Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Asminderød Skole – en rummelig og fleksibel skole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Asminderød Skole – en rummelig og fleksibel skole"— Præsentationens transcript:

1 Asminderød Skole – en rummelig og fleksibel skole
Skolens udvikling: Pædagogisk Organisatorisk Bygningsmæssigt

2 Baggrund: Folkeskolereform:
De mange nationale og lokale udviklingstiltag på folkeskoleområdet fordrer en overordnet udviklingsramme for skolen. ”Asminderød Skole – en rummelig og fleksibel skole” danner en sådan ramme for alle skolens udviklingstiltag. Folkeskolereform: Faste trinmål – Indskoling – Mellemtrin – Udskoling Løbende elevevaluering Specialundervisning – nye cirkulærer Helhed og sammenhæng (skole – fritid) IT – i folkeskolen. Fredensborg Kommunes udviklingsmål: IT-udvikling Rummelighed Kommunens værdier Partnerskab Asminderød Skole Lærdom, livsglæde, fordragelighed og sundhed er værdigrundlaget Overfaglig læseplan Den internationale dimension

3 Strategi Skolen opdeles i 3 afdelinger som svarer til folkeskolelovens faste trinmål. Alle medarbejdere tilhører et afdelingsteam. Afdelingens medarbejdere gennemfører udviklingsmålene i egen afdeling. Skolen iværksætter årligt en række overordnede tværgående udviklingsmål, med det formål, at sikre sammenhæng i værdier, målsætning og pædagogik for hele skolen. Ledelsen arbejder i team omfattende hele skolen. Teamet opdeler sine ansvarsområder i forhold til strukturen. Skolens fysiske rammer følger strukturen. Alle tværgående funktioner udvikles i forhold til afdelingerne (se næste side).

4 Fagsøjle-udvikling/fagteam Skolen udvikler i fællesskab
Udviklingsmodel Udskolingsafdeling Mellemtrinsafdeling Fagsøjle-udvikling/fagteam Skolen udvikler i fællesskab Kvalitetsudvikling Ledelsesteam Indskolingsafdelingen

5 Pædagogik Skolens pædagogiske virksomhed lever op til folkeskoleloven.
Skolens værdigrundlag er: Lærdom, livsglæde, fordragelighed og sundhed. Asminderød Skoles grundsyn er, at hvert enkelt menneske er unikt, og at skolen kan rumme menneskers forskellighed. Asminderød Skole udgør den fælles udviklingsramme, hvor mennesket kan udfolde sig i frihed og tryghed - i respekt for det fælles værdigrundlag. Skolen tilrettelægger derfor sit pædagogiske arbejde således, at der tages udgangspunkt i den enkelte elevs udviklingspotentialer – både de faglige, de emotionelle og de sociale. Hele skolens dagligdag og virke afspejler dette værdigrundlag.

6 Organisation Udskolingsafdeling Pædagogisk- udviklingscenter
Specialcenter Fagcentre Indskolings- afdeling SFO Mellemtrins- Skolebestyrelse Teamledelse Administration Servicemedarbejdere IT-strategi – intranet Pædagogisk udvalg Personaleudvikling

7 Pædagogisk udviklingscenter
Fysiske rammer Udskolingsafdeling Hjemområder Mellemtrinsafdeling Hjemområder Fagcentre Personalerum Teamledelsen Pædagogisk udviklingscenter Indskolingsafdeling Hjemområder - SFO

8 Indsatsområder Fleksibel skema Teamsamarbejde IT - udvikling
Fagsøjle - Fagteam - Kvalitetsudvikling Specialcenteret Elevevaluering/elevplaner Ny Asminderød Skole Skole – SFO Pædagogisk udviklingscenter Teamledelse – skoleledelse i en fleksibel skole Antimoppeprojekt Skolen i skoven Cooperative learning Classroom Management

9 Teamsamarbejde Mål: Handleplan:
Enhver medarbejder skal have en oplevelse af at have udviklet sig i forhold til at arbejde i team. Den enkelte medarbejder skal have en klar oplevelse af at have udviklet sig i forhold til at arbejde i team om opgaveløsningen, fx årsplan. Teamet skal opleve sig som en nødvendig og overskudsgivende samarbejdsenhed, der skaber synergi i arbejdet og dermed højere kvalitet i undervisningen. Handleplan: Fokus på teamsamtaler.

10 IT - udvikling Asminderød Skoles overordnede mål hviler på det grundlag at åndsfrihed og demokrati kræver indsigt, forståelse, gennemskuelighed og medindflydelse. Indsigt i de grundlæggende forhold der styrer skolen (mål og rammer) forståelse for den virkelighed hvori de virker gennemskuelighed i forhold til hvordan beslutningsprocesserne forløber hvem der har indflydelse på hvad samt ansvarlighed overfor den opgave som vi enten har pålagt os selv, eller som andre legitimt har pålagt os. For at arbejde hen imod en høj grad af opfyldelse af disse vidtrækkende, overordnede målsætninger har Asminderød Skole valgt at indarbejde disse i en IT-strategi. Asminderød Skole implementerer skoleintra, Skoleporten i skoleåret 04/05, først for lærere, dernæst for elever og sidst for forældre. Det betyder, at AS i løbet af 04/05 vil få en ny hjemmeside, nemlig Skoleporten. Asminderød Skole ønsker at: Gøre skolen offentlig for brugere og borgere, både hvad angår undervisningens organisation og indhold, men også skolen som organisation. Fremme kommunikation og demokrati ved hjælp af IT. IT integreres i den daglige undervisning af lærere og elever. Lærerne opnår indsigt og færdigheder i at forberede, gennemføre og efterbehandle undervisningen i alle skolens fag, samt at kommunikere ved hjælp af IT. Eleverne opnår international orienterings- og kommunikationsevne. Al administration og workflow udføres hovedsagelig på IT.

11 Specialcenteret Mål: At eleverne får et kvalificeret og udviklingsorienteret undervisningstilbud, der medtager de mange intelligenser og læringsstile som vigtige platforme, når et undervisningsforløb tilrettelæges og gennemføres. - At undervisningen foregår på hold. - At tilbyde rådgivning og vejledning vedr. problemstillinger i klassen. - Handleplan: - Lærerne anvender mål- og handleplaner i arbejdet med eleverne. - Lærerne inddrager de mange intelligenser og læringsstile i tilrettelæggelsen af arbejdet med elverne. Lærerne deltager i storteam- og årgangsteammøder som repr. for centeret. På teammøderne i specialcenteret vil lærerne arbejde med udviklingstiltag og give hinanden sparring i arbejdet. - Eleverne modtager helst undervisningen i hjemmeområdet.

12 Skole – SFO Skolen har etableret en indskolingsafdeling som omfatter bh-klasse – 3.klasse samt SFO. SFO har etableret et strukturværksted (se under SFO i menuen) Mål: Skole og SFO skal opleves som een integreret institution – med forskelligt indhold – for de fælles elever. Forældrene skal opleve sammenhæng i pædagogik, social ramme og individuel indsats overfor det enkelte barn. Det er skolens mål at samordne og integrere alle ressourcer på området med det formål at placere opgaveudførelse, der hvor den udføres mest hensigtsmæssigt, og med det personale som har den fornødne kompetence. Handleplan: Der er udformet et samarbejdspapir mellem indskolingen og SFO.

13 Elevevaluering Elevevaluering Elevplaner Elevevalueringsdage Test
Læseplaner med et evalueringsafsnit Handleplan: Ledelsen har en gang pr. år en elevgennemgang af samtlige elever. Læsetest/læsekonference med deltagelse fra ledelsen.

14 Pædagogisk udviklingscenter
Mål Det Pædagogiske udviklingscenter skal understøtte folkeskolens formål og medvirke til at realisere skolens faglige læringsmål og Asminderød Skoles værdigrundlag: lærdom – livsglæde – fordragelighed – sundhed Det Pædagogiske udviklingscenter skal i samarbejde med lærere og ledelse skabe mulighed for undervisning og læring. Det Pædagogiske udviklingscenter skal fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø. Handleplan: At det Pædagogiske udviklingscenter aktivt varetager opgaver som undervisning, vejledning og formidling i relation til læring og læreprocesser. At det Pædagogiske udviklingscenter iværksætter initiativer til elevers udvikling samt stiller ressourcer til rådighed for lærernes undervisning og den enkelte elevs alsidige, personlige og faglige udvikling. At det Pædagogiske udviklingscenter udarbejder handleplaner for pæd. IT, juniorPCkort, bibliotekskundskab.

15 Teamledelse – skoleledelse i en fleksibel skole
Teamledelsen skal: få skolens samlede virksomhed til at fremstå og virke som en enhed. give rum til dialog og refleksion med medarbejderne vedr. pædagogik og skoleudvikling. tydeliggøre og implementere opgavefordelingen – både de fælles og de individuelle, som understøtter målene. sørge for et højt informationsniveau og gennemsigtighed i organisationen, for dermed at forøge medarbejdernes muligheder for indsigt og medindflydelse. Handleplan: Teamet deltager i et kursus om ledelse af team i efteråret. Alle årgangsteam indkaldes til 2 samtaler årligt, (1 med klassegennemgang og 1 om teamets samarbejde). Forud for samtalerne deltager daglig leder i undervisningen som led i forberedelsen. Teamet fordeler MUS-møderne mellem sig. Teamet vil gennem dialog og brug af intranettet højne informationsniveau og medbestemmelse. Teamet skal sørge for at alle medarbejdere ved, hvem der har ansvar for hvad, og hvordan teamledelsen arbejder.


Download ppt "Asminderød Skole – en rummelig og fleksibel skole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google