunikationsteknologi (it som hjælpemiddel?, kompetenceløft?) 11. Fysiske rammer (dimension – praktisk/socialt) 12. Ledernes arbejde 13. Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger 14. Ressourcepersoner (inddrage KCK)

13 To nedslag i evalueringsrapporten
Side 34: Halvdelen af forældre til børn med handicap, vurderer at børnene i den inkluderende folkeskole får et tilbud som dårligere imødekommer barnets behov end det tilbud, som barnet tidligere fik. Side 74: 4% (fire procent) af lærerne vurderer, at arbejdet med inklusion i folkeskolen i høj grad er lykkes

14 Politisk beslutning Fokus på folkeskolen 23. april 2014
Administrationens forslag : Kompetenceudvikling Mål for undervisningen og elevernes læring Kommunikation Øget gennemsigtighed i økonomien Hastighed af implementeringen

15 Evalueringen tolkes sådan
Evalueringen viser samtidig, at 75 % af forældrene til nyinkluderede børn oplever, at de nuværende tilbud i skolerne understøtter deres børns læring. ”Vi er bevidste om, at forandringerne i skolerne er sket meget hurtigt. Det har været en stor mundfuld for både forældre, børn og medarbejdere, men det glæder mig, at evalueringen viser, at det går bedre nu end i 2012”, siger Kirsten Overgaard, formand for Børne-, Unge- og Familieudvalget. Kilde: Vordingborg Kommune, nyheder, 3. april 2014

16 Inklusion i Vordingborg
I Vordingborg Kommune betyder inklusion … Tilbuddene tilpasses fleksibelt til børnenes og de unges behov for læring, omsorg og opdragelse. De nødvendige tiltag skal foretages uden hensyntagen til faglige, organisatoriske eller styringsmæssige barrierer, så det som udgangspunkt er barnet og den unges interesser der er i centrum. Inklusionen forudsætter, at undervisningen tilpasses det enkelte barn … anerkendende menneskesyn. (side 64)

17 Politisk beslutning Fokus på folkeskolen - økonomi 23. april 2014
De 21 mio. kr. over 3 år (ca. 7 mio kr. pr år) ”Frie” midler på skoleområdet overførsel fra regnskab 2013 restmidler fra Fokus på folkeskolen ikke disponerede ekstra midler fra staten til implementering af folkeskolereform de i budget 2014 reserverede midler til indsatser efter evalueringen af Fokus på folkeskolen (1,6 mio kr.) Altså ikke tilførsel af nye penge.

18 Politisk beslutning demografi og besparelser 23. april 2014
Samtidig gennemføres besparelser hele børn, unge og familieområdet (fx også dagtilbud, aflastning, tabt arbejdsfortjeneste o.lign.) Demografiudvikling og reduktionspuljen i 2015 skal findes besparelser på total 9,7 mio. kr. Administrationens besparelsesforslag: samlet potentiale på 8,1 mio. kr. stigende til 11,0 mio. kr. ,2 mio. kr. - og besparelser forsætter i efterfølgende følgende år

19 Flere skolereformer Fokus på folkeskolen og skolereformen fra 2012
er IKKE Skolereform 2014 Længere og mere varieret skoledag Understøttende undervisning / aktivitetstimer Bevægelse Lektiehjælp Kvantificerbare mål

20 Indledende indlæg

21 Børns ret til uddannelse
Hvornår får alle børn opfyldt retten til uddannelse? Signe Højsteen Master i børns rettigheder Université de Fribourg og Institut des droits des enfants, Schweiz Masterafhandling: The Right to Quality Education for Children with Disabilities – Differences in quality of education for children with and without disabilities in the Danish primary school.

22 Politikere og embedsmænd

23 Vellykket inkluderende skole
Politiske beslutninger og vellykket inkluderende skole Politikere i Børn, Unge og Familieudvalget Kirsten Overgaard (V) Birgitte Steen Jørgensen (Rad.V.)

24 Vellykket inkluderende skole
Hvilke målbare mål for inklusion i folkeskolen? Hvilke nye tiltag efter evalueringen af Fokus på folkeskolen mhp forbedring af inklusionen i folkeskolen. Midlerne til det (hvor kommer pengene fra og hvad bliver derfor ikke til noget?) og besparelser? Hvordan og hvornår måles, om målene ift inklusion nås?

25 Præmisser og menneskesyn
Præmisser, overvejelser, menneskesyn Embedsmænd i skoleforvaltningen skoledirektør Lisbeth Mogensens skolechef Per Larsen

26 Præmisser og menneskesyn
Det er alt overvejende embedsmændene, som på baggrund af evalueringsrapportens resultater, har udarbejdet analyse, vurdering og forslag til politikerne. Hvilke præmisser, overvejelser og menneskesyn har ligget bag de forslag, som embedsmændene er kommet med, og hvordan kan det ses i forslagene?

27 Pause

28 Hverdagen: Skolens aktører

29 Konsekvenser for inklusionen
Konsekvenser for inklusionen i folkeskolen Skolelederne Vordingborg Kommune skolelederne repræsenteres af Winnie Kistrup Christensen viceskoleleder Møn Skole

30 Konsekvenser for inklusionen
Hvilke konsekvenser har de ny beslutninger for hverdagen i den inkluderende folkeskole? Hvordan kan vi bedst finde ud af om målene nås - hvad/hvem måler vi på og hvordan? Er fuld inklusion realistisk i de nuværende rammer? Er der andre muligheder?

31 Reelt inkluderende skole
Hvordan opnår vi reelt inkluderende skole Lærerne repræsenteret ved Danmarks Lærerforenings lokale kreds Lene Høiriis Nielsen formand i Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

32 Reelt inkluderende skole
Er fuld inklusion realistisk i de rammer, som gives - læringsmiljøer/det enkelte barn? Hvordan ser lærerne modeller og muligheder for en reelt inkluderende folkeskole - fx delvis inklusion?

33 Vigtigste udfordringer
Vigtigste udfordringer i den inkluderende folkeskole lige nu Forældrene repræsenteret ved skolebestyrelsesformand i Kulsbjerg Skole Thorsten Møller Gregersen

34 Vigtigste udfordringer
Der ser ud til at være stor forskel mellem skolerne ... Hvad gør forskellen? Hvad tænker og mener forældrene om den inkluderende folkeskole, som den praktiseres i Vordingborg Kommune? Hvordan går det for børn med og uden særlige behov? Hvad er særlig vigtigt, der tages hånd om nu?

35 Ny klassekammerater Klassen med de ny skolekammerater – hvordan er det i Ørslev? Eleverne repræsenteret Elevrådsrepræsentanter Gåsetårnskolen, Ørslev afdeling - elevrådsformand Rasmus Pallisgaard, 6.j. - suppleant i elevrådet Miklos Brøsen, 6.j.

36 Ny klassekammerater De ny klassekammerater – i 6.j. i Ørslev - Hvad er godt og - hvad er mindre godt? - Hvad skal til for at alle indgår i klassens fællesskab på lige fod?

37 Spørgsmål og debat

38 Tak for i aften


Download ppt "Borgermøde, Vordingborg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google