Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bygningers Energimæssige Ydeevne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bygningers Energimæssige Ydeevne"— Præsentationens transcript:

1 Bygningers Energimæssige Ydeevne
Implementering af EU direktiv om bygningers energimæssige ydeevne i Danmark - Solenergi – DTU 31. marts 2004

2 Implementering i Danmark
Implementere hele direktivet 1. januar 2006 Behov for tilpasning af; Energimærkning af små bygninger ELO Bygningsreglement OR ordningen / gaskedler Ny AIRCON ordning JHL / Energianvendelse og økonomi

3 Energimæssige ydeevne:
Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de forskellige behov, som er forbundet med en normal brug af bygningen, herunder opvarmning, varmtbrugsvand, køling, ventilation og belysning. JHL / Energianvendelse og økonomi

4 Energimæssig Ydeevne i Bygninger
Direktivet indeholder krav om: ramme for beregninger af energimæssige ydeevne fastsættelse af mindste krav til nye bygninger mindste krav for store bygninger ved større renovering energiattestering af bygninger krav om regelmæssigt eftersyn af kedler krav om regelmæssigt eftersyn af aircondition anlæg krav til konsulenter / kontrollanter mv. JHL / Energianvendelse og økonomi

5 Nye bygninger: Medlemslandene skal sikre at der:
fastsættes krav til energimæssig ydeevne i nye bygninger at det sker på baggrund af beregningsmetoden at disse tager hensyn til indeklima, herunder at der er tilstrækkelig ventilation at der tages hensyn til særlige lokale forhold, anvendelse og udformning at kravene revideres jævnligt og min hvert 5 år at muligheder for kraftvarme, fjernvarme, fjernkøling, VE og evt. varmepumper vurderes i store bygninger JHL / Energianvendelse og økonomi

6 Bygningsreglementer Stramning af kravene i bygningsreglementerne:
ny beregningsmetode - energimæssig ydeevne reduktion af maksimum for energitab med % kan ske gennem isolering, bedre varme anlæg eller ved VE anlæg på grunden eksisterende store bygninger ved ombygning indføres fra 1. januar 2005 overgangsordning på 1 år til 1. januar 2006 stramningen laves som tillæg til BR 95 og BR-S 98 JHL / Energianvendelse og økonomi

7 Det er ikke sikkert at alle nye bygninger er simple !
JHL / Energianvendelse og økonomi

8 Energimæssig Ydeevne i Bygninger
Direktivet indeholder krav om: ramme for beregninger af energimæssige ydeevne fastsættelse af mindste krav til nye bygninger mindste krav for store bygninger ved større renovering energiattestering af bygninger krav om regelmæssigt eftersyn af kedler krav om regelmæssigt eftersyn af aircondition anlæg krav til konsulenter / kontrollanter mv. JHL / Energianvendelse og økonomi

9 Certificering af bygninger
Direktivforslaget indeholder krav om at der laves en energiattest når: når bygninger opføres når bygninger eller lejligheder sælges når bygninger eller lejligheder lejes ud for lejligheder kan attesten baseres på en fælles attestering for hele bygningen eller for en repræsentativ lejlighed i ejendommen I offentlige bygninger på m² nytteareal : skal have en højst ti år gammel energiattest som opsættes på et sted, der tydeligt kan ses af alle JHL / Energianvendelse og økonomi

10 Certificering af bygninger
Energiattesten: må ikke være over 10 år gammel og skal svare til bygningens nuværende standard skal indeholde sammenligning med referenceværdier skal indeholde anvisning af mulige besparelser formålet med attesten er information men kan være knyttet sammen med andre tiltag attesten skal være udført af en uvildig og godkendt ekspert (konsulent) JHL / Energianvendelse og økonomi

11 JHL / Energianvendelse og økonomi

12 Energimærkning af små bygninger
Eksisterende krav Energimærkning kun ved salg Bygninger og ejerlejligheder bygninger til handel og service Boliger, offentlige bygninger, handel og service Nye bygninger ved salg Højst 3 år gammel Direktivets krav Certificering ved opførelse, salg og udlejning Bygninger, ejerlejligheder, lejelejligheder, andelsboliger Alle typer af bygninger, kun få undtagelser Alle nye bygninger Højst 10 år gammel JHL / Energianvendelse og økonomi

13 ELO / Energiledelse i store bygn.
Eksisterende krav Boliger, offentlige bygninger, handel og service ELO i alle bygninger over m² ELO hvert år eller evt. hvert 3. år Oplyste / aflæst forbrug - Nye bygninger efter 1 år Direktivets krav ELO kun i offentlige bygninger, evt. bygninger med lejligheder ELO i bygninger over m² netto areal ca m² ELO kun hvert 10. År Beregnet energiforbrug Evt. aflæst i offentlige Nye bygninger ved opførelse JHL / Energianvendelse og økonomi

14 Energimæssige ydeevne:
Indikator tal: Denne energimængde udtrykkes ved et eller flere indikatortal, som beregnes under hensyntagen til bygningens varmeisolering, dens tekniske egenskaber og egenskaberne ved dens installationer, dens udformning og placering i forhold til klimamæssige aspekter, udsættelse for sol og påvirkning fra tilstødende bygninger, egenproduktion af energi og andre forhold, herunder indeklima, der påvirker behovet for energi. JHL / Energianvendelse og økonomi

15 Metode / ramme: EM ELO a varmeisolering, evt. også lufttæthed + (?)
b opvarmningsanlæg, varmt vand, incl. Isolering (+) (?) c klimaanlæg (?) d ventilation (-) (?) e indbygget belysningsinstallation (?) f bygningers placering, orientering, udeklima (?) g passive solenergisystemer og solafskærmning (+) / (?) h naturlig ventilation (+) (?) i indeklima, herunder det planlagte indeklima (+) (?) JHL / Energianvendelse og økonomi

16 Metode / ramme Skal tage hensyn til positive virkning af: EM ELO
a aktive solenergisystemer, (+) (?) andre VE opv. og elforsyningssystemer (-) (?) b elektricitet fremstillet på kraftvarmeanlæg (+) (+) c fjernvarme- eller blokvarmeanlæg (+) (+) fjern- eller gruppekøleanlæg (-) (?) d naturligt lys (?) JHL / Energianvendelse og økonomi

17 Behov for tilpasning Krav om gennemførelse ved nybyggeri
Krav om gennemførelse ved udlejning ELO krav offentlige bygninger, handel og service, bolig ? Gyldighed / hyppighed ?? Lovkrav skal ændres / nyt lovforslag Detailkrav i bekendtgørelser skal ændres Beregningsregler skal udbygges / ændres CEN standarder ?? Oplyst og beregnet forbrug ?? JHL / Energianvendelse og økonomi

18 Ønsker til nye ordninger
Samtidigt ønske om at videreudvikle ordningerne og at opnå: Øget udbredelse af ordningerne Større realisering af de anviste energibesparelser Optimal anvendelse af ressourcer Øget samarbejde med de øvrige mange aktører, som forsyningsselskabernes rådgivning, håndværkere, producenter, lokale aktører Øget dataudveksling mellem aktører, arbejdfordeling Opleves som fornuftig, herunder ønske om god brugerøkonomi Forbedret kvalitet, mindre administration osv. JHL / Energianvendelse og økonomi

19 Tidsplan Implementering
Tidsplan for implementering: (1) planlægning / kortlægning behov for ændringer (2) organisering / metode / projekt (1) høringer / udarbejdelse af lovforslag (2) folketingsbehandling / forbered bekendtgørelse (1) udarbejdelse af regler / håndbøger / EDB (2) sekretariats kontrakt / efteruddannelse 2006 (1) fuld implementering fra 1. januar JHL / Energianvendelse og økonomi

20 Projekter om energimærkning
udviklingsprojekter: energimærkning af nye bygninger (By og Byg ) energimærkning af lejligheder (BC / VIF ) energimærkning offentlige bygninger / ny ELO (RU store) justering energimærkning for små bygninger (RU små) energiforsyningsselskaber & andre (Gas / El) kommunikation generelt & specielt lejligheder (PR) JHL / Energianvendelse og økonomi

21 Udviklingsprojekter / lovforslag
2003 sept. - projekt start / kontrakter 2003 okt. - forslag / koncept papirer 2003 okt. / nov. - inddragelse af interessenter 2003 dec. - endelig rapport og anbefalinger 2004 febr. / marts - høringer / offentlige møder anbefalinger 2004 marts - endelige anbefalinger 2004 april / maj - lovforslag 2004 juni - høring på lovforslag 2004 okt. - fremlæggelse i folketinget 2006 jan.- dec. - færdiggørelse og implementering JHL / Energianvendelse og økonomi

22 Organisering Inddragelse af brugere & aktører:
Energistyrelsen / Erhvervs og Boligstyrelsen (ESTB) konsulenter / projektgruppe (6) vigtige aktører / interessenter (25) stor høringsgruppe af interessenter ( ) Internet / hjemmeside (alle / offentligt) Debat forum (alle) JHL / Energianvendelse og økonomi

23 Organisation Offentlig/ alle Aktører / brugeres Vigtige aktører
Consultant Offentlig/ alle Aktører / brugeres Vigtige aktører Konsulenter Energist. / ESTB Debat forum Høringer Projektgruppe Følge gruppe Internet Møder Hjemmeside JHL / Energianvendelse og økonomi

24 Konsulentopgaver anbefalinger 1
Energiattester af nye bygninger bør fremme lavenergihuse / passivhuse Dobbeltarbejde ved byggetilladelse og energiattest bør undgås Energiattest for ny bygninger bør medvirke til at følge op på opfyldelse af energikrav i BR Fokus på at bygningsreglement er minimumskrav Påvirke før opførelse Samme beregning for nyt og gammelt Stor fokus på drift og ibrugtagning, månedsværdier / selvaflæsning Ordningerne bør fokusere på brugergrupper, fx boliger og andre Større fokus på brugerens behov Vedvarende energi bør fremmes og have selvstændig håndtering Øget fokus på varmeanlæg + øget uddannelse JHL / Energianvendelse og økonomi

25 Konsulentopgaver anbefalinger 2
Øget fokus på energiplanen Opfølgning på mærkningen Gøre mærkningen tilgængelig for aktører Gøre energiattesterne tilgængelige over internettet, brug fx OIS Lav ”energilogbog” for huset, fx på internettet / samle oplysninger Beregning bør følge huset / genanvendelse af data Tilpas mærkning og hyppighed til brugere Jo større ejendom jo oftere besøg Indberetning af gennemførte energibesparelse / opfølgning Vandforbrug bør bibeholdes i ”ELO” ejendomme Etabler målsætninger for indsatsen Systematisk opfølgning og information via registreringsudvalg JHL / Energianvendelse og økonomi

26 Konsulentopgaver anbefalinger 3
Gøre energiattesterne tilgængelige over internettet (pinkode ?) Bedre muligheder for finansiering Målrettet opfølgning på besparelser via forsyningsselskaber og andre Årlig opfølgning på forbrug via informative energiregninger Grænsen mellem små og store bør sænkes yderligere fx m² I offentlige bygninger siger det målte forbrug måske mere end det beregnede Konsulenterne bør klædes bedre på til samarbejde Øget samarbejde / arbejdsdeling med forsyningsselskaber Øget fokus på andre aktører / ambassadører Synergi med andre aktiviteter som oliefyrsmontører, skorstensfejere (OR), naturgasservice, service på ventilation og AIRCON Førøget gyldighed (småhuse = 10 år), store bygninger efter størrelse JHL / Energianvendelse og økonomi

27 Lejligheder, ejerlejligheder mv.
Forskellig mærkning ved forskellige grupper og forskellige behov Energimærkning af lejligheder bør rettes mod hele bygninger og ikke mod den enkelte lejlighed Andelsboliger, lejeboliger og ejerlejligheder meget forskellige Evt. samlet ”ELO” på boligblok kombineret med data om lejlighed Ved lejligheder skal flere forskellige grupper påvirkes, lejere, administratorer, ejere, driftspersonale osv. Energibesparelser er ofte fælles beslutning - ikke individuel Enkelte beboer lille indflydelse Kollektiv afregning og fordeling slører forbrug og besparelsesmuligheder Ejer / lejer problemstillingen (beslutningstager !) Påvirkning af de reelle beslutningstagere JHL / Energianvendelse og økonomi

28 Kommunikation Handler i høj grad om kommunikation !
Øget synlighed gør det ikke alene Inddrag andre argumenter end økonomi Kombination af og kommentering af sammenhæng mellem oplyst og beregnet forbrug giver størst troværdighed Differentiering af ordningen på grundlag af alder og størrelse mv. Se på mulighed for større integration med huseftersynsordningen Øget fokus på kommunikation, også i uddannelse og kvalitetssikring Behov for målrettet og regelmæssig markedsføring af ordningerne Simpel adgang til information fx OIS Bør kombineres med andre incitamenter / informationstiltag JHL / Energianvendelse og økonomi

29 Bygningers energimæssige ydeevne
Debat: læs mere om direktivet på Energistyrelsens hjemmeside giv din mening til kende på vore debatforum Gå ind via den almindelige hjemmeside: eller direkte på JHL / Energianvendelse og økonomi

30 JHL / Energianvendelse og økonomi

31 JHL / Energianvendelse og økonomi

32 JHL / Energianvendelse og økonomi

33 Energimæssig Ydeevne i Bygninger
Direktivet indeholder krav om: ramme for beregninger af energimæssige ydeevne fastsættelse af mindste krav til nye bygninger mindste krav for store bygninger ved større renovering energiattestering af bygninger krav om regelmæssigt eftersyn af kedler krav om regelmæssigt eftersyn af aircondition anlæg krav til konsulenter / kontrollanter mv. JHL / Energianvendelse og økonomi

34 Eftersyn af kedler For kedler indeholder direktivforslaget krav om:
regelmæssigt eftersyn af kedler der bruger flydende eller fast brændsel og har en effekt på mellem 20 og 100 kW (ikke VE) for oliekedler over 100 kW er der krav om eftersyn hvert andet år for gaskedler over 100 kW er der krav om eftersyn hvert 4 år for varmeanlæg med en nytte effekt på over 20 kW skal der ske et on/of eftersyn af varmeanlægget når kedlen er over 15 år gammel JHL / Energianvendelse og økonomi

35 On/off eftersyn af kedler
on/off inspektionen omfatter hele varmeanlægget on/of eftersynet er inkl. vurdering af dimensionering og samlet effektivitet i forhold til bygningens varmebehov varmeanlægget eftersyn evt. skal indeholde forslag: til udskiftning af kedel, ændring af anlæg eller til alternative løsninger JHL / Energianvendelse og økonomi

36 Eftersyn af klimaanlæg
Der skal fastsættes krav for efftersyn af klimaanlæg ( aircondition ): gælder for anlæg med samlet køleeffekt på over 12 kW eftersyn skal vurdere effektivitet eftersyn skal indeholde rådgivning: om forbedring, om evt. udskiftning eller om alternative løsninger Helt ny ordning i Danmark JHL / Energianvendelse og økonomi

37 Processen med kedler og vent.
Processen med kedler og ventilations- / klimaanlæg er ikke helt så langt som energiattesterne Forventes mindre behov for lovændring - kan klares med nye bekendtgørelser Videreudvikling af eksisterende OR, gasordninger og frivillig VENT ordning Udvikling af regelmæssig kontrol af olie-/gaskedler og ventilations- / klimaanlæg ventes at følge tilsvarende mønster Debat og forslag vil være tilgængelig via hjemmesiden JHL / Energianvendelse og økonomi

38 Deltag i debatten læs mere om projekterne på Energistyrelsens hjemmeside giv din mening til kende på vore debatforum Gå ind via den almindelige hjemmeside: eller direkte på JHL / Energianvendelse og økonomi

39 JHL / Energianvendelse og økonomi
Evaluering 2000


Download ppt "Bygningers Energimæssige Ydeevne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google