Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forsyning A/S Erfaringer fra Svendborg Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forsyning A/S Erfaringer fra Svendborg Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Forsyning A/S Erfaringer fra Svendborg Kommune
Konst. økonomichef Jens Otto Kromann Konst. økonomidirektør John Jensen

2 Svendborgs situation Forsyningsområdet i Svendborg omfatter
Vandforsyning og spildevand – kommunalt ejet selskab Svendborg Kraftvarme (affaldsforbrændingsanlæg) – kommunal forsyning Svendborg Affald (renovation og genbrugsstation) – kommunal forsyning (Ingen kommunal el- eller varmeforsyning) I proces med selskabsgørelse og selskabsorganisering - som de fleste andre….! Vores erfaringer, udfordringer og bud på løsninger - set med økonomibriller: Komplekse problemstillinger/lovgivning Modstridende politiske hensyn – i Byråd og i fht. Bestyrelse Rolleskift i ledelse og administration Rammer under ændring Selskabs- og samarbejdskonstruktion(er) Debat og erfaringsudveksling!

3 Forsyning A/S i Svendborg
Hvad er sket siden sidst? Fokuspunkter/udfordringer Rammevilkår/lovgivning Mål og strategi Områder Ejerstrategi

4 Nuværende selskaber

5 Øvrige forsyningsvirksomheder

6 Opmærksomhedspunkter ved selskabsgørelse
Muligheder Fokusering Udvikling Engagement Effektivisering Faldgrupper Nye roller og ansvar Fælles sprog Selskab har mange indgange til kommunen (intern koordinering) Helhedssyn (til tider modstridende interesser) Huskeliste Ejerstrategi 1. generation => 2. generation Drejebog Administrativ aktivitetsplan (stort set gennemført)

7 Hvad er sket siden (26.10.07)? Svendborg Vand A/S
Månedligt møde (dialogen er aftagende) Fas-betaling og opkrævning Økonomisystem og (ekstern) kontoplan Gældspleje og likviditet Udmatrikulering Kloakbidrag ved byggemodning Administrationsbidrag Undersøgelse af synergier ved samarbejde mv. Holdingselskab og yderligere selskabsdannelse Forsinket proces Salg af Svendborg Kraftvarme Forventede rammevilkår og scenarier Udbudsform, afgiftsregler Anvendelse af evt. provenu

8 Forfaldstidspunkt for kloakbidrag ved byggemodning
pålignings- og forfaldstidspunkt bliver sammenfaldende, det vil sige, tilslutningsbidraget forfalder, når en ejendom kan tilsluttes det offentlige spildevandsanlæg, Svendborg Spildevand A/S står i forskud med kloakbidrag indtil en grund sælges. Når der sælges en grund, opkræves kloakbidraget, og det betales som et ekstraordinært afdrag til Svendborg Spildevand A/S, det til enhver tid forfaldne beløb forrentes med Nationalbankens Udlånsrente, og senest efter 10 år betaler Svendborg Kommune kloakbidrag for de grunde, der endnu ikke må være solgt. 

9 Ejerstrategi, overordnet
Det overordnede formål med Svendborg Kommunes strategi for ejerandele i selskaber er sikring af, at der er sammenhæng mellem selskabernes virksomhed og kommunens vision, politiker, værdier og strategier. sikring og udvikling af kommunens økonomiske værdier Proces med årlige tilpasninger Takster, lån og regnskabsredegørelse

10 Ejerstrategi, overordnet (2)
Politiske og driftsmæssige målsætninger Selskaberne skal understøtte kommunens vision og politikker, værdier og strategier, herunder Takstpolitik Strategi for effektiviseringer Strategi for miljørigtighed, herunder arbejdsmiljø Selskaberne skal i samarbejde med sektordirektøren redegøre for de mulige prioriteringer mellem værdiopbygning i selskaberne, udbytteudlodning til ejer og lavere priser

11 Ejerstrategi, specifik
Specifik ejerstrategi for nuværende selskaber Med virkning fra 2009 fastlægges specifik ejerstrategi for de enkelte selskaber. Strategien fastlægges jf. ”årshjulet” i samarbejde mellem kommune og selskab. Med virkning fra og med 2008 skal følgende aftaler og opgaver foreligge: Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S: Foreligge en administrationsaftale på markedsvilkår mellem kommune og selskab foreløbig gældende for 2008 og 2009. Foreligge klar adskillelse mellem forsyningsopgaver og kommunens myndighedsopgaver

12 Aktuelle fokuspunkter og fremtidige udfordringer
Vand og spildevand - Vandsektorloven fra Organisering Kraftvarme - Affaldsdirektiv og liberalisering Affald - Politisk aftale, årsregnskabslov

13 Baggrund for forslag til Vandsektorlov
Politisk aftale for en mere effektiv vandsektor (på baggrund af serviceeftersyn af vandsektoren): Hensyn til miljø, sundhed og forsyningssikkerhed Effektivisering, bl.a. understøttet af økonomisk regulering Ønske og at frigøre/sikre økonomi til investering og fornyelse Adskillelse af drift og myndighed Øget gennemsigtighed Aftalens indhold - prisloftregulering (forsyningssekretariat) - benchmarking - Miljø- og energiledelse - Teknologiudvikling - årsregnskabskabslov - prisreguleringsmyndighed - selskabsgørelse

14 Aktuelle fokuspunkter og fremtidige udfordringer: Vandsektorlov
Oprindelig planlagt i kraft 1. januar forventes vedtaget i februar 2009 med virkning fra 2010 Vand og spildevandsforsyninger skal være selskabsgjort inden den 1. jan 2010 Krav om benchmarking Åbenhed og gennemsigtighed Ny statslig regulering i Konkurrencestyrelsen baseret på prislofter og effektiviseringskrav Overskud skal blive i vandsektoren (hvile i sig selv)? Ved salg afleveres 60 % eller 40 % (+deponering) til staten Efter vedtagelse - evaluering 2012/2013 – vurdering af øget liberalisering eller fastholdelse som ”non profit” sektor Fremtid: Samarbejde, salg eller…

15 Aktuelle fokuspunkter og fremtidige udfordringer: Affaldsområdet
Politisk aftale for affaldsområdet Tættere sammenhæng mellem affaldspolitik og energipolitik Øget efterspørgsel efter forbrændingsegnet affald (konkurrence) Adskillelse mellem myndighed og drift Gennemsigtighed i affaldsgebyrer Forbrænding og deponering efter årsrengnskabslov med ensartede principper for åbningsbalance og afskrivninger Benchmark Prisloft/forsyningssekretariat? Endnu ingen modregning!

16 Aktuelle fokuspunkter og fremtidige udfordringer: Kraftvarme
Varmeforsyningsloven Hvile i sig selv Nyt affaldsdirektiv Nyttiggørelse frem for bortskaffelse Liberalisering af handel med forbrændingsegnet erhvervsaffald (øget konkurrence) Undersøgelse af selskabsgørelse og salg med risikovurdering i forhold til markedsudvikling og omkostningsniveau Interesserede investorer?

17 Mål og strategier Kommunale virksomheder/selskaber Svendborg Vand A/S
Svendborg Spildevand A/S Svendborg Kraftvarme (afklaret?) Øvrige driftsområder under Miljø og Teknik

18 Overvejelser

19 Mål og strategier Scenarier Afgørelse Fortsætte uændret
Behold og optimer (holding) Samarbejde og fusion Horisontal strategi Vertikal strategi Salg/afhændelse Afgørelse Værdier og interesser

20 Mål for ejeren Bevare økonomiske værdier Skabe økonomiske værdier
Risikohåndtering Rimelige takster (skv) Minimale takster Trække penge ud til ejerne – helst uden modregning Fusionsværdi/salgsværdi Forsyningssikkerhed (skv) Miljø og arbejdsmiljø Attraktiv arbejdsplads

21 Købers motiver Strategisk Udvide forretningsområde Sikre markedsandele
Nøgletal og benchmark Stordrift Sikre kapacitet

22 Mål og strategier for Svendborg Vand
sikre en jævn takstudvikling drive en effektiv vandvirksomhed tage vare på miljøet og sundheden være en god og eftertragtet arbejdsplads.

23 Udviklingsmuligheder for (set fra) Svendborg Vand
Opmærksomhedspunkter ved overvejelse om salg: Vandsektorloven giver en række restriktioner 40 – 60 % afgift til staten Fastsættelse af den reelle salgsværdi pt. usikker, da man ikke kan hente udbytte ud af sektoren Salg må ikke medfører øgede takster Drikkevand og spildevand i større politisk fokus med kommende EU-direktiver

24 Udviklingsmuligheder set fra Svendborg Vand
Fortsat fokus på optimering af interne processer ”Multiforsyning” giver synergier på en begrænset del af aktiviteterne Samarbejde med andre i vandsektoren giver de største muligheder for synergier i alle aktiviteter Fortsat fokus på udvikling af kernekompetence Hente synergier gennem samarbejde med ”vandselskaber”, udvikle ydelser til private vandværker, evt. selskabskonstruktion på tværs af kommunegrænser, holding med svendborg affald

25 Udviklingsmuligheder (bl.a. set fra Svendborg Vand)
Svendborg Vand, Sydfyn Vand, Fyn Vand, Syd Vand ?? Svendborg Holding ?? Sydfyn Forsyning, Forsyning Fyn, Forsyning Syd? Hvilken virksomhedsstørrelse/konstruktion giver kunderne den laveste pris under hensyntagen til forsyningssikkerhed, kvalitet og miljø ?

26 Spørgsmål/kommentarer
Erfaringsudveksling Økonomichefens rolle


Download ppt "Forsyning A/S Erfaringer fra Svendborg Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google