Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lyshøjskolen 2011 med Videncenter og resurseteam

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lyshøjskolen 2011 med Videncenter og resurseteam"— Præsentationens transcript:

1 Lyshøjskolen 2011 med Videncenter og resurseteam

2 Rådgivning og vejledning af ledere, lærere og pædagoger.
Videncenter Lyshøj Resurseteam SE Resurseteam: 8 personaler 2,64 Lærer- og pædagogstilling Model 1: Inklusion af elev fra specialskole til almenskole. Model 2: Fastholde elev på almenskolen. Model 3: Fastholde elev som observeres på Lyshøjskolen Model 4: AKT Team Sparring på Lyshøjskolen. Månedlig I model 1, 2 og 3 vil resurseteamet være tilknyttet i en periode med: Rådgivning og vejledning af ledere, lærere og pædagoger. Der udarbejdes aftalegrundlag for en arbejdsopgave med angivelse af periode, tidsforbrug, beskrivelse af opgaven og afsluttende rapport. Ved visitation skal der udfyldes et skema, som sendes af skoleleder til resurseteamet. Ligeledes skal forældrene underskrive en samtykkeerklæring.

3 Sociale og emotionelle problemer – SE. Ikke diagnosebaseret.
Meget svært ved at indgå i fællesskaber, at forstå og acceptere fælles spilleregler samt at respektere andres grænser. Aggressiv og udadreagerende adfærd. Manglende eller lav impulskontrol. Svært ved at udtrykke sig og forstå andres udtryk verbalt og kropsligt. Præget af stor uro og manglende koncentration i undervisningssituationen. Kravafvisende og rigid i forhold til ændringer. Manglende eller lav trivsel. Lav selvværd. Normal begavet.

4 Resurseteam værdier De grundlæggende værdier og mål er Viborg Kommunes ”Lys i øjnene” og ”Den tværfaglige model”. Lærere og pædagoger i resurseteamet arbejder ud fra en anerkendende og resursefokuserende tilgang. Vores kommunikation omkring en elev er med fokus på forståelses-, forstyrrelses- og handlespørgsmål. De nye inklusionsudfordringer fordrer, at vi i samspil og netværk omkring en elev fortolker virkeligheden på ny. Vi forholder os undersøgende og nysgerrige til de forskellige opgaver med henblik på videndeling. Hvad inviterer en udfordrende elev til? I processen ønsker vi at være katalysatorer for en faglig, nysgerrig og åben dialog, der åbner op for nye handlemuligheder.

5 Inklusion i skolen Rasmus Alenkær (2009):
Inklusion er den dynamiske og vedvarende proces, hvori skolen øger mulighederne for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og højt læringsudbytte for alle elever. I denne proces tages der særligt hensyn til de elever, som er i faregruppen for marginalisering, eksklusion og lavt fagligt udbytte.

6 Det inkluderende menneskesyn Rasmus Alenkær (2009)
Der er ikke nogen, der er mere normale end andre. Alle er specielle. Naturligvis er der nogen, der har brug for særlige indsatser eller hjælp for at deltage i fællesskabet. Dette gør dem hverken mere eller mindre berettigede til at deltage. I det inkluderende menneskesyn ligger der således en anerkendelse af menneskets mangfoldighed, særegne natur og forskelligartede livsbaner.

7 Ydelser Resurseteamet tilbyder sparring, vejledning og coaching til skoleledere samt teamet omkring et barn i vanskeligheder. Vi vil tilbyde observation af den pædagogiske praksis og lærings dynamikker. Vi vil tilbyde sparring i forhold til forældresamarbejdet. Formålet er at kvalificere valg af interventionsmetoder, relationsdannelse, forældresamarbejde, klasseledelse og læringsstile. Undervisning i diagnoser er knyttet til psykiatrien. Konsulentfunktionen og supervision ligger hos PPR. Vi udfører ikke støtteopgaver på eleven.

8 Forventninger til hjemskolen
Vi forventer, at hjemskolen påtager sig ansvaret for udarbejdelse af referat ved hvert møde samt distribuering. Resurseteamet laver et journalnotat til dokumentation og senere evaluering. I opgaver med høj kompleksitet indkalder skolelederen til et netværksmøde.

9 Kommunikation Information og kommunikationen mellem almenskolen og resurseteamet vil foregå på resurseteamets konference på Fællesintra. Regler for datasikkerhed skal sikres overholdt.

10 Visitation til resurseteamet Model 2 og 3
Det er skolelederen på hjemskolen, som indstiller til resurseteamet. Teamet omkring eleven laver en kort beskrivelse af inklusionsopgaven på et udarbejdet skema. Inden for to arbejdsdage bliver der etableret kontakt til skolen af en medarbejder fra resurseteamet. Der udarbejdes i samarbejde et notat med aftaler og fremtidige handlestrategier i forhold til teamets indsats. PPR på Lyshøjskolen indgår aktivt i udredningen efter model 3.

11 Inklusion af Lyshøjskolens elever i almenskolen Model 1
Når PPR i samråd med skolen og forældrene vurderer, at en elev vil profitere af inklusion i almenskolen meddeles det koordinatoren af resurseteamet. Til inklusion i specialklasser i almenskolen visiteres på almindeligt indstillingsskema. Inklusion i almenundervisningen sker via PPR's kontakt til distrikts skolen. Forældrene sørger for indskrivning. Psykologen på Lyshøjskolen informerer sin kollega på distrikts skolen. Der skal på ledelsesniveau være en kontakt ved inklusion / udskoling. Inklusionen sker i et samarbejde mellem resurseteamet / kontaktlæreren og den modtagende skole.

12 Model 4 AKT-læreren eller en lærer med en specialpædagogisk opgave i almenskolen kan henvende sig til resurseteamet for at fremlægge og drøfte en aktuel pædagogisk praksis og opgaveløsning.

13 Resurseteam. Lyshøjskolen.


Download ppt "Lyshøjskolen 2011 med Videncenter og resurseteam"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google