Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Akkreditering CBS - Kvalitetsseminar den 7. marts 3. marts 2008.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Akkreditering CBS - Kvalitetsseminar den 7. marts 3. marts 2008."— Præsentationens transcript:

1 Akkreditering CBS - Kvalitetsseminar den 7. marts 3. marts 2008

2 2Titel lorem ipsum dolor sit amet Formålet med akkreditering er at skabe:  Gennemsigtighed i det videregående uddannelsessystem  Uddannelser som lever op til et minimumsniveau for kvalitet  Uddannelser med samfundsmæssig relevans  Et fleksibelt uddannelsesmarked for de studerende Skip link Akkreditering Akkrediteringsloven etablerer Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet akkrediterer alle videregående uddannelser i Danmark

3 3Titel lorem ipsum dolor sit amet Akkrediteringsrådet Organisation Kulturministeriet Undervisnings- ministeriet EVA Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Andre operatører ACE Denmark

4 4Titel lorem ipsum dolor sit amet Akkrediteringsrådet  Søren Barlebo Rasmussen, ledelseskonsulent, rådsformand  Christian Thune, tidligere direktør for Danmarks Evalueringscenter, næstformand  Conni Edith Simonsen, direktør Grundfos A/S  Rie Kjær Poulsen, stud.mag. Københavns Universitet  Hanne Leth Andersen, professor, ph.d. Det Humanistiske og Det Teologiske Fakultet, Århus Universitet  Asger Lundorff Jensen, professor, Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme / Medicin, Klinisk Patologi, Københavns Universitet  Steen Pade, direktør Københavns Teater  Karin Röding, Universitetsdirektør Karolinska Institutet  Ivan Sørensen, tidl. styrelseschef i Undervisningsministeriet og konstitueret rektor på Den Flerfaglige Professionshøjskole 9 medlemmer, heraf 1 formand, udpeget af VTU (efter drøftelse med UVM og KUM), 3 medlemmer udpeget af UVM, 3 medlemmer udpeget af VTU, 1 medlem udpeget af KUM, 1 studenterrepræsentant

5 5Titel lorem ipsum dolor sit amet Hvorfor er vi sat i verden? Den politiske proces Bolognaprocessen fra 1999 – i dag tiltrådt af 46 lande  Europa som ét uddannelsesområde med fælles europæiske standarder Globaliseringsrådet om uddannelser i verdensklasse  Mindst halvdelen af en ungdomsårgang skal i 2015 gennemføre en videregående uddannelse på højt internationalt niveau Opfølgning på den øgede selvstyring blandt uddannelsesinstitutionerne  Sikre at institutionerne lever op til målsætninger om kvalitet og relevans

6 6Titel lorem ipsum dolor sit amet Akkreditering definition ”Ved en uddannelsesakkreditering foretages en faglig vurdering af, om en uddannelse opfylder foruddefinerede kriterier for kvalitet og relevans. På baggrund af en konkret vurdering af, om den givne uddannelse lever op til kriterierne, træffer den akkrediterende myndighed beslutning om, hvorvidt uddannelsen kan akkrediteres.” Kilde: Bemærkningerne i Forslag til Lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser, s. 6 Mine fremhævelser!

7 7Titel lorem ipsum dolor sit amet Generelle udfordringer 1.At uddannelseskvalitet er andet og mere end et spørgsmål om at leve op til akkrediteringskriterierne 2.Etablere sammenhæng og synergi mellem universitetets og ACE Denmark kvalitetsarbejde 3.Sikre innovativ tænkning af uddannelser i samklang med kriterierne for kvalitet og relevans

8 8Titel lorem ipsum dolor sit amet Håndtering af udfordringer 1.I forhold til bred forståelse af uddannelseskvalitet: Løbende justering af måle- og dokumentationspunkterne i pilotfasen samt i takt med udviklingen mere generelt 2.I forhold til at sikre samspil og synergi:  Videncenter: akkumulere viden på tværs af uddannelsesmiljøer, som disse miljøer kan trække på.  Dialogfora 3.I forhold til at sikre innovativ tænkning: Gennem dialog sikre, at kriterierne giver rum til at tænke i innovative uddannelsesbaner

9 9Titel lorem ipsum dolor sit amet Effektiv kvalitetskontrol  Få og præcise målepunkter på hvert kriterium  Effektive sagsgange  Opbygning af dokumentationsrutiner på sigt

10 10Titel lorem ipsum dolor sit amet Dokumentation • Ægte og brugbar dokumentation • Synergi • Redegørelse og dokumentation

11 11Titel lorem ipsum dolor sit amet Dokumentation  Proceskrav Eksempel: Dokumentation for den metode, der anvendes i en løbende dialog med aftagere, aftagerpaneler og alumner med henblik på fortsat sikring af uddannelsens relevans og kvalitet.  Resultatkrav Eksempel: Dokumentation af ledighedsfrekvensen for nyuddannede (4-19 måneder efter fuldførelsen) fra den pågældende uddannelse på uddannelsesinstitutionen.

12 12Titel lorem ipsum dolor sit amet Sammenhæng ml krav til dokumentation i akkrediteringsprocessen og andre love, regler mv. Krav fra andre love, regler mv. / Kriterium 12345678910 Aftagerpaneler (dimittend- og aftagerundersøgelse), jf. universitetsloven Udviklingskontrakter, jf. universitetsloven Studieordningen, jf. uddannelsesbekendtgørelsen Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv Undervisningsmiljøloven (UMV) Nøgletal til Danske Universiteter, jf. lov om gennemsigtighed mv. og andet

13 13Titel lorem ipsum dolor sit amet Akkrediteringspanel Validitet og effektivitet •Akkrediteringspanel sammensættes af ACE Denmark •Dokumentationsmateriale indsendes til ACE Denmark •Akkrediteringspanel vurderer dokumentationsmateriale •Akkrediteringspanel og uddannelsesrepræsentanter mødes •Akkrediteringsrapport udarbejdes af ACE Denmark

14 14Titel lorem ipsum dolor sit amet Pilotprojekt 2008  Valg af uddannelser (februar)  sammenlignelige på tværs af universiteter  Forankrede i et afgrænset fagligt miljø  Uddannelserne udarbejder dokumentation (afleveres primo maj)  Det Faglige Sekretariat i ACE Denmark vurderer dokumentationen (primo maj)  Eksperter inddrages og vurderer problemstillinger mv. ud fra uddannelsens dokumentation (maj)  Uddannelsen indstilles af Det Faglige Sekretariat til positiv eller betinget akkreditering eller afslag til Akkrediteringsrådet (juni)  Uddannelsen har mulighed for at kommentere på dokumentationsgrundlaget (juni/juli)  Evaluering af pilotfasen (august)  Konference med erfaringer (september)

15 15Titel lorem ipsum dolor sit amet Akkrediteringsproces for eksisterende universitetsuddannelser  Uddannelserne udarbejder dokumentation  Det Faglige Sekretariat i ACE Denmark vurderer dokumentationen  Akkrediteringspanel inddrages løbende og vurderer problemstillinger mv. ud fra uddannelsens dokumentation  Uddannelsen har mulighed for at kommentere vurderinger  Akkrediteringsrådets afgørelse - Positiv eller betinget akkreditering - Afslag på akkreditering

16 16Titel lorem ipsum dolor sit amet Hvordan sikres et optimalt udbytte af akkreditering? Nye roller og udfordringer

17 17Titel lorem ipsum dolor sit amet Udfordringer til Akkrediteringsinstitutionen  Skal sikre at akkrediteringssystemet og kriterier lever op til de europæiske standarder  Skal prioritere den internationale dimension i evalueringerne  Skal sikre at standarderne ikke fører til stivnede eller konservative procedurer og en statisk kvalitetsopfattelse  Skal undgå unødige dokumentationskrav

18 18Titel lorem ipsum dolor sit amet Udfordringer til universiteterne  Valg og prioritering af konkrete kvalitetssikringsmekanismer og - metoder  Dokumentationsforpligtelsen – også på engelsk  En god balance mellem den faglige opmærksomhed på forskning hhv. uddannelse  Sikre sammenhæng og synergi mellem universitetets kvalitetsansvarlige og forskere/undervisere på uddannelsesinstitutionen

19 19Titel lorem ipsum dolor sit amet Nok handler akkreditering om at kontrollere uddannelsernes kvalitet og relevans, men det er ambitionen, at kriterierne også skal bidrage til en positiv udvikling af uddannelserne.


Download ppt "Akkreditering CBS - Kvalitetsseminar den 7. marts 3. marts 2008."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google