Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Repræsentantskabsmødet 26. september 2007 Hvad siger vores erhvervsdrivende om erhvervspolitikken i Varde Kommune.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Repræsentantskabsmødet 26. september 2007 Hvad siger vores erhvervsdrivende om erhvervspolitikken i Varde Kommune."— Præsentationens transcript:

1 Repræsentantskabsmødet 26. september 2007 Hvad siger vores erhvervsdrivende om erhvervspolitikken i Varde Kommune

2 Undersøgelsen •Interviewrunde •Varde Erhvervs- og Turistråds (VET’s) repræsentantskab •24 interviews af ca. 1½ times varighed •Fordelt på brancher, geografi og virksomhedernes størrelse

3 Arbejdskraft – repræsentantskabet siger: •Virksomhederne mener samstemmende, at de selv skal rekruttere. •De rekrutterer i stor stil udenlandsk arbejdskraft. •Ønsker opmærksomhedsskabende aktiviteter på uddannelsesmuligheder lokalt. •Højere stillinger besættes ofte af pendlere •Ægtefællejobs •Vanskeligt at finde ung-arbejdere. •Modtagere af off. ydelser er vanskelige at motivere til reelle jobs

4 Arbejdskraft – kommunens opgave •Arbejdsgiver såvel som (udenlandske) arbejdstagere skal kunne få al nødvendig vejledning ét sted. Evt. ”ansættelsespakke” eller konsulent på området. •Aktiv og aggressiv bosætningspolitik (uddybes nendenfor). •Større fokus på, at dem der kan håndtere ordinær beskæftigelse tager de jobs der er til rådighed.

5 Arbejdskraft – VET’s opgave •Fortsættelse af initiativerne fra Ølgod vedr. skolesamarbejdet. •Gør opmærksom på emmigrationsmuligheder og jobindgangene overfor vore ferie-gæster. De kender i forvejen området! •Efterlys boliger til vores udenlandske arbejdskraft via pressen.

6 Bosætning – repræsentantskabet siger: •Gode daginstitutioner og skoler •Interessante kulturtilbud •Infrastruktur •Samarbejde med Esbjerg om jobs og bosætningsmuligheder for højtuddannede •Bosætning skal prioriteres overalt i kommunen. •Sundhedssektoren skal være helt ude overalt i kommunen. Nærhed. •Fortæl om den økonomiske gevinst ved at flytte vest- over •Gøre det in at flytte vest-på •Bosætning er kernen til al udvikling!

7 Bosætning – kommunens opgave •Klubtilbud fra 4. kl. I de tyndt befolkede områder, er kammeraterne ofte svært tilgængelige. •Daginstitutioner med imødekommende åbningstider •Attraktive parcelhusgrunde •Gode skoletilbud •Gode kulturtilbud

8 Bosætning – VET’s opgave •Gør opmærksom på emmigrationsmuligheder og jobindgangene overfor vore ferie-gæster. De kender i forvejen området!

9 Teknisk sagsbehandling (Byggeri/teknik/miljø) – Repræsentantskabet siger: •Vigtigt for virksomhederne at kunne agere hurtigt •Nærhedsprincippet •Vejledning og tilsyn vedr. camping fungerer forbilledligt.

10 Teknisk sagsbehandling (Byggeri/teknik/miljø) – kommunens opgave •Klare beslutningskompetencer indenfor rækkevidde. •Kendte tidsfrister for svar- og behandlingstider •Hurtig og fornuftig sagsbehandling. Et must. •Mix af unge og erfarne medarbejdere giver gode beslutningskompetencer

11 Teknisk sagsbehandling (Byggeri/teknik/miljø) – eksempler •Har været rigtig godt i de gamle kommuner, at virksomhederne kendte de kommunale medarbejdere og kunne tage den nære dialog hurtigt. Oftest har virksomhederne fået velbegrunde svar. •Rart, når de gamle kommuner kunne ”være hurtige på aftrækkeren” •Eksempelvis skyllevand kunne ledes direkte i bæk, og udenom rensningsanlæg. •Beslutningsvejen er blevet længere. •Tilsynet med miljø kunne smidiggøres. Flere forskellige tilsynsførende kan komme med få dages mellemrum på forskellige tilsynsopgaver.

12 Teknisk sagsbehandling (Byggeri/teknik/miljø) – VET’s opgave •At støtte virksomhederne i denne proces. Være virksomhederne talerør, om nødvendigt. •At medvirke til, at have et godt og konstruktivt samarbejde og dialog med øvrige instanser, f.eks. Skov- og Naturstyrelsen.

13 Forbrugsafgifter – repræsentantskabet siger •Meget omkostningstungt mange steder. Forståelse for, at tingene koster, og forventer prissætningen er reel.

14 Forbrugsafgifter – kommunens opgave: •Reel prissætning og sagsbehandling.

15 Offentlig transport – repræsentantskabet siger: •Fungerer ikke særligt godt, stort set kun en mulighed for skoleelever. Off. trans. er ikke en mulighed for arbejdstagere •Der er ingen busruter til Henne strand og Vejers i weekenden. •Dårlige forbindelser til Blåvand og Nymindegab.

16 Offentlig transport – kommunens opgave •Transporten skal i højere grad kunne tilgodese arbejdspladserne. •Hvis Campus-tanken skal holde, skal nord-øst tilgodeses med nye ruter.

17 Sygedagpenge – repræsentantskabet siger: •Fungerer generelt fint. •AF har tidligere haft specielle erhvervskonsulenter der havde kendskab til puljemidler der kunne anvendes til at indrette selvstændig virksomhed, så den kunne drives videre selv for sygdoms-ramte selvstændige. Der mangler kvalificerede rådgivere for selvstændige. •Problematisk ved bibeskæftigelse i egen virksomhed

18 Sygedagpenge – kommunens opgave: •Fornuftig sagsbehandling •Fyldestgørende rådgivning også til selvstændige og ikke kun til arbejdstagere.

19 Erhvervsgrunde og Planlægning – Repræsentantskabet siger: •Kostpris! Ikke mere! •Lige muligheder for etablering overalt i kommunen. •Det skal være enkelt og let at etablere sig her. •Der skal være grunde nok •”Egen” strategi for hver af byerne.

20 Erhvervsgrunde og Planlægning – kommunens opgave: •På forkant med udviklingen; opmærksom på at der er grunde nok •Hurtige svar •Én indgang •At man griber den enestående mulige chance, og laver en helt ny og visionær plan for hele området Jacobi – Handelsskolen – Shell. •Basis skal være klar – der skal være taget initiativer der sikrer, at en interesseret hurtigt kan etablere sig i et område. •Behjælpelige og sparringspartner også idéfasen..

21 Erhvervsgrunde og Planlægning – VET’s opgave •Rådgivning om styrker i de enkelte lokalområder. Henvis evt. til etablering i nærheden af ligesindede – henstille til ”Klynge-dannelse”

22 Turisme Følgende betragtes som afgørende for vores succes som destination, og derfor afgjort en del af den kommunale opgave:

23 •Rigelige og tilgængelige toiletfaciliteter •Strandrensning •Blå Flag •Gæsternes sikkerhed •Info lokalt •Opholdsmuligheder-restepladser •Naturformidling •Naturpleje •Infrastruktur •Bymiljøer – hvor det er kommunal jord •Rigelig og præcis skiltning •Renligholdelse – gerne suppleret med lokale initiativer – de erhvervsdrivende må være med til at rydde op efter deres gæster. •Service-modtageapparat

24 Særlige bemærkninger vedr. turisme •Der skal på enhver planlægning/renovering af vejforbindelse indtænkes cykelstier. •Bredbånd skal helt ud i sommerhusområderne. •Der skal arbejdes for en bedre mobiltelefondækning i ferieområderne. •Tiltaget i Vejers vedr. badesikkerhed er allerede bemærket af en ikke-turist virksomhed, og opfattes særdeles positivt.

25 Idékatalog kommune/politik •Gør tysk obligatorisk i skolerne i Varde Kommune, vi mangler arbejdskraft der kan tale tysk, såvel ved kysten, som samhandel om øvrige varer/tjenesteydelser. •Arbejde på, at den midtgående motorvej/nye hovedtrafikåre kommer så langt vestover som muligt. •Oprør mod landsplanredegørelsen!! Samlet indsats langs hele vestkysten. Vær visionær og tro på en alternativ dagsorden! •Drop offentlig transport for arbejdstagere, og giv pendlere/udkantsområder tilskud til kørsel i egen bil. •Skil bløde og hårde trafikanter i kystbyerne. •Samarbejde SSP og detailhandel. •Lørdagstømning af affald i feriehusene •Tistrup: Etablering af overkørsel v. Esbjerg Thermoplast – viadukten i byen er uheldig for afviklingen af trafikken.

26 Ting, vore virksomheder ønsker løst umiddelbart - 1 •Oprensning/rørskæring af syd-delen af Ringkøbing Fjord. •Hvordan finder man ud af, hvem man skal tale med på kommunen? Liste over kontaktnumre: Sygedagpenge – vej – teknik. •Oprensning af grødet ved Henne Mølleå •Cykelsti færdiggøres i Ho. Hastighedsdæmpende foranstaltninger i Ho. •Samarbejde campingpladser/sociale myndigheder omkr. husvilde. Campingpladsejerne kan se, at nogle personer/familier tabes.

27 •Information på off. p-pladser om Quick-stop campingpladser, således overnatningen på p-pladserne reduceres. •Når der er stor trafik i turismeområderne, lider vejens udstyr skade. Der ønskes hurtig respons fra kommunens side. Det tager for lang tid nu – tidligere blev det gjort umiddelbart v. henvendelse. •Reetablering af nedkørsler og stier til standene. •Tømningsplads for autocampere •Bedre skiltning af p-muligheder i Varde by. Mange af vore gæster får p-bøder. Dårlig oplevelse. Ting, vore virksomheder ønsker løst umiddelbart - 2

28 Opsummering •Vigtigste punkt er hurtig og fornuftig sagsbehandling. •De erhvervsdrivende har stor forståelse for, at selve sammenlægningen har trukket store veksler på medarbejderne, men forventer nu også, at tingene begynder at finde sin position. •Det fremhæves gentagne gange, at den korte kommandovej i de mindre kommuner har været særdeles positiv. Virksomhederne har som regel kendt den relevante person på kommunen, hvorfor det blev opfattet som let, at få en god dialog om tingene.

29 Opsummering - fortsat •Generelt forventes der meget af kvalifikationerne i den nye store kommune, når man samler kompetencerne. •Der er udbredt nervøsitet for, at det er blevet for stort og usmidigt. Nogle giver indtryk af, at de allerede på forhånd har opgivet at komme i dialog med den store kommune, såvel embedsmænd som politikere; historien med telefonsystemet og den lange sagsbehandlingstid har sat sig fast!

30 Opsummering - fortsat •Det forventes, at kommunen stiller gode rammer til rådighed. •Daginstitutioner og skoler skal være i orden og tilgængelige. •Prisniveauet for offentlige ”varer” og ydelser holdes på et lavt niveau. (Institutioner, forsyning, grunde etc..). •Glem alt om dækningsafgift. •Bevar lokalsamfundene og invitér til dialog.

31 Opsummering - fortsat •Forventer indlevelse fra såvel embedsmænd som politikere – skal kunne sætte sig i den erhvervsdrivendes sted. •Opbakning til lokale initiativer og lydhørhed overfor private investeringer. •Én indgang til kommunen for de erhvervsdrivende! •Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, på alle niveauer. Her nævnes bosætning og rammerne som den allervigtigste faktor.

32 Opsummering -fortsat •Der er en bred forståelse af, at alle erhverv er vigtige for vores kommune, såvel turismen som vore mere traditionelle erhverv. Der er stor vejvilje til at samarbejde og opnå synergier hen over de gamle kommunegrænser. •Bred opbakning til Campus-tanken. •Kommunens som institution skal være ambitiøs på såvel borgernes som de erhvervsdrivendes vegne. Støt og fokusér på det vi har – og glem alt det vi aldrig får! •Find vores identitet – hvad er det VI vil? Hvad vil vi satse på? Og gør så en forskel i den retning!

33 Tak for ordet! Bemærk venligst, at ovenstående udelukkende er uddrag fra interviewrunden med repræsentantskabet, og ikke nødvendigvis repræsentative udsagn. Yderligere info: matf@varde.dk


Download ppt "Repræsentantskabsmødet 26. september 2007 Hvad siger vores erhvervsdrivende om erhvervspolitikken i Varde Kommune."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google