Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

REACH lige nu Status og implementering Miljøstyrelsen Workshop Hotel Frederiksdal 6. juni 2007 Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "REACH lige nu Status og implementering Miljøstyrelsen Workshop Hotel Frederiksdal 6. juni 2007 Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen."— Præsentationens transcript:

1 REACH lige nu Status og implementering Miljøstyrelsen Workshop Hotel Frederiksdal 6. juni 2007 Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen

2 Hvad sker der? •REACH træder i kraft i etaper •EU forhandlinger af bilag og sekundær lovgivning •EU vejledninger •Agenturets etablering •Ændring af dansk lovgivning •Hjælp til de danske virksomheder •Information

3 REACH formelt set •1. juni 2007 –Information i leverandørkæden •1. juni 2008 –Registrering, downstream-bruger pligter, vurdering, godkendelse, information •1. juni 2009 –Forbud og anvendelsesbegrænsing –Første anbefaling om stoffer til godkendelse REACH fuldt i kraft 1. juni 2009

4 V edtagelse af REACH Registrering I, C&L katalog, SVHC der kan afgives fra artikler Registrering III Vurdering af testforslag I I kraft undt. * 2 år 18 mdr. 6 år 11 år 15 år 9 år 1 år 5½ år Første forslag til anneks XIV Præregistrering alle stoffer Registrering II Vurdering af testforslag II Registrering af nye stoffer Phase-in stoffer og stoffer tilsigtet afgivet fra artikler: I: Stoffer > 1000 tons + CMR stoffer> 1 tons + mulige PBT stoffer > 100 tons II: Stoffer > 100 tons III: Stoffer > 1 tons * Afsnit II, III, V, VI, VII, XI og XII Vurdering af testforslag II 3½ år 0 år Kontrol af dossierer Stof vurdering Godkendelser Forbud og anvendelsesbegrænsning 2022 1. juni 2007

5 EU lovgivning I •Rettelse offentliggjort 29. maj 2007 •Forordning om testmetoder –overtage eksisterende testmetoder fra 67/548 –afstemning juli, derefter Parlamentet 3 mdr. •Kvalifikationer til appel myndigheden og vedtægter •Undtagelser –Udbud frist 16/5 bilag IV stoffer –bilag V kriterier –høring over sommer? –forhandlinger i efteråret? –vedtagelse næste sommer

6 EU lovgivning II •Bilag I mht. tærskel for kræftfremkaldende stoffer –på basis af udkast til vejledning –forhandlinger start 2008? •Bilag XI sektion 3: undlade test v. lav udsættelse –på basis af udkast til vejledning –næste sommer •Bilag XIII: PBT kriterier –næste efterår? •Gebyrforordning –næste efterår?

7 EU lovgivning III Dir. 76/769 om forbud og anvendelsesbegrænsning •overgår til bilag XVII 1. juni 2009 •skal gennemgås med henblik på klarhed og evt. ændres, hvis tolkningsproblemer •Kommissionen har sat en proces i gang for at se på problemets omfang •Kommissionen skal liste strengere nationale regler, som kan opretholdes til 2013

8 EU lovgivning: REACH 2? •Lovgivning afspejler en politisk forhandling •Lovgivning sker under stort tidspres •DERFOR –fejl –(konstruktive) uklarheder –mangler •Kræver fortolkning •Løsninger –midlertidige løsninger –ændringer af REACH eller anden lovgivning –fortolkning i vejledning

9 EU-vejledning: registrering •Høring indtil 10. maj •Omfatter –Grundlæggende registreringspligter –teknisk dossier –PPORD (R&D undtagelse) –Polymerer –mellemprodukter •Færdig 1. juni? •Samlet vejledning REACH Navigator UDKAST

10 EU vejledning: informationsstrategi •Ledet af CEFIC men bl.a. dansk deltagelse •Vejledningsudkast afleveret til Kommissionen –Generel informationsstrategi –Brug af non-test metoder: (Q)SAR, kategorier, read across, –Test strategi •Enkelte udeståender: –vedr. effekter for landlevende organismer –Integrering med vejledningen for kemikaliesikkerhedsvurdering, – f.eks. vedr. udledning af DNEL (ikke effekt niveauer) og hvornår test kan undlades pga. lille udsættelse

11 EU vejledning: kemikaliesikkerhedsvurd. I •Forsinket –Testversion primo maj –test fase indtil sept. –ny workshop okt. –færdig til Kommissionen december •Næsten færdige udkast: –PBT vurdering –DNEL men stadig kontroversielle problemer

12 EU vejledning: kemikaliesikkerhedsvurd. II •Udeståender: –eksponeringsscenarier (for præparater) –Affaldsfasen –Vurdering af artikler (rev.) –Risk Management Measures library •Indtil nu bottom up tilgang –Fordele: kender faktiske anvendelser –Ulemper: •ikke testet af registranter •byrde på brugere uden erfaring i risikovurdering •Ingen effekt data •Det samlede overblik går tabt

13 EU vejledning: Downstream brugere •Næste styregruppemøde planlagt 12.-13. juni •Tæt knyttet til Kemikaliesikkerhedsrapporten metodisk •Procesorienteret men særlige forhold vedr. om ES er overholdt •Særlig fokus på præparater produkter –fokus på de stoffer, der driver risikoen

14 Andre EU vejledninger •Stoffer i artikler –konsulent rapport færdiggøres af Kommissionen –bl.a. 0,1% grænsen for stoffer, der skal anmeldes –skillelinjen mellem artikler og præparater •Autorisationsansøgning –næste møde juli –bl.a. fokus på analyse af alternativer •Datadeling: godt i gang, fokus på processer •Myndighedsvejledninger: vurdering, prioritering

15 Agenturet •Bestyrelsen –Rådet udpeger bestyrelsen 6. juni –fra DK: Helge Andreassen, Miljøstyrelsen –første møder i juni og juli •Direktøren –foreløbig direktør Geert Dancet, DG ENTR –Kommissionen præsenterer ”short list” til bestyrelsen sept. –høring i EP? –I arbejde nov. dec. 2007 •Komitéerne –nomineres ultimo 07 –organisering af arbejdet: undergrupper C&L, RA, RM, SEA? Arbejdet fuldt i gang 1. juni 2008

16 Agenturet: sekretariatet •39 Komm. folk udpeget til udstationering •25 trainees •Et stort antal midlertidige ansatte søges •Mål at ansætte ca. 300 indenfor de første 2 år •4-500 ansatte ved fuld drift

17 Danske aktiviteter •Implementeringsplan april 2007 –help desk http://www.mst.dk/Kemikalier/REACH+Helpdesk/ –kurser og information –virksomhedsordning •frist 27. april •flere ansøgninger end der er midler til –intern organisering (støtte Agentur etc.)

18 Lovgivning og kontrol •Kemikalieloven gennemgået –ingen ændringer p.t. –bekendtgørelser ændres etapevis •1. juni 2008 •1. juni 2009 •Arbejdstilsynet ændrer sommer 2007 –Leverandørbekendtgørelse –Bekendtgørelse om arbejdets tilrettelæggelse

19 Konklusion •REACH er vedtaget men langt fra gennemført –udfyldende lovgivning –revidering af bilag •EU vejledninger på vej –Kommissionen overgiver til Agenturet •Nu viser problemerne sig •Dansk lovgivning tilpasses etapevis •Information og hjælp til virksomhederne godt på vej Det er virksomhederne som skal gennemføre REACH praksis! Uden jeres indsats, ingen forbedringer for sundhed og miljø!


Download ppt "REACH lige nu Status og implementering Miljøstyrelsen Workshop Hotel Frederiksdal 6. juni 2007 Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google