Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Inkluderende logopædisk praksis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Inkluderende logopædisk praksis"— Præsentationens transcript:

1 Inkluderende logopædisk praksis
PPR, Syddjurs Kommune, Inkluderende logopædisk praksis Syddjurs Kommune Ida Marie Holm, Ida Marie Holm,

2 Oversigt Faglig selvforståelse Inklusionsfordringen
PPR, Syddjurs Kommune, Oversigt Faglig selvforståelse Inklusionsfordringen inklusionsvisionens nøglebegreber Individ – relationsperspektiv Almen-, specialpædagogik og inklusion Eget undersøgelse peger på Inklusionens paradoks og dilemma Udfordringen Det dobbelte blik – paradigmeskift Logopæden i et inklusionsperspektiv Ida Marie Holm,

3 Faglig selvforståelse
Den ramme eller horisont, indenfor hvilken den professionelle handler og tænker Det filter, man ser og forstår sin faglige verden med og konstruerer således genstandsfeltet for ens virksomhed Filteret er grundlaget for, hvad man ser (Hedegaard-Hansen, 2006, 2009) Ida Marie Holm,

4 Faglig selvforståelse
Sætter ramme for hvilke pædagogiske handlinger, der er mulige og giver mening Den faglige selvforståelse indeholder værdier og de logikker, man benytter En undersøgelse af den faglige selvforståelse er en undersøgelse af en undersøgelse af faget og f.eks. fagets eksisterende grundlag for at arbejde inkluderende Ida Marie Holm,

5 Egen undersøgelse af logopæders faglige selvforståelse
Forår 2011 5 logopæder Narrativer Genklang Relevans for / parallelitet i forhold til andre faggrupper Ida Marie Holm,

6 Faglig selvforståelse - problemforståelse
Inkluderende logopædisk praksis PPR, Syddjurs Kommune, Faglig selvforståelse - problemforståelse I problemforståelsen er logopædernes blik rettet mod børnenes sproglige vanskeligheder undersøgelse og vurdering af vanskelighedernes art og omfang generelle forhold, hvor deltagelse og specielt relationelle forhold er emner både for barnet aktuelt og på sigt. Ida Marie Holm, Ida Marie Holm,

7 Faglig selvforståelse - løsningsforståelse
I løsningsforståelse er logopæderne rettet mod sprogligt arbejde i meningsfulde sammenhænge tilpasset barnet indsatser iværksat i barnets kontekst, hvor forældrene er de primære sammen med dagtilbud. Barnets relationer og relationer omkring barnet i fokus som en central forudsætning for sproglig læring. Ida Marie Holm,

8 Faglig selvforståelse – relation til forældre
Forældrene er en del af logopædernes genstandsfelt, og relationen tillægges betydning og er præget af accept, anerkendelse, involvering, ligeværdighed, samarbejde og formidling. Forældrene ses i subjektpositioner, der skal hjælpes, hvilket kan lykkes gennem logopædisk indsats Det er et logopædisk mål, at forældre er en del af processen og gøres aktive i forhold til deres børns sprogtilegnelse. Ida Marie Holm,

9 Faglig selvforståelse – relation til forældre
Logopæden fremstår i forhold til forældre tilbageholdende, lyttende, ventende og samtidig initiativrig med faglige viden relationelt kompetent. Ida Marie Holm,

10 Faglig selvforståelse – relation til dagtilbud
Betydningsfuldt for den sproglige indsats Logopæderne ser sig som en vidende samarbejdspartner, der kvalificerer det sproglige arbejde i forhold til børn i sproglige vanskeligheder. Logopæden ser sig som vejleder og superviser, igangsætter af indsatser Ida Marie Holm,

11 Faglig selvforståelse
Inkluderende logopædisk praksis PPR, Syddjurs Kommune, Identificerede fokusskift Fra at forstå barnets sproglige vanskeligheder som et funktionsmangel til at forstå sprogudviklingen som en del af hele barnets udvikling. Fra fokus på problemet og arbejde med det til fokus på barnets kompetencer og arbejde med problemet gennem barnets kompetencer i barnets kontekst Forældre Personale Som en del af almenmiljøet . Ida Marie Holm, Ida Marie Holm,

12 Inklusionsfordringen inklusionsvisionens nøglebegreber
Inkluderingsfordringen indeholder 4 faktorer, der skal være til stede: Fysisk tilstedeværelse i ’sin’ lokale institution Accept og anerkendelse fra institutionens medarbejdere og øvrige børn Aktiv deltagelse i fællesskabets aktiviteter Rum for positiv selvudvikling (fagligt, socialt og personlighedsmæssigt) (Peter Farell i (Egelund, Tetler, & Andersen, 2009)274) Ida Marie Holm,

13 Inklusionsfordringen individ- og relationsperspektiv
Inkluderende logopædisk praksis PPR, Syddjurs Kommune, Inklusionsfordringen individ- og relationsperspektiv Integrationen og individperspektiv Barnet har problemet Barnet bærer ansvaret for at deltagelse lykkes Inklusion og relationsperspektiv Relationerne er vanskelighederne Barnets omverden har ansvaret for at deltagelse lykkes Ida Marie Holm, Ida Marie Holm,

14 Almen- og specialpædagogik
Inkluderende logopædisk praksis Almen- og specialpædagogik PPR, Syddjurs Kommune, Almenpædagogikken: den vej man under almindelig forudsætninger går for at støtte en udvikling/læring Specialpædagogikken defineres I en psyko-medicinsk forståelse ud fra en diagnosetænkning (individperspektiv, liniær tænkning): en diagnose /funktionsnedsættelse udløser bestemte tiltag (Kirkebæk 2010) I en inklusionsforståelse (relationsperspektiv): det særlige der skal til for at undgå udgrænsning (Egelund, 2009) Ida Marie Holm, Ida Marie Holm,

15 Specialundervisning Specialundervisning: organisationsform
Specialpædagogik: et blik / det særlige der skal til for læring og deltagelse Ida Marie Holm,

16 Inkluderende logopædisk praksis
PPR, Syddjurs Kommune, Relationsfokus Med inklusionsparadigmet er der et fokusskift fra læring til læring og deltagelse eller læring gennem deltagelse Ida Marie Holm, Ida Marie Holm,

17 Relationsfokus Relationer skal indeholde deltagelse
Relationer er en væsentlig forudsætning for læring (Fisker, 2010, Tomasello 2005) Relationer skal indeholde deltagelse Ida Marie Holm,

18 Specialpædagogik og inklusion
Inkluderende logopædisk praksis PPR, Syddjurs Kommune, Specialpædagogik og inklusion I en inklusionsforståelse (relationsperspektiv) At indrette barnets miljø så det med sine særlige forudsætninger kan være deltagende, accepteret, udvikle positivt selvbillede og i læring Have blik for individet for at finde det særlige Inklusionskravet om at gøre det særlige alment Fordring om ændring af det almene Ida Marie Holm, Ida Marie Holm,

19 Egen undersøgelse peger på
Undersøgelsen peger på, at logopæderne har alle inklusionens elementer i deres faglige selvforståelse logopæderne har i deres selvforståelse barnets læring i fokus med særligt blik for omgivelserne som medie for barnets læring. omgivelserne skal indrettes på barnet, som lærer gennem omgivelsernes indsats Ida Marie Holm,

20 Egen undersøgelse peger på
Inkluderende logopædisk praksis PPR, Syddjurs Kommune, Egen undersøgelse peger på Logopædens fokus er det enkelte barns læring i et individperspektiv, hvor relationer primært er medie til individets læring. Individperspektivet er en barriere for inklusionstænkningen, da barnet i individperspektivet er bærer af problemet. Ida Marie Holm, Ida Marie Holm,

21 Inkluderende logopædisk praksis
PPR, Syddjurs Kommune, Paradigmeskift Inklusionens forandringskrav Relationstænkningens logik med problem- og løsningsforståelse i relationer. Relationer har egenværdi. Manglende deltagelse initierer det specialpædagogiske blik Konsekvenser for undersøgelse, vurdering og foranstaltning Ida Marie Holm, Ida Marie Holm,

22 Inklusionsfordringen inklusionens paradoks
Inkluderende logopædisk praksis PPR, Syddjurs Kommune, Inklusionsfordringen inklusionens paradoks Samtidigheden af det særlige og det almene er paradoksalt, fordi det særlige ikke kan opretholde sin særlige status, når det bliver alment (Tetler, 2011) Ida Marie Holm, Ida Marie Holm,

23 Inklusionsfordringen inklusionens dilemma
Inkluderende logopædisk praksis PPR, Syddjurs Kommune, Inklusionsfordringen inklusionens dilemma samtidigheden af hensynet til individet og fællesskabets opretholdelse og udvikling (Pedersen, 2009). Det kan ikke løses Man kan leve i det og med det Ida Marie Holm, Ida Marie Holm,

24 Inkluderende logopædisk praksis
PPR, Syddjurs Kommune, Udfordringen At arbejde i dilemmaet : at etablere fællesskaber og bevare hensyn til det særlige En særlig fordring til specialisten Fokus på individet Fokus på fællesskabet 2 iagttagelsespositioner, som man ikke kan have samtidigt. Inklusionens fordring: specialisten skal skifte mellem perspektiverne Ida Marie Holm, Ida Marie Holm,

25 Udfordringen Redefinere specialpædagogikken fra det kompensatoriske
til et dilemmaperspektiv (Nilholm, 2010) Ida Marie Holm,

26 Det dobbelte blik -dilemmaperspektiv
Inkluderende logopædisk praksis PPR, Syddjurs Kommune, Det dobbelte blik -dilemmaperspektiv Inklusionens specialist kan Undersøge, analysere og vurdere et barns kompetencer i forskellige kontekster. Vurdere hvad der skal til for at barnet bliver deltagende og lærende - Kompensatorisk Skifte iagttagelsesposition til relationsperspektiv Bruge sin viden om barnet og sammenholde det med viden om barnets miljø for at kunne gøre det specielle, det særlige, alment Inklusionsfordringen ligger i karakteren af specialistens forslag til foranstaltning Sidste dot: historien om Maria. Den faglige individorienterede analyse viser, at Pia har er fint ordforråd og sætningsopbygning. I kendte situationer bruger hun gerne sit sprog. Det gør hun ikke i ukendte. Det betyder, at det er svært for Pia at være med til nye aktiviteter i samling. Den faglige analyse viser altså at han har nogle sproglige kompetencer, som hun ikke bruger kommunikativt i ukendte situationer. Med et skift i iagttagelsesposition skal man indrette Pias kontekst, så hun ikke oplever nye situationer som nye. Det kan man gøre ved, at lade Pia være iagttagende uden, at hun oplever sig eller opleves som ikke deltagende – altså en perifer legitim deltagelse. De voksne leger de nye lege bliver leget på legepladsen, hvor de der vil er med. Pia får derigennem en mulighed for at se på uden at der er en forventning om at hun deltager. Når legen introduceres i samlingen, har hun set den før, kender den og kan være med. Et andet pædagogisk eksempel. Ludmilla går i stå i sine aktiviteter – han en meget ringe tidsfornemmelse og har ikke drivet til at komme videre. Ludmilla har brug for et æggeur til at fortælle hvor længe hun kan være om at være på toilettet. I stedet for at lære Ludmilla at bruge uret, introduceres det for hele børnegruppen, hvor det bliver en del af en undersøgelse 7 leg om man kan nå at være på toilettet og få vasket hænder ingen sandet er løbet igennem. Det særlig bliver alment. Det opretholder sin særlige status fordi, der er nogle fagpersoner, det ved, at grunden til at det bliver gjort er fordi Ludmilla har brug for det. At bruge pictogrammer i hele børnegruppen er meget almindeligt velvidende, at det er nogle få, der har afgørende brug for det – det særlige. Det ved fagpersonalet. Resten af gruppen er det bare godt for Ida Marie Holm, Ida Marie Holm,

27 Logopæden i et inklusionsperspektiv
Analysen og vurderingen af det særlige i forhold til et barn i en udsat sproglig position Vurderingen af hvad der skal til for at skabe udvikling (deltagelse og læring) Vejlede om inkluderende praksis Ida Marie Holm,

28 Logopæden i et inklusionsperspektiv
Fokus forskydes i kontinuummet Undervisning, indsats Analyse, vurdering Ida Marie Holm,

29 Logopædens kompetencer i et inklusionsperspektiv
Logopæden tager sit afsæt i det særlige. Det inkluderende består i : Barnet øger sin læring og deltagelse primært gennem deltagelse i almenmiljøet eller midlertidig eksklusion. Almenmiljøet kvalificeres Sprogvejlederen tager sit afsæt i det almene Ida Marie Holm,

30 Logopæden i et inklusionsperspektiv
Midlertidig eksklusion Den midlertidige kvalificerer barnet til deltagelse (integration – lave barnet om) Bruge den midlertidige eksklusion til at lære barnets strategier at kende og lære barnet strategier. Bruge den viden til at øge deltagelsesmulighederne og kvalificere almenmiljøet, så konsekvensen bliver øget deltagelse / Inklusion . Viden om barnet inddrages i almenmiljøet – almenmiljøet indretter sig på barnet. Ida Marie Holm,

31 Refereret litteratur (se i øvrigt listen i masterprojekt)
Egelund, N., Tetler, S., & Andersen, G. L. (2009). Effekter af specialundervisningen: pædagogiske vilkår i komplicerede læringssituationer og elevernes faglige, sociale og personlige resultater. Kbh.: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag. Fisker, T. B. (2010). Inklusion og interaktion: Muligheder og forhindringer. Pædagogisk psykologisk tidsskrift, 47(5), Hansen, K. V. (2007). Mere bevægelse mod konsultative praksisformer. Psykologisk pædagogisk rådgivning, 44(1), Hedegaard Hansen, J. (2006). Retten og pligten til det gode liv: en diskursteoretisk analyse af forholdet mellem socialpolitik og socialpædagogik på området for de mest udsatte grupper: ph.d.-afhandling. [Kbh.]: Danmarks Pædagogiske Universitet, Institut for Pædagogisk Antropologi. Hedegaard Hansen, J. (2009). Narrativ dokumentation: en metode til udvikling af pædagogisk arbejde (Vol. 1. udgave). Kbh.: Akademisk Forlag. Kirkebæk, B. (2009). Udelukket fra enhedsskolen: specialpædagogikkens opkomst og nutidige historie. Specialpædagogik, 29(5), 9-16. Nilholm, C. (2010). Perspektiver på specialpædagogik (Vol. 1. udgave). Århus: Klim. Pedersen, C. (2009). Inklusionens pædagogik: fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen (Vol. 1. udgave). Kbh.: Hans Reitzel. Tetler, S. (2011). Inkluderende specialpædagogik - som konstruktiv selvmodsigelse. Tomasello, M. (2005). Constructing a language: a usage-based theory of language acquisition. Cambridge: Harvard University Press. Ida Marie Holm,


Download ppt "Inkluderende logopædisk praksis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google