Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erik Arendal Pædagogisk Konsulent - læse-skriveområdet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erik Arendal Pædagogisk Konsulent - læse-skriveområdet"— Præsentationens transcript:

1 Erik Arendal Pædagogisk Konsulent - læse-skriveområdet
P.P. Ørumsgade 11, bygning 3, 8000 Århus C, tlf

2 Hjælpemiddelinstituttet - fra barrierer til muligheder
Artikelbasen – se også kursets fællesmappe Udgivelser – bl.a. Specialundervisning i Læsning, Kroghs forlag 2002 IT rygsæk til ordblinde HMI 2003 Læsning – en antologi, Kvan, april 2006 Hjælpemidler til ordblinde, HMI, september 2006 Kognition og Pædagogik nr. 62, december 2006 Et inkluderende læsebegreb, april 2008 Temadage og konferencer Ordblinde og IT / – 3-4 / Teknologi til ordblinde i erhverv 26/ Kurser, foredrag, Projekter – Ordblindeefteskoler, ”Det går bedre med” @lfatec, PC-læsning NILS – Nordisk DVD

3 Program og indhold 2 inspirationsdage
Mange programmer og muligheder – ”overblik” Udvælg få programmer – her og hjemme – ”enkelhed” Læsebegreb i forandring, perspektiver, holdninger Konkrete programmer – præsentation og afprøvning Standardprogrammer Støtteværktøjer Læsning – dag 1 Skrivning – dag 2 Et blik fremad Hjælpemidler til afgangsprøver Bevillingsmuligheder m.m.

4 Læse- og skrivevanskeligheder
Er relativt i forhold til omgivelserne Defineres af samfundets krav Antal med ordblindhed/læsevanskeligheder År få/ingen ?? År mange – afhængig af definitioner OECD/SIALS-rapport / AKF 1-1½ million voksne SID-rapport / AKF 75% af ufaglærte Begge rapporter er i fællesmappen

5 Læsning = Afkodning X Forståelse
Definition af læsning Læsning = Afkodning X Forståelse Læsning er at forstå indholdet af en skreven tekst (Carsten Elbro) læring og videnstilegnelse gennem tekster? Afkodning med: Øjne (se) Ører (lytte) Fingre (føle) Forståelse en forudsætning for læsning

6 Definition på funktionel læsefærdighed:
Funktionel læsefærdighed defineres som de kundskaber, som er nødvendige for at kunne forstå, bruge og reflektere over skrevne tekster med henblik på at opnå egne mål, at udvikle sin viden og sit potentiale og at kunne deltage i samfundslivet”. Vedtaget af OECD, Pisa 1998

7 Funktionel IT-læsefærdighed Citat: ”Læsning for alle” Bent B
Funktionel IT-læsefærdighed Citat: ”Læsning for alle” Bent B. Andresen, lektor, DPU København (www.itmf.dk projekt nr 199) Ved at sætte funktionelle læsefærdigheder under lup, bliver det klart, at den hidtidige opfattelse er amputeret, fordi den fokuserer på læsning med øjnene. Opfattelsen af funktionelle læsefærdigheder må udvides, så den også omfatter læsning med ørene. For elever med nedsat syn er det en fordel, at de kan bruge kompenserende hjælpemidler i form af briller. For nogle elever rækker synssansen imidlertid ikke. Blinde elever må have teksten læst op. Det gælder også ordblinde elever. Læsning er læsning, uanset om teksten opfattes med øjnene eller med ørene.

8 WHO´s definition af ICF INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND Aktivitet Krop Omgivelser Person Deltagelse Helbredstilstand

9 ICF og læsning Hvor er fokus ? – ICF omfatter begge sider Krop
Individorienteret - Klinisk, medicinsk, social-pathologisk træning og ”helbredelse” Konventionel læsefærdighed/læsebegreb Læsetest (fx PISA), dansk læseforskning FVU Deltagelse Samfundsorienteret - Social-konstruktivistisk PC-læsning – et begreb og et projekt ”Et inkluderende læsebegreb” FN-handicapkonvention Inklusion, rummelighed Skanderborg kommune IT- og andre hjælpemidler Tilgængelige/digitale materialer og tekster Projekt NILS Ordblindeundervisning ?

10 Læsebegreb i forandring 1
”Det er lærerens opgave at sikre, at eleven ikke bare bliver udstyret med læsekrykker, men får gode muligheder for at blive en bedre læser. Det er ikke nogen hjælp til læseudviklingen at få andre, f.eks. en computer, til at gøre arbejdet for sig. Eleven må selv tage livtag med skriften”. (Elbro 2007, Læsevanskeligheder s.224)

11 Læsebegreb i forandring 2
Folkeskolens afgangsprøve i skriftlig læsning Oplæsning/læseforståelse – brev fra Bertel Haarder Nationale test Læsning i 8. kl. – nationale læsetest Vejledning vedr. elever med funktionsnedsættelse Igangværende arbejde med forbedring af tilgængeligheden

12 Læsebegreb i forandring 3
Bekendtgørelse om Ordblindeundervisning Undervisning i: (§ 3.) ”styrkelse af skriftsproglige og kommunikative færdigheder” ”funktionelle læse- og skrive- og stavefærdigheder” med anvendelse af it-støtte ! ? Formål (§ 1.) - ”fungere i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og privatlivet” ”med relevante hjælpemidler” !!

13 Deltagelse med it-hjælpemidler
Projekt NILS – Nordisk Informations DVD Også på Internettet 2 danske interview Kent Kaihøj – Ordblind Olieboreplatformarbejder Charlotte Jensen – Ordblind folkeskolelærer PC-Læsning Projekt med voksne ordblinde Nyudviklede PC-læsetest Foreløbige resultater ved Bent Saabye Jensen (Ordblinde og It-konferencen 2007) Artikel i Audiologopædi juni 2008 Resultater efter første del

14 PC-læsning Tekstlæsning uden og med computeroplæsnming

15 Funktionel IT-læsning – PC-læsning og deltagelse
Læsning = forstå og anvende et indhold Læsning = Afkodning X Forståelse Computeren støtter eller erstatter afkodningen – fokus kan rettes mere mod forståelsen Forudsætning for forståelse Almen viden, FORforståelse m.m. Vurdere indholdet - relevans, validitet m.m. Fokus flyttes Ordafkodning Indholdslæsning

16 Funktionel IT-skrivning – PC-skrivning og deltagelse
Skrivning = formulere og formidle et indhold Skrivning = ”Kodning” X Budskab Computeren støtter eller erstatter kodningen – fokus kan flyttes fra bogstaver og placering (stavning) og rettes mere mod indhold, formulering m.m. Indhold er det væsentlige - ikke hvordan det skrevet Fokus flyttes Stavetræning på papir Skrivning på PC

17 Standardprogrammer Stifinder, styresystem og PC-færdigheder
Tekstbehandling - Word Internet - elektroniske tekster Billeder - fx digitale kameraer Lyd - fx optage tale , chat messenger m.m.

18 Sprogteknologi Tekst Tale
Oplæsning af tekst Digitaliseret tale Per (CD-ord 6) Anders og Lis (Skrivestøtte) Danske syntetiske stemmer: Poul Acapella (Sverige) Carsten, Bennedicte Mikroværkstedet (Dansk) Nanna ScanSoft (USA) Mette Acapella (Sverige) Sara (Ny SAPI 5 stemme) Prolog (Dansk) Oplæsning af digitale tekster (tekster på skærmen) Tekstbehandling, , Internet, e-bøger m.m. Forudsætter at teksten er i et tilgængeligt elektronisk format Indtaling af tekst - talegenkendelse TV-tekstning for døve/hørehæmmede /digital TV Dictus – standardprogram til Windows Demo af dansk talesyntese på

19 Støtteprogrammer til læseprocessen
Oplæsning Digitaliseret tale - er indtalt i forvejen Syntetisk tale laves i ”nuet” (al tekst oplæses) Læseværktøjer CD-ORD 6 – (Incl. Per) + andre Skrivestøtte – (incl. Anders og Lis) + andre Vital Syntetisk og digital Iris Ordbank Syntetisk og digital Gratis oplæsning fra alle computere koblet på Internettet Digitale/elektroniske tekster OCR-programmer (lave bogtekst elektronisk)

20 Skanning og tekstgenkendelse/OCR
Bog/tekst billedkopi digital tekst Hele digitale bøger og senere læsning Kopimaskine/dokumentskanner (til et billede af bogen) Fx OmniPage Pro eller FineReader (til digital tekst) Få sider og evt samtidig læsning Fx OmniPage/FineReader Fx Vitex (med særligt layout) Skannerpen - fx C-pen 20 Tekst til fx Word (senere oplæsning) Direkte oplæsning (fx Vital, Iris Ordbank, Skrivestøtte)

21 Digitale tekster Udlån m.m. via ophavsretslovens §17: for blinde, ordblinde m.m. Danmarks Blindebibliotek (DBB) - E17.dk Blinde fonden - debbi.dk Folkebiblioteker Udgivelse, marts 2007 (dbf.dk) Fx Frederikssund bibliotek – indskanning af tekster Folkeskole Frederiksberg kommune – Skolekom/Uni-C Frilaesning, danske-dyr, verdens-dyr Studerende via SU-styrelsen – spsgruppen.dk Køb af digitale bøger ? Forlag er på vej se fx systime.dk eller ebog.dk – artikel Hit nr Fx Gyldendal: og

22 ”Lydindlæsninger” m.m. Særlige udgivelser Biblioteker Forlag
Fagbøger på erhvervsskoler – SPS Multimedieprodukter Daisy – spsgruppen.dk Biblioteker Lån af lydbøger Indlæsning af bøger Daisy - fx programmet ”Dolphin producer” Mp3, (Ipod m.fl.) Forlag Fx Gyldendal Harry Potter m.m. (audio CD) Nye indlæsninger (mp3) – TDC Online / musik (mp3) KLO, Infoko m.m.

23 Støtteprogrammer til skriveprocessen
Ord-prædiktion CD-ord 6, Skrivestøtte, Iris Ordbank, Vise ord Foreslår ord under/efter skriveprocessen Oplæsning af tekst – under skrivning Vital, Iris Ordbank, Skrivestøtte, CD-ord 6 Oplæsning af elevens skrevne bogstaver, ord eller sætninger - også forkert stavede ord hvis syntetisk tale Stavekontrol Særlige stavekontroller OrdRet og Staver.dk Elektroniske ordbøger Talegenkendelse - Dictus

24 Støtteprogrammer hvornår
Indskolingen og normalundervisning Fra kl. – generel undervisning auditiv støtte til alle (digital og syntetisk tale) ”normalisering” af computeroplæsning fx København og Århus Kommuner Inklusion af ordblinde - Skanderborg Specialundervisning/specialklasser - mellemtrin Intensiv brug for elever med læseproblemer Elevens hjælpemiddel i specialundervisningen - og til læring i hele skoleforløbet Udskoling samt unge/voksne fx i uddannelse Elevens nødvendige og daglige redskab Digitale tekster Selvhjulpethed

25 Hvor henvender man sig for støtte ?
Sektoransvar Grundskole - børn Folkeskole: Kommune, skole eller PPR Privatskole: skole, SU-styrelsen Ungdoms og erhvervsuddannelser Skole, SU-styrelsen Videregående uddannelser Erhverv og arbejde Hjemkommunens jobcentre – 91 nye jobcentre, nøglepersoner

26 Hjælpemidler ved folkeskolens afgangsprøver
Elever med særlige behov (PPR-vurdering) Skolelederen afgør Afspejle elevens daglige arbejdsform Opgavetekster - Indtalt og digitale tekster Oplæsning og ordforslag Eks. Dansk, skriftlig fremstilling læsning retskrivning – tillades ikke hjælpemidler

27 Hjælpemidler – studerende
SU-styrelsens IT-rygsæk Erhvervsskoler, HH m.m. Gymnasier, HF Mellemlange og videregående udd. Koncept og programmer Talesyntese (danske, tysk, engelsk m.fl.) Oplæsning og ordforslag (Vital/Vise Ord) Skanning (arkfødeskanner, pen) Digitale bøger og UV-materialer E-tekster og lydformater (www.spsgruppen.dk/) Andet udstyr

28 Hjælpemidler – erhverv
Individuelle løsninger med udgangspunkt i: Konkrete læseudfordringer i jobbet IKKE personens læsefærdigheder Evt IT-rygsæk/bærbar PC Oplæsning, digitale tekster m.m. Andet udstyr PDA, mobiltlf. GPS, diktafon m.m.

29 Mobilt oplæseudstyr ”Motto”
Tag et billede af teksten Tryk på knappen, Vent et øjeblik Lyt i din øresnegl PDA med digitalkamera

30 Optageudstyr for lyd Digital lydoptageudstyr
Minidisk optager Nevermiss 5 beskeder Digital lydoptageudstyr Programmet Audio Notetaker til organisering af optagelser på PC Diasonic 18 timer MP3 afspiller/optager Sony

31 Talende Mobiltelefon Mobiltelefon med talende SMS kan anvendes til at modtage nye kørselsinstruktioner, adresser telefonnumre opgavens art mm. Programmet ”Mobilspeak” og ”Mobil universal” oplæser menuer, kalender, SMS beskeder, og på telefonen. Programmerne passer til mange avancerede telefoner. Se selv på

32 Fra it-rygsæk – til it-støttet undervisning
Inklusion – et organisatorisk OG specialpædagogisk begreb Hvem skal tilrettes/ændres? Undervisning tilrettes eleven – ikke omvendt Universal Design for Learning – UDL / David Rose Konference Ordblinde og It 2007 Universal Learning Design – ULD / Stacey Kayden It-rygsæk Et væsentligt hjælpemiddel for den enkelte Individfokus Tilgængelighed til tekster It- støttet undervisning Ligeværdig deltagelse i fællesskabet Udstyr og programmer til alle Ny hjemmeside i Skanderborg – februar 2008

33 Rapporter, artikler m.m. 1 Andresen, B. B. (2004).
Læsning for alle 1, Læsning for alle 2 Kristiansen, B m.fl. (2006) IT rygsæk i Ålborg. Jandorf, B. D. (2003). Det går bedre med – et udviklingsprojekt på 14 ordblindeefterskoler.

34 Rapporter, artikler m.m. 2 Haven, Dorthe. ( Effekt af hjælpemidler til voksne ordblinde. Projekt PC-læsning (artikel fra Audiologopædi) Arendal, E m.fl. Et inkluderende læsebegreb i ”Viden om læsning nr. 3.


Download ppt "Erik Arendal Pædagogisk Konsulent - læse-skriveområdet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google