Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Disposition Forvaltningsret – den 15. marts •Persondataloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven - samspil •Rettighed for parter under sagsforberedelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Disposition Forvaltningsret – den 15. marts •Persondataloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven - samspil •Rettighed for parter under sagsforberedelsen."— Præsentationens transcript:

1 1 Disposition Forvaltningsret – den 15. marts •Persondataloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven - samspil •Rettighed for parter under sagsforberedelsen –Partsbegrebet –Partshøring –Partsaktindsigt –Retten til at give udtalelse •Opgave •Informationssøgning (love, afgørelser m.v.)

2 2 Persondataloven - baggrund •Direktivimplementering (Europa-parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995) •Lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) trådte i kraft den 1. juli 2000 •Vejledning udarbejdet til loven (Datatilsynets vejledning om den registreredes rettigheder, vejledning nr. 126 af 10. juli 2000) •Formål: at styrke den enkelte borgers retssikkerhed over for blandt andet offentlige myndigheder, som behandler personoplysninger, –at sikre åbenhed omkring behandling af personoplysninger –At give registrerede personer ret til midlertidig adgang til at gøre indsigelse over for behandling af oplysninger –At pålægge den, der behandler personoplysninger, oplysningspligt overfor den, oplysningerne vedrører

3 3 Persondataloven - baggrund Persondatalovens regler stemmer i visse henseender ikke helt overens med traditionel forvaltningsretlig tankegang (terminologien delvist anderledes – definitioner fremgår af persondatalovens § 3) •Lovenes fokus (genstand) –Persondataloven: genstanden er personoplysninger –Forvaltningsloven og offentlighedsloven: forestillingen om forvaltningens virksomhed som sagsbaseret •Anvendelsesområde –Persondataloven: offentlige myndigheder (politi og forsvar undtaget), private virksomheder, foreninger og lignende (ikke Folketinget med tilknyttede institutioner, men domstolene principielt omfattet) –Offentlighedsloven og forvaltningsloven: den offentlige forvaltning

4 4 Persondataloven - anvendelsesområde Loven gælder for behandling af personoplysninger, som helt eller delvist foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, jf. pdl. § 1, skt. 1 Personoplysninger - (pdl. § 1, stk. 1 og § 3, nr. 1) •Meget bred definition –Enhver information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. En person er identificerbar, hvis personen direkte eller indirekte kan identificeres ved f.eks. fysiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale forhold. Oplysninger, som kan henføres til en fysisk person. Gælder også oplysninger i form at billeder, personens stemme, fingeraftryk og genetiske kendetegn. •Enhver form for information om en identificerbar fysisk person •Det har ikke betydning, hvilken karakter oplysningen har •Både faktiske oplysninger og vurderinger er omfattet •Hoved- og bipersoner

5 5 Persondataloven - anvendelsesområde Behandling – (pdl. § 1, stk. 1 og § 3, nr. 2) •Behandlingsbegrebet er meget bredt (enhver operation eller række af operationer, som oplysninger gøres til genstand for. Begrebet dækker blandt andet over indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, tilpasning, ændring, søgning og videregivelse) •Elektronisk behandling •(Ikke elektronisk behandling af personoplysninger, som er eller vil blive indeholdt i et register – pdl. § 1, stk. 1 og § 3, nr. 3)

6 6 Forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven - notatpligt (ofl. § 6)-vejlede og videresende henvendelser (fvl. § 7) -udsætte sagens afgørelse, hvis partsaktindsigts- anmodning fremsættes (fvl. § 11) -udsætte sagens afgørelse, hvis anmodning om udtalelse fremsættes (fvl. § 21) -partshøre (fvl. § 19) -begrunde afgørelser (fvl. §§ 22 og 24) -give klagevejledning (fvl. § 25) -personoplysninger skal behandles i overens- stemmelse med god data- behandlingsskik (pdl. § 5) -behandling af person- oplysninger skal have hjemmel i de materielle behandlingsregler (pdl. §§ 6-8 og § 11) -ved indsamling af per- sonoplysninger skal den registrerede underrettes (pdl. §§ 28-29) -urigtige eller vildledende oplysninger skal berigtiges, slettes eller blokeres (pdl. § 5 og § 37) Pligter (den da- taansvar- lige/myn- digheden) En offentlig myn.AfgørelsesmyndighedenDen dataansvarligePligtsub. EnhverPartenDen registreredeRettig.sub. offentlighedslovenForvaltningslovenPersondataloven

7 7 Forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven - inhabilitetsregler (fvl. Kap. 2) - tavhedspligt (fvl. § 27) - videregivelse og indhentelse af oplysninger (fvl. §§ 28-32) - pligt til at anmelde behandling af personoplysninger til Datatilsynet (pdl. Kap. 12) - behandlingssikkerheds- regler (pdl. Kap. 11) Andet -aktindsigt (ofl. § 4, stk. 1) - egenacces (ofl. § 4, skt. 2) -partsrepræsentation og/eller bistand (fvl. § 8) - aktindsigt (fvl. § 9 og § 11) - afgive udtalelse (fvl. § 21) - ret til indsigt i personoplysninger, der behandles (pdl. § 31) - ret til at gøre indsigelse imod behandling af personoplysninger (pdl. § 35) Rettig- heder (den registrerede /parten/ enhver) offentlighedslovenForvaltningslovenPersondataloven

8 8 Parters rettigheder under sagsforberedelsen •Retten til repræsentation, jf. fvl. § 8 •Retten til aktindsigt, jf. fvl. §§ 12-18 •Retten til partshøring, jf. fvl. §§19-20 •Retten til at afgive udtalelse, jf. fvl. § 21

9 9 Partsbegrebet •Ikke i forvaltningsloven en definition på partsbegrebet •Forstås i overensstemmelse med det sædvanlige partsbegreb i dansk forvaltningsret (som udviklet gennem praksis) •Part: kræves en væsentlig og individuel interesse –Den eller de personer, en forvaltningsakt er adresseret til –Hvis afgørelsen tager stilling til en anden end adressaten således, at afgørelsen direkte eller forudsætningsvis tager stilling til den anden persons eller virksomheds retsstilling, vil dette kunne give de pågældende partsstatus –Pårørende kan evt. være part, hvis de kan handle med retsvirkning for parten –Hvor afgørelsen har en mere indirekte afledede virkning for andre end adressaten kan dette medføre partsstatus for de pågældende (konkret vurdering af de berørte interesser – ses særligt i forbindelse med byggelovgivning, planlovgivningen og miljøbeskyttelseslovgivningen) –Personer der har så væsentlig interesse i afgørelsen, at de efter forvaltningsrettens almindelige regler har kompetence til at påklage afgørelsen til en overordnet forvaltningsmyndighed eller indbringe sagen for domstolene

10 10 Partsbegrebet - spotopgave 1.Skal en 15-årig, der anbringes uden for hjemmet anses for part under sagens behandling for Den Sociale Ankestyrelse? (U 2000. 1228 V) 2.Skal en nabo til en ny skydebane beliggende 500 meter væk, som har et vist støjniveau, anses for part i miljøgodkendelsessagen? (FOB 2004.274) 3.Er en plejefamilie part i en sag om hjemgivelse af plejebarnet? (FOB 1995.408) 4.Skal en forældre, som ikke er i besiddelse af forældremyndigheden, anses som part i en sag om barnets navneændring? (FOB 2003.264) 5.Skal en landsdækkende organisation af lokalradioer (som repræsenterer 80 % af alle landets lokalradioer) tillægges partsstatus i forbindelse med kulturministeriets godkendelse af prisregulering af gældende KODA-tafriffer? (FOB 1994.191)

11 11 Partshøring (kontradiktion) Forvaltningsloven •Forvaltningslovens regler om partshøring gælder kun, hvis der ikke i lovgivningen er fastsat særlige bestemmelser herom, jf. fvl. § 19, stk. 2, nr. 6 og § 21, stk. 2, nr. 3. •Forvaltningsloven er minimumsregler •Partshøring bør foretages i alle tilfælde, hvor parten skønnes at kunne have en interesse i at få mulighed for at se og evt. kommenterer afgørelsesgrundlaget. Ulovbestemt grundlag •Ulovbestemte regler om partshøring, der går videre end forvaltningsloven, supplement til forvaltningsloven •Udvidet partshøringspligt ved f.eks. uansøgt afskedigelse, sanktioner overfor offentlig ansatte •Pligt til partshøring på ulovbestemt grundlag, når forvaltningen afgør en tvist mellem flere private parter

12 12 Partshøring - Hovedbestemmelsen Fvl. § 19, stk. 1 Partshøring skal ske på myndigheden initiativ Betingelser 1.Parten kan ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af oplysningerne 2.Oplysningerne er til ugunst for parten 3.Bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder 4.Væsentlig betydning for sagens afgørelse

13 13 Partshøring - undtagelser Fvl. § 19, stk. 2 - Undtagelser til partshøringspligten (udtømmende) 1.Hvis det efter oplysningernes karakter og sagens beskaffenhed må antages for ubetænkeligt at træffe afgørelse i sagen 2.Hvis udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse 3.Hvis partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, må vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod udsættelse 4.Hvis parten ikke ville have ret til aktindsigt med hensyn til de pågældende oplysninger 5.Hvis den påtænkte afgørelse vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer, virksomheder m.v. eller hvis forelæggelsen af oplysninger vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder 6.Hvis der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at gøre sig bekendt med grundlaget for den påtænkte afgørelse og til at afgive en udtalelse i sagen, inden afgørelsen træffes.

14 14 Partshøring - undtagelser Fvl. § 20 - Undladelse af forudgående partshøring Partshøring, inden der træffes afgørelse, kan undlades i sager (a) hvor myndigheden efter anmodning fra en part kan ændre afgørelsen (b) og hvis sagens karakter og hensynet til parten taler for det. –Det er en forudsætning, at en efterfølgende ændring af sagen ikke kommer andre parter til skade. Bestemmelsen kan derfor ikke anvendes, hvor der er tale om partstvister eller sager, hvor andre end den umiddelbare part har partsstatus. –§ 20 har næppe større betydning (jf. s. 195), da bestemmelsen forudsætter, at myndigheden er forpligtet til på ny at realitetsbehandle sagen, hvis der efterfølgende fremkommer oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

15 15 Aktindsigt Forvaltningsloven (partsaktindsigt) Kap. 4 (§§ 9-17 •Parter •Afgørelsessager •Bedre retsstilling –Undtagelser mere begrænsede –Tungtvejende hensyn til at tilbageholde oplysninger –Generelle eller specielle bestemmelser om tavshedspligt kan ikke begrænse adgangen til aktindsigt –Begæring om aktindsigt suspensiv virkning Offentlighedsloven (dokumentoffentlighed) Kap. 2-4 (§§ 4-16) •Enhver •Alle sagstyper •Typisk dårligere retsstilling –Flere undtagelser –Specielle tavshedspligtsregler fortrænger adgangen til almindelig dokumentoffentlighed –Ikke suspensiv virkning

16 16 Partsaktindsigt •Forvaltningslovens kap. 4 •Kun afgørelsessager, jf. fvl § 2, stk. 1 (sager hvor der er eller vil blive truffet en afgørelse) – i andre sager evt. aktindsigt efter offentlighedslovens regler •Verserende som afgjorte sager

17 17 Partaktindsigt Fvl. § 9 – Retten til aktindsigt –Krav: Identificere sagen (jf. dog vejledningspligt fvl. § 7) –Ingen formkrav –Bestemmelser om tavshedspligt begrænser ikke pligten til at give aktindsigt (fvl. § 9, stk. 2)

18 18 Partsaktindsigt - omfang Fvl. § 10 - Omfang Udgangspunkt •alle sagens dokumenter (dokumenter skal forstås i bred betydning, således også billeder, tegninger, lydbånd m.v., der indgår som en del af grundlaget for sagens behandling) •indførsler i journaler, registre og andre fortegnelser vedr. sagens dokumenter

19 19 Partsaktindsigt - omfang Ekstraheringspligten Fvl. §§ 12, stk. 2 og 14, stk. 2 •Dokumenter der som udgangspunkt er undtaget pligten til aktindsigt, der indeholder •Oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, der har •Væsentlig betydning for sagens afgørelse •Meddeles parten

20 20 Partsaktindsigt - undtagelser Fremgangsmåden: 1. Sagstypen (nogle sagstyper er helt eller delvist undtaget aktindsigten – ansættelse- og straffesager) 2. Dokumentet (nogle dokumenter er som udgangspunkt undtaget, f.eks. interne arbejdsdokumenter, statsrådsprotokoller m.v.) 3. Beskyttelsesværdige oplysninger (selvom dokumentet ikke er undtaget pligten til aktindsigt, kan der i dokumentet være oplysninger, der må undtages aktindsigten)

21 21 Partaktindsigt - undtagelser Sager (delvist) •Ansættelse og forfremmelses sager (kun oplysninger om egne forhold), jf. fvl. § 10, stk. 2 •Straffesager, jf. fvl. § 9, stk. 3 (jf. dog fvl. § 18 vedr. afgjorte straffesager) •Visse sager vedr. varetægtsfængsling, fvl. § 9, stk. 4

22 22 Partaktindsigt - undtagelser Dokumenter •Interne arbejdsdokumenter HR – fvl. § 12 undtaget aktindsigt UT – ekstraheringspligten, fvl. § 12, stk. 2 UT – endelig form, fvl. § 13 •Visse særlige dokumenter HR – fvl. § 14 undtaget aktindsigt UT – ekstraheringspligten, jf. fvl. § 14, stk. 2

23 23 Partaktindsigt - undtagelser Beskyttelsesværdige oplysninger Fvl. § 15 – hensynet til partens interesse ctr. hensynet til partens selv eller til andre private eller offentlige interesser •Konkret vurdering •Ikke udtømmende eksempler på væsentlige interesser i fvl. § 15 •Hvis de beskyttelsesværdige oplysninger kun vedr. en del af dokumentet, skal parten gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold

24 24 Partsaktindsigt – behandling m.v. •Suspensiv virkning, jf. fvl. § 11 –Sagens afgørelse udsættes til parten har fået adgang til at gøre sig bekendt med dokumenter, hvis parten har krav på aktindsigt (undtagelser hertil, jf. fvl. § 11, stk. 2) –Hvis aktindsigtsanmodning før klagefrists udløb, kan myndigheden bestemme at klagefristen afbrydes, jf. fvl. § 17. •Afgørelse af sager om aktindsigt, jf. fvl. § 16 –Den myndighed der i øvrigt har afgørelsen af sagen –Snarest, hvis ikke afgjort inden 10 dage skal parten underrettes om grunden samt om hvornår afgørelse forventes truffet –Hvis betydning for en parts mulighed for at varetage sine interesser skal begæring som udgangspunkt imødekommes –Kan påklages

25 25 Ret til at give udtalelse Fvl. § 21 HREn part kan på ethvert tidspunkt forlange, at sagens afgørelse udsættes, indtil parten har afgivet udtalelse til sagen. UThvis udsættelse medfører overskridelse af lovbestemt frist m.v. jf. fvl. § 21, stk. 2 •En naturlig forlængelse af reglerne om aktindsigt (men kan benyttes selvom, der ikke er anmodet om aktindsigt) •Retten til at afgive udtalelse er ikke begrænset til kun at angå sagens faktisk omstændigheder

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57


Download ppt "1 Disposition Forvaltningsret – den 15. marts •Persondataloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven - samspil •Rettighed for parter under sagsforberedelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google