Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Professor, dr jur Ruth Nielsen On-line spil og EU-retten Konference 11.10.07.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Professor, dr jur Ruth Nielsen On-line spil og EU-retten Konference 11.10.07."— Præsentationens transcript:

1 Professor, dr jur Ruth Nielsen On-line spil og EU-retten Konference 11.10.07

2 EU-retlige sammenhænge  Fri bevægelighed (navnlig art 43 EF (etableringsfrihed) og art 49 EF (fri bevægelighed for tjenesteydelser))  E-handelsdirektivet  Servicedirektivet

3 2000/31/EF art 1, stk 4, d)  E-handelsdirektivet gælder ikke for:  spil, som indebærer, at der gøres en indsats med penge i hasardspil, herunder lotteri og væddemål.

4 2006/123/EF art 2(2), h)  Servicedirektivet gælder ikke for:  spil, som indebærer, at der gøres indsats med penge i spil, som indeholder et element af tilfældighed, herunder lotteri, kasinospil og væddemål

5 Forbrugerdirektiver  Fjernsalgsdirektivet (97/7/EF), i DK forbrugeraftalelovens § 17, stk 2 nr 4: fortrydelsesretten gælder ikke ved distanceaftaler om spil og lotteri

6 Restr., Gebhard, C-55/94 Nationale foranstaltninger, der kan hæmme udøvelsen af de ved traktaten sikrede grundlæggende friheder eller gøre udøvelsen heraf mindre tiltrækkende:  1. skal anvendes uden forskelsbehandling,  2. skal være begrundet i tvingende samfundsmæssige hensyn,  3. skal være egnede til at sikre virkeliggørelsen af det formål de forfølger, samt  4. må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå formålet.

7 Retfærdiggørelse af diskriminerende foranstaltn. Art 45 EF (og art 55 EF):  Udøvelse af offentlig myndighed Art 46 EF (og art 55 EF):  Offentlig orden  Offentlig sikkerhed  Offentlig sundhed

8 Restriktionsforbud efter art 49 EF Ikke-diskr. (og diskr ?) restriktioner retfærdiggjort, hvis  Legitimt formål (fx begrænse ludomani, svig og andre tvingende almene hensyn)  Nødvendig for at nå dette mål  Ikke mere vidtgående end nødvendigt

9 EU (EØS)-sager om art 49 EF  Sag C-275/92, Schindler  sag C-67/98, Verona mod Zenatti  sag C-124/97, Läärä og  Sag C-243/01, Gambelli  Foren. sager C-338/04 m fl, Placania  EFTA-Domstolen: E-1/06, EFTA’s overvågningsorgan mod Norge, og E- 3/06, Ladbrokes mod norske ministerier

10 Schindler  Traktatens bestemmelser vedrørende udveksling af tjenesteydelser er ikke til hinder for en lovgivning som den britiske lovgivning om lotterier [lotteriforbud] i betragtning af det socialpolitiske hensyn og det hensyn til at forebygge bedrageri, der begrunder den.

11 Zenatti  EF-traktatens bestemmelser om den frie udveksling af tjenesteydelser er ikke til hinder for en national lovgivning som den italienske, der forbeholder visse organer retten til at indgå væddemål om resultatet af sportsbegivenheder, såfremt denne lovgivning reelt er begrundet i socialpolitiske målsætninger om at begrænse de skadelige virkninger af sådanne aktiviteter, og såfremt de restriktioner, som den pålægger, ikke er uforholdsmæssige i forhold til målene.

12 Läärä  Traktatens bestemmelser om fri udveksling af tjenesteydelser er ikke til hinder for en national lovgivning, som tillægger et enkelt offentligt organ enerettigheder til at drive spilleautomater, således som det er tilfældet efter den finske lovgivning, når henses til de almene hensyn, som begrunder den.

13 Gambelli  En national lovgivning, der – under trussel om straf – indeholder et forbud mod udøvelse af virksomhed med indsamling, modtagelse, registrering og videresendelse af tilbud om væddemål, navnlig vedrørende sportsbegivenheder, uden en koncession eller tilladelse, der er udstedt af den pågældende medlemsstat, udgør en restriktion for etableringsfriheden og for den frie udveksling af tjenesteydelser i medfør af artikel 43 EF, henholdsvis artikel 49 EF. Det tilkommer den forelæggende ret at afgøre, om den nationale lovgivning under hensyn til den måde, hvorpå den konkret gennemføres, virkelig har de formål, der kunne begrunde den, og om de restriktioner, som den pålægger, ikke virker uforholdsmæssige i forhold til disse formål.

14 Norske Ladbroke (E-3/06)  Under EEA law, the financing of humanitarian and socially beneficial purposes may not constitute the real justification for legislation such as the legislation at issue, but only a beneficial consequence which is incidental, in the meaning that it is accessory. Preventing private profit as an aim in itself may, on the other hand, in principle justify such legislation. However, the national gaming policy must then reflect the moral concerns underlying this aim.

15 Spil- og lottolovens § 1 (lbkg 464/2006)  § 1, stk 1. Skatteministeren bemyndiges til at meddele bevilling til udbud af spil, lotterier og væddemål mod betaling af afgift til staten.  (denne bemyndigelse er givet til Danske Spil)

16 Spil- og lottolovens § 10, stk 1  Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt  1) udbyder spil, lotterier eller væddemål her i landet uden at have bevilling efter § 1,  2) formidler deltagelse i spil, lotterier eller væddemål, der ikke er omfattet af en bevilling efter § 1.

17 Spil- og lottolovens § 10, stk 3  Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt  1) i erhvervsmæssigt øjemed formidler deltagelse i bevillingshaverens spil, lotterier og væddemål uden bevillingshaverens godkendelse,  2) udbyder nogen form for spil, lotterier, væddemål eller konkurrence ved benyttelse af bevillingshaverens spillekuponer, spilleresultater, materiel m.v. uden bevillingshaverens tilladelse,  3) reklamerer for spil, lotterier eller væddemål, der ikke er omfattet af en bevilling efter § 1.

18 Restriktionsforbud service- direktivet Kun følgende legitime hensyn kan retfærdiggøre restriktioner:  Offentlig sikkerhed  Offentlig orden  Offentlig sundhed  Miljø


Download ppt "Professor, dr jur Ruth Nielsen On-line spil og EU-retten Konference 11.10.07."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google