Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det Digitale Byggeri. = Fra 1. januar 2007 vil staten stille krav til byggevirksomheders anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi ifm statsligt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det Digitale Byggeri. = Fra 1. januar 2007 vil staten stille krav til byggevirksomheders anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi ifm statsligt."— Præsentationens transcript:

1 Det Digitale Byggeri

2 = Fra 1. januar 2007 vil staten stille krav til byggevirksomheders anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi ifm statsligt byggeri.

3 Baggrund for Det Digitale Byggeri • Initiativ lanceret i Konkurrenceevnepakken ”Vækst med vilje” januar 2002. • Finansloven har udstukket en ramme på 20 mio. DKK over tre år betinget af tilsvarende privat medfinansiering. • Problem: Lav effektivitet og høje omkostninger i dansk byggeri.

4 Identifikation af status for IKT implementering i byggesektoren → Danske Byggevirksomheder benytter IKT internt i virksomhederne Analyse

5 → Danske Byggevirksomheder benytter ikke IKT til ekstern kommunikation mellem virksomhederne Identifikation af status for IKT implementering i byggesektoren Analyse

6 Råstoffer Produktion Distribution Bygning Bygge- program AnalyserProjekt- forslag Udførelses forslag Udførelse/ konstruktion Forvaltning Forsyningskæde Designkæde • Statslige bygherrer skal stille specifikke krav til tværgående IKT- anvendelse i byggeriet (forandring gennem efterspørgsel). Byggeproces og IKT • Byggeriets parter bruger ikke nok IKT på tværs af byggeprocessen (mangel på sammenfaldende incitamenter ) Analyse

7 EBST Udviklingskonsortier Staten Byggesektoren Udbud af opgave om formulering af krav Formulering af statslige krav til IKT anvendelse Bekendtgørelse af krav (1. Januar 2007) Krav til IKT anvendelse Honorering af krav Statslige bygherrerByggevirksomheder Udviklingsoversigt Udvikling

8 Bygherrekrav om anvendelse af IKT • Anvendelse af Projektweb • Digitalt Udbud/Licitation • Øget anvendelse af 3D modeller • Digital aflevering af driftsdata Udvikling

9 Bygherrekrav om Digitalt Udbud/Licitation Kravet - Digitalt udbud (på internettet). Entreprenøren modtager digitalt udbudsmateriale, hvor der indgår udtræk af byggematerialemængder på grundlag af digitale modeller. Entreprenøren afleverer tilbud digitalt, hvori der benyttes standardiserede arbejdsbeskrivelser. Kravet forventes at blive stillet i alle byggesager. Konsortiet – BANK konsortiet består af: Balslev Rådgivende Ingeniører, KHR AS arkitekter, Norconsult og Arkitektskolen i Aarhus. Endvidere indgår Teknologisk Institut som leder af konsortiets kompetencenetværk. Projektleder: Jens Vollertzen, Balslev Afprøvning – kravet testes to gange inden ikrafttrædelse af Forsvarets Bygningstjeneste. Forventet ikrafttrædelse – 1. januar 2007. Udvikling

10 Bygherrekrav om øget anvendelse af 3D modeller Kravet – Byggeriets parter skal anvende 3D modeller efter bestemte retningslinier. 3D modeller skal bruges til visualisering såvel som simulering i et byggeprojekts indledende faser. Kravet forventes kun stillet i byggesager, hvor det skønnes økonomisk fordelagtigt. Konsortiet – B3D konsortiet består af: Rambøll, Arkitema, NCC og Aalborg Universitet. Projektleder: Jan Karlshøj, Rambøll. Afprøvning – kravet testes to gange inden ikrafttrædelse af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger. Forventet ikrafttrædelse – 1. januar 2007. Udvikling

11 Bygherrekrav om øget anvendelse af projektweb Kravet – Byggeriets parter skal anvende relevante moduler på projektwebs i forhold til forskellige typer byggesager. Der må kun benyttes projektwebs, der kan sikre den offentlige bygherres procedure i forbindelse med gennemførelse af byggeprojekter. Kravet forventes at blive stillet i næsten alle byggesager. Konsortiet – PWK konsortiet består af: Niras, Teknologisk Institut, Byggeriets IT, NCC, Backbone Digital Systems, Rambøll samt Jensen+Jørgensen+Wohlfeldt Arkitekter. Projektleder: Andreas Foldager, CEG (udlånt til JJW). Afprøvning – kravet testes to gange inden ikrafttrædelse af Forsvarets Bygningstjeneste. Forventet ikrafttrædelse – 1. januar 2007. Udvikling

12 Bygherrekrav om digital aflevering af driftsdata Kravet - Digital aflevering af relevante ”as build” drifts- og vedligeholdelsesdata i forhold til anvendte ejendomsforvaltningsprogrammer. Kravet forventes at blive stillet i næsten alle byggesager. Konsortiet – DACaPo konsortiet består af: COWI, DR, Pihl og Aalborg Universitet. Projektleder: Jan Johansen, COWI. Afprøvning – kravet testes to gange inden ikrafttrædelse af Slots – og Ejendomsstyrelsen. Forventet ikrafttrædelse – 1. januar 2007. Udvikling

13 Det Digitale Fundament - Et indsatsområde til understøttelse af krav Opgaver: • Dansk Bygge Klassifikation: Udvikling og implementering af et fælles dansk system til klassificering af de data, der indgår i byggeprocessen - herunder udvikling af Byggeriets Begrebskatalog. • 3D arbejdsmetoder: Et sammenhængende metode- og aftalegrundlag for 3D CAD projektering. • Logistik og proces: En række tiltag, som kan sikre bedre integration og udveksling af data mellem projekterende og udførende - med fokus på effektiviseringer i udførelsesledet. Aktører: Projektgrupper på tværs af sektoren nedsat og administreret af Foreningen bips (ansvarshavende). Udvikling

14 Bedst i Byggeriet - Et indsatsområde til understøttelse af krav Opgaver: • Udvikling af metode/værktøj til at vurdere effekten af IKT investeringer i byggesektoren. • Indsamling af data og udvikling af Best Practise Cases. Aktør: BIT konsortiet består af: Carl Bro, COWI, Rambøll, Hoffmann, MT Højgaard, NCC, Skanska, Arkitektskolen Aarhus, BYG.DTU og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi). Projektleder: Erik Arnbak, Globeteam. Udvikling

15 Digital Projektplanlægning i renoveringssektoren Opgave - Indsatsområdet Digital Projektplanlægning skal afdække forretningsmæssige fordele ved en sammenhængende digitalisering af renoveringsprocesser fra registrering og opmåling til digital licitation. Udvikling Sammenhæng til DDB - Erhvervs- og Byggestyrelsen har indgået en strategisk samarbejdsaftale med sbs Rådgivning/Grundejernes Investeringsfond om at afprøve de kommende digitale bygherrekrav på renoveringsområdet – og udvikle løsninger, der tilpasser sig de særlige vilkår, som gælder ved renovering af eksisterende bygninger.

16 Digital Projektplanlægning i renoveringssektoren Aktør – sbs rådgivning A/S har kontrakt med Grundejernes Investeringsfond om opgavens løsning som led i fondens forsøgshandlingsplan. Projektleder: Ole Erdmann, sbs rådgivning Afprøvning – digitaliserede renoveringsprocesser afprøves blandt andet i regi af Gentofte Kommune. Forventet afslutning – ultimo 2006. Udvikling

17 Område Aktivitet Sekretariat (EBST) Bedst i Byggeriet Digitalt Fundament BIT-konsortiet Foreningen bips Bygherrekrav Digitalt Udbud ved BANK-konsortiett 3D-modeller ved B3D-konsortiet Digital Aflevering ved DACaPo-konsortiet Projektweb ved Projektweb-konsortiet (PWK) Læringsnetværk Projektråd Organisation af Det Digitale Byggeri Udvikling Digital Projektplanlægning (renovering) sbs rådgivning Bygherrekrav

18 www.detdigitalebyggeri.dk - Læringsnetværkets åbne projektrum Udvikling

19 Implementering af Det Digitale Byggeri Udfordring - Det er en forudsætning for implementeringen af bygherrekravene og den understøttende standardisering, at såvel de statslige bygherrer som de virksomheder, der skal opfylde bygherrekravene, har de fornødne kompetencer. Løsning - Byggeriets organisationer er indstillet på at etablere et implementeringsnetværk mellem de relevante parter, hvis opgave bliver at skabe relevante og gode tilbud om kompetenceudvikling samt opmærksomhed om de nye vilkår efter 1. januar 2007. Status - Byggeriets organisationer er ved at etablere implementeringsnetværket i dialog med Erhvervs- og Byggestyrelsen samt relevante finansieringskilder. Implementering

20


Download ppt "Det Digitale Byggeri. = Fra 1. januar 2007 vil staten stille krav til byggevirksomheders anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi ifm statsligt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google