Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bisidderrollen TR-uddannelse 28. og 29. sept. 2010 Sixtus.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bisidderrollen TR-uddannelse 28. og 29. sept. 2010 Sixtus."— Præsentationens transcript:

1 Bisidderrollen TR-uddannelse 28. og 29. sept. 2010 Sixtus

2 Formålet med bisidderoplægget:
At kvalificere bisidderens forberedelse og deltagelse i forskellige samtaler At øge opmærksomheden om afgørelsesbegrebets betydning At skærpe bevidstheden om relevante paragraffer, retningslinier o.s.v ved syge-omsorgssamtaler Afgørelsesbegrebet er meget centralt i det felt at være bisidder. Den traditionelle opfattelse er at bsidderrollen er at være et ekstra øre. Professionelle bisiddere - som I er – har også en aktiv rolle – det vores oplæg handler om

3 Ekstrat om bisidderrollen fra vores TR-håndbog
Tjek kommunens hjemmeside for eventuelle retningslinier/politikker for de forskellige samtaler. Aftal på forhånd din rolle med den kollega, du repræsenterer. Anmod eventuelt om dagsorden for mødet. Holder arbejdsgiver sig ikke til dagsordenen, så afbryd mødet. Partshøring bør være skriftlig. Arbejdsgiver har notatpligt, jf Offentliglovens § 6. Efterspørg dokumentation hvis arbejdsgiver udtaler kritik af din kollega. Kontakt en konsulent, hvis der skal gives advarsler eller hvis en afskedigelse er en mulighed. Dagsordenen – altså læse hvilket møde det drejer sig om - er meget afgørende for at kunne optræde som bisidder. (klarhed) Glider samtalen over i det felt hvor den indkaldtes job er i fare, altså manglende tillid til vedkomne, skal du bede om et nyt møde. Her kan en konsulent så deltage med en ny dagsorden. Ksha hvor er vores håndbog nu?

4 Bisidderrollens juridiske fundament
”Den, der er part i en sag kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse”, jf. Forvaltningslovens § 8. Hvor står der i lovgivningen noget om bisidderrollen Den pågældende vælger helt suverænt hvem hun/han vil have med som bisidder eller lade sig repræsentere af. Det kan være et familiemedlem eller ven. Foreningen kan altid tilbyde hjælp med en erfaren person.

5 Bisidderrollens juridiske fundament
”Tjenestemanden er berettiget til at give møde med en bisidder og skal ved indkaldelsen til det første forhør gøres bekendt hermed”, jf. Tjenestemandslovens § 21. Bemærkning: Der er her tale om en disciplinær undersøgelse for en tjenesteforseelse eller et strafbart forhold. Ikke et felt I kommer ind i, men taget med fordi bisidder er nævnt. Konsulentarbejde.

6 Afgørelsesbegrebet ”Ved en afgørelse forstås en beslutning, der træffes af en forvaltningsmyndighed i en konkret sag, og som i forhold til enkelte borger og/eller myndighed tilsigter at have retsvirkning efter sit indhold” , jf. Ankestyrelsen j. nr Det forvaltningsretlige lovkompleks er i centrum i disse afgørelsessager, dvs Off.-lov §6 om notatpligt, Forvaltningslovens § 19 om høring, hele begrebet om god forvaltningsskik osv. Mht arbejdsprøvning skal man lægge mærke til, at der for sygemeldte ledere kan køre to sæt af samtaler med to forskellige forvaltning og to forskellige lovkomplekser. I den slags sager skal I have fat i en konsulent.

7 Det betyder, at afgørelsesbegrebet dækker:
Advarsler Afskedigelser Arbejdsprøvning, jf. afgørelse truffet i Ankestyrelsen j.nr

8 Forflyttelser, jf. højesteretsdom om lærer i Broager Irettesættelser
Det betyder, at der er tale om en konkret vurdering af afgørelsesbegrebet ved: Forflyttelser, jf. højesteretsdom om lærer i Broager Irettesættelser Påtaler Man kan som udgangspunkt uden problemer flytte en leder fra en institution til en anden. Stort set alle ledere er ansat ved kommunen. Der er alligevel en lang række forhold, man skal være opmærksom på ved overflyttelser, derfor kontakt en konsulent. Påtaler og irettesættelser er som udgangspunkt ikke dækket af afgørelsesbegrebet, men konkrete omstændigheder og det faktum, at man her meget hurtigt kan bevæge sig i afgørelsesbegrebet gør, at konsulenten skal kontaktes.

9 Syge-omsorgssamtaler Vejlednings-rådgivningsamtaler
Det betyder, at afgørelsesbegrebet ikke dækker: Syge-omsorgssamtaler Vejlednings-rådgivningsamtaler Samtaler, hvor der udtales kritik af en medarbejder, jf ombudsmandsudtalelse j.nr Begrebet tjenstlige samtaler eller sygesamtaler findes ikke i juraen, men begreberne bruges. Bemærkning: Vigtigt at være skarp på, om samtalerne glider over i at være dækket af afgørelsesbegrebet. Det vil de være i samme øjeblik arbejdsgiver signalerer afskedigelse, fx ved indkaldelse til en tjenstlig sygesamtale! Bemærkning: Det gælder også, hvis der lægges et notat med kritikken på personalesagen.

10 Bisidderrollen ved syge-omsorgssamtalen Fakta:
Langt de fleste kommuner anbefaler, at medarbejdere medbringer bisidder ved syge-omsorgssamtaler. Den forvaltningsretlige teori, jf. Kommenteret Forvaltningslov, John Vogter, 2001, antager, at der skal være væsentlige modhensyn for at begrænse retten til bisidder. Formålet med syge-omsorgssamtalen er, at nedbringe sygefraværet dels ved at afdække om der er arbejdsmiljømæssige årsager til fraværet, dels ved at drage omsorg. Fastholdelse ved fx at begrænse årsagerne til fraværet er ligeledes et centralt omdrejningspunkt for samtalen. Den kommenterede forvaltningslov og flere ombudsmandsafgørelser er væsentlige at henvise til ved udarbejdelse af sygepolitik eller retningslinier for tjenstlige samtaler. 3 partsforhandlingerne ved sidste OK havde i det hele taget meget focus på nedbringelse af sygefraværet, og den nye sygedagpengelov som vi senere kommer til er en udløber af disse forhandlinger.

11 Vær opmærksom på: Kommunens politikker, retningslinier på området og eventuel personale-værdipolitik. Helbredsloven § 1: Oplysninger må ikke bruges til at begrænse medarbejderes mulighed for at få eller beholde ansættelse. Helbredsloven § 2: Arbejdsgiver må kun indhente oplysninger fra ansøger eller medarbejder, hvis sygdommen har væsentlig betydning. ” Lederen skal, når medarbejderen har haft 3 til 4 måneders sygefravær, konkret vurdere, med baggrund i de afholdte sygesamtaler, om fortsat ansættelse ud fra driftsmæssige hensyn er forsvarlig eller om afskedigelsessag bør indledes” fra kommunal sygepolitik. Ikke være bange for at fortælle hvad de konkret fejler. Eksempel på skolechefen, der af egen drift henvender sig til psykologen for at høre om lederen har været til samtaler. Helt galt

12 Indhentning af sådanne kræver altså samtykke.
Persondatalovens § 7 fastslår, at helbredsforhold er følsomme oplysninger. Indhentning af sådanne kræver altså samtykke. Vær altså opmærksom på: Arbejdsgiver må strengt taget ikke spørge til disse forhold. At den kollega du repræsenterer, muligvis vil blive indkaldt til samtaler i to forskellige forvaltninger, dels i form af en syge-omsorgssamtale, dels med henblik på eventuel arbejdsprøvning

13 Pligtmæssig sygesamtale Arbejdsgiver har initiativet
Sygedagpengeloven vedtaget juli 2009: Pligtmæssig sygesamtale Arbejdsgiver har initiativet Skal holdes senest 4 uger efter 1.sygedag. Træder i kraft d. 4/1-2010 Kan være telefonisk, hvis ikke mulighed for personlig samtale Medarbejder kan bede om udarbejdelse af fastholdelsesplan, hvis tilbagevenden ikke forventes inden for 8 uger 4/1-2010 Arbejdsgiver kan kræve mulighedserklæring, som består af to dele. Træder i kraft d. 5/ Deltidssygemeldinger kan give mulighed for fuld refusion, hvis ikke kommunen kan anvise deltidsjob. 5/ Vi udsender noget i efteråret om dette emne. Arbejdsgiver kan stadig kræve skriftlig lægeerklæring fra 1. Sygedag del er arbejdsgivers og medarbejders vurdering af sygdommens betydning for arbejdet. 2. del er lægens vurdering af muligheder, skåneinitiativer og forsvarlighed samt forventet varighed. Træder i kraft d. 5/ Passende stilling-begrebet skal iagttages ved deltidsjob.

14 Bisidderrollen ved tjenstlige samtaler Fakta:
Formålet med en tjenstlig samtale er, at drøfte den måde, den ansatte fungerer på. Den kan munde ud i, at lederen udtaler kritik af den ansatte, herunder hvilke forhold lederen oplever som utilfredsstillende, og hvordan medarbejderen skal agere fremadrettet. Kritik eller vejledning er ikke en afgørelse i retslig forstand, og medarbejderen har derfor ikke krav på en bisidder, ligesom arbejdsgiver ikke er forpligtet til at tage notater af samtalen, jf. Offentlighedslovens § 6. Begrebet tjenstlige samtaler eller sygesamtaler findes ikke i juraen, men begreberne bruges. TR finde grundlaget for samtalen – kritik er ok, da det ikke er en afgørelsessag. Tr skal forsøge at finde ud af hvad formålet med samtalen er og der efter kontakte foreningen centralt. TR skal gå ind i vejledningssamtaler/sygesamtaler

15 Bisidderrollen ved tjenstlige samtaler
Vær opmærksom på: Kommunens retningslinier, politikker på området og eventuel personale- og værdipolitik. Ved påtaler og irettesættelser kontakt en af foreningens konsulenter At eventuelle klager eller kritik dokumenteres konkret. Være skarp på vurderingen af grundlaget – før og under samtalen.. Konkrete omstændigheder og det faktum, at man her meget hurtigt kan bevæge sig ind i afgørelsesbegrebet gør, at konsulenten skal kontaktes Prøv at vurdere på det så tidligt som muligt i forløbet

16 Forberedelse af samtalen
Gode råd om bisidderrollen Forberedelse af samtalen Hvilken type samtale. Er det uklart, så kontakt forvaltningen. Undersøg i de lokale politikker/retningslinier, hvad der eventuelt er formuleret om den type samtale. Hvilket grundlag er der for indkaldelsen til samtalen. Overvej mulige scenarier. Drøft hvor tæt I ønsker, arbejdsgiver går ved en sygesamtale i forhold til helbredsloven og persondataloven. Inddrag sygedagpengeloven ved syge-omsorgssamtaler. Mulighedserklæring, fastholdelsesplan. Fx tjenstlig sygesamtale!

17 Vær opmærksom på, om arbejdsgiver holder sig til dagsordenen.
Gode råd om bisidderrollen Under samtalen Lyt og tag notater. Det er som udgangspunkt din kollega, der skal samtale. Gør eventuel arbejdsgiver opmærksom på speciel helbredslov, persondatalov og sygedagpengelov. Vær opmærksom på, om arbejdsgiver holder sig til dagsordenen. Bed om en timeout, hvis du kan mærke, at din kollega bliver usikker på noget. Sørg for at din kollega får stillet de relevante spørgsmål, og forstår mødets konklusion. Hvis der udfærdiges et referat på selve mødet, så gå det igennem med din kollega. Eventuel i enerum.

18 Gode råd om bisidderrollen
Efter samtalen Gennemgå kort mødet med din kollega. Hvad hørte du, hvad har kollegaen forstået. Tag kontakt til kollegaen efter et par dage, og hør om nye spørgsmål er dukket op.

19 Politikker/klare retningslinier
Opdater eller udarbejd politikker med de nye minimumsregler Beskriv tydeligt hvad de forskellige samtaler skal have af focus og handling. Indfør et tilbud om bisidder uanset samtalens art.


Download ppt "Bisidderrollen TR-uddannelse 28. og 29. sept. 2010 Sixtus."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google