Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Husorden, husordenovertrædelser og beboerklagenævn.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Husorden, husordenovertrædelser og beboerklagenævn."— Præsentationens transcript:

1 1 Husorden, husordenovertrædelser og beboerklagenævn

2 2 Fælles leveregler, husordener m.v. Tema- debat 3. Program for emnet: •Husordener, hvad er det? •Beboerklagenævn, hvad er det og hvordan kan man anvende nævnene ved husordenovertrædelser

3 3 Husorden - Lovgrundlaget Bkg. af lov om almene boliger m.v.:  §40, stk. 1: Afdelingmødet fastsætter en husorden for afdelingen  §34, stk.6:Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsmødets kompetence Normalvedtægten § 18, stk. 6:  Afdelingsmødet fastsætter en husorden

4 4 Lovgrundlaget fortsat……. Bkg. om drift af almene boliger: •§ 127: Man må altid holde servicedyr

5 5 Formålet – hvorfor en husorden ?

6 6 •Tage hensyn til hinanden – aftale interne ”spilleregler” •Informere beboer om bovilkårene •Sikre juridisk grundlag for påtale/opfølgning

7 7 Hvem henvender I jer til? Er det Heidi og Jens eller Er det Brian, Dennis og Hassan?

8 8 Udfordringen Husorden skal: •Være forståelig •Respektere lovgivningen •Præsentere boligafdelingen

9 9 Tanker om brug af husorden 1.Hvem skal kontrollere om husorden overtrædes? 2.Hvad vil man gøre over for beboere, der overtræder husorden?

10 10 Husorden contra lovgivning Hvad har forrang? Præceptivitet, hvad bestyder det?

11 11 Husorden contra lovgivning Eksempel 1 fra husorden: Der må ikke opsættes/opstilles antenner og paraboler Den almene lejelov § 36 siger: Lejeren har ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne på ejendommen efter udlejerens anvisninger Hvad mon gælder?

12 12 Husorden contra lovgivning fortsat… Eksempel 2 Normal drift og vedligeholdelse af de tekniske installationer betales af beboeren Den almene lejelov siger: § 24.Udlejeren skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Alle indretninger i ejendommen, herunder til afløb og til forsyning med elektricitet, gas, vand og varme, skal holdes i god og brugbar stand. Hvad mon gælder?

13 13 Her gælder loven altså også.. Eksempler på husordener der bekræfter landets love: Det er ikke tilladt at holde hund af bl.a. racerne pitbullterrier eller tosa

14 14 Her gælder loven altså også… For at få udstedt en hundetilladelse skal lejeren fremvise at gyldig ansvarsforsikring er tegnet Lov om hunde: Det påhviler besidderen af en hund at holde den ansvarsforsikret Spm.: Skal I kontrollere, at beboerne overholder landets love???

15 15 Hvad hvis forholdet ikke er reguleret i husorden?

16 16 Råd om husorden Ikke flere regler end nødvendigt! Kun forbud der kan håndhæves! God råd og henstillinger (om affald, brug af fællesvaskeri, brug af grill, fodring af dyr, parkering og placering af campingvogne m.v.) kan skrives i en beboermappe og på afdelingens hjemmeside.

17 17 kompetencen? •Beboerklagenævnet har kun kompetence på de områder der udtrykkeligt er nævnt i den almene lejelov (LLA §§ 100 og 101) •Boligretten kan afgøre tvister, der udspringer af LLA (LLA § 107)

18 18 Nævn, tilsyn, beboerdemokrati Nævnene kan som hovedregel ikke afgøre uenigheder om: •Beslutninger truffet af beboerdemokratiske organer •Lejefastsættelse og fordeling •Områder hvor det kommunale tilsyn har kompetence

19 19 Beboerklagenævnet – hvad er det så for en størrelse??

20 20 Beboerklagenævnets sagsbehandling •Sager skal indbringe skriftligt af lejer eller udlejer

21 21 Beboerklagenævnets sagsbehandling fortsat •Det koster 131 kr. at anlægge en sag ved nævnet Beløbet reguleres 1 gang årligt. •Inden 1 uge efter indbringelse af sag skal sagen sendes til høring hos den anden part •Høringens fristen er som udg.pkt. 2 uger •Efter modtagelse af sidste svar eller afholdes af møde skal nævnet indenfor 4 uger træffe afgørelse

22 22 Beboerklagenævnets kompetence 1. Vedligeholdelse, mangler og flytteopgør 2. Installationer og råderet 3. Anvisning af almene familieboliger 4. Formalia vedrørende beslutninger truffet af beboerdemokratiet 5. Varsling af lejeforhøjelse 6. Forbrugsregnskaber m.v. 7. Fremleje, bytte og fortsættelse 8. Husordenovertrædelser (§§ 82-83, jf. LLA § 83)

23 23 Nævnsafgørelser •Kan ikke tvangsfuldbyrdes af fogedretten •Kan indbringes for boligretten (LLA § 106, stk.1) •Boligretten ikke bundet af nævnets afgørelser •Sager skal indbringes for nævnet først (LLA § 107) NB: Gælder ikke sager om ophævelse eller opsigelse •Hvis nævnets afgørelse ikke indbringes rettidigt (§106, stk. 1), bliver den bindende for parterne

24 24 Ad.3) Husordensovertrædelser (LLA § 83) •Af LLA § 81 fremgår betingelserne for at pålægge lejer retsfølger (beskriver adfærden) •I LLA § 82 angives de retsfølger der kan pålægges •I LLA § 83 tillægges bebeoerklagenævnet kompetence til at pålægge retsfølger

25 25 Retsfølgerne Nævnets sanktionsmuligheder •Lejeforholdet kan gøres betinget •Lejeren kan meddeles en advarsel Betingelse: •Overtrædelsen sker trods udlejers advarsel

26 26 Husordenssager….. Med etablering af beboerklagenævn for 12 år siden blev der indført et flerstrenget system til behandling af husordenssager. • Beboerklagenævnet, så skal man anvende LLA §§ 81 og 82. • Opsigelse af lejemålet, så skal man anvende LLA § 85. Protest inden 6 uger, sagen skal anlægges ved boligretten. • Ophævelse, så skal man anvende LLA §90.

27 27 Ophævelse og opsigelse •Begreber: Ophævelse = at komme ud af kontrakten med øjeblikkelig virkning Opsigelse = at komme ud af kontrakten med et varsel •Lejers opsigelse og ophævelse. LLA §§ 84 og 17, stk. 2 og 19 (alvorlige mangler). •Udlejers opsigelse og ophævelse. LLA kap. 13 – 15.

28 28 Ophævelse og opsigelse •Begreber: Ophævelse = at komme ud af kontrakten med øjeblikkelig virkning Opsigelse = at komme ud af kontrakten med et varsel •Lejers opsigelse og ophævelse. LLA §§ 84 og 17, stk. 2 og 19 (alvorlige mangler). •Udlejers opsigelse og ophævelse. LLA kap. 13 – 15.

29 29 Husordenssager…. •Klage modtages •Henstilling (kan give flere) •Påmindelse/advarsel udsendes •Herefter 3 muligheder: 1.Beboerklagenævnet 2.Opsigelse 3.Ophævelse Sagens karakter afhænger af om punkt.1, 2 eller 3 anvendes.

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37 Kapitel 2 - Non itaque ista quae fecisti

38 38 Ex plenitudine quippe bonitatis Caelum et terram invisibilem et incompositam • Sed quae causa fuerat, o lumen veridicum, tibi • Ne me vana doceat, discute tenebras eius, et dic mihi. • Obsecro discute tenebras eius te per matrem caritatem, obsecro te.

39 39 Quod autem in primis conditionibus Fecisti in sapientia tua ut inde penderent: • Etiam inchoata et informia • Quaeque in genere suo vel spiritale vel corporali • Euntia in immoderationem et in longinquam • Ecce apparet mihi in aenigmate trinitas, quod es, deus meus, quoniam tu • Dissimilitudinem tuam, spiritalecce apparet mihi in trinitas discute tenebras eius, • quod es, deus meus, quoniam tu • Informe praestantius, quam si formatum

40 40 Kapitel 3 - Non itaque ista quae fecisti

41 41 Terram invisibilem et incomposit 2 år3 år5 år10 år20 år Løbende betalinger260,375392,567472,122716,059956,785 Gevinster-78,000-56,000- - Restgæld (ejer)13,77734,90889,00066,000554,000 - refunderet indskud23,00067,00079,00078,000678,000 Netto I alt65,00078,000-34,000674,000 Gennemsnit pr. år56,00067,00034,00078,000

42 42 Eporiatum contra linux

43 43

44 44

45 45


Download ppt "1 Husorden, husordenovertrædelser og beboerklagenævn."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google