Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den Gode Medicinske Afdeling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den Gode Medicinske Afdeling"— Præsentationens transcript:

1 Den Gode Medicinske Afdeling
Hans Bogbinders Allé 3 indgang 9, 3. sal 2300 København S Telefon Telefax Hjemmeside

2 Indlæggelser, sengedage og udskrivninger Det medicinske patientforløb
Christiansborg d Kvalitetschef Lisbeth Rasmussen Overlæge Jørgen Steen Andersen Hjemmeside

3 Hensigtsmæssighed, effektivitet og samarbejde?

4 Kvalitetsmåling a.m. DGMA
Deltagelse i undersøgelser er jævnligt tilbudt til medicinske afdelinger/sengeafsnit, fx: Henvisning og epikrise (også til ikke-medicinske afdelinger) Tværsnitsundersøgelser TVU1-4 i perioden 2000 til 2005 AEP: hensigtsmæssige indlæggelser og effektive sengedage (publiceret i UfL)

5 Deltagende afdelinger pr. amt i
Den gode henvisning og den gode epikrise Nordjylland 2 Viborg 3 Århus 6 Ringkøbing Frederiksborg 1 Vejle København 5 7 Ribe Vestsjælland H:S 1 Roskilde 6 5 4 Bornholm 1 Fyn 6 Sønderjylland Storstrøm 5 2

6 Det samlede materiale patienter opgjort efter afdelingernes specialer
Der deltog kun én urologisk afdeling – er her medtaget under kir.gas.

7 Epikriser – figur 5B Medicinstatus Procent Afdelingskode
Figuren viser, hvor ofte medicinstatus var tilfredsstillende angivet. Den vandrette linie angiver det samlede gennemsnit.

8 Medvirkende i DGMAs tværsnitsundersøgelser
2005 TVU4 2004 TVU3 2002 TVU2 2001 TVU1 Hospitaler/sygehuse 30 39 46 47 Medicinske afdelinger 46 (64) 48 58 60 Medicinske afsnit 114 70 82 79

9 Deltagende afdelinger pr. amt i TVU4
Nordjylland 4 (14) Viborg 2 Århus 5 Ringkøbing 3 Frederiksborg 1 Vejle København 5 4 Ribe Vestsjælland H:S 1 (9) Roskilde 6 1 3 Bornholm 1 Fyn 5 Sønderjylland Storstrøm 4 1

10 TVU4 - kontinuitet og nyt
Arbejdsdiagnose dag 1 – overens med A-diagnose Genindlæggelse Speciallæge-adgang Indlæggelsens hensigtsmæssig-hed (AEP) Planer for alle problemstillinger Korrekte ordinationer Vurdering af medicin v. indl. Pt.information Medicinordination - indikation og varighed Epikriser: ventetid og indhold Ernæring Genoptræning Rygning, over-vægt og alkohol - hvad gøres!

11 Hyppigste diagnoser De 8 hyppigste ud af 51 omfattede 53% (1630 patienter) Lungebetændelse KOL Apopleksi Lægelig observation Iskæmisk hjertesygdom Hjerterytmeforstyrrelser Mave/tarmsygdomme Blærebetændelse Hyppigste diagnoser Procent KOL = Kronisk Obstruktiv Lungelidelse

12 Indlæggelseslængde og gennemsnitsalder
Apopleksi Blærebetændelse Mave/tarmsygdomme Lungebetændelse KOL Iskæmisk hjertesygdom Hjerterytmeforstyrrelser Lægelig observation 76,1 år Hyppigste diagnoser Indlæggelseslængde (dage) KOL = Kronisk Obstruktiv Lungelidelse

13 Ernæringsrisiko vurderet
Procent Figuren viser andelen af patienter, hvor det er dokumenteret, om patienten er i ernæringsmæssig risiko eller ej. Den stiplede linje illustrerer landsgennemsnittet (56%).

14 Kvalitet på afdelingsniveau?
Dokumentation af om patienten er i ernæringsmæssig risiko Procent Afsnit

15 Uplanlagte akutte genindlæggelser
Procent Afdelinger (n=46) Den stiplede linje illustrerer landsgennemsnittet (13%).

16 Projekt AEP

17 AEP ”Appropriateness evaluation protocol”
Vurdering af ”uhensigtsmæssige” indlæggelser Sammenligning af AEP-screening og vurdering ved medicinsk bagvagt Vurdering af ”ineffektive” sengedage Screening af indlagte patienter mhp. omfang og årsager til eventuelle ineffektive indlæggelsesdage

18 AEP-kriterier - indlæggelser
518 patienter hensigtsmæssig indlæggelse AEP-kriterier: 418 patienter uhensigtsmæssig indlæggelse AEP-kriterier: 100 patienter uhensigtsmæssig indlæggelse klinisk vurdering: 18 patienter uhensigtsmæssig indlæggelse klinisk vurdering: 62 patienter Uhensigtsmæssig indlæggelse: 80 patienter (15 %) – som havde været bedre hjulpet med: Ambulant udredning 42 (55%) Akut aflastnings- plads: 9 (12%) Anden løsning 21 (28%) Planlagt indlæggelse 4 (5%) (LR-29)

19 Hensigtsmæssige indlæggelser i TVU4
Procent AEP-kriterie(r) opfyldt Intet alternativ til akut indlæggelse Uhensigtsmæssig Afdelinger (n=46) Landsgennemsnittet for hensigtsmæssige indlæggelser er 90%, og 78% opfylder mindst et AEP-kriterie.

20 Sengedage for uhensigtsmæssigt indlagte i TVU4
Alle patienter i TVU4 (n=3076) AEP ikke opfyldt (n=679) Hensigtsmæssigt alternativ til akut indlæggelse (n=319) Gennemsnitsalder 66,9 64,9 65,0 Andel genindlagte 13% 12% 17% Indlæggelsesvarighed 6,8 dage 6,3 dage 5,4 dage

21 AEP-kriterier - sengedage
738 patienter effektiv indlæggelsesdag AEP-kriterier 453 patienter ineffektiv indlæggelsesdag 237 patienter effektiv indlæggelsesdag klinisk vurdering 47 patienter vurdering af ineffektiv indlæggelsesdag Skema A Skema B OK + behov for akut Behandling/pleje 98 patienter ÷ behov for akut behandling/pleje 139 patienter hvilke ydelser venter patienten på? årsag til ineffektiv sengedag patientens behov for behandling/ pleje hvorfor forsinkes gennemførelsen?

22 Ineffektive sengedage og behov for akut pleje/behandling
Tabel 3. Forekomsten af ineffektive sengedage på de fire afdelinger og fordeling af patienterne med ± behov for akut pleje og behandling (skema A og B) SYGEHUS INEFFEKTIVE SENGEDAGE (%) AKUT BEHANDLING OG PLEJE (%) + BEHOV ÷ BEHOV 1 36,9 8,9 28,0 2 39,2 14,7 24,5 3 33,9 17,9 16,0 4 19,2 14,0 5,2 Samlet 32,1

23 Ineffektive sengedage på screeningsdagen
Tabel 4. Årsager til ineffektive sengedage for patienter, der på screeningsdagen havde en ineffektiv sengedag. Tabellen er opdelt efter patienternes ± behov for akut behandling og pleje (skema A og B). PATIENTER, SOM FORTSAT HAVDE BEHOV FOR AKUT BEHANDLING OG PLEJE (SKEMA A) HVILKE YDELSER VENTER PATIENTEN PÅ? ANTAL SVAR PROCENT Diagnostisk procedure a 50 51,0 Behandlingsprocedure 12 12,3 Lægetilsyn/speciallægevurdering 11 11,2 Kirurgisk procedure 7 7,1 Andet Overflytning til anden akut behandlingsfacilitet 6 6,1 Uoplyst 5 5,1 I alt 98 100,0 PATIENTER, SOM IKKE HAVDE BEHOV FOR AKUT BEHANDLING OG PLEJE (SKEMA B)b ÅRSAGER TIL INEFFEKTIVE INDLÆGGELSESDAGE? ANTAL SVAR PROCENT Mangel på hensigtsmæssige faciliteter 51 36,7 Afventende holdning til behandling 27 19,4 Andet 19 13,7 Sociale problemer 18 12,9 Ineffektive planer for udskrivelsen 15 10,8 Uoplyst 9 6,5 I alt 139 100,0 a I 67% af tilfældene er sygehusets røntgenafdeling angivet som årsag til ventetid b For 69% af patienterne var deres behandlings-/plejebehov enten hjemmesygepleje, rehabilitering eller social indikation.

24 Målingerne afdækker problemområder…
40% af udskrivningsbrevene indeholder ikke fyldestgørende medicinoplysninger dokumentation af fx ernæringsindsatsen varierer mellem 10 og 90% Omkring 20% af akutte indlæggelser opfylder ikke objektive kriterier – og mindst 10% er ikke hensigtsmæssige Op imod 30% af sengedage er ineffektive Den store variation på disse målepunkter mellem forskellige afdelinger - og internt i afdelingerne – angiver et potentiale for forbedring.

25 - løsninger må findes i dialog med de målte.
Kvalitet kræver ledelsens opbakning - men samarbejdet om det medicinske patientforløb fordrer et tværsektorielt og tværfagligt perspektiv. Hensigtsmæssige indlæggelser afhænger bl.a. af organiseringen af lægernes arbejdsområder og velfungerende sociale akutforanstaltninger i kommunerne. Effektive sengedage kræver tilgængelighed af undersøgelsestilbud på naboafdelinger og velfungerende sociale akutforanstaltninger i kommunerne. Kvaliteten af indsatsen afhænger af mange aktører - også i den ny struktur.

26 Tak for jeres opmærksomhed
Hjemmeside


Download ppt "Den Gode Medicinske Afdeling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google