Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Klassiske indvendinger angående temauger og lignende: -Eleverne syntes det er en form for friuger -Lærerne syntes de får for lille timeandel i forløbet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Klassiske indvendinger angående temauger og lignende: -Eleverne syntes det er en form for friuger -Lærerne syntes de får for lille timeandel i forløbet."— Præsentationens transcript:

1

2 Klassiske indvendinger angående temauger og lignende: -Eleverne syntes det er en form for friuger -Lærerne syntes de får for lille timeandel i forløbet -Lærerne har svært ved at se deres fags trinmål i forløbet -Forældre har svært ved at se idéen med ”sådan noget pjat” -Skoleledelse syntes det er for dyrt

3 Tanker, refleksioner, begrundelser og mål for AD-plan for emnet “Skoven” Efter valg af fag der skal indgå i undervisningsforløbet “Skoven” er disses trinmål gennemgået og indarbejdet i en didaktisk model med inspiration fra Hiim og Hippe. Vore didaktiske overvejelser og begrundelse for den valgte model skal findes i at der i netop denne tilgang sættes fokus på såvel de faglige, social og de affektive mål herunder forundring, nysgerrighed, fantasi. Vi mener at den valgte model tilgodeser både de enkelte fags trin-mål (faglige mål) såvel som de sociale og affektive mål. Begrundelsen for at vi i størst muligt omfang forlægger læringsprocesserne til netop skoven og naturen er til dels funderet i Freire´s tanker om Empowerment. Opdelingen i grupper og workshops tager sit teoretiske udgangspunkt i Vygotsky´s tanker om læring i socialt samspil. Overvejelserne og begrundelserne for valget af evaluering/vurderingform. Vi har valgt flere tilgange hertil: -Log-bog og opfølgning herpå, altså en summativ evaluering -Procesevaluering, samtaleevaluering af dagens indtryk i de enkelte grupper. -Sidste og endelige vurdering af elevernes udbytte af forløbet sker dag 10 i forløbet(fredag) hvor elevernes selvproducerede emner indgår i en art “story-telling.

4 Indledende overvejelser iht. Folkeskolelovens §§ 1, 5. § 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. § 5. Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger. Stk. 2. Undervisningen i den 9-årige grundskole gives inden for 3 fagblokke og omfatter for alle elever: a) Dansk på alle klassetrin. a) Idræt på alle klassetrin. b) Musik på 1.-6. klassetrin. b) Natur/teknik på 1.-6. klassetrin.

5 Faglige mål: Dansk: At tilegne sig viden om, forståelse for og færdighed i at opbygge Den gode fortælling At bruge skoven som inspiration og indgang til arbejdet med trinmålene for 4.- 5. klasse At se Skoven som et Eventyr, et emne for undren. Natur/teknik: Forståelse for og viden om skovens dyr, kendetegn for naturskov og kulturskov At tilegne sig vinde om, forståelse for, og mulighed for at anvende denne viden som grundlag for at tage stilling til egen adfærd i naturen. Idræt: At fremme elvernes forståelse for, færdigheder i og grundlag for at anvende naturen som en oplagt mulighed for idrætslige handleformer Musik: At fremme elevernes evne til at kunne anvende musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i enkle sammenspilsarrangementer. Her med fokus på rytmeinstrumenterne Samt at anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde og skabe lydillustrationer over fortællinger, tekster eller billedforløb. (se evaluering)

6 Eksempel på overordnede emnemål for enkelte fag: Natur/teknik Vi arbejder i Natur/teknik med fokus på at eleverne : Oplever eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse lokalt herunder skovdrift og fredning. Kender flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører dem til systematiske grupper. kender dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur Stiller spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser Formulerer spørgsmål og fremsætte hypoteser på baggrund af iagttagelser, oplevelser og mindre undersøgelser

7 Sociale/affektive mål: • At kunne samarbejde uanset forudsætninger • At kunne forstå sig selv i en større sammenhæng • At kunne glædes ved at færdes i naturen • At kunne forundres over naturenfænomener • At kunne se og forstå sammenhænge mellem teori og praksis Præciseret formålsparagraf Der lægges fortsat vægt på, at eleverne i den danske skole skal udvikle alle sider af deres personlighed, dvs. at de skal udvikle sig emotionelt, intellektuelt, fysisk, socialt, etisk og æstetisk. Dette skal først og fremmest ske gennem den faglige undervisning, der tilrettelægges, så demo- kratisk dannelse, arbejdsglæde, fordybelse, kreativitet, engagement og et godt forhold mellem lærere og elever tilgodeses. Samtidig skal skolen bidrage til, at eleverne hver især bliver støttet i at udvikle sig alsidigt, herunder også samarbejdsevne, ansvarlighed, foretagsomhed, kreativitet, initiativ, engagement, særlige talenter og respekt for forskellighed. (Faghæfte 47 - Elevernes alsidige udvikling)

8 Uge 1 mandagtirsdagonsdagtorsdagfredag Mødes på skolen, bussen kører kl. 8.00 fælles spisning med morgenmad der gives information for dagen. Maden er lavet af forældrene. Mødes på skolen, bussen kører kl. 8.00 fælles spisning med morgenmad der gives information for dagen. Maden er lavet af forældrene Mødes på skolen, bussen kører kl. 8.00 fælles spisning med morgenmad der gives information for dagen. Maden er lavet af forældrene Mødes på skolen, bussen kører kl. 8.00 fælles spisning med morgenmad der gives information for dagen. Maden er lavet af forældrene Mødes på skolen, bussen kører kl. 8.00 fælles spisning med morgenmad der gives information for dagen. Maden er lavet af forældrene Kl. 9 Opdeling af 5 grupper af 9 elever på tværs af klasserne. Disse sendes på orienteringsløb. Workshops 1 med instrument bygning. 1 med skovens dyr 1 med kulturskov. 1 med naturskov 1 Dansk/ historisk dag i skoven med Guide. Workshops 1 med instrument bygning. 1 med skovens dyr 1 med kulturskov. 1 med naturskov 1 Dansk/ historisk dag i skoven med Guide. Workshops 1 med instrument bygning. 1 med skovens dyr 1 med kulturskov. 1 med naturskov 1 Dansk/ historisk dag i skoven med Guide. Workshops 1 med instrument bygning. 1 med skovens dyr 1 med kulturskov. 1 med naturskov 1 Dansk/ historisk dag i skoven med Guide. Kl. 13 Oprydning i grupperne Kl. 13 Oprydning i grupperne Kl. 13 Oprydning i grupperne Kl. 13 Oprydning i grupperne Dagen slutter 13.30 Evaluering af dagen i grupper 13.30-13.40 Vi er tilbage kl. 14.00 Lektier der skrives i logbog Dagen slutter 13.30 Evaluering af dagen i grupper 13.30-13.40 Vi er tilbage kl. 14.00 Lektier der skrives i logbog Dagen slutter 13.30 Evaluering af dagen i grupper 13.30-13.40 Vi er tilbage kl. 14.00 Lektier der skrives i logbog Dagen slutter 13.30 Evaluering af dagen i grupper 13.30-13.40 Vi er tilbage kl. 14.00 Lektier der skrives i logbog Dagen slutter 13.30 Evaluering af dagen i grupper 13.30-13.40 Vi er tilbage kl. 14.00 Lektier der skrives i logbog

9 Eksempel på forløb: Orienteringsløb (Idræt, Musik og Natur/Teknik): Orienteringsløb strækker sig over 6-7 kilometer. Der er 6 poster i alt, hvilket vil sige 1 post per ca. 1000 meter. Opgaver ved poster: -Brug af kort og kompas. -Naturens vejvisere (mos sidder på den nordlige side af træerne - vestenvinden får træerne til at hælde mod øst) -Skovens dyr -Trille træstamer -Skovens træer -Lave lyde med naturens materialer

10 mandagtirsdagonsdagtorsdagfredag Mødes på skolen, bussen kører kl. 8.00 fælles spisning med morgenmad der gives information for dagen. Maden er lavet af forældrene. Mødes på skolen, bussen kører kl. 8.00 fælles spisning med morgenmad der gives information for dagen. Maden er lavet af forældrene Mødes på skolen, bussen kører kl. 8.00 fælles spisning med morgenmad der gives information for dagen. Maden er lavet af forældrene Mødes kl. 8 På skolen. Opsamling i de forskellige Grupper.. Der mødes kl. 8 På skolen. Der arbejdes i de forskellige grupper med det planlagte. Workshops 1 med instrument bygning. 1 med skovens dyr 1 med kulturskov. 1 med naturskov 1 Dansk/ historisk dag i skoven med Guide. Indsamling af ting fra naturens spisekammer. Etablering af bål. Opleve SKOVEN På ny ud fra Egne tanker og refleksion/ undren Der reflekteres og ide bank i de forskellige grupper De sidste to timer fremvises det for de andre grupper./evt. andre klasser Kl. 13 Oprydning i grupperne Dagen slutter 13.30 Evaluering af dagen i grupper 13.30-13.40 Vi er tilbage kl. 14.00 Lektier der skrives i logbog Dagen slutter 13.30 Evaluering af dagen i grupper 13.30-13.40 Vi er tilbage kl. 14.00 Lektier der skrives i logbog Ide banken= Inspiration til plancher og til digte/ eventyr der skal skrives dagen efter. Hver gruppe beslutter hvad de vil lave fredag. Dagen slutter 13.30 Evaluering af dagen i grupper 13.30-13.40 Vi er tilbage kl. 14.00 Lektier der skrives i logbog Uge 2

11 Eksempel på didaktisk model udmøntet i aktivitet DagMålIndholdRammeMetode/akti vitet Lærings- forudsætnin ger Evaluering Tirsdag Maddag At eleverne tilegner sig viden om, forståelse for og kan anvende de muligheder for føde der findes i skoven. Dertil forståelse for omgang med åben ild i naturen. Indsamling af ting fra naturens spisekammer. Etablering af bål 9 elever, 1 lærer, ildstål indsamlede materialer fra skoven hhv brænde, bær, blade, rødder, svampe o.l. Læreroplæg vejlederrolle workshop Intro dag uge 32 samt elevernes forundrings- spørgsmål. Hertil kommer elevernes erfaringer fra tidligere workshops samtale, interwiev og logbøger for de enkelte dage

12 Sidst: Naturen er fantastisk SLUT


Download ppt "Klassiske indvendinger angående temauger og lignende: -Eleverne syntes det er en form for friuger -Lærerne syntes de får for lille timeandel i forløbet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google