Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oversvømmelserne i Godhavn Grundejerforening

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oversvømmelserne i Godhavn Grundejerforening"— Præsentationens transcript:

1 Oversvømmelserne i Godhavn Grundejerforening
Titel dias med animation (curser) Anvend: Titel dias Rediger: I toppen af dias og på alle dias i resten af præsentationen finder du dato, dias nr. og side-hoved og sidefod. _Klik på Vis _Klik på Sidehoved og Sidefod 6. juni 2010 Generalforsamling 2010 Oversvømmelserne i Godhavn Grundejerforening Problem, mulige årsager, afhjælpning og foreningens aktiviteter i det seneste år.

2 Foreningens veje var oversvømmet flere steder.
6. juni 2010 PROBLEMETS OMFANG Generalforsamling 2010 Voldsomt regnskyl i juni 2009 forårsager igen alvorlige oversvømmelser hos mange grundejere i foreningens medlemsområde. Foreningens veje var oversvømmet flere steder. 26 ejendomme har meldt om oversvømmelsesproblemer ved spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2009. En enkelt ejendom er nedrevet efter skaderne og genopført, mens mange andre har måttet udbedre skader på bygninger og haveanlæg. Vand løber nedad – og vi har store højdeforskelle i området.

3 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN I HOVEDTAL
6. juni 2010 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN I HOVEDTAL Generalforsamling 2010

4 SÅDAN SÅ BRUDSBAKKE UD DEN 12. JUNI 2009
Generalforsamling 2010

5 ÅRSGER TIL OVERSVØMMELSERNE
6. juni 2010 ÅRSGER TIL OVERSVØMMELSERNE Generalforsamling 2010 Oversvømmelserne skyldes formentlig en kombination af Overfladevand Regnvand skal enten nedsives gennem faskiner eller gennem private vandløb, dvs. dræn, åbne eller rørlagte grøfter og åløb til offentlige vandløb. Reguleret i vandløbsloven – og det er grundejernes egen opgave at løse dette frem til det offentlige vandløb. Spildevand Kloaksystemet i vores område er kun dimensioneret til spildevand. Det er ikke tilladt at lede fx tagvand til spildevandskloakken. Kommunen har ansvaret for planlægningen af kloakforsyningen, men har fra 2010 overladt driften til GribVand, der er et kommunalt ejet aktieselskab.

6 Udgifter til vedligeholdelse af private vandløb påhviler bredejerne.
6. juni 2010 OVERFLADEVAND Generalforsamling 2010 Regnvand skal holdes på egen grund og nedsives der. Nedsivning gennem faskiner er effektivt, kræver kommunal tilladelse. Vand fra foreningens veje nedsives gennem de brede rabatter. I vores område er der et privat vandløbssystem, som tager udgangspunkt i afvandingsforholdene før udstykningen. Nogle grøfter er i dag rørlagte (fx langs Brudsbakke). Kapaciteten bedømmes stadig som tilstrækkelig. Vandløbet (dræn samt åbne og rørlagte grøfter) trænger til vedligeholdelse. Vandløbet er beregnet til nedsivning gennem dræn (forsinket tilløb) og via grøfter. Udgifter til vedligeholdelse af private vandløb påhviler bredejerne.

7 VANDLØBSSYSTEMETS UDFORMNING
6. juni 2010 VANDLØBSSYSTEMETS UDFORMNING Generalforsamling 2010

8 6. juni 2010 SPILDEVAND Generalforsamling 2010 Området er kloakeret for spildevand i 1960’erne i forbindelse med udstykningerne. Gennem området (Brudsbakke, Lilledal og videre under Vejbyvej) løber spildevandet mod rensningsanlægget i Tisvilde. Store dele af oplandet helt til kysten benytter denne vej til rensningsanlægget. Kommunen mener, at mange udleder regnvand til spildevandskloakken og at det fører til overbelastning. Vandløbssystemet i vort område er af kommunen i 1980’erne sammenkoblet med spildevandskloakken – og vandet løber formentlig begge veje!

9 SAMMENKOBLING AF VANDLØB OG KLOAK
6. juni 2010 SAMMENKOBLING AF VANDLØB OG KLOAK Generalforsamling 2010

10 HVAD ER DER SKET I SAGEN SIDEN 2009-GENERALFORSAMLINGEN
6. juni 2010 HVAD ER DER SKET I SAGEN SIDEN 2009-GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamling 2010 Tidspunkt Aktivitet Juni 2009 Generalforsamling, vandgruppe nedsættes, drøftelser med kommunen om forstærkning af pumpekapacitet. August-september 2009 Vandgruppens spørgeskemaundersøgelse kortlægger problemets omfang. Oktober 2009 Kommunen tv-inspicerer vandløbssystemet Brudsbakke-Skræntevej. Kommnen beslutter at sammenkoblingen af vandløb og kloaksystem skal afbrydes og at der skal holdes et orienteringsmøde for grundejerne. November 2009 Henstillinger fra kommunen til en række grundejere om oprensning af en grøft på baggrund af klage. Bestyrelsen drøfter med kommunen hvordan vi kommer videre. December 2009 Kommunen oplyser, at vandløbet er brudt sammen ved Skræntevej.

11 HVAD ER DER SKET I SAGEN SIDEN 2009-GENERALFORSAMLINGEN
6. juni 2010 HVAD ER DER SKET I SAGEN SIDEN 2009-GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamling 2010 Tidspunkt Aktivitet Januar 2010 Ny ekstern rådgivning indhentes og kommunen opfordres til at give påbud om vedligeholdelse af vandløbet på Skræntebakken. Februar- marts 2010 Grundejerforeningen lægger plan for at komme videre med vedligeholdelse af vandløbet i foreningens område og rykker gentagne gange kommunen for aktivitet. April 2010 Kommunen giver påbud om vedligeholdelse af vandløbet ved Skræntebakken. Maj 2010 Landliggersammenslutningen rejser sagen i Vandmiljøgruppen.

12 HVAD ER PLANERNE? 7. Etape 1. Dræn repareres 6. Etape
6. juni 2010 HVAD ER PLANERNE? Generalforsamling 2010 7. Etape 1. Dræn repareres 6. Etape 3. Evt. yderligere vedligehold 6. Etape 2. Dræn tv-inspiceres og spules 5. Etape 2. Etape 4. Etape 4.Grundejerne

13 HVAD SKAL VI SOM BREDEJERE FORETAGE OS?
6. juni 2010 HVAD SKAL VI SOM BREDEJERE FORETAGE OS? Generalforsamling 2010 Den sammenstyrtede del af drænsystemet øst for Holløselundvej (Skræntevej) frem til udløbet i Maglemose å bringes hurtigst muligt i funktionsdygtig stand. Tv-inspektion og spuling af drænstrækningen langs Brudsbakke må hurtigst muligt gennemføres, når der er passage nedenstrøms. Der tages stilling til yderligere vedligeholdelse af denne strækning. Grundejerne langs Lilledal/Gåseholm og grundejerne på vandløbsstrækningen mellem Strandleddet og Brudsbakke opfordres til at sikre, at drænet fungerer eventuelt ved tv-inspektion.

14 HVAD SKAL VI SOM BREDEJERE FORETAGES OS? /2
6. juni 2010 HVAD SKAL VI SOM BREDEJERE FORETAGES OS? /2 Generalforsamling 2010 Der tages stilling til yderligere tv-inspektion af vandløbet under og langs Strandleddet, hvor grundejerforeningen også er bredejer. Vandløbene nord for Strandleddet (fra Dyrehegnet og fra Agerleddet til Strandleddet) undersøges og bringes i orden. Yderligere åbne grøfter frem til Agerleddet (bl. a. grøften fra Attenbjerg til Agerleddet 8 og grøfterne ved nogle ejendomme langs Lundebjergvej) bringes ved grundejernes foranstaltning i funktionsdygtig stand.

15 6. juni 2010 HVAD KOSTER DET? Generalforsamling 2010 Tv-inspektion og spuling af dræn og nedgravede grøfter koster 35 kr. pr. løbende meter samt en afgift på kr. pr. ton opsuget materiale (oktober 2009-priser ekskl. moms). Udgifter til yderligere vedligeholdelse (opgravning og nylægning af rør) kendes ikke og kan først fastlægges, når vi kender omfanget af eventuelle skader, der ikke kan klares ved spuling Grundejerforeningen er bredejer af strækningen langs Brudsbakke, en kort strækning på Strandleddet samt ved underføringer under foreningens veje (Strandleddet og Lundebjergvej). Øvrige strækninger i foreningens område er grundejernes ansvar.

16 LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGENS INDSATS
6. juni 2010 LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGENS INDSATS Generalforsamling 2010 Landliggersammenslutningen har siden 2009-oversvømmelserne forsøgt at få kommunen til at sikre, at de offentlige vandløb fungerer og har tilstrækkelig kapacitet (væsentligst i området omkring Højbo å). Efter vores indmeldelse har sammenslutningen nu også rejst vore problemer i de sædvanlige samarbejdsfora med kommunen. Sagen behandlet på Vandmiljøgruppens møde den 27. maj 2010.

17 Få kommunen til at yde en indsats inden for lovgivningens rammer.
6. juni 2010 UDESTÅENDER Generalforsamling 2010 Det private vandløb bringes i fuldt funktionsdygtig stand Første skridt er at få vandløbet nedenstrøms funktionsdygtigt (ved Skræntevej) – så går vi straks i gang med tv-inspektion og spuling af Brudsbakke-strækningen og videre med foreningens plan. Spildevandskloak skal være funktionsdygtig og have tilstrækkelig kapacitet. Fuldstændigt kommunens ansvar. Vi forsøger at påvirke dem gennem Landliggersammenslutningen og direkte henvendelser. Få kommunen til at yde en indsats inden for lovgivningens rammer.

18 HER SKAL VI HAVE KOMMUNEN TIL AT HJÆLPE
6. juni 2010 HER SKAL VI HAVE KOMMUNEN TIL AT HJÆLPE Generalforsamling 2010 Kommunen bør føre tilsyn med hele det private vandløb, på samme måde som delstrækningen fra Brudsbakke til Maglemose å. Kommunen bør øjeblikkeligt give de påbud om vedligeholdelse, som er nødvendige og i den takt, hvor det er hensigtsmæssigt. Kommunen må følge op på, at påbud efterkommes og eventuelt gennemføre vedligeholdelsen, hvis bredejeren ikke efterkommer et påbud. Kommunen må sikre, at spildevandskloakken ikke overbelastes ved ulovlig udledning af overfladevand. Sammenkobling af vandløb og kloak må fortsætte til det er konstateret, at vandløbet er velfungerende og kan klare afledningen Kommunen bør sikre, at der ikke afledes vand fra Holløselundvej til spildevandskloak eller direkte til dræn Kommunen skal stille betingelser ved tilladelse til etablering af overkørsler til private fællesveje Vejledning af grundejerne i hele området.


Download ppt "Oversvømmelserne i Godhavn Grundejerforening"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google