Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NFBI Netværk for Forskningsbaseret Brugerdrevet Innovation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NFBI Netværk for Forskningsbaseret Brugerdrevet Innovation"— Præsentationens transcript:

1 NFBI Netværk for Forskningsbaseret Brugerdrevet Innovation

2 NFBi -netværket Delvis finansieret af videnskabsministeriet
Netværk under Alexandra Instituttet Krydsfeltet mellem forskning og erhvervsliv Forskningsbaseret brugerdrevet innovation Brugerinddragelse i udviklingsprocesser Participatory design – udviklingsorienteret, inspiration fra psykologi og etnografi fortolkning og analyse Anvendelige og skalerbare metoder til erhvervslivet

3 Kerneaktører Bankdata Bang & Olufsen GN ReSound Innovation Lab
Kaospiloterne Erhvervsministeriets Forsknings- og Analyseenhed FORA IT-Universitetet CBS Handelshøjskolen, Århus Universitet Knowledge Lab, Syddansk Universitet Vitus Bering, Horsens Aarhus Universitet Alexandra Instituttet A/S

4 Medlemmer antropologerne.com Borgerservice og Biblioteker, Århus
Crossroads Copenhagen Danfoss Danmarks JordbrugsForskning Dansk BiblioteksCenter Dansk Design Center Design People A/S E-learning Lab AAU Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland Gabriel Grundfos IBM InnovationMidtvest IT-Huset Katrinebjerg Jyske Bank KMD Kollision Center for Turistudvikling MindLab, Økonomi- og Erhvervsministeriet NCC Construction Perikon A/S Region Midtjylland 3PART Teknologisk Institut Terma Tulip Food Company UNI-C VELUX A/S Zentropa Interaction Østjysk Innovation Århus Kommune

5 Hovedformål Formidle viden og skabe videndeling om brugerdrevet innovation Workshops, seminarer, gå-hjem-møder Casesamlinger Skabe partnerskaber og udviklingsprojekter i krydsfeltet forskning og erhverv Projektsamarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder Innovationsforløb F&U-projekter

6 Ydelser Matchmake Mellem forskere, virksomheder og offentlige inst.
Projektetablering F&U projekter fx EBST midler, erhvervs phd., post doc. miniprojekter Videnspredning Formidling af erfaring til erhvervslivet Konsulentydelser

7 Eksempler Byggeri Oplevelse Livsstil Energi & Miljø
Planlægning – bygherrerådgivning og konsortiedannelser IT indlejring i byggeri Arbejdsgange og organisatoriske aspekter Oplevelse Turisme Museer Tilbud til borgerne Livsstil Sundhed, motion og ernæring Leg og læring Energi & Miljø Udvikling af nye IT services og redskaber

8

9 Hvad er brugerdrevet innovation?
Udvikle nye produkter eller services gennem forskellige former for samarbejde med brugerne Brugerinddragelse i udviklingsprocessen – fra idé til resultat Afdække erkendte og ikke-erkendte behov Udfordre brugerne til at tænke i helt nye baner Kvalificere andre typer innovation Det er ikke brugerne der driver processen - de er en del af den Forskellige retninger – Participatory design & Lead user Prisdreven og teknologidreven

10 Menneske-maskine interaktion Perspektiv på brugere
Motion Study (Gilbreth 1911) og Scientific Management (Taylor 1911) Udvælgelse af egnet personel (WW1) Human Factors Engineering (e.g. Chapanis) 1960erne Cooperative Design – sidst i 1970erne Første generations HCI: cognitive science 1980erne – Psykologer Samarbejdssystemer CSCW 1990erne – Sociologer Pervasive computing systemer, Oplevelsesdesign 2000 – Arkitekter og designere

11 Iterativ proces Planlægge udviklingsprocessen og hav målet for øje
Hvad er det vi vil? Hvordan når vi der hen? Hvad har vi brug for at vide? Først kendskab til brugerne – dernæst udvikling Metoderne kan og skal supplere hinanden og bruges på forskellige tidspunkter af en udviklingsproces Iterativ og dynamisk proces Evaluering – Implementering Ændres og revideres undervejs Vekslen ml. designarbejde og brugerinddragelse Åbne op og snævre ind

12 Metoder feltstudier interviews fokusgrupper workshops spil
cultural probes Personas Scenarier Mock ups Prototyping IT redskaber - og mange flere

13 Observation / Feltstudier
Formål Indsamle viden om hvad folk gør Udførelse Følger brugerne Deltagende / observerende Opmærksom på situationer, redskaber, tidspres, handlinger, forstyrrelser, etc. Engangskameraer, video Fordele Ingen pynt på historierne Situationer man ikke kan genfortælle

14 Interviews / Fokusgrupper
Formål Indsamle viden om brugerne gennem samtale Udførelse Enkeltpersons interviews Antal 6-8 prs. eller pers. Interview om holdninger, handlinger, problemstillinger, etc. Styret med åbne spørgsmål Fordele Opbygge baggrundsviden om brugerne Finde fællesproblemstillinger Feedback på observationer, mock ups, overvejelser, koncepter etc.

15 Cultural Probes Formål Udførelse Fordele
Indsamle viden om hvad brugerne føler og oplever Udførelse Brugerne får en cultural probe samling Sammensættes efter situationen Engangskameraer, dagbøger, postkort etc. Udvalgte brugere anvender pakken i en periode Skal anspore tanker og fastholde oplevelser Fordele Få viden ud af situationer som er svære at observere eller spørge ind til Engagere brugere over tid

16 Personas Formål Udførelse Fordele
Bearbejdning af indsamlet viden om brugerne Udførelse På baggrund af viden om brugerne udvikles personas Visualisering af målgrupper Personbeskrivelse af forskellige brugertyper Navn, alder, familierelationer, interesser, hverdagsbeskrivelser Brug gerne billeder til at illustrere personen Fordele Samle og systematisere viden om brugerne Skabe arketyper Kan bruges aktivt i udviklingsarbejdet

17 Scenarier Formål Udførelse Fordele
Bearbejdning af indsamlet viden om brugerne Udførelse På baggrund af viden om brugerne udvikles scenarier Beskrivelse af typiske situationer som brugerne befinder sig i Fremtidsscenarier Fordele Samle og systematisere viden om brugerne Kan bruges aktivt i udviklingsarbejdet

18 Workshop Formål Udførelse Fordele
Udvikling af strategier, temaer, ideer, koncepter, prototyper, mock ups etc. Udførelse Ramme om forskellige metoder Faciliteret og styret proces Fokuseret område Brainstormsessions Videoprototyping / Body prototyping Mock ups Iterativ prototyping Fordele Brugerne påvirker aktivt udviklingsprocessen Direkte dialog og udvikling mellem brugere og udviklere

19 Mock ups Formål Udførelse Fordele Udvikling af hurtige mock ups
Deltagerne udvikler i grupper Simple og illustrerende modeller af papir, pap, el. lign. Vigtigt at sætte rammerne fx vha. personas og (fremtids-)scenarier baseret på indsamlet viden Fordele Giver mulighed for at afprøve realistiske fremtidsscenarier på en hurtig måde Faren er at man kommer til at lægge sig fast på en bestemt form for tidligt i processen

20 Prototyping Formål Udførelse Fordele Udvikling af produktskitser
Mere eller mindre detaljerede modeller af papir, pap, eller mere realistiske materialer Deltagerne udvikler prototyper i grupper eller udvikles på forhånd af designere Brugerne evaluerer og videreudvikler Wizard of Oz teknik Videoprototyping Fordele Ideerne bliver håndgribelige og kan evalueres og testes i workshops eller feltstudier

21 IT-redskaber User communities Second life Blogs Travelogues

22 Brugerne Brugerne er ikke kun slutbrugerne
Brugerne dækker bredt over alle aktører i værdikæden Eksempel: Turisme Turistaktørerne Lokale borgere Turistbureaumedarbejdere Nuværende og potentielle turister

23 Innovation? Innovation? Inkrementel innovation
Mindre og gradvise rettelser over tid uden at lave grundlæggende ændringer i produktlinien, services eller i markedet Kvalificerende brugerdrevet innovation Radikal innovation Radikalt nyt produkt eller service i modsætning til et forbedret produkt/service, usikker men hvis succesfuld = kæmpe vækstpotentiale Udforskende brugerdrevet innovation Substantiel innovation Udvikling af et anderledes produkt eller service inden for den samme produktlinie. Innovation?

24 Kvalificerende BI Den mest brugte tilgang Kvalificere ideen
Udvikling af nye services knyttet til et eksisterende produkt eller service pakke Man får rettet ’fejlene’ og styrket konceptet Understøtter inkrementel innovation Målgruppen Intern og ekstern brugergruppe

25 Udforskende BI Udvikling af nye bæredygtige og innovative services og produkter Rækker ud over det vi kan forestille os i dag Understøtter muligheden for radikal innovation Langsigtet strategi Udvikling af nye metoder til både intern og ekstern målgruppe Skal udfordre og provokere Skal skabe mulighed for nye koblinger og sammensætninger Skal turde eksperimentere og befinde sig på nyt land Proces iterativ Tager udgangspunkt i kortlægningen Veksle mellem designfase og brugerinddragelsesfase

26 Forudsætninger Et ønske om at udvikle sin innovationsproces
Hvad er ressourcerne i virksomheden Fagligheder – Tværfaglighed Outsource eller inhouse – alt efter kvalifikationer Knytte kompetencer til sit firma gennem netværk Forskellige ordninger erhvervsphd, videnpiloter

27 Hvordan kommer man i gang?
Stille forventningerne efter forholdene Søge vejledning Hvad er produktet Hvad er målet Kortlægge hvem er brugerne Hvem er relevante at involvere i processen Hvilke metoder giver mening og hvilke metoder kan virksomheden løfte


Download ppt "NFBI Netværk for Forskningsbaseret Brugerdrevet Innovation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google