Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til det tekniske område

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til det tekniske område"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til det tekniske område
Møde i Plan- og Miljøudvalg samt Teknisk Udvalg den 12. januar 2010

2 PMU ansvarsområder Kommuneplan Lokalplaner Klimaplaner
Miljø- og naturbeskyttelse Byggetilladelser

3 TU ansvarsområder Vejenes tilstand
Teknisk Udvalg har ansvaret for, at de praktiske foranstaltninger indenfor det tekniske område fungerer. Vejenes tilstand Sikring af vand- og kloakforsyningen Busdrift Grønne områder

4 Politikområder og strategier
Råstofplaner Grøn politik Kollektiv trafik Kommuneplan Bæredygtig byudvikling og byggeri Varme- og affaldsplaner Borger- inddragelse Træstrategi Natur- og vandplaner Det åbne land Vandforsyning- og spildevandsplaner Klimaplan Lokalplaner

5 Administrationens organisering
Kommunaldirektør Hugo Pedersen Administrationens organisering Direktion Direktør for økonomiområdet Ole Kristensen Byrådscentret Karin Albertsen Direktør for børne- og kulturområdet Karsten Holst HR-centret Hanne Borchersen Økonomi- og Analysecentret Ana-Maria Gallardo Ruiz Direktør for arbejdsmarkeds- og socialområdet Mikala Kreiser IT-centret Jean Rygaard Udviklings- afdelingen Klaus Møller Direktør for teknik- og miljøområdet Jørgen Lerhard Institutions- og Skolecentret Holger Olsen Borgerservicecentret Peer Anker Hansen Social- og Handicapcentret Anni Roikjær Fritid og Kultur Jan Milandt Teknik- og Miljøcentret Orla Johannsen Pensions- og Omsorgscentret Karen Koefoed Pædagogisk Udviklings- center Henrik Torry Rasmussen Center for Ejendomme og Intern Service Anne Fromholt Sundhedscentret John Sørensen Børne- og Ungerådgivnings- centret Ane Stallknecht Driftsbyen Tom Søderhamn Jobcenter Dorthe Nielsen Jobafklaring Vivi Reinhold Vrå Ydelsesservice Pia Roskjær Sprogcentret Henrik Broe

6 Udviklingsafdelingen
Varetager strategiske og tværgående udviklingsprojekter, der kræver en høj grad af politisk koordinering/ afstemning.

7 Opgaver i Udviklingsafdelingen
Interessevaretagelse indenfor fysisk planlægning og erhvervsudvikling Udviklingsstrategi Kommuneplan Byudviklingsprojekter Erhvervspolitik- og erhvervsudvikling Erhvervsservice Jordpolitik Køb og salg

8 Udfordringer på kort og længere sigt
Forslag til Udviklingsstrategier for kommuneplanperiode (forelægges ultimo 2011) Revision af Kommuneplan 2010 (ny plan forelægges ultimo 2013) Gammelsø Høje Taastrup by – City 2 Taastrup Bycenter Udvikling af det regionale fritidsområde ved Høje Taastrup by Interessevaretagelse omkring vej- og baneanlæg i hovedstadsområdet

9 Teknik- og Miljøcenter
Varetager alle myndighedsopgaver indenfor det tekniske område: Plan & Byg, herunder varmeplan og dele af vejmyndigheden Beredskab Natur & Miljø Klima GeoData

10 Opgaver i Plan og Byg Lokalplaner Matrikelsager Kommuneplantillæg
Landzonesager Dispensationer Deklarationer Matrikelsager Byggesager Klagesager Dele af vejområdet

11 Opgaver i Beredskab Indsatsledelse ved brand, ulykke, redning, forurening Brandmæssig byggesagsbehand. Brandtilsyn med institutioner, virksomheder, beværtninger m.m. Beredskabsplan Sekretariat for beredskabskommis-sionen

12 Opgaver i Natur og Miljø
Tilsyn med: virksomheder, (landbrug, industri, råstoffer), vandværker, drikkevand, spildevandsanlæg, vandløb Miljøgodkendelser Tilladelse til: tilslutning af spildevand, nedsivning, vandindvinding Erhvervsaffald Jordforureningssager Sektorplaner

13 Opgaver i Geodata Grundkort Temakort Integration til databaser
Plansystemdk Bygnings- og BoligRegister (BBR) EjendomsStam-Register (ESR) Geografisk Infor-mations System Geokodning af bygninger Adresser og husnr.

14 Udfordringer Flaskehalse/sagskø: Nye lokalplaner
§8 tilladelser efter jordforureningsloven Miljøgodkendelser af nye aktiviteter Revision af utidssvarende miljøgodkendelser

15 Driftsbyen Lervangen 35 D
Varetager driften af kommunens veje, tekniske anlæg, grønne områder mv

16 Opgaver vejområdet Drift, vedligeholdelse og vintertjeneste på ca. 173 km veje, 170 km stier og 130 km fortove Anlæg af nye veje og byggemodninger mm. Kollektiv bustrafik Vejmyndighed

17 Opgaver parkområdet Drift og vedligehold af kommunens grønne arealer, ca. 450 ha Grøn politik Myndighed for kommunens træer

18 Opgaver affaldsområdet
Administration af offentlige affaldsordninger Drift af indsamlingsordninger og genbrugsplads Køb og salg af renovationsstativer og affaldssække til haveaffald og ekstraaffald Indkøb og forsyning med renovationsudstyr i form af plastcontainere og jerncontainere

19

20 Udfordringer på kort og lang sigt
Nye regulativer for husholdningsaffald inden for 1. halvår af 2010 Affaldsplanen skal i høring. Driftsbyen vil løbende deltage i flere initiativer i samarbejde med Vestforbrænding. Træstrategi – en del af grøn politik Beplantning på Roskildevej Selsmosen Skoleområdet som kerneopgave Skovråd Cykelring Støjvold ved det kommende ”aircenter” Flytning af ”kaninbjerget” Omlægning og ombygning af Blekinge og Halland Boulevarder Modernisering af vejbelysning Slidlagsarbejder

21 Center for Ejendomme og Intern Service
Varetager interne service- og driftsopgaver, som relaterer sig til ejendomsdrift og service i de kommunale ejendomme.

22 Bygge- og anlægsopgaver
Bygningsvedligeholdelse Kommunale byggeopgaver Energiledelse Strategi for kommunale ejendomme

23 Intern Service Rådhusbetjent service Transportservice Vagtservice
Teknisk service Trykkeriservice

24 Rengørings- og kantinedrift
Rengøring af kommunens bygninger samt selvejende institutioner Kvalitetskontrol af rengøringsstandarden Madtilberedning i institutioner Udbud af varekøb og tjenesteydelser Rådhuskantinen og kantinen Erik Husfeldtsvej Kantinerne: Tilbereder dagligt buffet, varm mad og madboller til ca. 320 medarbejdere samt forplejning til mødedeltagere


Download ppt "Introduktion til det tekniske område"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google