Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Visioner og mål for KDY Strategiplan

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Visioner og mål for KDY Strategiplan"— Præsentationens transcript:

1 Visioner og mål for KDY Strategiplan 2009-2012
KDY vil fremme sejlsporten i Danmark og Internationalt ved at gøre sporten tilgængelig og attraktiv. KDY vil konstant sætte nye standarder for kvaliteten og udbuddet af klubbens ”produkter”. KDY vil være den bedste sportsklub for medlemmer, sponsorer og andre interessegrupper. KDY er for alle inden for sejlsport uanset alder, niveau og hvilken form for sejlads, der dyrkes. KDY’s vision for ungdomsarbejdet er ”at skabe sunde og dygtige børn/unge som sejler for livet”. Sømandsskab, kammeratskab og fællesskab er nøgleord. KDY vil adskille sig fra andre sportsklubber gennem den royale relation og et tæt samarbejde med erhvervslivet. KDY har ingen tolerance over for nogen form for doping og præstations-fremmende misbrug. Strategiplan

2 Royal Sailing Academy Strategiplan 2009-2012
RSA’s mission er at uddanne og udvikle sejlere. RSA skal kunne rumme al undervisning i KDY, - praktisk og teoretisk. RSA vil i strategiperioden bestå af følgende: - Ungdom - Sejlerskolen som uddanner voksne med afsluttende duelighedsprøve. - Færdighedskurser, bådhåndtering, tursejlads, kapsejlads, etc. - Matchrace Centeret uddanner voksne til storbåds sejlads, kapsejlads og matchrace. RSA udstyr og både skal være af tidssvarende, høj kvalitet. RSA har instruktører der sikrer en høj og ensartet kvalitet. RSA vil tilbyde autoriserede kurser, seminarer og foredrag som afholdes i forhold til en årligt fastlagt kalender. Ud over lærdom om sømandsskab tilbydes kammeratskab og fællesskab til vands og til lands samt sociale aktiviteter. Strategiplan

3 Ungdomsarbejde Strategiplan 2009-2012
Fremme interessen for sejlsport blandt børn og unge i alderen 8 – 25 år. Have fokus på, at sejlsport er en dannelsessport med kammeratskab, kvalitet, ansvar, uddannelse og et sejlermiljø, året rundt til lands og vands. Tilbyde sejlerne en eksponering over for alle typer af sejlsport. Fastholde sejlere i alderen 14 – 25 år ved at udvikle tidsvarende tilbud og integration i forhold til klubbens øvrige aktiviteter. Sikkerhed til søs, er et gennemgående element i alle aktiviteter. Aktivt at udvikle relationer til skoler og gymnasier. Tilbud til alle sejlere om sejlads hele ugen. At være Danmarks bedste tilbud til unge der vil sejle. At sikre en løbende udvikling af trænere. Strategiplan

4 Elite- og talentarbejde
Team Danmark godkendt Kraftcenter (Kraftcenteret) i Rungsted– er samlingspunkt for egne og regionens talent- og elitesejlere. At sikre at Kraftcenteret markerer sig som et af verdens førende elitecentre, målt på resultater. Vi støtter/satser primært på klasser, hvor vi har min. 3 både og matchrace. Kraftcentret skal rumme de nødvendige faciliteter både til vands og lands. Sikre fuldtids træner kapacitet, suppleret med specialist trænere. Skabe økonomiske rammer for vore sejlere gennem sponsorstøtte og hjælp til sponsorstøtte. Vi skal sikre en løbende uddannelse af trænere. Strategiplan

5 Kapsejlads/Events Strategiplan 2009-2012
Vi vil fremme sporten ved at arrangere kapsejladser - lokale, nationale og internationale stævner og særlige events. Vi arbejder systematisk med at udbrede sejlsporten gennem samarbejde med klubber landet over. Kapsejladser/Events med involvering af KDY har et højt professionelt niveau til vands og til lands, ofte i samarbejde med sponsorer og andre klubber. Vi ønsker, at skabe opmærksomhed om vores aktiviteter gennem aktiv kommunikation og formidling på et højt niveau. Kapsejladserne/Events skal være en positiv og unik oplevelse for sejlere, andre interessenter og tilskuere. Der arbejdes målrettet på uddannelse og udvikling af kapsejladshjælpere inden for alle kompetenceområder. Events forankres efter behov i en projektstyringsgruppe sammensat af bestyrelsen. Strategiplan

6 Cruising Strategiplan 2009-2012
Cruising er et tilbud til medlemmer i alle aldre, der vil sejle tursejlads. Cruising skal skabe sammenhold gennem socialt samvær og fremme tursejlernes maritime forståelse og færdigheder. Cruising planlægger ture og giver medlemmerne unikke muligheder for fælles oplevelser såvel i Danmark som i udlandet Cruising giver værdi til medlemmerne ved at inspirere og berette i tekst og billeder om tursejlads – blandt andet til møder, på nettet og i blade Cruising gør en særlig indsats for en ny generation af tursejlere, for børnefamilier og for motorbådssejlere Strategiplan

7 Cruising (fortsat) Strategiplan 2009-2012
Cruising iværksætter tiltag for sejlere uden for Øresundsregionen gennem at inddrage provinssejlere - medlemmer såvel som ikke medlemmer - i planlægning og gennemførelse af blandt andet Cruisings sommerture. Cruising fremmer kendskabet til og interessen for langturskonkurrencer og 24-timers sejladser Cruising samarbejder med de nordiske søsterklubber om fælles initiativer som f.eks. Vikingetræf Cruising søger at udbygge det nordiske samarbejde. Cruising fremmer det internationale samarbejde gennem tætte relationer til blandt andet ICCY, Cruising Association og Deutscher Segler-Verband Cruising tager initiativer til at fremme samarbejdet med andre KDY aktiviteter som f.eks. Royal Sailing Academy. Cruising skal aktivt søge rekruttering blandt deltagerne i klubbens andre aktiviteter Cruising iværksætter, også uden for sejlsæsonen, sejlerrelaterede aktiviteter af såvel faglig som af mere underholdende og/eller social karakter. Strategiplan

8 KDY´s internationale strategi
KDY vil bevare og udbygge sine internationale relationer til gavn for klubbens medlemmer og samarbejdspartnere. KDY vil indgå aftaler med udvalgte betydende sejlklubber i udlandet med henblik på gensidigt tilbud om relevante serviceydelser til gavn for KDY’s medlemmer. KDY vil opretholde kontakt til de væsentlige internationale klasseorganisationer og ISAF for bl.a at tiltrække og afholde betydende internationale stævner. KDY vil etablere et egentligt KDY ambassadør-korps udpeget blandt KDY medlemmer med fast bopæl i udlandet. KDY vil være i dialog med internationale interesseorganisationer og relevante industrier. Strategiplan

9 Servicecenter Strategiplan 2009-2012
Servicecentret er ansvarlig for den daglige drift af klubben. KDY ønsker at have ansatte ledere, medarbejdere og trænere, som sammen med frivillige yder en professionel service, som gør KDY til den bedste sportsklub for medlemmer, sponsorer og andre interessenter. Servicecentret er klubbens driftsorganisation – og skal dermed skabe indtægter, styre klubhuse, flåden, infrastrukturen inkl. IT. Servicecenteret er ansvarlig for løbende at forsyne bestyrelsen med overblik over indtægter, udgifter, investeringer og finansiering Organisationen skal løbende opgraderes og udvikles, således at vi har de rigtige ressourcer - herunder medarbejdere. Strategiplan

10 Kommunikation Strategiplan 2009-2012
KDY skal være et globalt anerkendt brand med klare værdier, som stemmer overens med visioner og strategier. Kommunikations- strategien skal bl.a sikre dette. Målgrupperne er medlemmer (inkl. nye), sponsorer, danske sejlere, offentligheden og andre interessenter. KDY stræber mod elektronisk kommunikation, med ”Sejlsport” som klubblad med ”landsdækkende & internationalt indhold”. Udenlandske medlemmer modtager opdateringer i form af elektroniske- og trykte medier. Alle aktive i bestyrelse og udvalg har pligt til at bidrage, direkte eller via en ”redaktør” i overensstemmelse med retningslinier fastlagt af kommunikationsudvalget KDY’s aktiviteter er branded i henhold til den enhver tid gældende brandingmanual Strategiplan

11 Økonomi Strategiplan 2009-2012
KDY’s økonomi skal sikre gennemførelsen af klubbens ambitiøse visioner og mål. Medlemskontingent skal afspejle vores attraktivitet med udgangspunkt i andre sejlklubber i Danmark. Klubbens indtægter skal være balancerede. KDY skal have et økonomisk beredskab, så vi undgår at blive økonomisk sårbare. Hver enkelt aktivitet planlægges med tilhørende godkendt budget. KDY’s medlemsaktiviteter vil ofte være helt- eller delvist deltagerfinansieret. Strategiplan

12 Sponsor- & partnerskaber
KDY ønsker at være den mest attraktive sportsklub for sponsorer. KDY vil tilbyde veldefinerede koncepter som klart definerer ydelsen. KDY satser på langsigtede, integrerede samarbejder. KDY er selektiv og stiller krav til sponsorerne. KDY er fleksibel, kommerciel og professionel i sponsorsamarbejdet. KDY arbejder med følgende sponsorkategorier: Club Royal partnere Club Royal sponsorer (følgebådssponsorer) Royal Matchrace sponsorater Aktivitetssponsorer Eventsponsorer Sponsorer (f.eks. mediesponsor, leverandør-sponsor eller relationssponsor) Udstyrssponsorer Strategiplan


Download ppt "Visioner og mål for KDY Strategiplan"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google