Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NYE BESTEMMELSER I BR08 OG NY BYGGELOV

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NYE BESTEMMELSER I BR08 OG NY BYGGELOV"— Præsentationens transcript:

1 NYE BESTEMMELSER I BR08 OG NY BYGGELOV
November 2008

2 Nyheder i BR08 generelt ”regelforenkling”
Begge reglementer i ét – nu 8 kapitler i stedet for 13 Nye energibestemmelser (igen) Fokus på: Stigende antal allergikere/fugt/skimmelsvamp Formål og funktionskrav – færre regler Nye handicapbestemmelser Vejledninger og henvisninger (SBI m.fl.)

3 Administrative bestemmelser kap. 1
Anmeldelsesfrist 2 uger 1.4 Ansøgningsmateriale ved ansøgning om byggetilladelse: 5) Oplysninger om hvordan der er truffet foranstaltninger, som af hensyn til klimatiske forhold er nødvendige for en forsvarlig udførelse, jf. kap. 4.1, stk. 5

4 Bebyggelsesreguler. bestemmelser kap. 2
Nyt: bebyggelsesprocenten hæves

5 Bebyggelsesreguler. bestemmelser kap. 2
5 % reglen ophæves og B % hæves til 30 (lokalplaner dog 25)? Udhuse max. 10 m² max. højde 2,5 m Hegnsmure <= 1,8 m = hegnsloven

6 Bebyggelsesreguler. bestemmelser kap. 2
Bilag 1: Etageareal beregnes ved sammenlægning af bruttoarealerne af samtlige etager, herunder kældre og udnyttelige tagetager samt altanlukninger, udestuer, forbindelsesgange og lignende Bestemmelsen omfatter ikke åbne overdækninger, herunder åbne altaner, åbne terrasser, carporte mv.

7 Bebyggelsesreguler. bestemmelser kap. 2
2.6.3 Adgangs- og tilkørselsarealer: Stk. 1 Adgangs- og tilkørselsarealer skal forsynes med belysning. Trapper og ramper skal belyses stærkest Belysning af adgangs- og tilkørselsarealer bør være retningsgivende og ikke blændende. Der henvises endvidere til privatvejslovens regler om private fællesveje

8 Bebyggelsesreguler. bestemmelser kap. 2
Stk. 5 Fritliggende enfamiliehuse, der alene anvendes til boligformål og sommerhuse i sommerhusområder er ikke omfattet af bestemmelserne i stk. 1-3. Fritliggende enfamiliehuse, der delvist anvendes til erhverv, er omfattet af bestemmelserne i stk. 1-3

9 02 Byggeret kap. 2 2.7 Byggeret:
Stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at godkende en bygnings etageareal, etageantal, højde og afstandsforhold når betingelserne i kap er opfyldt med de begrænsninger og udvidelser, der følger af

10 Bygningers indretning kap. 3
Handicapforhold Ufravigeligt krav for sikring af tilgængelighed

11 Bygningers indretning kap. 3
3.2.2 stk. 2 Fælles adgangsveje skal give niveaufri adgang til alle enheder på hver af bebyggelsens etager Altaner betragtes som en selvstændig enhed. Fritaget for kravet er terrasser på bygningens tag, såfremt der ikke er adgang hertil med elevator

12 Bygningers indretning kap. 3

13 Bygningers indretning kap. 3

14 Bygningers indretning kap. 3
Kvalitetsniveau C Bredde min. 1,3 m Kvalitetsniveau B Bredde min. 1,5 m, tillader en gående og en kørestolsbruger at passere hinanden. Tillader omkring 80 % af alle kørestolsbrugere at vende på adgangsvejen. Kvalitetsniveau A Bredde min. 1,80 m, tilgodeser hyppigere trafik af gående i begge retninger. Desuden kan to kørestolsbrugere nemt passere hinanden.

15 Bygningers indretning kap. 3

16 03 Hoteller m.v. kap. 3.5 Stk. 1. Ved hoteller, kroer og lignende bygninger skal mindst hvert femte af sengepladserne med eget wc- og baderum være indrettet, så de er tilgængelige for kørestolebrugere i overensstemmelse med kap , stk. 1

17 Konstruktioner kap. 4 Nyt: reviderede normer for konstruktioner
Eurocodes obligatoriske pr

18 Konstruktioner kap. 4 4.1 Generelt:
Stk. 5. Ved planlægning, projektering, udbud og udførelse af bygningskonstruktioner skal der træffes de foranstaltninger, som af hensyn til klimatiske forhold er nødvendige for en forsvarlig udførelse

19 Konstruktioner kap. 4 4.5 Tilgængelig indretning af brugerbetjente anlæg: Stk. 1. Indretning af brugerbetjente anlæg, såsom IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende anlæg med publikumsrettede servicefunktioner, skal udføres, så de kan benyttes af mennesker, hvis funktionsevne er nedsat

20 Konstruktioner kap. 4 Brugerbetjente anlæg

21 Brandforhold kap. 5 Nyt: funktionsbaserede brandkrav også for småhusbygninger (med i eksempelsamling)

22 Brandforhold kap. 5 5.1 Generelt:
For så vidt angår brandsikring af traditionelt byggeri henvises til Erhvervs- og Byggestyrelsens Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, og for så vidt angår det mere utraditionelle byggeri henvises til Erhvervs- og Byggestyrelsens Information om brandteknisk dimensionering For så vidt angår brandsikring af enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse henvises til bilag 5, som er udarbejdet med henblik på senere at blive indarbejdet i Erhvervs- og Byggestyrelsens Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

23 Brandforhold kap. 5 Aktiv brandsikring illustration fra sbi-anvisning

24 Indeklima kap. 6 Nyt: akustik og lys

25 Indeklima kap. 6 6.4 Akustisk indeklima:
Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning og deres installationer skal udformes, så de, som opholder sig i bygningerne, ikke generes af lyd fra rum i tilgrænsende bolig- og erhvervsenheder, fra bygningens installationer samt fra nærliggende veje og jernbaner

26 Indeklima kap. 6 6.5 Lysforhold: 6.5.2 Dagslys:
I arbejdsrum kan dagslyset i almindelighed anses for at være tilstrækkeligt, når rudearealet ved sidelys svarer til mindst 10 pct. af gulvarealet eller ved ovenlys mindst 7 pct. af gulvareal, forudsat at ruderne har en lystransmittans på mindst 0,75

27 Indeklima kap. 6

28 Energiforbrug kap. 7 Bygherre skal ikke længere sende energirammeberegning til FEM Sekretariatet Bygherre skal opbevare beregning forud for mærkningen Energimærkning skal (fortsat) udføres efter Energistyrelsens regler (undervejs) (Energikonsulenten tager udgangspunkt i beregningerne)

29 Energiforbrug kap. 7 Bygningsmyndigheden kan fortsat forlange enhver oplysning (herunder energirammeberegning), som er nødvendig for at give byggetilladelse Yderligere skærpelse af energikrav med 25 % i 2010 Yderligere i 2015 Indhold i regeringens handlingsplan omfatter også vedvarende energi

30 Energiforbrug kap. 7 Lavenergiramme for kontorer, skoler, institution m.v. ikke omfattet af : For lavenergibygninger klasse 1 er energirammen: ( /A) kWh/m² pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal For lavenergibygninger klasse 2 er energirammen: ( /A) kWh/m² pr. år

31 Energiforbrug kap. 7 7.4.2 Større ombygninger:
Stk. 1 Ved større ombygninger og andre væsentlige energimæssige forandringer skal klimaskærm og installationer bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i kap , stk. 1, kap stk. 6-8 samt kap. 8 under forudsætning af, at de enkelte foranstaltninger hver for sig har den fornødne rentabilitet

32 Energiforbrug kap. 7 Er der foretaget energimærkning af ejendommen, vil det sædvanligvis være de foranstaltninger, der fremgår af energimærkningen Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for enfamiliehuse Enfamiliehuse omfatter fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gruppehuse og lignende

33 Installationer kap. 8 Nyt: handicap og vedvarende energi

34 Installationer kap. 8 Stk. 10. Med henblik på at kunne gøre bygninger tilgængelige for personer med funktionsnedsættelser, skal installationer i bygninger, der indeholder forsamlings-lokaler, under hensyntagen til de tekniske muligheder projekteres og forberedes, så der er mulighed for installation og anvendelse af tekniske hjælpemidler for personer med handicap

35 Installationer kap. 8 8.6 Solvarmeanlæg, solcelleanlæg, køleanlæg og varmepumper: 8.6.2 Solvarme og solcelleanlæg: Solvarme- og solcelleanlæg skal udføres, så de ikke giver anledning til temperaturforårsagede skader på bygningen 8.6.3 Varmepumper og køleanlæg: Stk. 1 Hvis der i anlægget anvendes farlige fluida, og rummet derfor klassificeres som eksplosionsfarligt, skal det placeres hensigtsmæssigt og forsvarligt

36 Bilag til BR08 Bilag 1: Beregningsreglerne (til kap 2)
Bilag 2: Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdspladser (til kap. 3) Bilag 3. Anerkendelsesordning for statikere (til kap. 4) Bilag 4: Redegørelse for den statiske dokumentation (til kap. 4) Bilag 5: Brandeksempler i enfamiliehuse (til kap. 5) Bilag 6: Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) Bilag 7: Attesteringssystem 3 (til kap. 8)

37 Vejledninger og anvisninger
Nyt: SBI-anvisning 216, Anvisning om Bygningsreglement 2008 (anvisning med forklaringer og fortolkninger, der bygger bro fra reglementets funktionsbaserede krav til praktisk bygbare løsninger) VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN (maj 2007)

38 BYGGELOV Byggelov 575 af 6.6.2007 trådte i kraft 1.4.08:
§ 16 indsættes som stk. 6: » Stk. 6. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte bestemmelser om, at kommunalbestyrelsen skal registrere oplysninger om faktiske sagsbehandlingstider for ansøgninger om byggetilladelse, ibrugtagningstilladelse og andre tilladelser jf. stk. 1 og 2 og de regler, der er fastsat i medfør af stk. 4, samt for ansøgninger om dispensation, jf. § 22

39 BYGGELOV Byggelov Byggeskadeforsikring
§ 25 A. En bygherre, der opfører ny bebyggelse, som hovedsagelig skal anvendes til beboelse, skal forsikre bebyggelsen mod byggeskader, der har deres årsag i forhold ved opførelsen af byggeriet. Forsikringspræmien skal betales af bygherren

40 BYGGELOV Byggelov  25 C. En bygherre, der skal forsikre bebyggelsen efter § 25 A, skal ved ansøgning om byggetilladelse efter § 16, stk. 1, sende dokumentation til kommunalbestyrelsen for, at et forsikringsselskab har afgivet tilbud på en byggeskadeforsikring

41 BYGGELOV Byggelov Stk. 2. En bygherre, der skal forsikre bebyggelsen efter § 25 A, skal ved færdigmelding af byggeriet sende dokumentation til kommunalbestyrelsen for, at der er tegnet en byggeskadeforsikring, og at præmien er betalt Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ikke meddele byggetilladelse eller ibrugtagningstilladelse efter § 16, stk. 1 og 2, medmindre bestemmelserne i stk. 1 eller 2 er opfyldt

42 BYGGELOV Byggelov  § 25 E. Forsikringsselskabet skal forestå og afholde udgiften til gennemførelsen af to eftersyn af byggeriet med henblik på at vurdere bygningernes tilstand og registrere skader samt tegn på skader. Eftersynene skal gennemføres inden henholdsvis 1 og 5 år efter, at forsikringen er trådt i kraft, jf. § 25 B, stk. 3. Bygningsejeren varsles i rimelig tid inden eftersynenes gennemførelse. Bygningsejeren eller dennes repræsentant er berettiget til at deltage i eftersynene

43 BYGGELOV Byggelov § 25 F. Erhvervs- og Byggestyrelsen indsamler, kontrollerer og organiserer oplysninger fra eftersynene, jf. § 25 E

44 BYGGELOV Byggelov ny nr. 514 af (afbureaukratisering af byggesagsbehandlingen og markedskontrol med byggevarer) træder i kraft : I § 11 indsættes som stk. 2: »Stk. 2. Ved projektering af de bygninger, der er nævnt i stk. 1 (se næste slide), og i det omfang der i bygningsreglementet ikke er fastsat bestemmelser om det pågældende tekniske forhold, har ansøgeren ansvaret for, at projekteringen vedrørende disse forhold varetager de hensyn, som loven tilsigter at varetage.«

45 Byggelov § 11. stk. 1, Bebyggelser af nedennævnte arter skal i det omfang, der i bygningsreglementet ikke er fastsat bestemmelser om dem, opføres i overensstemmelse med de krav, som kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde stiller ud fra de hensyn, som loven tilsigter at varetage: a. bygninger såvel som større lokaler til forretninger, kontorer, industri, værksteder og lager, b. kirker, teatre, hoteller, sygehuse, fængsler og kaserner, bygninger for undervisnings-, udstillings- eller forlystelsesformål samt i det hele bygninger eller større lokaler, hvori mange mennesker samles.

46 BYGGELOV Byggelov ny §§ 16 og 16 A ophæves, og i stedet indsættes:
»§ 16. Arbejder, der er omfattet af § 2, må ikke påbegyndes uden byggetilladelse. Kommunalbestyrelsen kan kræve, at ansøgeren giver de oplysninger, der er nødvendige for bedømmelse af ansøgningen. Ansøgeren skal i ansøgningen om byggetilladelse oplyse, om bygningen er omfattet af stk. 3

47 BYGGELOV Byggelov ny §§ 16
§§ 16 Stk. 2. Ansøgeren skal til kommunalbestyrelsen fremsende relevante tekniske oplysninger om bygningens data til brug for opbevaring

48 BYGGELOV Byggelov ny §§ 16
§§ 16 Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal ikke foretage en vurdering af de tekniske forhold ved følgende bygningstyper, jf. dog stk. 5 og 8: Mindre bygninger, herunder carporte, garager, udhuse, drivhuse og tilbygninger hertil m.v. Småhuse, herunder enfamiliehuse, tilbygninger til og ombygninger af enfamiliehuse, sommerhuse, opvarmede udestuer m.v. Jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger Industri- og lagerbygninger, hvor installationerne har et begrænset omfang, hvor bygningen kun har en etage, og hvor bygningen har en let tagkonstruktion

49 BYGGELOV Byggelov ny §§ 16
§§ 16 Stk. 4. Ved tekniske forhold forstås i denne lov krav, som er indført i medfør af byggeloven, til: Adgangsforhold eller tilgængelighed, herunder krav til indretning Konstruktioner, herunder krav til fugt og holdbarhed Brandforhold Indeklima Energiforbrug Installationer

50 BYGGELOV Byggelov ny §§ 16
§§ 16 Stk. 5. I sager vedrørende bygninger omfattet af stk. 3, nr. 3 og 4, foretager kommunalbestyrelsen uanset stk. 4 en vurdering af, om lovgivningens krav til brandforhold er opfyldt. Tilsvarende gælder i sager om sammenbyggede enfamiliehuse med over to husstande, herunder række- og kædehuse

51 BYGGELOV Byggelov ny §§ 16
§§ 16 § 16 C. Kommunalbestyrelsen påser i sagsbehandlingen, at denne lov og de regler, der er fastsat i medfør heraf, overholdes, jf. dog § 16, stk. 3. Hvis det i en ansøgning om byggetilladelse er anført, at bygningen er omfattet af § 16, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen påse, om dette er tilfældet. Finder kommunalbestyrelsen, at dette ikke er tilfældet, skal kommunalbestyrelsen underrette ansøgeren herom

52 BYGGELOV Byggelov ny §§ 16 I § 19, stk. 1, indsættes som 2. pkt. :
§§ 16 I § 19, stk. 1, indsættes som 2. pkt. : »Skal der foretages en undersøgelse af et teknisk forhold, kan kommunalbestyrelsen bistås af en person, som besidder relevant teknisk indsigt.« (§ 19. Kommunalbestyrelsen kan uden retskendelse forlange adgang til en privat ejendom for at undersøge, om der er sket overtrædelse af loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser og stillede betingelser, eller for at foretage det i § 18, stk. 3, omtalte eftersyn.)

53 BYGGELOV Byggelov ny Markedskontrol
§ 31 A. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om tilsyn og kontrol med, at regler, der er fastsat i medfør af § 31, overholdes. Ministeren kan herunder fastsætte regler, der pålægger fabrikanten eller importøren af byggevarer at afholde samtlige udgifter i forbindelse med stikprøvekontrol, og regler, der pålægger fabrikanten eller importøren at refundere myndighedens udgifter til varer, der er indkøbt i detailhandlen. Ministeren kan bemyndige private eller offentlige virksomheder til at udføre denne kontrol

54 KONSEKVENSER af BR08 og NY BYGGELOV?
FÆRRE REGLER MINDRE TEKNISK SAGSBEHANDLING MERE SKØN og VURDERING MERE VEJLEDNING TIL BORGERNE BEDRE DIALOG MED RÅDGIVERNE SUPER (SELV)BETJENING via HJEMMESIDE FLERE KLAGER kirsten


Download ppt "NYE BESTEMMELSER I BR08 OG NY BYGGELOV"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google