Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelsesparathed i Skive Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelsesparathed i Skive Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Uddannelsesparathed i Skive Kommune
Oplæg fra Vandkantsdanmark

2 Ungdomsskolen og samarbejdspartnere
PPR Læsekonsulent Psykolog Familie-afdelingen UU Socialforvaltningen Arbejdsmarkeds- afdelingen Gademedarbejdere Skole-forvaltningen Kultur- forvaltningen

3 Baggrund Uddannelsesparat (UDP) Indledning
UU skal vurdere uddannelsesparatheden for alle elever i klasse, der søger en ungdomsuddannelse. Kommunen skal tilbyde særlige forløb til de årige, som ikke er i gang med uddannelse eller lign. De særlige forløb skal kunne føre til, at den unge bliver uddannelsesparat. Undervisningsministeriet slår fast, at en vurdering som ikke-UDP ikke må blive et ekstra stempel til dem, der i forvejen har det svært. Vurderingen skal i stedet ses som et tilsagn fra UU om at støtte og hjælpe den unge til at blive parat til at gennemføre en uddannelse.

4 Baggrund Fakta om UDP Formålet med UDP-vurderingen er at hjælpe de elever, der har brug for støtte eller tid til udvikling for at gennemføre en uddannelse. Vurderingen må ikke opfattes som en adgangsbegrænsning. Vurderingen skal foretages generelt til enten erhvervsuddannelserne eller de gymnasiale uddannelser – og ikke til den enkelte uddannelse. Vurderingen skal være en individuel helhedsvurdering af den unges faglige, personlige og sociale forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen UU skal kun foretage en vurdering, hvis eleven søger optagelse på en uddannelse direkte efter 9./10. klasse. Vurderingen skal begrundes, men kun hvis en elev vurderes ikke-UDP. UU skal give et relevant tilbud, der kan hjælpe eleven med at blive parat. Når et sådant forløb er gennemført, har eleven ret til at blive optaget på et grundforløb til en erhvervsuddannelse. UU skal også tilbyde et relevant forløb til elever, der vurderes ikke-UDP til en gymnasial uddannelse. Men her får man ikke ret til optagelse, blot fordi man har deltaget i det aftalte forløb.

5 Baggrund Hvis elev og forældre er uenige i vurderingen, kan de forlange en ny vurdering fra det uddannelsessted, der søges. Hvis en elev vurderes ikke-UDP til en gymnasial uddannelse, følges reglerne i Optagelsesbekendtgørelsen. Uddannelsesstedet skal meddele resultatet af ny-vurderingen til UU senest den 15. april. Både erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser skal give specialundervisning og/eller anden specialpædagogisk bistand til elever, der har behov for det. Derfor skal UU lægge til grund for UDP-vurderingen, at eleven vil få den nødvendige støtte.

6 Lokalt samarbejde i Skive – Fælles forståelse – fælles ansvar:
UDP – det bliver du – sammen med andre og sammen med dit uddannelsessted. UDP er et centralt og vigtigt begreb, men også komplekst og kan ikke beskrives generelt eller med specifikke, operationelle krav, som den unge skal opfylde. Vi ser UDP som en kompetence, der opstår gennem læring med faglige, personlige og sociale aspekter. Læringen foregår i grundskolen, fortsætter i ungdomsuddannelsen og skal udvikle både eleverne og skolen. Elev- og uddannelsesplan (grundskolen klasse) skal beskrive, hvor den enkelte elev er i denne proces: Fagligt, personligt og socialt. Med den plan i bagagen møder eleven sin nye skole og andre unge. I dette fællesskab og evt. sammen med en UU-vejleder som mentor i overgangen lægges køreplanen, så eleven fortsætter udviklingen af UDP. Da eleverne er vidt forskellige steder i deres UDP, skal læreprocessen også være forskellig, men læringen foregår i et fællesskab med andre unge. Erhvervsuddannelserne er fleksible i opbygningen og har (stort set) løbende optag. Grundforløbenes varighed kan justeres, alt efter elevens UDP. Med den nye lov skal kommunen (UU Skive) støtte eleverne i processen ang. UDP. Det vil ske via tilbud om mentor, praktik og særlige forløb og aftales i samarbejde med elevens uddannelsessted, så eleven så vidt muligt er i gang på det ønskede sted.

7 Lokalt samarbejde i Skive – Fælles forståelse – fælles ansvar:
Konkret vurdering Vi forventer, at de fleste elever, der ikke er UDP, selv vælger et andet forløb, når vejledningsprocessen i og evt. 10. klasse er afsluttet. Men vi skal også have en klar beskrivelse – og en fælles forståelse – af hensyn til de situationer, hvor en elev alligevel må vurderes ikke-UDP efter 9.-/10. klasse. Kriterier - Opmærksomhedspunkter UDP består af elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Kriterier for UDP-vurderingen: Eleven Har lyst til læring og uddannelse og vil gerne deltage Har kendskab til uddannelsen Har et relevant fagligt fundament og basale læringsfærdigheder Kan møde op og har lyst til at bidrage til fællesskabet på det nye uddannelsessted

8 Særlige forløb UU skal give et relevant tilbud, der kan hjælpe eleven med at blive parat. Det vil så vidt muligt ske i samarbejde med uddannelsesstederne, så de og UU i fællesskab støtter den unge. Processen ang. UDP kan også foregå i et samarbejde mellem uddannelsessted og Produktionshøjskole, fx via kombinationsforløb, så den unge fastholdes i et uddannelsesforløb. Vi vil også benytte de eksisterende tilbud, fx Tieren og Produktionsskole. Vore gode erfaringer fra projekt FOKUS vil blive videreført, med UU Skive som naturligt omdrejningspunkt. På sigt udvikles evt. særlige forløb i samarbejde med Produktionsskolen, Ungdomsskolen og Tieren Det særlige forløb skal i hvert tilfælde være målrettet den enkelte elev og dennes særlige behov for at blive UDP. Andre unge, der ikke er i uddannelse, kan ofte tilbydes at deltage i disse særlige forløb. Forløbet aftales mellem elev, forældre og UU i perioden marts til maj.

9 Særlige forløb Fakta: Målgruppe: Henvisninger:
Unge under 18 år får ingen særlig ydelse for at deltage i særlige forløb. Forældrene får en unge-ydelse, hvis de sørger for, at deres barn er i gang med uddannelse eller en anden aktivitet. Målgruppe: Elever, der vurderes ikke-UDP efter 9./10. klasse Unge årige, som afbryder deres ungdomsuddannelse, og som fortsat har pligt til at være i uddannelse eller en anden aktivitet Henvisninger: Lov nr. 671 af 21. juni 2010 om vejledning om uddannelse…… Bekendtgørelse nr. 874 af om uddannelsesparathedsvurdering… UVM 2010: Klar, parat, uddannelse – inspiration om uddannelsesparathed

10 Aftale mellem UU Skive og Ungdomsskolen-Skive
Eksempel på aftale Skive, april 2011 Ang.: Micki Aftale mellem UU Skive og Ungdomsskolen-Skive Fra d og indtil d tilbyder Ungdomsskolen et særligt tilrettelagt forløb (Bek. nr. 872 af om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, § 10) og mentorstøtte (LAB § 78) For udførelsen af opgaven betaler UU Skive: Mentoropgaver: 5 timer pr. uge á 300 kr. pr. time Særligt undervisningsforløb: 5 timer á 200 kr. pr. time Særlige udgifter betales efter regning Målet med det særlige forløb er, at den unge bliver uddannelsesparat. Indholdet af opgaven aftales mellem medarbejderne på Ungdomsskolen og i UU, som også sørger for beskrivelse i den unges uddannelsesplan. ________________________ __________________________ Ungdomsskolen-Skive UU Skive Bilag ang. Micki Bevilling og/eller beskæftigelsestilbud til unge under 18 år, i henhold til LAB-loven. Der er bevilliget personlig støtte i 5 timer om ugen, i henhold til LAB § 78. Bevillingen er gældende fra den til den Støtten gives i form af mentorstøtte, jf. bilag om opfordring til støtte. Opgaven udføres af Ungdomsskolen i Skive. Det vurderes, at der er behov for at iværksætte en særlig uddannelses- eller beskæftigelsesrettet indsats, udover den indsats, som Ungdommens Uddannelsesvejledning har ansvaret for. Opfølgning: UU beskriver tilbuddet i den unges uddannelsesplan og følger op på forløbet, i samarbejde med den unge og forældrene. Micki og hans far er indforstået med bevillingen. Bilag: Opfordring til støtte…..

11 Oplæg til uddannelsesparathed i Skive Kommune
Målgruppe: Elever, der vurderes ikke-UDP efter 9./10. klasse Unge årige, som afbryder deres ungdomsuddannelse, og som fortsat har pligt til at være i uddannelse eller en anden aktivitet Indhold og procedure: Visitation til forskolen til ungdomsuddannelse foregår mellem UU og ungdomsskole. Der udarbejdes en uddannelsesplan for den unge. Den unge skal tilbydes mindst 18 ugentlige timer pr. uge i enten uddannelse, praktik eller job. Forskolen kan varetage en elevflok på mellem 10 – 15 personer. Økonomi: kr. pr. år som dækker undervisnings- og vejledningsforløb.

12 Andre foranstaltninger
LAB-loven (50% refusion – kurser, mentorordning m.m.). Lov om social service mhp. jobdusør ifm. praktikforløb. Skoledel: Det er målet, at eleven skal genfinde motivation og lyst til læring og uddannelse. Der etableres et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne i uddannelsesbyen, herunder 10. klasse, med målrettede forløb dertil. Skemaet bygger på en grundpille med de nævnte fag – dog vil der blive taget hensyn til den enkeltes behov mht. kurser, praktik m.m. Efterværn: Der vil være et overlap efter endt forløb på forskolen, hvor ungdomsskolen varetager en tæt kontakt med den unge i en overgangsperiode for at sikre en tryg og god start på ungdomsuddannelsen. Interessenter: Ungdomsskolen varetager uddannelses- og vejledningsforløb for visiterede elever. UU og Jobcenter fungerer som tætte samarbejdspartnere i vejlednings- og praktikforløb. Ungdomsuddannelserne medvirker tidligt i den unges uddannelsesplan for at sikre et tydeligt mål.


Download ppt "Uddannelsesparathed i Skive Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google