Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

HHX Grundforløbet 2005 Team B Portfolioevaluering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "HHX Grundforløbet 2005 Team B Portfolioevaluering"— Præsentationens transcript:

1 HHX Grundforløbet 2005 Team B Portfolioevaluering
Team B august jeha

2 Portfolio i grundforløbet
Evaluering af grundforløbet – løbende evaluering, slutevaluering og formelle rammer Portfolioevaluering – formelle rammer En præsentationsportfolio En procesportfolio Mappestruktur Refleksionsøvelse. Evaluering skal vise, om du har fået udbytte af undervisningen

3 Evaluering af grundforløbet
Evalueringen af grundforløbet sker løbende hele efteråret og ved udgangen af grundforløbet ved en intern mundtlig prøve. Derfor skelnes mellem løbende evaluering og slutevaluering. Viden i dag er snarere at vide, hvordan man kan finde svaret end kunne svaret Formativ evaluering Summativ evaluering

4 Evaluering af grundforløbet
Summativ evaluering - løbende evaluering Fremadrettet – læreprocessen er i centrum Integreret i undervisningen Fejl ses som muligheder for fremtidig læring og udvikling Formativ evaluering –slutevaluering Bagudrettet – det der er afsluttet Isoleret fra undervisningen Fejl ses som mangler i forhold til et idealprodukt Begge evalueringsformer er givtige for både elever og lærere

5 Løbende evaluering Den løbende evaluerings formål
Information om udbyttet af undervisningen til såvel lærere som dig selv – faglig målopfyldelse Du får mulighed for at overveje og forbedre dine læreprocesser og dermed blive en god gymnasieelev. Den løbende evaluering bygger meget på de skriftlige arbejder – såvel produkter som arbejdsprocesser. Den løbende evaluering vil typisk ske sammen med emneforløb i studieområdet.

6 Slutevaluering kender du også som eksamen eller prøver
Slutevalueringens formål At afgive en individuel årskarakter ved afslutningen af grundforløbet Bedømmelse af hvorvidt du lever op til studieområdets mål Bedømmelse af hvordan du begrunder valg, redegør og formidler faglige problemstillinger Bedømmelse af hvordan du redegør for sin faglige udvikling. Slutevaluering kender du også som eksamen eller prøver

7 Fra hhx-bekendtgørelsen
§ 90. Den løbende evaluering skal sikre, at den enkelte elev får et klart billede af egne styrker, svagheder og fremskridt og give grundlag for at justere undervisningen. Stk. 2. Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev med hensyn til både faglig udvikling og udvikling af arbejdsmetoder. Stk. 3. Resultatet af evalueringen drøftes med klassen eller holdet og med den enkelte elev og anvendes til at justere undervisningens progression og niveau i forhold til elevernes faglige formåen.

8 Fra hhx-bekendtgørelsen
§ 94. Eleverne skal efter hvert skoleår have årskarakter i alle fag. Desuden giver lærerteamet hver elev årskarakterer i studieområdet i studieretningsforløbet, herunder en årskarakter for erhvervscase og en årskarakter for det internationale område. Du vil få standpunktskarak-terer 2 gange årligt – i november og i marts

9 Slutevaluering på grundforløbet
Portfolio danner grundlaget for evalueringen af dig som elev i studieområdet – dette er besluttet af skolen Ordet portfolio bruges om – en samling af elevarbejder (tekster, billeder, logbøger, præsentationer, videooptagelser mm.) – som du har udarbejdet i et undervisningsforløb. Dvs. en mappe med egne produktioner. Portfolio bruges f.eks. også om en kunstners arbejde eller en models fotomappe. Portfolier kan være både digitale eller ikke digitale eller en blanding

10 Portfolioevaluering – formelle rammer
Eksaminationstiden er 20 min. pr. elev Der er 60 min. forberedelsestid Du trækker et eksamensspørgsmål (artikel og et antal spørgsmål) Du fremfører en mundtlig præsentation af 5-7 min. varighed Den mundtlige præsentation omhandler såvel eksamensspørgsmålet som din præsentationsportfolio Der gives en samlet årskarakter.

11 Præsentationsportfolio
Du skal 14 dage før slutevalueringen afleverer en præsentationsportfolio, der skal godkendes af dine lærere Præsentationsportfolioen består af en mappe med sider Præsentationsportfolioen er individuel Præsentationsportfolioen skal indeholde: Udvalgte arbejder fra det virksomhedsøkonomiske, det samfundsøkonomiske og det kulturelle område Dokumenter med overvejelser om arbejdsprocesserne i et skriftligt forløb Dokumenter med refleksioner over anvendte faglige metoder og kompetencer og egne erfaringer med arbejdet i studieområdet.

12 Præsentationsportfolio – frembringelse heraf
10-12 sider udvalg fra procesportfolioen Udvælgelse Selvevaluering Procesportfolio Samling af arbejder både individuelle og kollektive Refleksion Kriterier

13 Procesportfolio – frembringelse heraf
Opbygningen af indholdet i procesportfolioen sker gradvist gennem grundforløbet Som minimum skal der opbygges en procesportfolio for det virksomhedsøkonomiske, det samfundsøkonomiske og det kulturelle område For de øvrige fag bestemmer faglæreren relevans, omfang og indhold i forhold til fagets mål og indhold Procesportfolioen skal være elektronisk Procesportfolioen er individuel, men fundamentet kan godt bestå af gruppearbejder.

14 Procesportfolio – mappestruktur
Procesportfolioen opbygges mest hensigtsmæssigt i en mappestruktur svarende til den struktur, du vil møde i BB I BB er oprettet en mappe til hvert af hovedområderne i studieområdet Du skal opbygge denne struktur på din egen pc eller dit eget brugerområde på skolens netværk Der ud over er det altid en god idé at lave mapper til alle dine fag.

15 Procesportfolio – indhold i dine egne mapper
Indholdet i mapperne i BB lægges op af lærerne og kan ses af alle elever i klassen Dine egne mapper skal også indeholde dette materiale tillige med individuelle- og gruppearbejder Som noget vigtigt skal dine egne mapper også indeholde dokumenter med tanker, overvejelser, diskussioner mm. hørende til de forskellige arbejder De tre projektmapper er de vigtigste, da de skal danne hovedindholdet i din præsentationsportfolio.

16 Procesportfolio – dokumenter med refleksioner
Du skal løbende opbygge dokumenter med refleksioner i dine egne mapper. Indholdet i disse mapper kan f.eks. komme fra diskussioner i BB. Til hvert af hovedprojekterne i grundforløbet vil der i BB blive oprettet Discussion boards, som grupperne skal oprette indlæg i. Herfra kan du kopiere passager og kommunikation over i dine egne dokumenter med refleksioner og efterfølgende tilføje egne overvejelser.

17 Refleksioner – hvad er det?
At reflektere betyder: at bearbejde handlinger, læsning og oplevelser og forbinde dem med allerede indvundne erfaringer og eksisterende viden Refleksion er nøgleordet i den løbende evaluering og dermed også som dokumentation ved slutevalueringen Refleksioner opstår gennem dialog, respons og refleksionsskrivning, både kollektivt og individuelt To typer: Refleksion som del af en proces: hvordan er processen i et undervisningsforløb gået? Den opsamlende refleksion: hvad lærte jeg i et undervisnings-forløb?

18 Refleksionsøvelse – den opsamlende refleksion – for introdage
Torsdag og fredag i den første uge her på skolen arbejdede I med en introopgave i grupper. Dette undervisningsforløb skal nu evalueres ved, at grupperne skal lave en refleksionsøvelse. Øvelsen bygger på ”3-2-1-modellen for refleksion” 1. Nedskriv 3 ting, I har lært i introopgaven/-forløbet Nedskriv 2 ting, der er værd at bringe videre til andre forløb Nedskriv 1 ting, I vil ændre Du kan sagtens reflektere i bussen, på cyklen eller i sengen – husk blot at gøre det skriftligt senere.

19 Refleksionsøvelse – konkrete anvisninger
I denne øvelse arbejder alle i samme gruppe som i introforløbet Grupperne logger på klassens BB course, vælger menuen Kommunikation og vælger Discussion Board I vælger mappen Studieområdet og undermappen Introforløb Her er oprettet en besked med opgaveteksten, som alle grupper besvarer ved at oprette et indlæg Opgaveteksten står også på forrige dias.


Download ppt "HHX Grundforløbet 2005 Team B Portfolioevaluering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google