Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Beskæftigelsesmæssige udfordringer for Ringsted

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Beskæftigelsesmæssige udfordringer for Ringsted"— Præsentationens transcript:

1 Beskæftigelsesmæssige udfordringer for Ringsted
Skjoldenæsholm – den 28. og 29. marts

2 Beskæftigede i Ringsted fordelt på højeste fuldførte uddannelsesniveau, 15-64-årige i 2006
Kilde: Danmarks Statistik (KRHFU2) og egne beregninger

3 Personer udenfor arbejdsstyrken i Ringsted fordelt på højeste fuldførte uddannelsesniveau, årige i 2006 Kilde: Danmarks Statistik (KRHFU2) og egne beregninger

4 Udviklingen i ledighed for forsikrede og ikke-forsikrede personer i Ringsted fra januar 2004 til oktober 2007 Kilde: Danmarks Statistik (AB113 og AB11307) og egne beregninger

5 Modtagere af sygedagpenge, dagpenge og kontanthjælp i Ringsted fra januar 2004 til december 2007
Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger

6 Ydelsesanciennitet for modtagere af kontanthjælp i Ringsted, 4
Ydelsesanciennitet for modtagere af kontanthjælp i Ringsted, 4. kvartal 2006 og 2007 Udtræk på beskæftigelsesministeriets DREAM-databese og egne beregninger

7 Status på de tre mål for ny chance gruppen i Ringsted i perioden 3. kvt. 2006 - 4. kvt 2007
Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger

8 Sygedagpengeforløb i fordelt på varighed, december 2007
Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger

9 Hvor kommer sygedagpengemodtagerne fra? Ringsted 4. kvartal 2007
Dream. På landsplan er fordelingen: beskæftigelse ( pct.), dagpenge ( pct.), fleksjob ( pct.) og andet ( pct.)

10 Hvilke brancher bærer sygedagpengefraværet i ringsted? 2006 (DST)

11 Sygedagpengedage pr. lønmodtager fordelt på a-kasser i ringsted i 2006
Vær opmærksom på at det for nogle a-kasser vil være et meget lille datagrundlag

12 5 udvalgte målgrupper og indsatsområder

13 Udfordringer og muligheder i Ringsted
Hvilke 4-5 målgrupper skal indsatsen i 2009 skal målrettes mod? Hvad er de mest centrale beskæftigelsesmæssige udfordringer for indsatsen i Ringsted? Udfordringer kan eksempelvis relatere sig til manglende viden om indsatsen, manglende effekt og resultater af den nuværende indsats, manglende kompetencer eller viden hos målgruppen for indsatsen, forkerte eller manglende tilbud i indsatsen, samarbejdet om indsatsen, manglende ressourcer mv. Giver udviklingen på arbejdsmarkedet særlige muligheder, hvor der skal sættes fokus i 2009?

14 Unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere

15 Matchkategorisering af unge ydelsesmodtagere i Ringsted Kommune, november 2007

16 Antallet af kvinder på dagpenge og andelen af dagpengemodtagere som er kvinder, Ringsted Kommune

17 Sygefraværet handler bl.a. om arbejdsmiljø

18 Jo højere uddannelse, jo lavere sygedagpengefravær
Jo højere uddannelse, jo lavere sygedagpengefravær. – region sjælland DST 2006

19 Opsamling fra den første dag

20 Kompetenceudfordringen
De kommende års udvikling på arbejdsmarkedet medfører et behov for en målrettet indsats i forhold til at sikre, at befolkningen i Ringsted har de kvalifikationer og kompetencer, som det kræver at være en aktiv del af arbejdsmarkedet: Mange kompetencer vil inden for de nærmeste 5-10 år forlade arbejdsmarkedet – herunder mange faglærte og offentligt ansatte. Over halvdelen af de årige, der i dag ikke er på arbejdsmarkedet har folkeskole som højeste fuldførte uddannelse. Op mod 14 pct. af de unge er 3 år efter folkeskolen ikke påbegyndt eller har afbrudt uddannelse Uddannelsesmulighederne – særligt de ordinære - skal derfor både i forhold til de unge og gruppen af ledige mv. fylde mere i de kommende års indsats, så en større del af befolkningen i Ringsted har de kompetencer og kvalifikationer, der efterspørges bredt på det danske arbejdsmarked

21 Særlige indsatsområder – Beskæftigelsesplan 2009
Sygedagpenge Integration Unge Kvinder på offentlig forsørgelse Match 4-5 Match 1-3

22 Sygedagpenge – udfordringer:
I begyndelsen af 2008 stigende tilgang af sager Mange risikobrancher i Ringsted Kommunen som arbejdsgiver topper leverandørlisten – sociale institutioner (særligt for voksne, børn) De forsikrede ledige har på trods af mange års fald i ledigheden 15 pct. af sygedagpengeforløbene Mange syge vender tilbage mange gange i løbet af året – jo længere varighed des højere risiko Den forebyggende indsats skal fylde mere og indsatsen skal rykkes ud på virksomhederne: Et større antal virksomheder skal have formuleret sygepolitik Arbejdsmiljøets betydning skal på dagsordenen – ledelse og medarbejdere

23 Sygedagpenge - mål Ministerens mål: Jobcenteret skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb ud over 26 uger nedbringes i forhold til året før. Operationelt formuleres et mål om at: Fastholde andelen af forløb over 26 uger på niveauet fra 2007 Fastholde målet om maksimalt 30 forløb over 52 uger Varigheden for de korte forløb ikke stiger

24 Sygedagpenge – forslag til initiativer og aktiviteter
Omsorg for den enkelte og dennes trivsel er fokus i indsatsen Tættere samarbejde mellem Kommunens Sundhedsafdeling og jobcenteret Der skal fokus på de 10 største ”syndere” gennem en forebyggende indsats, hvor der sættes spot på virksomhedernes fraværspolitik (kontakt/opfølgning mv. ) og det arbejdsrelaterede sygefravær – ledelse og medarbejdere skal inddrages Mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø – bedre samarbejde med lægerne ved stress og depressioner Indsatsen skal følges til dørs på virksomhederne – fx gennem øget brug af opfølgning og mentorer mv. Jobcenteret skal samarbejde meget tæt med a-kasserne og de faglige organisationer gennem konkrete modeller med de fem største: 3F, FoA, NNF, Kristelige og HK

25 Integration - udfordringer
Indvandrere og efterkommere udgår 20 pct. af de forsikrede ledige, 35 pct. af kontanthjælpsmodtagerne og 11 pct. af sygedagpengemodtagerne – klar overrepræsentation Fastholde fokus på den arabisktalende gruppe Indvandring fra andre kommuner er stigende Stigende indvandring fra Polen Blandt de unge indvandrere som er på offentlig forsørgelse skal fokus rettes mod uddannelse – særligt for mændene Indvandrerkvinderne: Lav deltagelse – sproglige problemer Mange trækker sig relativt tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet – mange kommer fra risikobrancher Behov for at sondre mellem indvandrere og efterkommere – måske prioritere at ”sætte proppen i” i forhold til efterkommerne – det største potentiale på sigt

26 Integration - mål Indvandrere og efterkommeres erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens skal gradvist bringes op på niveau med etniske danskeres – skal stige fra 62 pct. i dag til 80 pct. over en årrække Indvandreres og efterkommeres ”overledighed” skal reduceres

27 Integration – forslag til initiativer og aktiviteter
Samle gruppen – også den del, der i dag ikke deltager aktivt på arbejdsmarkedet Fokus på virksomhedernes egen rolle i forhold til at imødegå den fremtidige stramme rekrutteringssituation via et arbejde nu for at integrere gruppen på arbejdsmarkedet Styrke brugen af mentorer mv. og sikre alternativet til Fami for den arabisk talende del af gruppen Sikre et bedre kendskab til det danske arbejdsmarked i indvandrerkredse Opstille et lokalt ”Herlev-projekt” som skaleres ned til at kunne tilpasses forholdene i Ringsted Finde de gode eksempler i virksomhederne lokalt og landsdækkende Fokus på at forbedre danskkundskaberne generelt

28 De unge under 30 år - udfordringer
200 er på dagpenge eller kontanthjælp Manglende viden om gruppen Der skal tænkes mere i ordinær uddannelse og job Mange kvinder under 30 år – Mange med misbrug og kriminalitet Mange uden de ”basale færdigheder” – har brug for praktisk hjælp Behov for en mere sammenhængende og erhvervs-/uddannelsesrettet indsats for de under 30-årige – fra vugge til afsluttet erhvervskompetencegivende uddannelse – Folkeskoler/UU/jobcenter mfl.

29 Unge - mål Ministerens mål om at reducere gruppen i forhold til året før Operationelt skal gruppen reduceres med 20 pct. over de næste 2 år Overblik over gruppen Hvem er de – hvad er udfordringerne i forhold til at sikre, at de opnår de rette kompetencer i forhold til også på sigt at være aktivt deltagende på arbejdsmarkedet Har vi de rette tilbud – er der konsekvens og muligheder i indsatsen

30 De unge – forslag til aktiviteter og initiativer
Der afventes resultaterne af arbejdsgruppen vedrørende SSP/folkesskoler og jobcenter mv. Hele kommunen skal arbejde i forhold til et unge projekt, hvor der for alle interessenter og kommunale forvaltninger mv. sættes fokus på at sikre en ”mandsopdækket” vej fra vugge til en erhvervskompetencegivende uddannelse for de unge i Ringsted. Behov for politisk initiativ og tværgående indsats (Herning). For de unge skal der være fokus på at sikre uddannelse før end job Særligt for indvandrerne er der behov for at inddrage forældrene, have fokus på de sproglige barrierer samt kultur og værdier

31 Kvinderne - udfordringer
Kvinder under 40 år udgør henholdsvis 64 pct. og 52 pct. af kontanthjælpsmodtagerne og de forsikrede ledige Mange har forældede kompetencer – har fx gennem to til tre fødsler været mange år væk fra arbejdsmarkedet Deltidsbeskæftigede – supplerende dagpenge – særligt fokus på de offentlige arbejdsgivere

32 Kvinderne - mål Kvindernes overrepræsentation blandt de forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagerne skal nedbringes Overblik over målgruppen Hvem er de, hvorfor modtager de ydelser – barsel, deltid, forældede kompetencer

33 Kvinderne – forslag til aktiviteter og initiativer
Analyse af målgruppen Fokus på en kampagne ”Deltid til Fuldtid”, som skal bryde de hellige alliancer mellem lønmodtagere og arbejdsgiverne – særligt de offentlige Behov for at sikre målrettede omstillingsforløb til gruppen af kvinder som efter 3-5 år på barsel mv. ikke længere har de krav til kompetencer mv. som deres fag kræver. Jobklubberne for kvinderne skal styrkes Mange flaskehalse lokalt – inden for de ”typiske kvindefag”

34 Match udfordringer Udgør en meget stor andel af kontanthjælpsmodtagerne – mere end 70 pct. Der har ikke været samme positive udvikling for gruppen i Ringsted som i sammenligningskommunerne Gruppen er kendetegnet ved at der skal sikres et godt samspil med den øvrige del af socialforvaltningen: Psykiske lidelser, misbrug, sociale fobier Behov for meget ”håndholdt indsats” Vi har et godt udgangspunkt i erfaringerne fra ”Ny chance” – men har også set et behov for at styrke og videreudvikle tilbudsviften

35 Match mål Antallet af personer i match 4-5 skal nedbringes med 100 personer, svarede til godt 25 pct. Aktiveringsgraden skal være på mindst 40 pct.

36 Match 4 og 5 – forslag til aktiviteter og initiativer
Behov for at videreudvikle tilbudsviften for gruppen – og evaluere de initiativer, der allerede er taget som følge af ”Ny chance” Tilbuddene skal målrettes yderligere i forhold til også at kunne give resultater for restgruppen – der er behov for at meget individuelle tiltag, og der vil kun sjældent kunne hentes store stordriftsfordele.

37 Match udfordringer Stadigt en del personer, som er ledige – 600 personer i 2007 Mange gengangere I forhold til de forsikrede ledige – en del tabuer og behov for at erkende og tale åbent om problemerne – der skal mere fokus på den parallelle indsats Tidligt i gang – et endnu stærkere samspil mellem jobcenter og a-kasserne i starten af ledighedsperioden

38 Match 1-3 - mål Ministerens mål for udviklingen i arbejdskraftreserven
Have styr på gengangerne Følge dem lidt længere – når de er kommet i job – mentorer mv.

39 Match 1-3 – forslag til aktiviteter og initiativer
Gruppen skal tidligt i gang Flaskehalsfokus Alle skal inden for 4 uger i jobklub Straksaktivering for kontanthjælpsmodtagerne skal ”finetunes” Fokus på tilbagevendere – gennem øget opfølgning på virksomhederne og brugen af flere tiltag med mentorer.


Download ppt "Beskæftigelsesmæssige udfordringer for Ringsted"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google