Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Christian Plaschke, Den Digitale Taskforce

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Christian Plaschke, Den Digitale Taskforce"— Præsentationens transcript:

1 Christian Plaschke, Den Digitale Taskforce
Domænebestyrelser Christian Plaschke, Den Digitale Taskforce

2 Bestyrelsernes formål
Domænebestyrelser er koordinerende organer, der indenfor et domæne skal skabe…. En større sammenhængskraft og effekt i den offentlige it-udvikling En ensartet digitaliseringsindsats, der tager udgangspunkt i den fællesoffentlige strategis målsætninger En solid forankring af digitaliseringsindsatsen på tværs af den offentlige sektor mhp. hurtig iværksættelse og gennemførelse af initiativer Øget koordinering og kraft bag standardiserings- og arkitekturarbejdet i domænet En digitaliseringsindsats, der er baseret på effektmål og business cases Domænerne er koordinationsfora for forpligtende samarbejde i domænet og skal sikre, at de fornødne beslutninger træffes med bindende karakter mhp. hurtig iværksættelse og gennemførelse af digitaliseringsprojekter Bestyrelserne skal sikre koordinering ifht. den nationale digitaliseringsindsats og den digitale udvikling i andre domæner

3 Afgrænsning af domæner
FORM det strukturelle udgangspunkt for afgræsning af domæner Principperne: Et stort og afgrænset opgaveområde, rettet mod borgere og virksomheder Stort behov for koordinering på tværs af offentlige myndigheder og myndighedsniveauer for at løfte opgaveområdet Gode muligheder for at øge digitaliseringsgraden på opgaveområdet og her igennem skabe bedre service til borgere og virksomheder og effektivisere opgavevaretagelsen

4 Ledelse & administrativ service Transport & -infrastruktur
EN BORGERVENDT OG EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR FORM - den Fælles Offentlige ReferenceModel Personale Kvalitetssikring IT service Indkøb Aktiver & faciliteter Kommunikation Økonomi Budgettering Data, statistik og viden UDFØRELSE Praktisk produktion af direkte borger- og virksomhedsvendte tjenester og generelle støtte-tjenester. (kort tidshorisont) STRATEGI & RETNING Policy, strategisk planlægning og servicemål for serviceområder og delområder (lang tidshorisont) STYRING & KONTROL Organisering, disponering, iværksættelse, overvågning og korrektion af serviceproduktion (mellemlang tidshorisont) Ledelse & administrativ service Generelle ledelses- og støtteopgaver Transport & -infrastruktur Betjening af samfundet med person- og varetransport og fysisk infrastruktur for transport Erhverv Varetagelse af samfundets interesse i et sundt og bæredygtigt erhvervsliv Ejendomme & forsyning Regulering af fast ejendom og forsyning med energi, vand, kommunikationsnetværk mm Forsvar Suverænitetshævdelse af dansk territorium samt internationalt freds- og forsvarssamarbejde Demokrati & orden Betjening af folkestyret og beskyttelse af borgere/ virksomheder mod vilkårlighed og ulykker Social & omsorg Sociale tilbud og omsorg for borgere med behov for støtte Sundhed Fremme af borgernes sundhed gennem behandling og forebyggelse Kultur, fritid & natur Fremme af kultur, fritidsaktiviteter og naturligt miljø Uddannelse & arbejde Investering i viden , uddannelse og arbejdsevne Borgerskab & -service Service vedrørende dansk og internationalt medborgerskab Penge Udligning af borgeres og virksomheders mellemværender med det offentlige Strategi for sundhedsvæsen Administrations-politisk strategi Økonomistyring Organisering Strategi for national økonomi Almen behandling Sygesikring Forebyggelse Lovkvalitet Straf og rehabilitering Ordenshånd-hævelse Retshåndhævelse Kriminal-prævention Beredskab Kontrol med medicin og udstyr Borger- registrering Integrations-indsats Myndighed & værgemål Statsborgerskab, asyl & indrejse Diplomati & protokol Visitation til behandling Strategi for dansk borgerskab Strategi for International service Strategi for uddannelse Strategi for arbejdsmarked Strategi for kultur & fritid Strategi for natur & miljø Strategi for folkesundhed Strategi for forskning Planlægning af sygehusstruktur Sundheds-autorisationer International borgerservice Specialiseret behandling Patientservice Genoptræning Sygehusanlæg Veterinær kontrol Retsmedicin & -psykiatri Dagtilbud B&U Tilbud til særlige behov Anbringelse B&U Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Bevilling af kontantydelser Botilbud ældre & handicappede Rådgivning efter Serviceloven Visitation til social/omsorgstilbud Hjælpemidler Strategi for skatter & afgifter Strategi for beredskab Servicering af demokratiet SERVICEOMRÅDER Strategi for social service Strategi for omsorg Valg Arbejdsmarkeds-indsats, ledige Ledelsesstøtte Forvaltning af integration Strategi for organisation og personale IT styring Ombud Pant & ejendomsret Forebyggelse af ulykker Personskat Moms Selskabsskat Told Skat af motorkøretøjer Opkrævning og inddrivelse Beregnings-grundlag Udbetaling af kontantydelser Skat af fast ejendom Forvaltning af forsvarsuddannelse Militær efter-retningstjeneste Sikringsopgaver Internationalt forsvar Forsvars-opretholdelse Fredsbevarende opgaver Militær efterforskning Forsvars-uddannelse Strategi for ret & orden Strategi for fred & forsvar Evaluering Kulturfremme Folkekirke Miljøbeskyttelse Tilskud til kultur Naturforvaltning Trossamfund Begravelses-pladser Forvaltning af aktiver & indkøb Strategi for transport & -infrastruktur Forvaltning af kollektiv trafik Anlæg af fysisk infrastruktur Drift og vedligehold fysisk infrastruktur Havari-undersøgelser Meteorologisk samfundsbetjening Trafikinformation Trafikregulering Tilskud til transportydelser Beskæftigelses-fremme Arbejdsskade Folkeoplysning/ almen uddannelse Arbejdsmiljø Uddannelse (gymn. & videreg.) Undervisning (Folkeskole mm.) Forsknings-bevillinger Forsknings-aktiviteter Provenustyring Afgifter Skatteret Øvrige udbetalinger (tilskud, løn, skat, betalinger, afregning Strategi for landbrug & fiskeri Strategi for erhverv generelt Strategi for forbrugerforhold Strategi for konkurrence Regulering af erhverv Forvaltning af tilskuds- & støtteordninger Administration af erhverv Erhvervsudvikling & investeringsfremme Erhvervs-registrering Eksportfremme Miljøgodkendelse Enerettigheder Tilsyn med erhverv Konkurrence-overvågning Forbruger- forhold Forvaltning af Borgerskab & -service generelt Forvaltning af beredskab Forvaltning af retssystemet Tilskudsadministra-tion, uddannelse Forvaltning af Folkekirken Forvaltning af medier Strategi for pengestrømme Afgifter ifm. transport Miljøovervågning Efterforskning Strategi for fast ejendom Ejendoms-registrering Stedbestemmelse Byggesager Fysisk planlægning Kortgrundlag Regulering af byggeri Parforhold Kollektiv trafik Strategi for fysisk planlægning Forvaltning af Uddannelse & arbejde generelt Forvaltning af Kultur, fritid og natur generelt Forvaltning af Sundhed generelt Forvaltning af Ejendomme & forsyning generelt Forvaltning af Social & omsorg generelt Forvaltning af Penge generelt Forvaltning af Erhverv generelt Forvaltning af Forsvar generelt Forvaltning af Demokrati & orden generelt Forvaltning af Transport & -infrastruktur generelt Styring af fysisk infrastruktur Strategi for forsyning Strategi for kommunikationsnet Regulering af fysisk planlægning Vand og afløb Forsyning med energi m.v. Kommunikationsnet Tilsyn med Post Postbetjening Regulering af forsyning Version 0.5

5 De første domænebestyrelser…
En række serviceområder rettet mod borgere og virksomheder er identificeret. Der arbejdes i første omgang med tre domæneområder: Social og omsorgsdomænet Sundhedsdomænet Domænet for bygninger, bolig og forsyning I digitaliseringsstrategien står: I strategiperioden skal der udpeges bestyrelser som er ansvarlige for digitalisering, kanalstrategier og standardisering på udvalgte domæner Domæner er større, velafgrænsede områder af den offentlige sektor, hvor de opgaver, der skal løses i forhold til borgere og virksomheder optræder i afgrænsede sammenhænge på tværs af ressortområder, myndighedsniveauer og relevante parter Kriterier for udpegning har bl.a. været: Områder med stort behov for koordinering på tværs af offentlige myndigheder og myndighedsniveauer Potentialer for bedre sammenhængende service til borgere og virksomheder og effektivisering af opgavevaretagelsen gennem øget digitalisering

6 Tidslinje Politisk godkendelse af handlingsplaner
Afrapportering af fremdrift politisk/STS Politisk beslutning Udarbejdelse af handlingsplaner STS orientering om handlingsplaner Workshop for sekretariater Konstituer-ende møde STS godkendelse Marts 08 April 08 April – ultimo 08 Ultimo 08/ primo 09 April 08 Ultimo 09 / primo 10 April 08 Ultimo 08

7 Bestyrelsen skal Afspejle de væsentligste aktører indenfor domænet - statslige, kommunale og regionale aktører – og besættes af personer på højt ledelsesniveau Understøttes af et mindre sekretariat Skal udarbejde en handlingsplan, som gennemføres inden for en tre-fireårig periode. Handlingsplanen prioriterer de væsentligste projekter i domænet. private parter inddrages som referencegrupper Gennem handlingsplanen udpeges den overordnede digitaliseringskurs indenfor domænet ved at somænets portefølje af it-projekter

8 Vision og strategiske indsatsområder
Myndigheder Domæne sekretariat bestyrelse STS (Den Digitale Taskforce) FASE 1: Vision og strategiske indsatsområder FASE 2: Prioritering Etablering af bestyrelser (1) Valg af strategiske indsatsområder Indsatsområder og indsatser Opfølgning og koordinering FASE 3: Iværksættelse Iværksættelse og implementering FASE 4: Opfølgning Dialog og input Business case og udpege ansvarlige myndighed Godkender Nej Dialog Dialog og orientering Ja Orientering

9 Domænebestyrelser og standardisering
Domænebestyrelserne kan: ”Bestille” standarder og arkitektur fra eksisterende OIO-udvalg. Kan oprette nye OIO-udvalg, hvor de har behov for det. Skabe forretningsmæssigt ophæng til standardiseringsarbejdet


Download ppt "Christian Plaschke, Den Digitale Taskforce"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google