Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lægevagten i Region Hovedstaden Lægevagtkursus for introduktionslæger i almen medicin 2012 Dorte Kann & Jørgen Rem 1 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lægevagten i Region Hovedstaden Lægevagtkursus for introduktionslæger i almen medicin 2012 Dorte Kann & Jørgen Rem 1 1."— Præsentationens transcript:

1 Lægevagten i Region Hovedstaden Lægevagtkursus for introduktionslæger i almen medicin Dorte Kann & Jørgen Rem 1 1

2 Tilrettelæggelse iht. LOK
§ 50 Tilrettelæggelse af lægebetjeningen i vagttiden Stk. 1. Regionen er ansvarlig for tilrettelæggelsen af lægebetjeningen uden for de alment praktiserende lægers dagarbejdstid. Stk. 5. De alment praktiserende læger har ansvaret for lægebetjeningen i vagttiden efter §§ 50A og 51. 2 2

3 § 50A. LÆGEBETJENINGEN I VAGTTIDEN
Stk. 1. Til varetagelse af lægebetjeningen uden for dagtiden etablerer de alment praktiserende læger vagtordninger. Regionen træffer efter drøftelse i samarbejdsudvalget beslutning om, på hvilke vilkår vagtordninger kan tilrettelægges af de alment praktiserende læger. Den endelige tilrettelæggelse sker ved aftale mellem regionen og de omfattede læger. Medmindre der ikke er grundlag herfor, etableres vagtordningerne som visitationsvagtordninger, jf. § 51. Samarbejdsudvalget beslutter, hvorvidt der i en eller flere vagtordninger ikke er grundlag for etablering af visitation. Visitationsvagtordninger forudsætter, at vagtordningen i den tid, der er visitation, har en sådan størrelse, at der er en effektiv anvendelse af visitator.

4 Stk. 2. Vagtordninger skal tilrettelægges, så det sikres, at vagtbelastningen for lægerne i området ikke bliver urimelig. Det skal derfor tilstræbes, at vagtordningerne omfatter et så stort antal læger, at vagtbelastningen i almindelighed ikke bliver under 15-skiftet i A-vagten og under 35-skiftet i B-vagten. Det skal tilstræbes, at alle læger får mulighed for, at deres praksis er med i en vagtordning.

5 § 51. VISITATION I VAGTTIDEN
Stk. 1. Vagtordninger tilrettelægges for hele eller dele af vagttiden som visitationsvagtordninger, jf. dog § 50A, stk. 1, hvor der er mindst 2 læger på vagt, således at en eller flere læger er til rådighed for telefonisk visitation af henvendelser om lægehjælp i det tidsrum, vagtordningen fungerer som visitationsvagtordning. Vagtområdet for telefonvisiterende læger kan omfatte en eller flere vagtordninger. Stk. 2. Honorering sker som nævnt i § 72 og afregning finder sted som nævnt i § 96. Stk. 3. Regionen kan beslutte at stille de nødvendige faciliteter i form af lokaler, telefon m.v. til rådighed for de telefonvisiterende læger. Stk. 4. Sygehusansatte læger eller sygeplejersker kan, når en patient henvender sig på en skadestue eller –klinik, på patientens vegne kontakte lægevagtens visitator med henblik på, at patienten visiteres af lægevagten. De nærmere procedurer herfor aftales lokalt.

6 Lægevagten i Region Hovedstaden
Før 1/1-1992: små lægevagtskredse, mest besøg. Fra 1/1-1992: 4 amtslige lægevisiterede ordninger med telefonkonsultation, besøg og konsultation, som vi kender det i dag. Fra 1/1-2007: Regional lægevagtsordning – er fortsat under etablering 6 6

7 Lægevagten i Region Hovedstaden.
Regionen er ansvarlig for IT Telefoni Lokaler Taxa- ordning Utensilier HPL (Hovedstadens Praktiserende Læger) er ansvarlig for Vagtadministration: vagtchefer og -direktører, sekretariater. Introduktion af nye vagtlæger & kvalitetssikring. Vagtskema. 7 7

8 Struktur – ledelse - organisation
Lægevagten er opdelt i tre distrikter: By (Frederiksberg, København & Amager) Omegn/Nord (det sjællandske område uden for by) Bornholm.

9 Struktur – ledelse - organisation
Visitationer Hillerød Hospital Herlev Hospital BBH Bornholms Hospital Konsultationer Frederikssund Hospital 08/17-21 Helsingør Hospital 08/17-22 Hillerød Hospital 08/17-01 Gentofte Hospital 08/17-23 Herlev Hospital 08/17-04/08 Glostrup Hospital 08/17-23 BBH 08/17-23 Hvidovre Hospital /17-23 Amager Hospital 08/17-23 Bornholms Hospital 08/16-08

10 Struktur – ledelse - organisation
REGION HOVEDSTADEN PU I REGION HOVEDSTADEN SU LOK §5, stk.1. (6 medl. Fra hver) INTERNT LÆGEVAGTUDVALG NEDSAT AF PU REGIONALT LÆGEVAGTUDVALG, JF. LÆGEVAGTAFTALEN § 18 UNDERUDVALG TIL SU (3 medl. fra PU, 4 fra regionen + de to lægevagtdirektører)

11 § 5. SAMARBEJDSUDVALG (GÆLDENDE FRA 01-01-2007)
Stk. 1. I hver region nedsættes et samarbejdsudvalg på 8-12 medlemmer. Stk. 2. Regionsrådet og kommunerne i regionen (Kommunekontaktrådet) udpeger tilsammen mindst 4 og højst 6 medlemmer, hvoraf kommunerne i regionen udpeger 1-2 medlemmer og regionen udpeger 3-5 medlemmer. Mindst 4 og højst 6 medlemmer udpeges af praksisudvalget i regionen.

12 Struktur – ledelse - organisation
Den daglige ledelse og administration, herunder tilsyn med at lægevagtordningen fungerer som aftalt med regionen, vagtskemaplanlægning og kontakt til det øvrige sundhedsberedskab (hospitaler, hjemmepleje, politi og redningstjeneste) er tilsvarende tredelt. By har sekretariat i Stockholmsgade 55 1 lægevagtdirektør + 2 vagtchefer. Omegn/Nord har sekretariat på Herlev Hospital 1 lægevagtdirektør + 3 vagtchefer. Bornholm varetager egen administration ved den bornholmske lægevagtchef.

13 Struktur – ledelse - organisation
Begge sekretariater har fastansat sekretær til at koordinere de daglige administrative arbejdsopgaver. Lægevagten har i tilgift et vagtsekretariat i visitationen på Herlev Hospital fra kl på hverdage samt kl til på lørdag-søn-og helligdage, som varetager koordination af sygebesøg og bemanding af vagtkonsultationer samt diverse serviceopgaver.

14 Ydelsesmønster i Lægevagten i Region Hovedstaden 2010
Lægevagten i Region Hovedstaden havde i ca patientkontakter sv.t. at halvdelen af regionens borgere var i kontakt med lægevagten i løbet af året. 80 % af telefonopkaldene blev besvaret inden for 4 minutter 59 % af patientkontakterne blev afsluttet med telefonisk rådgivning 30 % førte til tilsyn i en vagtkonsultation. De sidste 11 % medførte tildeling af sygebesøg. Hvad tror i Lægevagten koster Regionen pr indbygger / år? 83 kr om året ! (2011)

15 Visitationsvagt Siden 15.juni 2011 fælles regionalt telefonnummer Bornholm dog egen visitation – Endvidere tysk + engelsk version. Varetages udelukkende af almenmedicinske speciallæger. Opgaven er at sikre borgerne lægefaglig rådgivning af høj kvalitet ved akut opstået sygdom eller akut forværring i allerede bestående sygdom uden for egen læges normale normale træffetid Lægefaglig vurdering: Afsluttet telefonkonsultation, lægefaglig rådgivning. Direkte telefonisk indlæggelse (AKS, Apopleksi) ell. 112 til akutmodtagelse. Visitering til lægevagtskonsultation Visitering til sygebesøg såfremt patientens sygdom gør transport til konsultationen uforsvarlig. Receptfornyelse: henvises til e.l. 15 15

16 Konsultationsvagt KUN visiterede patienter.
Håndtering af akutte almen medicinske problemstillinger - ikke udredning men afhjælpning til alm dagtid. Intet hjælpepersonale Stort flow af patienter. 16 16

17 Besøgsvagt Sygebesøg tilbydes i de tilfælde, hvor sygdommens karakter ud fra en lægefaglig vurdering afgiver indikation for dette, eller hvor borgeren kun med betydelig helbredsmæssig gene kan bringes til eller ved egen hjælp komme i vagtklinikkerne, herunder aflæggelse af uopsættelige besøg i forbindelse med dødsfald. Alle læger kører i taxa undtagen på Bornholm. Taxaerne udgår fra Amager Hosp., BBH, Herlev Hosp. og Hillerød Hosp. Bærbare computere i taxa, medbringer egen mobiltelefon. Aflægges i rækkefølge med mindre akutte hensyn tilsiger andet. Tilstræber max ventetid 3 t, helst < 2t. Vagtsekretariat / koordinerende visitator afgør hvornår vagten er slut. 17 17

18 Journalnotater Hvem ringer? Henvendelsesårsag/problembeskrivelse.
De vigtigste symptomer og forløb. Hvis visitationen afsluttes med telefonkonsultation, er det vigtigt at få beskrevet almentilstand, positive og relevante negative symptomer, diagnose/konklusion, behandlingsforslag og givne råd (også råd om fornyet kontakt). Eventuelle medicinordinationer bør specificeres. Søg så vidt muligt enighed med den opringende person om dispositioner, så der ved afslutning på kontakten er sikkerhed for, at denne har forstået kommunikationens slut-aftale (kan noteres med enig eller ok). Ved telefonisk indlæggelse eller henvisning til skadestue: Angiv altid transportmåde! Ved enhver kontakt af usædvanlig karakter, hvor man fornemmer, at der er forståelsesproblemer eller manglende accept af kontaktforløbet, bør dette anføres og notatet udformes ekstra omhyggeligt. ENHVER KONTAKT BØR EFTERFØLGES AF EN KONTRAKT !!! JR

19 Regionalisering og effektivisering
Transport af patienter til vagtkonsultationerne. Minimering af natarbejde ved satsning på natkonsultation frem for sygebesøg. Færre og større vagtkonsultationer i tilslutning til hospitalernes akutmodtagelser (FAME) Sundhedsfaglig 112 telefon 7/24/365 CVI siden 1.maj 2011

20 Lægetasken Personligt udstyr: stetoskop, otoskop, oftalmoskop(?), reflekshammer, BT apparat, medicinfortegnelse, Peakflowmeter, urinstix, saturationsmåler, BS måler. ALDRIG strepA! Sprøjter og kanyler, gaze etc. Inj.medicin + øvrig medicin til akut brug iht positiv listen. Recepter og ’indlæggelsessedler’ hvis EDB er ’nede’ 20 20

21 Positivlisten Sundhed.dk -> Region Hovedstaden -> Praksisinformation -> medicinfunktionen Antibiotika Analgetika Psykopharmaka Antiemetiika Antiallergika, astmamidler Hjerte-karmidler Anti-Parkinsonmidler Ulcusmidler Diverse, fx glucagon, atropin, lidocain, sterilt vand.

22 IKKE morfika Har egen beholdning Medicin/recepter
Der udleveres evt. medicin til næstfølgende hverdag Recept til resten af kuren sendes pr. edifact til pt’s apotek. Morfika CAVE notat fra e.l. fx: IKKE morfika Har egen beholdning Kroniske brugere har beholdning fra e.l. til adm. af lægevagten. 22 22

23 Uddannelseslæger i vagten:
1 -2 følgevagter afvikles i introduktionsansættelsen Vagtinstruksen findes elektronisk på lægevagtens hjemmesider, HPL’s hjemmeside og i vagtMedwin

24 Procedure for følgevagter:
Den der ønsker at komme på følgevagt, ringer nogle dage i forvejen i tidsrummet kl til vagtsekretariatet, som kan oplyse, hvem der har vagt den pågældende dag. Følgevagten ringer til den læge, der har vagten for at få accept og aftale nærmere. Følgevagter skal aflægges i det vagtområde, hvor man er tilknyttet lægevagten.

25 Uddannelseslæger i vagten:
Fase 1-2-3: time Henvendelse til vagtadministrationen i god tid. BY: vagtchef Jørgen Wantzin: Omegn/Nord: Dorte Kann Vagter aftales - Vagtinfo, koder etc. fremsendes Vagtskemaet ligger på hjemmesiden. Vagtinstruksen findes elektronisk på lægevagtens hjemmesider, HPL’s hjemmeside og i vagtMedwin

26 Hvem: Vikarordning: Læger med almen medicinsk speciallægeuddannelse
Uddannelseslæger som har afsluttet fase 1 Hvordan: Ansøgning om vagtydernummer kan sendes sammen med CV til vagtchef Anders Winther, Ca. 2 gange årligt inden nyt vagtskema tages stilling til behov for nye vikarer. Vagtadministrationen søger ydernummer i regionen til kvalificerede ansøgere, hvorefter lægen er selvstændig erhvervsdrivende med eget ydernummer. Vikarordning: 26 26

27 VAGTSKEMA - Fordelingsprincip :
PLO pakken: 3-4 vis/kons. vagter pr mdr. Vikarer: Binder sig for 4 vagter / mdr: 1 nat-kørevagter 1 konsultationsvagter 0-2 dag/aftenkørevagter For alle gælder princippet at 1 nattevagt giver ret til en vis/kons vagt. 27 27

28 Introduktion vikarer:
Vikarer introduceres af vagtadministrationen Vagtinfo, koder etc. fremsendes Vagtønsker fremsættes via hjemmesiden, hvor også vagtskemaet foreligger. Vagtinstruksen findes elektronisk på lægevagtens hjemmesider, HPL’s hjemmeside og i vagtMedwin

29 Lægevagtssekretariatet Omegn-Nord Att. Lykke Lindemann Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75 2730 Herlev Tlf: Hverdage kl 13-15 Lægevagtssekretariatet By Att . Lene Hestbæk Stockholmsgade 55 2100 København Ø Telefon 29

30 Distrikt Omegn/Nord: www.laegevagt-ka.dk
Hjemmesider Distrikt Omegn/Nord: Distrikt By : 30 30

31

32


Download ppt "Lægevagten i Region Hovedstaden Lægevagtkursus for introduktionslæger i almen medicin 2012 Dorte Kann & Jørgen Rem 1 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google