Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Erfaringer med at indtænke handicapaspektet i sagsfremstillinger v/Kate Bøgh Socialdirektør, Middelfart Kommune.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Erfaringer med at indtænke handicapaspektet i sagsfremstillinger v/Kate Bøgh Socialdirektør, Middelfart Kommune."— Præsentationens transcript:

1 1 Erfaringer med at indtænke handicapaspektet i sagsfremstillinger v/Kate Bøgh Socialdirektør, Middelfart Kommune

2 Skabelon for sagsfremstillinger Allerede fra starten af projektets indførelse i Middelfart Kommune blev der taget initiativ til, at alle i forbindelse med sagsfremstillinger skulle tænke handicapaspektet ind i sagsbehandlingen. Der blev derfor udarbejdet en fast skabelon til sagsfremstillinger til de politiske udvalg i Middelfart Kommune. 2

3 Middelfart Kommunes skabelon for sagsfremstillinger Skabelonen består af 9 punkter, som altid skal udfyldes, hvilket gør det nødvendigt, at sags- behandlerne altid tænker de enkelte punkter nøje igennem, både hvad angår f.eks. økonomi, høringer, handicapaspekter o.s.v. 3

4 Punkter på Middelfart Kommunes sagsfremstillinger •Præsentation •Forvaltningen foreslår •Sagsbeskrivelse •Økonomi •Forvaltningens bemærkninger •Handicapaspekter •Høring af Handicaprådet •Høring af Ældrerådet •Bilag 4

5 Eksempel på tekst, hvis sagen ikke giver konsekvenser for handicappede Sager som f.eks. Budgetopfølgninger, regnskaber, sammenlægning af børnehaver, klassedannelser, ansøgninger om tilskud, frigivelse af anlægsmidler m.v. Handicapaspekter: Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogle særlige konsekvenser. 5

6 Eksempel på tekst, hvor der på sigt kan blive behov for at indtænke handicapaspektet Eksemplet er en sag om kommunal støtte og dispensation til en speedwayklub samt fremtiden for speedwayanlægget Handicapaspekter: I de i nærværende sag værende beslutninger om tilskud og dispensation skønnes der ikke at være handicapaspekter. I sagen om banens fremtid vil handicapaspekter blive indtænkt. 6

7 Eksempel på tekst om handicapaspekter Eksempel på tekst fra sag om vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 Handicapaspekter: I udarbejdelsen af Forslag til Kommuneplan 2009-2021 for Trekantområdet er handicapaspektet søgt indarbejdet. Det er gjort i de overordnede principper for byudvikling og bosæt- ning, hvor målsætningen er at sikre et bredt udbud af bomu- ligheder, og hvor der i principperne formuleres krav om til- gængelighed i boligområder og krav til omgivelsernes ud- formning og materialevalg. fortsættes… 7

8 Eksempel (fortsat) I Middelfart Kommunes egen del er der i udpegningen af arealer til byudvikling lagt vægt på, at der er et varieret udbud af byggemuligheder for forskellige boformer i kom- munen. Der er desuden lagt vægt på at sikre bosætningsmu- ligheder i tilknytning til de byer, der har allerede eksisterende private og offentlige servicetilbud. Det vurderes, at dette også vil komme handicappede til gode. Der er desuden i de generelle rammer for lokalplanlægningen indført bestemmelser om tilgængelighed ”Veje, stier og uden- dørs opholdsarealer skal af hensyn til handicappede brugere så vidt muligt udformes efter anvisningerne i DS-Håndbog 105 ”Udearealer for alle”.” 8

9 Eksempel på tekst om handicapaspekter Eksempel på tekst fra sag om den 3 årige ungdomsuddannelse: Handicapaspekter: Den 3-årige ungdomsuddannelse er en uddannelse for handicappede unge. Derfor er alle aspekter om- kring lokaler, praktisk udførelse m.v. tænkt i handicapperspektiv. Bl.a. med rådgivning fra kommunens specialskole. 9

10 Eksempel på tekst om handicapaspekter Eksempel på tekst fra sag om tidsplan for byggeri af boliger til handicappede Handicapaspekter: I forbindelse med kravspecifikationen vil der blive taget højde for de handicapmæssige aspekter. 10

11 Eksempel på tekst om handicapaspekter Eksempel på tekst fra sag om specialundervisning til senhjerneskadede Handicapaspekter: For denne målgruppe kan der være tale om både fysiske og kognitive problemer. Lokalerne er tilgængelige via elevator, Og der indrettes handicaptoilet. I forhold til kognitive problemstillinger vil vi være opmærk- somme på, at formidlingen af kendskabet til undervisning skal foregå både mundtligt og skriftligt og med inddragelse af evt. pårørende eller andre, som kender borgeren……….. 11


Download ppt "1 Erfaringer med at indtænke handicapaspektet i sagsfremstillinger v/Kate Bøgh Socialdirektør, Middelfart Kommune."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google