Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Program Temamøde 1 Hvordan har og vil vandplanerne have en indflydelse på dansk vandpolitik, Poul Vang Nielsen, BLST Hvor ligger de største udfordringer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Program Temamøde 1 Hvordan har og vil vandplanerne have en indflydelse på dansk vandpolitik, Poul Vang Nielsen, BLST Hvor ligger de største udfordringer."— Præsentationens transcript:

1 Danish Water Forum Temamøde: Vandplaner og Virkemidler Generalforsamling 21. april 2010

2 Program Temamøde 1 Hvordan har og vil vandplanerne have en indflydelse på dansk vandpolitik, Poul Vang Nielsen, BLST Hvor ligger de største udfordringer på de ferske vandområder? Martin Søndergaard, DMU Hvor ligger de største udfordringer på det marine område? Stiig Markager, DMU Påvirkninger af det vandmiljøet Hormonforstyrrende og miljøfremmede stoffers påvirkning af biologien: Jakob Strand, DMU Diskussion: Hvordan skaber man det bedst mulige grundlag for at nå handleplanernes mål?

3 Program Temamøde 2 Nye og alternative virkemidler
Forsøg med nye metoder til reduktion af miljøfremmede stoffer fra regn- og spildevand, Dines Thornberg, Udviklingssamarbejdet: Spildevandscenter Avedøre, Københavns Energi, Lynettefællesskabet Effekter af etablering af stenrev, Flemming Möhlenberg, DHI Alternativ brug af regnvand i byer, Jes Clauson-Kaas, COWI Diskussion: Andre nødvendige virkemidler Opsamling og diskussion: Hvordan når vi handleplanernes mål – hvordan fremmer vi nødvendig teknologi og innovation

4 Generalforsamling - Dagsorden
Valg af dirigent Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Evt. indkomne forslag Forelæggelse af budget for det kommende år. Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af suppleanter til bestyrelsen. Valg af revisor og revisorsuppleant Eventuelt

5 DWF Beretning – 2010 - 1 Danske aktiviteter 5 bestyrelsesmøder afholdt
DWF Future/interessentanalyse Afholdelse af og deltagelse i div. møder Vand i Byer Innovationsnetværk. Miljøteknologiske handlingsplan OEMs styrkepositionsrapport. MUDP Nyhedsbreve og ad hoc kommunikéer til medlemmerne, Profilbrochure. Dialog med Vand og Miljø, Vandcamp mv.

6 DWF Beretning – 2010 - 2 Forskningsaktiviteter
Forskningsplatformen Vand: Årsmøde 28. januar Forskningsprojektliste, kortlægning af danske vandforskningsprojekter Mødekalender, som opdateres løbende, indeholdende konferencer, møder, udstillinger mv. i indland og udland. Temamøder Rundbordssamtale, grøn forskningsstrategi EU Vandnettet/WSSTP: understøtte arbejdet i Forskningsplatformen, sikre dansk deltagelse i de EU-info-møder, medarrangør af møder.

7 DWF Beretning – 2010 - 3 Internationale aktiviteter
Udvikling af bilateralt samarbejde Europæisk samarbejde Deltagelse i European Water Partnership WSSTP Eksportfremme åbne døre og repræsentere sektoren Deltagelse i dansk delegation i forbindelse med møde med den kinesiske Vandressource-mininister. Foredrag vedr. styrkepositioner i sektoren Vandpartnerskaber og Indiensprojekt Initiere dannelse af et partnerskab for slambehandling, men ikke egen deltagelse

8 DWF Beretning – Vidensnetværk – beskrivelse af konkrete aktiviteter: Fremme international vidensdeling og forskningssamarbejde Fremme kommunikation af forskningsresultater Løbende kontakt til Danidas vandgruppe, dialog om ny strategi for dansk udviklingsbistand Møder i Danmark bl.a. Danida og Water Integrity Network Planlægning og gennemførelse af 3. workshop om Transboundary Water Management

9 DWF Arbejdsplan – 2010 - 1 Nationale aktiviteter
Fremme vidensdeling: Vand i Byer og Grundvand, Vandets dag, Vandnyhedsbrev, Vandkalender, rejsestipendier Udvikle identifikation af kernekompetencer: inventories, hvidbøger mv. Fungere som indgangsdør til Vandsektoren: udvikle hjemmeside, oversigter over personer, organisationer og kompetencer Udvikling af foreningen: Vedtægter, medlemskab, fremme finansiering

10 DWF Arbejdsplan – 2010 - 2 Internationale aktiviteter
Fremme videnshjemtagning: viden om forhold af betydning for vandsektoren, samt kendskab til organisationer, netværk, begivenheder Fremme internationalt samarbejde: Vandfora i andre lande, repræsentation af Danmark ved internationale begivenheder af strategisk betydning, implementering af Danida’s nye strategi Fremme partnerskaber til øget anvendelse af dansk vandteknologi, fremme af anvendelse af dansk viden og teknologi omkring vand og miljø internationalt. Implementering af Vidensnetværk for Vand og Udvikling og andre eksternt finansierede projekter

11 DWF Arbejdsplan – 2010 - 3 Forsknings-aktiviteter
Fremme vidensdeling blandt vandforskere i Danmark og på tværs af hele sektoren: konkrete forskningsudbud, Projektoversigter, forskningsresultater, temamøder Fremme samarbejde til gavn for vandforskning og sektoren generelt: partnersøgningsplatform, oversigt over danske forskningsmiljøer, facilitering af samarbejde Fremme forskning og innovation i Vandsektoren: Lobbyarbejde og identifikation af forskningsbehov Fremme internationalisering af dansk vandforskning: synliggøre internationale dimension i vandforskningen, sekretariat for EU-Vandnettet, positionering af danske forskermiljøer i EU


Download ppt "Program Temamøde 1 Hvordan har og vil vandplanerne have en indflydelse på dansk vandpolitik, Poul Vang Nielsen, BLST Hvor ligger de største udfordringer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google