Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Piger og investeringer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Piger og investeringer"— Præsentationens transcript:

1 Piger og investeringer
V/Finans og formuerådgiver Mette Holmgaard

2 : Starthjælp Kvindelige investorer er enestående til at skabe afkast. Men hvorfor er der så få af dem? Og hvor går vi hen og får ”starthjælp” og rådgivning, vi kan stole på? Driftsøkonom Mette Holmgaard, Gefion : Testamenter og pension Hvad betyder den nye arvelov i forhold til ægtefællen, tvangsarven og pensionen? Få 10 gode råd om testamenter og pension med hjem i rygsækken. Advokat Therèse Kemp, Horten advokatfirma : Buffet & netværk : Penge skal plejes Du arbejder hårdt for at tjene dine penge – men hvordan passer du på dem og får dem til at yngle? Få svar på de 3 spørgsmål du bør stille, før du sparer op. Formuerådgiver Helle Snedker, Formuepleje : Piger og pension 5 afgørende valg du skal træffe for at opgradere til 1. klasse i din pensionisttilværelse. Formuerådgiver Marianne Thørs, Formuepleje

3

4 Strategi Hvor meget kan jeg tåle at tabe? Er jeg tålmodig
Bliver jeg utryg og sover dårligt hvis børsmarkedet bliver voldsomt? Har jeg spredt min risiko? Kend dig selv !!

5 Eksempel på risikospredning/overvejelser ved investeringer
Tidshorisont Risikovillighed Likviditetsbehov Enkeltpapirer investeringsforeninger

6 Anbefalinger i starten
Søg rådgivning uafhængige rådgiver Banken (men husk de er sælgere) uafhængige analyser af investeringsforeninger viser omkostninger i investeringsforeninger – der er STOR forskel Søg foreninger der selv er afhængig af et positivt afkast

7 Sko eller investeringer?

8 Testamenter og pensioner
Ved advokat Therèse Kemp

9 Dagens program Den nye arvelov Livsarvinger Testamente Ægtepagt
Ægtepagt og testamente Uskiftet bo Boafgift Pensioner

10 Den nye arvelov Ikrafttræden 1. januar 2008 Ændringer:
Forbedring af ægtefællens stilling Nye regler om tvangsarv Nye regler om genkaldelse af testamente Udvidet samlevertestamente Samlevere nu omfattet af begunstigelsesklausulen "nærmeste pårørende" i Fal og Pol Nye regler om pensioner

11 Livsarvinger AL §§ 1, 5-8 UP: Livsarvingers legale arveret til hele boet, § 1 U1: Livsarvinger arver i konkurrence med ægtefællen, hvormed den legale arv nedsættes til ½, § 9

12 Livsarvinger U2: Livsarvingers arv kan ved testamente begrænses til tvangsarven på 1/4, § 5 Yderligere begrænsning: Tvangsarven kan yderligere begrænses til kr. pr. barn ved testamente, § 5, stk. 2

13 AL § 5, stk. 2 § 5, stk. 2: Efter denne bestemmelse, kan tvangsarven endvidere begrænses til kr. Bestemmelsen er kun relevant, hvis boet er så stort, at tvangsarven efter stk. 1 for hvert af arveladerens børn udgør mere end 1 mio. kr. En beløbsbegrænsning skal fremgå udtrykkeligt af testamentet. At en livsarving skal arve ”mindst muligt”, er ikke tilstrækkeligt. Er arveladerens barn afgået ved døden, men efterlader sig 2 børn (arveladerens børnebørn), kan tvangsarven for hvert af disse begrænses til ½ af kr., ved 4 børn osv. Arv kan begrænses til at være kontant, § 50, stk. 2

14 Ægtefæller AL §§ 9-14 UP: Ægtefællens legale arveret til hele boet, § 9, stk. 2 U1: Ægtefællen arver i konkurrence med livsarving, hvormed den legale arv nedsættes til 1/2, § 9, stk. 1 U2: Ægtefællens arv kan ved testamente begrænses til tvangsarven 1/4, § 10 LL udtager 1/2 af fællesboet i boslod

15 ÆFs rettigheder Ægtefællen kan forlods udtage genstande til personligt og børnenes brug, § 11, stk. 1 Ex tøj, smykker, legetøj Suppleringsarv på kr., (bos- og arvelod samt længstlevendes fuldstændige særeje medregnes), § 11, stk. 2 Nu medregnes udbetaling af evt. pension, forsikring samt forsørgertabserstatning fra førsteafdøde, § 11, stk. 3

16 Ægtefælle og livsarvinger ved FAs død
Testamente: LL og Bs arv kan begge begrænses til tvangsarv: 1/4, dvs. 1/8 til hver Herefter vil FA have testationskompetence på 3/4 af fællesboet, svarende til 3/8 af arven LL kan max modtage 15/16 af fællesboet, svarende til 7/8 af arven efter FA

17 Ægtefælle og livsarving – fælleseje Mest muligt til LL: 15/16

18 Ægtepagt Der findes flere forskellige former for særeje, men de mest anvendte er Skilsmissesæreje Fuldstændigt særeje Kombinationssæreje

19 Ægtepagt Skilsmissesæreje Fordele: - særeje alene ved skilsmisse
- fælleseje ved død – giver fortsat mulighed for at sidde i uskiftet bo Ulemper: - særligt hvis ene ægtefælle er insolvent

20 Ægtepagt Ægtepagt om fuldstændigt særeje
Fordel/Ulempe: Særeje ved skilsmisse og død Ikke mulighed for uskiftet bo Ægtefælle arver ½ i konkurrence med livsarvinger

21 Ægtepagt og testamente
Ægtefællebegunstigende kombinationssæreje: Skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje for længstlevende samt testamente med klausul om mest muligt til LL: Længstlevende modtager således 31/32 af fællesboet Relevant hvis LL skal begunstiges forud for FAs særbørn

22 Uskiftet bo Betingelserne Al § 17-19
Ægtefællerne har formuefællesskab Ægtefællerne efterlader sig livsarvinger Boet er solvent Fællesbørn – intet krav om samtykke Hvis særbørn – der skal gives samtykke fra særbørn Konsekvenser: Intet skifte af boet Ingen arv til livsarvingerne umiddelbart – arvefald udskydes Indtræder i f.a. retsstilling – gældsansvar, beskatning

23 Samlevere – udvidet samlevertestamente
Skal stille parterne som var de ægtefæller, § 87, stk. 1 – 7/8 Betingelser, § 88: - Lever sammen på fælles bopæl og - har/havde/venter fællesbarn eller - har 2 års ægteskabslignende samlivsforhold og - opfylder bet. for ægteskab/reg. partnerskab, Æ1 §§ 6, 9, 10 - Ikke allerede har oprettet samlevertestamente

24 Ægtefæller særeje / udvidet samlevertestamente

25 Lov om afgift af dødsboer og gaver
Boafgiften Ægtefæller fritaget fra afgift Bundfradrag på kr ,00 (2009), der indekseres Boafgift på 15 % på livsarvinger Tillægsafgift i visse tilfælde på 25 % af resten, svarende til maksimal afgift på 36,25 %. Gaveafgifter Afkom, stedbørn og deres afkom, afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle og forældre 15 % af beløb over kr ,00 (2009) Barns eller stedbarns ægtefælle 15 % af beløb over kr ,00 (2009) Stedforældre og bedsteforældre 36,25 % af beløb over kr ,00 (2009)

26 Pensionstyper Kapitalpension Ratepension
Rentepension (løbende, livsvarig pension) Obligatoriske arbejdsmarkeds-pensionsordning, fx tjenestemandspension, ATP Pensionsforsikring ÆF pension

27 Deling af pensioner Retstilstand fastslået i retspraksis:
Løbende pensioner var undtaget ligedeling Kapital- og ratepension var omfattet af ligedeling Resulterede i urimelige delinger: M har en løbende pension, som han ved skilsmisse udtager selv H har derimod kapitalpension, som skal deles = M udtager sin egen pension samt ½ af Hs pension, hvor H kun udtager ½ af egen pension

28 Pensionsreformen Ægtefællepensionsudvalg blev nedsat i februar 1998 og førte til lovændring med ikrafttrædelse den 1. januar 2007 Samfundets udvikling medfører andre hensyn Fx begge parter arbejder og tegner egne pensioner Familiepolitiske hensyn ctr. pensionspolitiske hensyn Familiepolitiske taler for + deling: Ægteskabets fællesskab; det fælles ansvar og indsats Pensionspolitiske taler for ÷ ligedeling: Pensionsformålet = alderdomsforsørgelse – karakter af personlig rettighed som fremtidig løn – man sørger for egne behov hvad angår pensioner

29 Pensioner Nye bestemmelser i Retsvirkningsloven
Ved separation/skilsmisse: UP: Alt, hvad ægtefælle ejer ved ægteskabets indgåelse og fremtidigt erhverver, indgår i formuefællesskabet, med mindre det er gjort til særeje, § 15, stk. 1. M1: Ægtefælle udtager egne rimelige pensionsrettigheder ved separation, skilsmisse eller bosondring forlods af fællesboet, § 16 b, stk. 1. U1 til M1: Ægteskaber af kortere varighed medfører, at ægtefælle udtager hver deres pensionsrettigheder forlods af fællesboet, § 16 c, stk. 1. M2: Fællesskabskompensation, § 16 d. M3: Rimelighedskompensation, § 16 e.

30 Fællesskabskompensation, § 16 d
Den part, der ikke har indbetalt til en pensionsordning får kompensation (samlivsskadessynspunktet – familien skal kunne indrette sig mest hensigtsmæssigt, uden at den ene part ”snydes”) Betingelser: ægtefælle har foretaget en mindre pensionsopsparing end hvad der svarer til en rimelig pensionsopsparing for den pågældende, og dette skyldes fællesskabsadfærd, hvormed ægtefælle helt eller delvist har været udenfor arbejdsmarkedet, haft orlov eller arbejdet på nedsat tid. Beløbsopgørelse: UP: Det aktuelle tab – max ½ af forskellen på hver af ægtefælles pensioner betalt med fællesejemidler under ægteskab Bagatelgrænse: 2 års manglende indbetaling! Uheldig virkning: Barsel i 22 mdr. medfører, at ægtefælle ingen kompensation kan opnå Kompensation kan gives op til den anden ægtefælles niveau Ingen kompensation fra en insolvent ægtefælle.

31 Rimelighedskompensation, § 16 e
Den ene ægtefælle kan få kompensation i pensionen, hvis skilsmisssen efter et længerevarende ægteskab medfører en urimelig pensionsfordeling for eksempel, hvor den ene ægtefælle har været hjemmegående og ingen pension har. Betingelser: Den ene ægtefælle stilles urimeligt pensionsmæssigt, ægteskab er af længere varighed (15 og mere) og der er stor forskel i pensionsværdierne. Ægtefællernes pensioner sammenlignes, idet kompensation kun gives, hvis den ene ægtefælle ingen eller kun en lille pension har og den anden har en pension af vis str. Beløbsopgørelse: Forudsætter store forskelle i pensionsværdier på skiftet og pensioneringstidspunkt = min i årlig udbetaling (brutto) Kompensation kan ikke overstige ægtefælles eget pensionsniveau (såfremt indbetaling var sket)

32 Pensioner Pensioners fordeling ved den ene ægtefælles død:
§ 16 a, stk. 1: Ved skifte efter den ene ÆFs død, udtager LL egne pensionsrettigheder forlods af fællesboet. Gælder uanset om LL skifter straks ved FAs død eller vælger at sidde i uskiftet bo Gælder alle typer egenpensioner, herunder kapital-, rate og rentepension Gælder også pensioner som udgør forsørgelse fra afdøde, fx ÆF-pension NB! Retten til forlods udtagelse for LL gælder alle pensioner uanset om de er rimelige eller ej.

33 Ægtepagt om deling af pension, § 16h, stk. 2
Ægtefællerne kan ved ægtepagt bestemme, at værdien af følgende pensionsordninger skal deles ved skilsmisse, separation eller bosondring: Kapitalpensioner Ratepensioner Rentepensioner er ikke omfattet: Privattegnede livrenter Tjenestemandspensioner Løbende livsbetinget pensionskassepensioner Pensionsforsikringer, o.lign. Muligheden kan ikke anvendes ved død.

34 10 gode råd HUSK 1 mio. kr.reglen
HUSK suppleringsarv (min kr.) HUSK at overveje ægtepagt med særeje HUSK testamente HUSK at opdatere testamente ved lovændringer HUSK børnetestamente HUSK ægtepagt om deling af pensioner HUSK at pension tilfalder ”nærmeste pårørende” HUSK at få sagen vurderet inden du vælger et uskiftet bo HUSK indbotestamenter

35

36 Piger, penge og pension Juni 2010

37 Penge skal plejes Formuerådgiver Helle Snedker, Formuepleje A/S

38 Hvem er Formuepleje? Vi er Danmarks største uafhængige formueforvalter
Vi har eksisteret siden 1986 – og har kun ét forretningsområde = Formuepleje Vi er ejet af os selv = stiftere og medarbejdere Vores kunder er selskaber og formuende privatpersoner, men alle kan være med Vi plejer i øjeblikket 38 mia. kr. for ca aktionærer – i 9 forskellige investeringsselskaber Vi er ikke en bank; forsikringsselskab; pensionsselskab; realkreditinstitut – og vi har ingen leveringsaftaler med sådanne Vi bor i Århus og Hellerup – og er 30 medarbejdere

39 Spørgsmål 1 Hvad kan I, som andre ikke kan?

40 Hvis din formue var en have….

41 …ville du måske søge råd for at skabe overblik

42 Sådan er det også med din økonomi….
1. møde 1-1½ times uforpligtende møde, hvor vi lærer hinanden at kende Vi peger på rådgivningsområder til optimering af den samlede formue Du vælger om vi skal gå videre 1. møde er altid uden beregning for dig Rådgivningsområder Referat Du vender tilbage Næste møde

43 Rådgivningsforløb Vi ses igen Rapportering Kvartalsvis Gennemførsel
Årligt møde & justering Arrangementer Rapportering Kvartalsvis rapportering om udvik-lingen i dine formuepleje-aktier Gennemførsel Investering & løbende forvaltning Rådgivningsmøde 360 graders Formueanalyse Formue-optimering Intromøde Behov Referat

44 Vi har noget for enhver (risiko)-smag….
Vi sammensætter den optimale portefølje af aktier og danske realkreditobligationer – og sørger for løbende tilpasning af porteføljen De fem klassiske Formueplejeselskaber er børsnoterede og kan frit købes og sælges via dit pengeinstitut Du kan følge udviklingen hver dag på eller på børsen Afkast Penta Epikur Safe Pareto 100% aktier Optimum 100% obligationer Risiko

45 Fælles interesser = din sikkerhed
Normalt ingen sammenhæng mellem afkast og omkostninger! Formueplejes prismodel 10% resultathonorar 0,25-0,5% fast honorar af porteføljen High Watermark: Underskud skal først genindtjenes før nyt resultathonorar beregnes. Kilde: Investeringsforeningsrådet, Globale aktie afdelinger, adm. omk. i 2007

46 Hvem passer på dine penge?
Opgjort pr Kilde: Alle tal i mio. kroner

47 Var du med sidste år i maj?
Hørte du, at jeg sagde Formuepleje Safe A/S? Hvis du havde sparet kr. op, som du investerede i maj 2009, ville dette være resultatet i dag: Danske Invest Verden kr Nordea Invest Verden kr. Formuepleje Safe A/S kr.

48 Var du med for 10 år siden? Hvem rådgav dig om investering dengang?
Hvis du havde sparet kr. op, som du investerede for 10 år siden, ville dette være resultatet i dag: Danske Invest Verden kr Nordea Invest Verden kr. Formuepleje Safe A/S kr.

49 Spørgsmål 2 Hvorfor skal jeg tro på jer?

50 Vi har 22 års historik – bedøm selv resultatet…
På trods af kollapset på de finansielle markeder har vi stadig leveret et meget konkurrencedygtigt afkast siden vores start i Det forventer vi også at gøre fremadrettet. Grafen, og tallene, er også begrundelsen for jeres valg af kapitalforvalter. Opdateret 1/6-2010 Samlet afkast Årligt Afkast Formuepleje Safe 1381% 13,0% FT World aktieindeks 133% 3,9% NB! Afkastet er efter alle omkostninger og selskabsskat i perioden

51 Her er opskriften på Formuepleje Safe A/S
Obligationer 300 kr. Lånekapital 270 kr. Egenkapital 100 kr. Aktier 70 kr. Aktiver Passiver

52 Flerårig lavvækst undgås
Hvad så de kommende 2 år? Flerårig lavvækst undgås Indtægter Beløb % p.a. Kr. Kursgevinst 70 25% 39,4 Udbytte 3,5% 5,0 Renter 300 5,0% 30,8 -0,5% -9,0 66,2 Aktier Obligationer Udgifter Renter CHF 135 -2,5% -6,7 Kurs CHF 2,0% 5,5 Renter EUR -3,5% -9,3 -10,5 Resultat før skat og omk. 55,7 Lånefinansiering For forudsætninger henvises til artiklen ”Safe ser ud til at være i en win-win situation i de kommende år”.

53 Spørgsmål 3 Hvad får jeg ud af det?

54 Det får du ud af det…. 360 graders gennemgang af hele din formue – aktiver og passiver Formueanalyse som sætter tal på din værdi af en evt. omlægning En kvartalsvis oversigt over udviklingen i de penge vi plejer for dig Et årligt møde En kompetent rådgiver som du kan kontakte efter behov

55 Overblik

56 Overblik

57 Hvordan bruger du din økonomi-tid? (- hvis du har en…..)
Ifølge en undersøgelse fra ”Forsikring og Pension” foretaget på grundlag af spørgsmål til danskere bruger vi i gennemsnit 86 minutter om måneden på at læse tilbudsaviser……. …… men kun 67 minutter på privatøkonomi…..

58 Hvad så nu? Hør godt efter i næste indlæg
Tag vores magasin med hjem og glæd dig over, at du modtager de kommende numre med posten Brochuren ”3 spørgsmål De bør stille, før De sparer op” fortæller, hvem vi er og hvad vi kan bruges til Har du allerede nu besluttet dig for at komme videre, så book et uforpligtende møde samt

59 Piger og pension Formuerådgiver Marianne Thørs, Formuepleje A/S

60 1: Formueoptimering Altid vigtigt at se formuen i sin helhed
Sammensætningen afhænger af hvor vi er i vores liv. Men når beslutninger om at spare op træffes er det vigtigt at se på alle muligheder frem for fordele/ulemper ved den ene form ex. pension Min erfa er at der er mange piger som vælger pensionsindsigt fra pga. indviklede regler og uvante ord, men her følger oversættelsen – de gyldne regler når du starter op, undervejs og ved pensionering. HUSK At du behøver ikke at vide alt for at kunne navigere i pensionsverdenen!

61 Hvor får du mest ud af at spare op efter skattereformen?
Placering af 1000 kr. – formueudvikling efter 10 år 2067 Topskat i dag 1579 1498 1498 1492 1436 1436 1409 1409 1369 1369 Frie midler i værdipapirer Nedbringelse af boliggæld Pension Ved negativ kapital-indkomst over kr. Ved positiv kapital-indkomst over kr. Udbetaling i rater – efter bundskat af udbetalinger INTET SLÅR AT FLYTTE SKAT, DERNÆST STORT SET ENS OPSPARING=UNDERBYGGER AT SPREDE OPS. I FLERE MILJØER=RISIKOSPREDNING. Dette er en generel betragtning – ens rente af både ops. Og gæld – I er unikke (rente på gæld, afkast af opsparingen) og vores råd til jer om overskudsplacering ligeså – søg rådgivning! Fremstillingen tager udgangspunkt i hvad 1000 kr. er værd efter placering i hhv. frie midler, pension og afdrag på boliglån, når skattereformen er fuldt indfaset i 2019 og du betaler topskat. Boliggæld Rente og bidrag 5,5% Frie midler Afkast efter omkostninger 5,5% Pension Afkast efter omkostninger 5,5% Afkast beskattes med 15% Afgift ved ophævelse af kapitalpension 40% Skat Positiv kapitalindkomst o/ kr. 42% Positiv kapitalindkomst u/ kr. 36,5% Negativ kapitalindkomst o/ kr. 25% Negativ kapitalindkomst u/ kr. 33% Udbytter 27%/42% Personlig indkomst 36,5%/51,5% Info.: senest opdateret 11. februar 2010 Udbetaling i rater – efter topskat af udbetalinger Ved negativ kapital-indkomst under kr. Ved positiv kapital-indkomst under kr. Kapitalpension – efter 40% afgift 61

62 2: Start tidligt og spar ensartet op
Vi kvinder lever i gennemsnit 4 år længere end mænd MEN vi sparer mindre op til pension Pga. barsel Nedsat tid Lavere løn Lovgiver ønsker, at du skal sørge for dig selv Skattereform/udligningsskat Pensioner deles ikke længere ved skilsmisse ( ) Pension handler primært om egen alderdomsforsørgelse og sikkerhed Et seniorliv på 1. klasse Vished for at dine kære er sikret, hvis der sker dig noget HUSK at der er forskel på at spare op og nedspare, når du vælger pensionstype! Vi kvinder er utrolig målrettede (vi ved hvad vi vil have) på så mange områder – tøjkøb (størrelse, form, farve) og børn (ved hvilken bv, De fleste af os har en pens. Via arb.g. og indbetaler 12-15% årligt, men det er nok de færreste af os som positivt har tilvalgt de dækninger som vi har – enten har arbg. Fastsat dem eller også tog vi det som pensionsråd. Sagde. Kapitalpension: ops.horisont o/10 år go for it, undtaget særskatten, sumudbetaling – 40%, 100% sikring til arvinger, Invest.valg Ratepension: fradrag/udbet til indkomsskat, max kr. efter fors.dækn., underlagt udligningsskat, Årligt fradrag op til kr. – ingen bindinger på beløb eller perioder, typisk 100% sikr. Til arvinger, Invest valg, selvstændige 30% til 2014 Livrenter: Gl. regler, +udl.skat, ubegrænset indbet, fradrag/udbet til PI, OBS på arv både undervejs men også ved pens., Invest valg? Når det så kommer til øko. Er der utrolig mange kvinder som enten giver fortabt eller tager manden med på råd (og det er ikke altid den bedste sparringspartner), så mit råd er søg rdg. Gerne flere steder.

63 Mettes pensionsindbetalinger
Opstartsalder 27 år Pensionsbidrag 15% Indkomst afhængig Fastholdes 27-28 år – løn kr. kr. 29 år – barsel dagpenge kr. 0 kr. 30 år – nedsat tid kr. kr. 31 år – barsel dagpenge kr. 32-42 år – nedsat tid kr. 43-67 år – løn kr. kr. Rente efter inflation og skat 3% Saldo ved pensionering (67 år) kr. kr. Årlig udbetaling – over 20 år kr. kr. Hæng ikke i tallene og husk at af de kr. betaler Mette alene kr. årligt eller godt kr. mdl. FØR SKAT

64 3: ”Sneboldeffekten” Start tidligt
Jo før du sætter spurten ind jo færre penge skal du bruge Hold fokus på omkostningerne – de er med til at mindske dit afkast Vær langsigtet – det er de færreste, som tjener penge som daytraders Blot for eksemplets skyld – ”Mette vendt på hovedet” Om bolden ruller i ny sne i hård frost (sne: tynd/fin sidder ikke så godt fast – ligesom lille afkast, og omk. Som holder på sneen) - lave omk og højt afkast er ligesom at rulle en snebold ned ad bakken i tøsne – jo større bold jo mere sidder fast.

65 Mettes opsparing vendt på hovedet
Indbetaling de første 25 år kr. Indbetaling de efterfølgende 15 år kr. Alder ved opstart 27 år Rente efter inflation og skat 3% Pensionsalder 67 år Saldo ved pensionering kr. ”Sneboldeffekten” kr. Med en merforrentning på blot 0,5% kr. Ekstra kr. ved at vende tingene på hovedet og yderligere kr. ved at øge forrentningen (i alt kr.) Kan det lade sig gøre – afdragsfrihed – husk planchen : efter skattereformen!

66 4: Løbende eftersyn Huskøb og andre større udgifter
Børn og når de flytter hjemmefra Nye lovregler ex. skattereform, som vedr. formue/opsparing Du arver Du er år: Hvad er min opsparing vokset til? Kan det ønskede indkomstniveau ved pensionering nås? Er min formuesammensætning/forsikringsbehov ændret? Ligesom vi nok skal sørge for at opsige fritidshusforsikringen når vi sælger sommerhuset, eller få skrevet børnene på ulykkesforsikringen – skal vi huske løbende at få tilset vores livsforsikringer. Men for at vælge udbetalingsforløb ville det være rart at vide hvor gamle vi bliver – et smut forbi DK statistik viser at: Du er år - tag en temperaturmålig Du bliver gift/samlevende eller skilt

67 Hvor gammel kan du regne med at blive
Middellevetid kvinder: Kilde: Danmarks Statistik

68 5: Pensionering og nedsparing
Se formuen i sin helhed – det er ikke sikkert, at du skal starte med at få udbetalt pensionen. Vælg pensionstype på ny – skal opsparingen konverteres Behov for indtægt Helbred – gener – tro Familieforhold: enlig/gift Sociale ydelser, efterløn og udligningsskat Kapitalpension – sum (-mer) Ratepension – udbetalingslængde år Livsvarig livrente – overvej garantier Vigtigst af alt – søg rådgivning! OG gerne hos flere…

69 Opsummering Se formuen i sin helhed - optimering
Start tidligt og spar ensartet op Sneboldeffekten Løbende eftersyn Pensionering, nedsparing og rådgivning

70 Vores kontaktdetaljer
Helle Snedker Marianne Thørs Formuepleje A/S Tuborg Havnevej Hellerup Telefon

71 Tak for i aften


Download ppt "Piger og investeringer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google