Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvinder og korttidsindlæggelser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvinder og korttidsindlæggelser"— Præsentationens transcript:

1 Kvinder og korttidsindlæggelser
Syddansk Universitet Kvinder og korttidsindlæggelser En kvalitativ evaluering af hysterectomerede kvinders og personalets erfaringer med accelereret regime. Gynækologisk afdeling, 5-døgns afsnit Hvidovre Hospital Hvidovre Hospital Lis Wagner & Anne Mette Carlslund

2 Accelereret regime Reduceret sygelighed og fremskyndet restitution
Syddansk Universitet Accelereret regime Information Reduktion af “operations-betinget stress” Smerte- behandling Tidlig mobilisering Tidlig Indtagelse af føde Reduceret sygelighed og fremskyndet restitution Kilde: Professor Henrik Kehlet, Kirurgisk gastroenterologisk afd., Hvidovre Hospital Wagner L, Carlslund AM

3 Syddansk Universitet Baggrund Det gynækologiske speciale foretog i 90erner en markant intensivering af at udvikle kortere patientforløb. Litteraturstudier viste allerede dengang at abdominalt hysterectomi opererede kan gå hjem efter kun en til to dages indlæggelse mod tidligere seks til otte dages indlæggelse. Wagner L, Carlslund AM

4 Syddansk Universitet Forskningsspørgsmål Kunne det tænkes, at hverken kvinderne eller personalet når at få ”talt situationen igennem” under forløbet? Hvordan påvirkede det accelererede forløb kvinderne? Hvordan arbejdede de tværfaglige faggrupper med accelererede forløb? Spørgsmålene blev stillet af den daværende overlæge på den gynækologiske afdeling på Hvidovre hospital Bent Ottesen og han bad mig undersøge disse spørgsmål. Sammen med Anne Mette Carlslund der var sociolog fortog vi i denne undersøgelse som jeg vil berette for jeg meget kort. En rapport og to artikler foreligger og rapporten kan stadig rekvireres på UCSF hvor jeg var ansat dengang Wagner L, Carlslund AM

5 Formålet med undersøgelsen var:
Syddansk Universitet Formålet med undersøgelsen var: at få bedre viden om accelererede forløb - dels gennem de abdominalt hysterektomerede kvinders egne beskrivelser af forløbene og - dels gennem personalets erfaring med omstilling af pleje- og omsorgspraksis Wagner L, Carlslund AM

6 Afgrænsningen i det accelereret forløb
Syddansk Universitet Afgrænsningen i det accelereret forløb Forundersøgelse i gynækologisk amb. Indlæggelsesdag Samtaler med narkoselæge, operationslæge og sygeplejerske Operationsdagen og efterfølgende tidlig mobilisering, smertebehandling og tidlig fødeindtagelse Førstedagen/andendagen Ved udskrivelsen med udskrivelsessamtaler med stuegangslæge og sygeplejerske Afgrænsning af projektet som foregik på hospitalet var nødvendigt som det altid er og her valgte vi følgende Endvidere valgte vi at besøge kvinderne i egte hjem ca. 1 måned efter udskrivelsen Accelererede forløb (ACF) Ventetid hjemme Evt. ventetid hjemme i weekend Wagner L, Carlslund AM

7 Metode: kvalitativ, eksplorativ, deskriptiv
Syddansk Universitet Metode: kvalitativ, eksplorativ, deskriptiv Metodetriangulering: Observation og interview Kildetriangulering: læger, sygeplejersker og kvinderne Forskertriangulering: Flere forskere kan krydsvalidere Wagner L, Carlslund AM

8 - at afsøge feltet og udarbejde redskaber Fem obs. & to interview
Syddansk Universitet Delundersøgelse Formål Dataind-samling. Pilotstudie - at afsøge feltet og udarbejde redskaber Fem obs. & to interview Observationer Forundersøgelse i ambulatoriet b. Indlæggelses- dagen c. Operationsdagen d. Udskrivelses-dagen ved samtalen ml. kvinden & lægen og kvinden & sygeplejersken. at undersøge hvordan samarbejdet at få indblik i hvorledes kvinden oplyses om ACF. at undersøge hvorledes der informeres når kvinden skal ud af sengen 1. gang efter operationen - at få indblik i hvilke oplysninger kvinden får, og hvilke spørgsmål hun stiller 50 observationer af 17 kvinder Wagner L, Carlslund AM

9 side 2 Interview med kvinderne Ved udskrivelsen b. I hjemmet
Syddansk Universitet side 2 Interview med kvinderne Ved udskrivelsen b. I hjemmet – 1 måned efter - at få indblik i hvordan kvinden har oplevet ACF, - at få indblik i hvorledes kvinden har oplevet hjemkomsten 10 kvinder Interviews med personalet Individuelle interviews b Fokusgruppe interviews at undersøge hvordan personalet oplevet ACF - at undersøge om der er forskel på indstillingen til ACF før og efter 15 ansatte Første interview: 8 Andet interview: 6 Wagner L, Carlslund AM

10 Deltagende observation
Syddansk Universitet Deltagende observation Deltagelse Observation I aktivitet I samtale Af samtaler Af aktivitet Her er de måde vi udførte vores observationer på : Deltagende Observation Kilde: Wadel: Feltarbejde i egen kultur. 1991& Krogstrup & Kristiansen: Deltagende observation

11 Analysen Tematisering i 4 faser:
Syddansk Universitet Analysen Tematisering i 4 faser: Naiv gennemlæsning (kvinder (10) og personale (15)) Overordnede temaer udledes Temaer udledes efter problem områder Fortolkninger og konklusioner foretages Wagner L, Carlslund AM

12 Præsentation af Temaer
Syddansk Universitet Præsentation af Temaer Wagner L, Carlslund AM

13 Syddansk Universitet Omsorg ”Da jeg kom tilbage (fra operationen), kom de jo af sig selv. ”Hvordan går det?” og kiggede til det ene og det andet, hjalp mig ud på toilettet.” (Amanda) ”Omsorgen stopper den dag, du træder ud af sengen…så er det manualen træder i kraft, men man har stadig brug for omsorg, selvom man er selvhjulpen.” (Bolette) Men så……….. Wagner L, Carlslund AM

14 Den flinke pige eller den gode patient
Syddansk Universitet Den flinke pige eller den gode patient ”Man bruger ressourcer på at ’holde sammen’ på sig selv.” (Amanda) ” Man siger til sig selv, du er ikke en kylling, du skal bare , og hvis manualen siger sådan.” (Bolette) Wagner L, Carlslund AM

15 Træthed ingen depression
Syddansk Universitet Træthed ingen depression ”Jeg har ingen depression haft. Om fredagen (fire dage efter operationen) gik vi ud og spiste på restaurant.” (Ditte) ”Jeg havde en dag, hvor jeg lå en hel dag. Jeg var bare så træt og orkede ingenting.” (Kirsten) Det resultat var væsentligt da flere sygeplejersker havde beskrevet deres bekymring på det punkt – på 4de dagen plejede kvinderne at blive deprimerede og måske kunne det være en hormonel reaktion mente de Wagner L, Carlslund AM

16 Kvindernes erfaring omkring udskrivelsen
Syddansk Universitet Kvindernes erfaring omkring udskrivelsen ”Jeg har det ambivalent – det har jeg faktisk. Egentlig vil jeg hellere blive her… allerede om mandagen sagde de, at de fleste kommer hjem onsdag, så måtte det jo også gælde mig.” (Hilda) ”Set i bakspejlet, så burde jeg være blevet en ekstra dag… men hvem er de professionelle i den sammenhæng?.. Jeg kan faktisk ikke huske samtalen med sygeplejersken, og jeg vil jo ikke være den besværlige kollega, der er indlagt.” (Amanda) Wagner L, Carlslund AM

17 Genoptagelse af seksuallivet
Syddansk Universitet Genoptagelse af seksuallivet ”At skulle overskride en grænse..næsten som at være jomfru og starte forfra igen..jeg var ikke bange, men hvor lang tid efter og gør det ondt eller støder man på noget” (Bolette) ”Jeg skal virkelig have fortalt ham om, hvordan jeg måske vil føle det første gang, om jeg stadig kan knibe sammen..” (Hilda) Wagner L, Carlslund AM

18 Tre kvindetyper Kvindetype A Kommunikerer klart viden til omgivelserne
Syddansk Universitet Tre kvindetyper Kvindetype A Kommunikerer klart viden til omgivelserne Viljefast og bestemt, tager selv kontrol over situationen Kvindetype B Spørger og søger viden om sin situation Fattet og forberedt, søger at følge de forventede krav Kvindetype C Skal opfordres til dialog, usikker og tryghedssøgende Lavmælt og forsigtigt eller snakkende og spørgende I vores undersøgelse fandt vi frem til tre kvindetyber Wagner L, Carlslund AM

19 Krav til personalets dialog
Syddansk Universitet Krav til personalets dialog A Personalet skal indgå i en gensidig dialog og herigennem sikre sig, at kvindens viden er reel. B Personalet skal gennem dialogen sikre sig, at der er en gensidig forståelse og enighed om forløbet. C Personalet skal gennem dialogen etablere et gensidigt tillidsforhold og sikre sig, at kvinden får den fornødne støtte og tid i forløbet. Wagner L, Carlslund AM

20 Personalets forventninger før implementering af ACF
Syddansk Universitet Personalets forventninger før implementering af ACF ”Informationen bliver en stressfaktor for mig som personale. Jeg synes, jeg yder en dårlig sygepleje, fordi de (kvinderne) mere eller mindre må passe sig selv.” (Sygeplejerske) ”Psykisk tror jeg på, at det tager en vis tid for folk kan vænne sig til, at der sker noget med deres krop. Der er grænser for, hvor meget man kan rumme af forandringer oppe i hovedet.” (Sygeplejerske) Wagner L, Carlslund AM

21 Før implementering (fortsat)
Syddansk Universitet Før implementering (fortsat) ”Der er ikke så meget kontakt med patienten. Vi har sjældent den samme patient to dage. Man ved ikke rigtig om der kommer gang i maven. Det betyder måske heller ikke så meget.” (Sygehjælper) ”Jeg tror informationen i accelererede forløb er halvdelen af behandlingen…hvis den svigter går det ud over selve forløbet.” (Sygeplejerske ”Jeg er ikke sikker på, at kvinderne får talt det igennem. Jeg ved så ikke om det øgede pres kommer til at ligge hos den praktiserende læge.” (Sygeplejerske) Wagner L, Carlslund AM

22 Personalets erfaringer efter implementeringen af ACF
Syddansk Universitet Personalets erfaringer efter implementeringen af ACF ”Nu synes jeg, at jeg arbejder meget bedre, fordi det giver en tryghed, at man ved lige præcis, hvordan tingene skal være - det er meget positivt.” (Sygeplejerske) ”Patienterne er utrolig tilfredse, de vil gerne hjem og er næsten skuffede, hvis de ikke kan komme hjem som forventet.” (Læge) Wagner L, Carlslund AM

23 Syddansk Universitet (fortsat) ”For mig har det været en dejlig udfordring, jeg har mødt med glæde. Jeg har arbejdet meget mere med måden at vejlede på, og de informationer kvinderne har fået både før og efter operationen.” (Sygeplejerske) ”Jeg synes, det er en god idé med ACF, og fagligt har det i hvert fald betydet meget for mig.. og så betyder det også en del for patienterne.” (Sygeplejerske) Wagner L, Carlslund AM

24 Undersøgelsens anbefalinger
Syddansk Universitet Undersøgelsens anbefalinger Uddannelse af personale der arbejder med ACF Forbedre de fysiske rammer i 5-døgns afsnittet Justeringer i den kliniske praksis i forbindelse med ACF Eksterne/interne audit af ACF som løbende kvalitetssikring og –udvikling ”Jeg tror informationen i accelererede forløb er halvdelen af behandlingen…hvis den svigter går det ud over selve forløbet.” (Sygeplejerske at man ved udskrivelsessamtalen sikrer, at kvinden ikke er ”påvirket” af smertestillende medicin, men har forstået den rådgivning og vejledning der gives. at indlæggelsessamtalerne og udskrivelsessamtalerne prioriteres lige højt, hvad angår indhold og tid. at de pårørende, der deltager i samtalen, inddrages aktivt med henblik på udskrivelsen og tiden dereft at rekonvalescens perioden i form af en sygemelding for kvinderne kræver vide rammer og derfor ikke bør standardiseres men i stedet individualiseres. at sikre at ACF foregår hensigtsmæssigt for den enkelte kvinde, og at personalet ikke p.g.a. øget informationsmængde udvikler stress og dermed rutine ”træthed”. at sikre primær sundhedstjenesten får indsigt i ACF og den herved afledte ansvarsfordeling. at der som understøttende initiativ til ACF oprettes et sygeplejerskeambulatorium, dels som en støtte til kvinderne i ventetiden op til operationen… Etablering af sygeplejerskeambulatorium Wagner L, Carlslund AM

25 Syddansk Universitet Konklusion De accelererede forløb er ikke fysisk belastende for Kvinderne… men den psykiske pleje og omsorg må ikke ”svigtes” i farten Wagner L, Carlslund AM

26 Hvordan blev resultaterne implementeret?
Syddansk Universitet Hvordan blev resultaterne implementeret? Undervisning i klinisk praksis Rapport om kvinder og korttidsindlæggelser Artikler Wagner L, Carlslund A.M. Accelererede forløb i forbindelse med abdominal hysterectomi-sygeplejerskers erfaring med ny klinisk praksis. Vård i Norden 3/2004; vol.24 no.73:15-20. Wagner L, Carlslund AM, Møller C & Ottesen B.et al. Patient and Staff (doctors and nurses) experiences in of Abdominal Hysterectomy in Accelerated Recovery Programme: a Qualitative Study. Dan Med Bull 2004;vol.51 no.4/november. Wagner L, Carlslund AM, Soerensen M et al. Dialogue in the Accelerated Regime: women’s experiences with short admission in abdominal hysterectomy and their patterns of behaviour. Scand J Caring Sci 2005;19: Nationale og internationale konferencer Wagner L, Carlslund AM

27 Tilliden kommer med kaffen! (citat fra undersøgelsen)
Syddansk Universitet Det jeg kunne tænke mig at spørge jer om er om de problemer der kom frem for 8 år siden nu er løst eller om nye problemer er kommet til ? Tilliden kommer med kaffen! (citat fra undersøgelsen) Wagner L, Carlslund AM


Download ppt "Kvinder og korttidsindlæggelser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google