Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udviklingen fra 2007. Sundhedsloven § 119 tydeligere rammer for at gøre noget ved dette man har vidst længe. Middellevetidsrapporterne. Livsstilen og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udviklingen fra 2007. Sundhedsloven § 119 tydeligere rammer for at gøre noget ved dette man har vidst længe. Middellevetidsrapporterne. Livsstilen og."— Præsentationens transcript:

0

1 Udviklingen fra Sundhedsloven § 119 tydeligere rammer for at gøre noget ved dette man har vidst længe. Middellevetidsrapporterne. Livsstilen og de vilkår vi lever i har indflydelse Sundhed skabes der hvor folk lever bor og arbejder. Opgaven er placeret. Tydeligere blik for sammenhængene mellem kasserne søjlerne. Også flere opgaver det borgernære sundhedsvæsen.

2 Vi spiller sammen om sundhed = Sundhed på tværs
Borger, Job, Kultur og Fritid Børn og Uddannelse Teknik og Miljø Social og Sundhed Intern stab

3 Oversigt over processen

4 Sundhedspolitikkens opbygning - vision

5 Det der betyder noget for vores sundhed

6 Sundhedspolitikkens opbygning - spilleregler

7 Sundhedspolitikkens opbygning - redskaber

8 Sundhedspolitikkens opbygning - sundhedsplaner

9 Banen kridtes op Langt de fleste har det godt, men…. Rygning Alkohol
Mental usundhed Usund kost Fysisk inaktivitet Stigende social ulighed i sundhed Flere med kroniske sygdomme Flere ældre = flere kroniske sygdomme Psykisk syge har flere fysiske sygdomme

10 Sundhedsvaner Daglig rygere: 22,1% Vil gerne stoppe: 70%
Borgere der drikker over genstandsgrænsen og vil gerne nedsætte forbruget: 24% Borgere med usundt kostindtag: 14%. Af disse vil 42% gerne spise sundere Borgere der dyrker moderat eller hård fysisk aktivitet i fritiden 25% Borgere der er stillesiddende i fritiden: 15%. Af disse vil 57% gerne være mere aktive Overvægt: 15,5% er svært overvægtige, 62% af disse vil gerne tabe sig

11

12 Sundhedsindikatorer og uddannelsesniveau

13 Fakta – fysisk inaktivitet
Tab af middellevetid på 9-10 mdr. i gennemsnit Inaktiv person på 25 år kan forvente: 5 år kortere levetid og 8-10 leveår med langvarig belastende sygdom 1400 indlæggelser kan direkte/indirekte henføres til fysisk inaktivitet. Udgifter for Sdr. Kommune = 5,7 mio. kr. pr. år Fysisk inaktivitet er medvirkende – eller direkte årsag til mange kommunale udgifter i forbindelse med eksempelvis: Sygefravær, aktivering, hjælpemidler, hjemmehjælp osv. Fysisk inaktivitet producerer 17 nye førtidspensionister om året. Udgifter for Sønderborg Kommune = 2,1 mio. kr. pr. år

14 Det der betyder noget for vores sundhed – sociologisk set
Frit efter Bandura

15 Social ulighed i sundhed
Særligt tre faktorer har stor indflydelse på forudsætningerne for et liv med et godt helbred og en god social position: Børns tidlige udvikling Skolegang Lokalområde og socialt nærmiljø Sundhedsstyrelsen, 2011

16 Banen kridtes op fortsat
Udgiftspres på de kommunale ydelser Nye opgaver som en del af det samlede sundhedsvæsen Antal patienter i Sønderborg Kommune 2010 Afledte udgifter for Sønderborg Kommune 2010 Diabetes Ca Ca kr./år KOL Ca Ca kr./år Hjerte-kar Ca Ca kr./år Kræft Ca Ca kr./år

17 Redskab: 1. En sund og aktiv hverdag

18 Sundhedsfremme Sundhedsrelateret aktivitet, der søger at fremme den enkeltes sundhed og folkesundheden ved at skabe rammer og muligheder for at mobilisere patienters og andre borgeres ressourcer og handlekompetence. Sundhedsstyrelsen, 2005 Forebyggelse Sundhedsrelateret aktivitet, der søger at forhindre opståen og udvikling af sygdomme, psykosociale problemer, eller ulykker og dermed fremmer folkesundheden. Sundhedsstyrelsen, 2005

19 At gøre det sunde valg let – Strukturel forebyggelse
Strukturel forebyggelse rummer mange elementer. Nogle har borgerne og kommunen indflydelse på, og andre er nationalt eller internationalt bestemt. I kommunen sker strukturel forebyggelse gennem styring, regulering og sundhedsfremmende rammer. Sundhedsstyrelsen, 2005

20 Sunde miljøer Flersporet tilgang skaber synergi og effekt
Udvikling af personlige kompetencer Politikker Genforme/omforme miljøer Bygge partnerskaber Skabe bæredygtig forandring gennem deltagelse Udvikle handlekompetence (skole/lærere/elever) Ejerskab af forandring i hele miljøet Overensstemmelse mellem miljø og undervisning Whitelaw et al,2001

21 Redskab: 1. En sund og aktiv hverdag
Vi vil bygge videre på indsatsen ved at: fremme en sund og aktiv hverdag i dagplejen, børnehaven, skolen, SFO’en, på arbejdspladser og i boligmiljøer/ boligområder forebygge faktorer der fører til overvægt fremme seksuel sundhed samt støtte unge mødre og forældre i udsatte situationer gøre fysisk aktivitet og sundhedsfremme til et led i beskæftigelsesindsatsen

22 Redskab: 1. En sund og aktiv hverdag (fortsat)
informere om tilbud, eksisterende initiativer og events samt andre muligheder, der kan understøtte sunde vaner videreudvikle tilbud til borgere der vil holde op med at ryge og drikke alkohol og som vil spise sundere og bevæge sig mere – herunder også med fokus på rammerne for sundhed og social ulighed i sundhed skabe adgang for borgere til udenomsarealer ved kommunens bygninger og institutioner, eks. ved plejehjemmene

23 Redskab: 1. En sund og aktiv hverdag
(fortsat) kompetenceudvikle kommunens medarbejdere til at arbejde endnu mere sundhed ind i den daglige opgaveløsning fremme et sundt arbejdsliv på kommunens arbejdspladser og samarbejde med det private erhvervsliv Udnytte synergien mellem kultur og sundhed

24 Overvej lige 2 minutter for dig selv
Hvilke samarbejdsmuligheder/fokusområder ønsker I at drøfte med de andre fagudlvag?

25 Redskab: 2. Livskvalitet og trivsel

26 Livskvalitet og trivsel
Fremmer mental sundhed oplevelse af kontrol og indflydelse høj tiltro til at kunne håndtere udfordringer positive livsværdier

27 Mental sundhed Mental sundhed er et positivt begreb og indeholder 2 element Oplevelsesdimension – eks. at have det godt Funktionsdimension – eks. klare dagligdags gøremål

28 Helbredsrelateret livskvalitet Landsplan – Region Syddanmark - Sønderborg

29 Forekomsten Voksne og ældre Psykiske lidelse Børn og unge

30 Redskab: 2. Livskvalitet og trivsel
Vi vil bygge videre på indsatsen ved at: arbejde systematisk med at styrke borgernes tro på egen indsats og mestring styrke samarbejdet med den frivillige verden gennemføre lokale informationskampagner med det formål at bryde tabu og afstigmatisere mentale lidelser og sygdomme fremme børns mentale sundhed, venskabsdannelse og mindske ensomhed i skolerne

31 Redskab: 2. Livskvalitet og trivsel (fortsat)
fremme unges mentale sundhed og mindske ensomhed på ungdomsuddannelserne skabe sammenhæng i indsatsen i forskellige miljøer - eksempelvis skolen, arbejdspladsen, ungdomsuddannelsen, boligmiljøet/boligområdet koble indsatsen for Trivsel og livskvalitet med redskabet for En sund og aktiv hverdag, hvor det er relevant sikre videndeling gennem evaluering og formidling

32 Input fra forvaltningerne

33 Hvilke samarbejdsmuligheder/fokusområder
ønsker I at drøfte med de andre fagudvalg?

34 Redskab: 3. Udvikling af den kommunale sundhedsindsats

35 Redskab: 3. Udvikling af den kommunale sundhedsindsats
Vi vil bygge videre på indsatsen ved at: bakke op om borgerens egen indsats for at genvinde og opnå så høj funktionsevne som muligt fremme borgernes evne til at mestre hverdagen på trods af sygdom og sætte fokus på ressourcer, organisering, ydelser og effekt af indsatsen understøtte udviklingen og udnyttelsen af ny teknologi - hvor det gavner

36 Redskab: 3. Udvikling af den kommunale sundhedsindsats (fortsat)
prioritere høj kvalitet og effektivitet i plejen ved at arbejde sundhed, rehabilitering, hverdag og pleje sammen – både i forhold til ældre, borgere med handicap og borgere med psykiatriske lidelser udvikle det nære sundhedsvæsen og de specialiserede tilbud, der hører herunder i samarbejde med KL (Kommunernes Landsforening)

37 Redskab: 4. Samarbejde og sammenhæng

38 Redskab: 4. Samarbejde og sammenhæng
Vi vil bygge videre på indsatsen ved at: fokusere på dialog og tværgående samarbejde om sundhed styrke sundhed som en sammenhængende og naturlig del af kommunens tilbud på børne- og ungeområdet, fritidsområdet samt social- og beskæftigelsesområdet udnytte projektarbejdsformen og sammensætte arbejdsgrupper for sundhedsplanerne af relevante medlemmer fra forskellige dele af kommunens opgaveløsning

39 Redskab: 4. Samarbejde og sammenhæng (fortsat)
sikre opfølgning og information om arbejdet med sundhedspolitikken skabe netværk mellem forvaltningerne for at styrke den fælles løsning af opgaven og skabe synergi mellem kerneopgaverne øge medarbejdernes sundhedsbevidsthed styrke medborgerskabet

40 Redskab: 4. Samarbejde og sammenhæng (fortsat)
styrke samarbejdet med foreningslivet og Frivilligheden Udvikle en model hvor der arbejdes med, at alle involverede bidrager med ressourcer og økonomi

41 Adfærd, trivsel og KRAM faktorer Ulighed i sundhed
Banen kridtes op Adfærd, trivsel og KRAM faktorer Ulighed i sundhed Flere ældre og flere borgere med kronisk sygdom (og flere borgere med mere end en kronisk sygdom samtidig) Flere opgaver på sundhedsområdet Social ulighed i sundhed Social ulighed i sundhed viser sig ved, at risikofaktorer og sygdomme er socialt skævt fordelt i samfundet. Vi bliver ikke nødvendigvis syge af eksempelvis at have en kort uddannelse eller en lav indkomst. Alligevel har borgere med kort uddannelse/lav indkomst statistisk set en højere sygelighed og dødelighed, færre leveår uden sygdom samt en lavere livskvalitet. Særligt tre faktorer har stor indflydelse på forudsætningerne for et liv med et godt helbred og en god social position: Børns tidlige udvikling Skolegang Lokalområde og socialt nærmiljø Sundhedsstyrelsen, 2011

42 Illustration af kommunens opgaver på sundhedsområdet
Folkesundhed Kommunens opgaver på sundhedsområdet Rehabilitering Tidlig opsporing Det nære sundhedsvæsen Velfærds- teknologi Efterbe- handling Pleje Sundhedsfremme og forebyggelse Folkesundhed Befolkningens samlede sundhedstilstand. I brugen af begrebet skelnes der mellem tilstanden folkesundhed, dvs. befolkningens sundhedstilstand, og arbejdet for at forstå og fremme folkesundheden og forebygge sygdom på befolkningsniveau, dvs. folkesundhedsarbejde. Sundhedsstyrelsen, 2005

43 Det nære sundhedsvæsen
Det nære sundhedsvæsen omfatter sundhedstilbud i kommuner og hos de praktiserende læger. Er borgernes indgang til sundhedsvæsenet (med undtagelse af akutsituationer) Forebygger indlæggelser gennem levering af almen og specialiseret sygepleje, genoptræning, rehabilitering og selvtræning Understøtter behandling af borgeren i og nær borgerens eget hjem Understøtter borgerens mulighed for at tage hånd om egen sygdom, blandt andet gennem uddannelse og moderne teknologi Skaber sammenhæng mellem kommuner, almen praksis og sygehusvæsenet for at sikre sammenhæng i patientforløb KL, 2012

44 At gøre det sunde valg let – Strukturel forebyggelse
Strukturel forebyggelse rummer mange elementer. Nogle har borgerne og kommunen indflydelse på, og andre er nationalt eller internationalt bestemt. I kommunen sker strukturel forebyggelse gennem styring, regulering og sundhedsfremmende rammer. Sundhedsstyrelsen, 2005

45 Strukturel forebyggelse – eksempler
Styring kan være politikker eller resultatkontrakter. Regulering kan være rygeforbud og alkoholbevilling. Rammer kan være, at gør kommunens dejlige natur tilgængelig via veje og stier uanset om man foretrækker at gå, løbe, løbe på rulleskøjter, cykle, svømme eller ro. Der er et stort potentiale for at arbejde mere sundhed ind i vores omgivelser og miljø. Andre rammer, der påvirker muligheden for at tage sunde valg, er kantinernes udvalg af varer. Den mad vi kan købe på farten og til særlige arrangementer i foreninger, i byerne, til fester m.m. Strukturel forebyggelse går ud på at finde veje til at udvikle borgernes mulighed for at tage sunde valg ved at ændre på rammer, vilkår og strukturer, der er bestemmende for hverdagens praksis. Rammerne kan også udvikles ved hjælp af videndeling, uddannelse og netværk. Konsekvensen af det kunne være, at medarbejdere kan spotte og hjælpe videre, når en borger har brug for hjælp til eksempelvis at komme ud af ensomhed, drikke mindre alkohol eller støtte et barns sunde udvikling. Rambla Sønderborg og Hjerneglad – hjernemad er eksempler på indsatser, der udvikler sundhedsfremmende rammer.

46 Sundhedsfremme Sundhedsrelateret aktivitet, der søger at fremme den enkeltes sundhed og folkesundheden ved at skabe rammer og muligheder for at mobilisere patienters og andre borgeres ressourcer og handlekompetence. Sundhedsstyrelsen, 2005 Forebyggelse Sundhedsrelateret aktivitet, der søger at forhindre opståen og udvikling af sygdomme, psykosociale problemer, eller ulykker og dermed fremmer folkesundheden. Sundhedsstyrelsen, 2005

47 Rehabilitering og funktionsevne
Målgruppen for kommunal rehabilitering er borgere med nedsat funktionsevne samt et potentiale for at udvikle funktionsevnen (rehabiliteringspotentiale). Borgere kan være i målgruppen for rehabilitering i forskellige situationer: Pludseligt funktionstab eksempelvis i forbindelse med akut sygdom Langsomt funktionstab Udsigt til funktionstab Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Begrebet funktionsevne er et fælles begreb for borgeres evne til at fungere i de sammenhænge, de lever i og er en del af. Fælles for tildelingen af ydelser og tilbud med et rehabiliterende sigte på sundheds-, social-, beskæftigelses- og undervisningsområdet er, at indsatsen – direkte eller indirekte – baseres på en vurdering af borgerens funktionsevne og dermed behov for ydelser og tilbud. MarselisborgCentret, 2004 Indenrigs- og Socialministeriet, 2011


Download ppt "Udviklingen fra 2007. Sundhedsloven § 119 tydeligere rammer for at gøre noget ved dette man har vidst længe. Middellevetidsrapporterne. Livsstilen og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google