Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DJs ophavsretsstrategi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DJs ophavsretsstrategi"— Præsentationens transcript:

1

2 DJs ophavsretsstrategi
Det skal være let at være lovlig DJ indgår kollektive aftaler om alle nye udnyttelser mod betaling Både for fastansatte og freelancere Gerne i form af aftalelicenser DJ forfølger ophavsretskrænkelser når visse betingelser er opfyldt DMJX - Ophavsret

3 Hvorfor er ophavsretten så vigtig?
Den journalistiske integritet, uafhængighed, troværdighed Ca. 32 mio. kr. til DJs medlemmer årligt pga. aftaler og Copydan-vederlag Beskyttelse mod krænkende ændringer og krænkende sammenhæng Kamp om kontrollen – modsætninger: udgivere ctr. ophavsmænd, brugere ctr. rettighedshavere, samfundsinteresser ctr. rettighedshavere, individets økonomi ctr. industriens Når ophavsretten gør det muligt at tjene penge er det et incitament for ophavsmændene til at skabe flere værker, til gavn for samfundet – nøglen til viden kunst og underholdning DMJX - Ophavsret

4 Ophavsretslovens § 1 Hvad er ophavsret? Råderet - samtykke
Den som frembringer et tv-program, en tekst eller et fotografi (litterært eller kunstnerisk værk) har ophavsret til værket. Værkshøjde –kravet til en kunstnerisk frembringelse for at det kan anses som et beskyttet værk Personlig skabende indsats fra ophavsmandens side - Menneskeskabt med præg af individualitet/kreativitet – værkshøjde - Originalitetskrav Når en journalist skriver en artikel, en fotograf tager et billede så får han eller hun nogle juridiske rettigheder, der går, at andre ikke uden videre må fx lægge artiklen på deres egen hjemmeside, bringe fotografiet i tv uden indhentelse af ophavsmandens tilladelse. Det gælder Artikler, bøger, tegninger, nyhedsgrafik, lay-out, tekstning, musiktekster, afhandlinger, notater, debatindlæg m.m. Computergrafik, TV-oversigter, listestof, piktogrammer Fotografier (billeder), malerier, film, video, instruktion, tilrettelæggelse, redigering, lys og lyd m.m. Titler – Nabo til nordpolen – er beskyttet, hvis i sig selv originale - oversættelser af titler kan være ”For Whom The Bell Tolls” til ”Hvem ringer klokkerne for?” Hvis et værks titel ikke i sig selv er original, beskyttes selve titlen ikke som et værk. DMJX - Ophavsret

5 Ophavsretslovens § 2 – eneret Økonomiske rettigheder
   Tilrettelæggeren, journalisten eller fotografen har eneret til at fremstille eksemplarer af sit værk og til at gøre det tilgængeligt for almenheden. Kopiering, salg, udlejning, udlån, offentlig visning, offentlig fremførelse – radio, tv, internet, on-demand Eneret Lars Larsen sagen Lars Larsen – bogoplag på 2,4 mio. Vederlag for artikel kr. og det samme for godtgørelse (manglende tilladelse). Manglende kreditering ved citering kr. og samme i godtgørelse. Vederlag for gengivelse af overskrift og manglende kreditering kr. og det samme i godtgørelse. Eneret til at tillade kopiering (herunder digitalisering) Eneret til at tillade salg, udlejning, udlån af eksemplarer/kopier Eneret til at tillade offentlig visning Eneret til at tillade offentlig fremførelse (herunder radio, TV, internet, on-demand) DMJX - Ophavsret

6 Ophavsretslovens § 3, stk
Ophavsretslovens § 3, stk. 1 og 2 Droit moral – respektret - navngivningsret Ideelle rettigheder (droit moral) Tilrettelæggeren, journalisten eller fotografen har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver (navngivningsretten). Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en krænkende måde eller i en krænkende sammenhæng (respektretten). De ideelle rettigheder kan ikke overdrages ved aftale – medmindre efter art og omfang afgrænset brug Tætte bånd til presseetik og medieansvar Respekt-retten: Krænkende sammenhæng/ændringer Mig og Naser – instruktør og klipper mod TV2 Danmark – klippede scene om brændende bil ud uden tilladelse kr./5.000 kr. Langtidsfangen – Lise Bendix og Bertel Moltved – fjernede musik af øk årsager kr. til hhv. instruktør og klipper. DR dokumentarprogrammer – bruges nu i DR Arkiv er klippet på en måde, så konklusionerne ændres. Læge tidligere udhængt – nu helt. Dømt 20 år tidligere nævnes nu igen med navn og dom. Medvirkende problematik. ”Mig og Naser-forliget” – scene med brændende bål klippet ud af den af instruktøren og klipperen færdigredigerede udgave kr og kr. i godtgørelse. Musik klippet ud af dokumentarserie af økonomiske grunde kr. til hhv klipper og instruktør. politisk og kommerciel anvendelse Kommerciel anvendelse: Lars Larsens bog var ikke en reklamesag selvom den var udsendt til samtlige husstande i DK sammen med en reklameavis fratog ikke bogen de egenskaber, der gjorde den til en bog og dermed ikke tale om en krænkende sammenhæng. Gengivelse af hele og dele af artikler fra dagblade i bog om Lars Larsen DMJX - Ophavsret

7 at blive spurgt – og ret til at sige nej! at blive krediteret
Tilrettelæggeren, journalisten, tegneren, teksteren eller fotografen har ret til ………. at blive spurgt – og ret til at sige nej! at blive krediteret at blive honoreret, og at blive respekteret DMJX - Ophavsret

8 Indskrænkninger i ophavsretten og forvaltning af rettigheder ved aftalelicens
Fribrugsregler: privat brug, citatret Aftalelicens (bruge et beskyttet værk uden at spørge om lov, hvis man indgår aftale om det med en forvaltningsorganisation/ ophavsretsorganisation – Copydan-foreningerne – Erhvervskopier, Undervisningskopier, Verdens TV, Billedkunst, Arkiv) Tvangslicens (bruge et beskyttet værk uden tilladelse men mod betaling) DMJX - Ophavsret

9 Ophavsretslovens § 22 (citatretten)
Det er tilladt af citere fra et værk når følgende betingelser er opfyldt: I overensstemmelse med god skik I det omfang, som betinges af formålet Affotografering eller udtræk af enkeltbilleder fra en sekvens af levende billeder er ikke tilladt. Tomas Gislason – DR havde brugt 16 klip af TGs film, hvilket udgjorde 1/3 film af den samlede film. DR frifundet i byretten og dømt i landsretten. Vederlag på kr. og kr. pr. film for manglende kreditering/kildeangivelse. Dømt Allende interview- klip på 1 min. Ud af 10 minutters interview – brugt i 30 minutters film om Bille August. - DRJaqueline Jensen: 8 ord for meget da kommerciel anvendelse. ”Petit Paradis lever op til sit himmelske navn” Lars Larsen – del af artikel i bog havde ingen relationer til tekst i bogen i øvrigt og fremgik ikke, hvad formål med citat var – udover citatretten og dermed en overtrædelse af § 2. Brug af overskrift med reference til øvrig tekst og kun brug af få ord fra artikel – ikke overtrædelse af citatretten. Aktuelt: Muhammed sagen; gengivelse af kunstværker ved omtale af dagsbegivendheder Det er tilladt at citere fra et offentliggjort værk – krav om at citat er i overensstemmelse med god skik og i et omfang, som betinges af formålet. Ingen faste grænser – aldrig citere en hel artikel og citatet skal ALTID indgå i et andet selvstændigt værk Aldrig citere mere end det, der er nødvendigt – kan formålet nås uden så vidtgående brug af citater Når der citeres er der også pligt til kreditering Pressen antages at have en ganske udstrakt adgang til at citere fra artikler om politiske, økonomiske, religiøse, kulturelle og lignende forhold bragt i andre aviser og blade fx dom (Alt for Damerne), hvor et dagblad havde ret til at bruge ¼ uddrag af en artikel fra et ugeblad. Eller ØLD hvor citatretten blev anset for overskredet – klip på ca. 1 minut fra et 10 min. Langt tv-interview med Isabel Allende blev anvendt i 30 minutters tv-program om Bille August Eller ØLD hvor citatretten også blev anset overskredet. Indehaveren af en hjemmeside stillede ca lydprøver á sekunders Varighed til rådighed via internettet mhp salg af cd´erne på fysiske medier. Det vil normalt ikke være i overensstemmelse med god skik at bringe citater i reklameøjemed. DJ har vundet sager herom. DMJX - Ophavsret

10 Ophavsretslovens § 63 Ophavsretten til et værk varer, indtil 70 år er forløbet efter ophavsmandens dødsår. Den lille havfrue skulptur: opstillet i 1913, Edvard Eriksen død i 1959. DMJX - Ophavsret

11 Overdragelse af rettigheder freelancere og fastansatte
Udnyttelsesrettigheder overdrages ved aftale Ved varig og fast ansættelsesforhold indgås ved udtrykkelig eller (stiltiende) aftale – i det omfang, der var nødvendigt for arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed på det tidspunkt, hvor værket blev skabt. Muligvis mere omfattende rettighedsoverdragelse inden for reklamebranchen (og kunstindustrien – tegnerne) Freelancere indgår også udtrykkeligt eller (stiltiende) aftaler – forudsætninger og kutyme på området. Specialitetsgrundsætningen – overdragelse på én måde giver ikke erhververen ret på andre måder. Udfyldning af aftalerne ved fortolkning sker forskelligt U H (POLITIKEN-dom) Et dagblad gengav væsentlige dele af en artikel i Politiken uden tilladelse fra Politiken eller den fastansatte journalist. Ingen udtrykkelig aftale mellem POLITIKEN og journalisten (der dog ikke måtte sælge til konkurrerende medie). Spm om POL eller J havde krav på erstatningen for krænkelsen. Journalisten med følgende begrundelse: overgår ikke i videre omfang end nødvendigt aht Politikens sædvanlige virksomhed. Salg af artikler til forlag/bog – uden for den sædvanlige virksomhed U H for et tv-selskab er genudsendelse af tv-programmer nødvendig af hensyn til selskabets sædvanlige virksomhed (Kanal 2) Tekstforfatter på reklamebureau 1 (reklamer i tv og biografer og trykte medier), henvendelse fra bureau 2 om køb og mindre ændring af sangtekst. Ikke sædvanlig virksomhed hos bureau 1 at videresælge. Forfatteren der skal give tilladelsen. U Ø Ritzau solgte en artikel til ikke-abonnent. Ej sædvanlig virksomhed. Kun videresalg til abonnenter var overgået som følge af ansættelsesforholdet. Fremtidige udnyttelsesformer: Hvis en udnyttelsesform ikke har været kendt på aftaletidspunktet, er der – med udgpkt i specialitetsgrundsætningen § 53,3 – en formodning for, at ophavsmanden ikke har overdraget retten til denne udnyttelsesform. Hvis det fremgår af aftalen, at den omfatter kendte og ukendte udnyttelsesformer, vil erhververen normalt have ret også til fremtidige udnyttelsesformer inden for rettighedsoverdragelsens rammer. Soya-dommen – Forfatteren Soya overdrog filmrettighederne til et skuespil i ved videreoverdragelser i 1947 og 1952 bekræftede han at have overdraget alle fremførelsesrettigheder til filmen (Soldaten og Jenny), der blev vist i fjernsynet i Havde Soya overdraget fjernsynsrettighederne? Afgørende om den nye udnyttelsesform var kendt ved overdragelserne. I 1944 var der TV i USA, i 1947 i Frankrig og England. Henset hertil have aftalerne givet erhververen det fornødne grundlag for at udnytte denne til forevisning af filmen i TV, da muligheden blev aktuel. DMJX - Ophavsret

12 Straf, erstatning og godtgørelse
Bøde (forsæt/grov uagtsomhed) og fængsel (skærpende omstændigheder) Forbud – pålæg om undladelse af udnyttelse Erstatning – skattepligtigt vederlag Godtgørelse (for ikke-økonomisk skade – krænkende ændring og manglende kreditering) – som udgangspunkt ikke skattepligtig. Kan dog ikke garantere at SKAT accepterer dette - dog endnu ikke sket. Uagtsomhed og god tro – ukendskab til loven betragtes ikke som god tro Ikke diskulperende at modtage materiale fra 3. mand – Nordfyns Vejviser dømt - hvor udgiveren modtaget materiale fra kommuner Undersøgelsespligt hos udgiveren Normalt bødestraf Men fængsel – Thøger Seidenfaden fik en betinget dom på 20 dages hæfte for at have trykt ”Kommissærens Dagbog”, som forfatteren ellers havde trykket tilbage. DMJX - Ophavsret

13 Hvilke kontrakter vil I blive mødt med i den virkelige verden?
Det kommer an på, om I kommer til at arbejde freelance, som TBA´er eller bliver fastansat – men kontrakterne ligner hinanden! Ved varig og fast ansættelsesforhold overdrages rettighederne i det omfang, det er nødvendigt for arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed på det tidspunkt, hvor værket blev skabt. Muligvis mere omfattende rettighedsoverdragelse inden for tv-området. Pas på med de meget vidtgående overdragelser Specialitetsgrundsætningen – overdragelse på én måde giver ikke erhververen ret på andre måder. DMJX - Ophavsret

14 Hvilke områder kan I ansættes på?
DR-freelance overenskomst - Her skal I gå efter en bilag 2 kontrakt – selvstændig rettighedsbærende indsats Producenter omfattet af ok med DJ – Her skal I gå efter bestemmelsen ”hovedophavsmænd” TV2 – svært Individuelle producenter, der ikke er omfattet af overenskomst med DJ – Mastiff, Blu, Metronome, Monday Media DMJX - Ophavsret

15 Det er svært, og I bør altid tjekke med DJ, før I underskriver en kontrakt
Prøv at få begrænset omfanget af jeres rettighedsoverdragelse til et vist antal visninger eller ubegrænset visning i xx år. Hvis alt kræves overdraget, så få som minimum Copydan-bestemmelsen ind i kontrakten: ”Medarbejderen/freelanceren bevarer retten til vederlag og rettigheder, der forvaltes gennem de til enhver tid værende Copydan-foreninger, herunder retten til vederlag i henhold til §§ 13, 14, 17, 35 og 39” DMJX - Ophavsret

16 Copydan fortsat ”Medarbejderen/freelanceren bevarer sine rettigheder til fornyet offentlig fremførelse, eksempelvis offentlig visning af TV, uden for private hjem (biblioteker, restaurationer, butikker, erhvervsvirksomheder, offentlige kontorer, det offentlige rum, transportmidler etc.). Parterne tilstræber at rettighederne hertil forvaltes i samarbejde med mellem rettighedshaverne og Copydan. Medarbejderen/freelanceren kan ikke modsætte sig udnyttelsen af disse rettigheder og denne kan således finde sted under forhandling og eventuel tvist om vederlagets størrelse” DMJX - Ophavsret

17 Bestseller-klausul ”Hvis værket viser sig at kunne udnyttes på en måde og i et helt andet omfang end forventet, har tilrettelæggeren ret til en genforhandling af vilkårene i den oprindelige aftale” DMJX - Ophavsret

18 Eksempel 1 IMMATERIELLE RETTIGHEDER M.V.
Samtlige immaterielle rettigheder – herunder ophavs-, foto-, patent-, mønster- og varemærkerettigheder – til frembringelser af enhver art, det være sig tekster, edb-programmer eller marketingsprincipper og lign., der er blevet til som led i det almindelige ansættelsesforhold eller er resultatet af en Medarbejderen pålagt opgave, tilhører Selskabet, dog med respekt af ufravigelige lovregler. Selskabet har således den fulde adgang til udnyttelsen af de nævnte rettigheder og frembringelser, og Selskabet har også fuld adgang til at overdrage rettighederne og frembringelserne til tredjemand. Rettighedsovergangen er endelig og bortfalder ikke ved ansættelsesforholdets ophør. DMJX - Ophavsret

19 Realistisk ændring – eksempel 1
Samtlige immaterielle rettigheder – herunder ophavs-, foto-, patent-, mønster- og varemærkerettigheder – til frembringelser af enhver art, det være sig tekster, edb-programmer eller marketingsprincipper og lign., der er blevet til som led i det almindelige ansættelsesforhold eller er resultatet af en Medarbejderen pålagt opgave, tilhører Selskabet, dog med respekt af ufravigelige lovregler. Selskabet har således den fulde adgang til udnyttelsen af de nævnte rettigheder og frembringelser. Ophavsretligt beskyttede handlinger, som foretages af andre end Selskabet er ikke omfattet af aftalen (fx retransmission og brug efter §§ 13, 17 og 39 i den gældende ophavsretslov eller sådanne, som senere måtte supplere eller afløse disse om rettigheder herunder vederlag herfor). Rettighedsovergangen er endelig og bortfalder ikke ved ansættelsesforholdets ophør. DMJX - Ophavsret

20 Idé-beskyttelse Ideer er ikke ophavsretligt beskyttede
Det er et værks konkrete udformning, der kan være beskyttet Hvordan kan I så præsentere jeres idé for andre? Sende jeres idé i en forseglet kuvert til DJ Samtidig med præsentationen gøre opmærksom på, at den også er sendt til DJ Primært en præventiv virkning DMJX - Ophavsret

21 Links Hovedside/ links der henviser til dette kaldes referencelinks - lovligt Undersider/Links der henviser hertil kaldes dybe links – tvivlsomt evt. offentlig fremførelse, der kræver tilladelse, fx Newsbooster, hvor det fandtes i strid med ophl. § 71, at en internettjeneste/Newsbooster udsendte nyhedsbreve med overskrifter fra avisartikler og deeplinkede til artiklerne. Kan også være respektkrænkende/reklamesammenhæng U1987 H (Online-avisen) hvor en database indeholdt referater af nyhedsartikler m.v. i dagblade og kun i begrænset omfang egentlige citater; her blev ophavsretten til dagbladsartikler ikke anset for krænket. DMJX - Ophavsret

22 Copydan-midler Vær opmærksom på TVGRUPPEN i DJ og FreelanceGruppen i DJ De fordeler rettighedspenge til de rettighedshavere, der har produceret og fået vist deres produktioner på tv, i undervisning, i erhvervsvirksomheder etc. Hvis rettighedshaverne har bevaret sine rettigheder DMJX - Ophavsret

23 Husk altid DJ – brug os Vi vil meget gerne bruges
Så ring, før I forhandler løn Send jeres kontrakt ind til tjek, før I skriver under Ring til enten: Claus Iwersen (DR) Henrik Bruun (TV2) Anders Sevel Johnsen – kontrakter og ophavsret Lone Amtrup (tv-produktionsområdet og Copydan) Det tilbyder DJ: Kontraktrådgivning, Karriererådgivning, stress-og konflikthåndtering, trivselskurser, sager om ophavsretskrænkelser og inkassosager DMJX - Ophavsret

24 ACTA Anti-Counterfeiting Trade Agreement
Handelstraktat Counterfeiting dækker over handlinger, der indebærer krænkelse af immaterielle rettigheder Underskrevet af bl.a. EU – først efter sommer besluttes om den kan tiltrædes – skal forelægges for EU-domstolen. Formål: effektiv beskyttelse af ophavsret, forbedre den internationale håndhævelse af ophavsret – først og fremmest organiseret ulovlig kopiering i stor målestok DMJX - Ophavsret

25 ACTA fortsat I Danmark og EU kan vi allerede følge disse overtrædelser
Globalt marked vil kalde på mulighed for håndhævelse ved krænkelse af danske film, tv-produktioner etc. også uden for EU. Tiltrædelsen vil betyde mere effektivt samarbejde globalt DMJX - Ophavsret

26 Kritik af ACTA Processen har været temmelig lukket
Artikel 27 – bestemmelsen om håndhævelse i det digitale miljø Slår bl.a. fast, at landene kan indføre regler, der pålægger en internetudbyder at udlevere navne på folk, der har krænket ophavsrettigheder. Slår fast, at håndhævelsesreglerne ikke må skabe hindringer for e-handel (den lovlige samhandel), ytringsfrihed og beskyttelsen af privatlivets fred – retfærdig rettergang Dette er væsentligt set med DJ-briller! DMJX - Ophavsret

27 FAQ om ACTA Kan sociale medier (fx Facebook, Youtube og Twitter) gøres ansvarlig for brugernes ulovlige handlinger? Ja disse regler findes allerede i dag – ACTA ændrer intet her. Her tænkes primært på e-handelsloven. Udbyderen kan blive ansvarlig, hvis materialet ikke fjernes efter at udbyderen udtrykkeligt er blevet gjort opmærksom på krænkelsen. . DMJX - Ophavsret

28 FAQ om ACTA Kan internetudbydere pålægges at udlevere oplysninger om deres kunders ophavsretskrænkelser? Ja disse regler findes allerede i dag - med eller uden ACTA. Udleveringen sker efter pålæg fra domstolene (editionsbegæring). DMJX - Ophavsret

29 FAQ om ACTA Kan teleudbydere og søgemaskiner pålægges at blokere for ulovligt indhold? Ja disse regler findes allerede i dag – ACTA ændrer intet her. Dette sker i dag ved fogedforbud Blev netop anvendt i Grooveshark-dommen, hvor teleselskabet 3 blev pålagt at blokere for det ulovlige indhold  DMJX - Ophavsret

30 Grooveshark 1) ok at lukke for hjemmesider – men det kræver en retssag og en domstolsafgørelse. 2) er der overhovedet brug for ACTA aftalen, når man alligevel kan blokere for hjemmesider som Grooveshark? Ja ACTA har et internationalt sigte, og derfor er ACTA vigtig for international håndhævelse. DMJX - Ophavsret

31 FAQ om ACTA Kan teleudbydere og søgemaskiner pålægges at overvåge/kontrollere folk? Nej, der er ikke noget i ACTA, der pålægger teleselskaberne at lave sit eget politi. I artikel 27 står der, at myndighederne kan pålægge udbyderne og internettjenester at udlevere tilstrækkelige oplysninger til at identificere en abonnent. Dette sker i Danmark i dag via domstolene (se spm. ovenfor) DMJX - Ophavsret

32 FAQ om ACTA – overvågning fortsat
Der er i ordlyden af ACTA ikke belæg for, at der skulle være pligt til overvågning. EU-retten har fornylig afsagt dom i en sag hvor generel overvågning blev anset for værende i strid med EU-retten. DMJX - Ophavsret

33 DJs holdning til ACTA DJ forholder sig kritisk til, at der har været meget lidt åbenhed i processen, at DJ tager det hidtidige forløb til efterretning. DJ har som organisation ikke grund til at indtage et særligt overordnet standpunkt i forhold til ACTA DJ skal fortsætte med at sikre ophavsretten og ytringsfriheden i det digitale informationssamfund uden at låse viden-strømmen. Sikre et frit vidensflow på internettet i fremtidens samfund DMJX - Ophavsret

34 DJs holdning til ACTA og
På den ene side er der de store internetgiganter, der angiveligt er med til at trække og styre debatten om ACTA – og som ønsker fuld frihed på Internettet. På den anden side er ophavsretten, som skal håndteres i et samfund, hvor alle kan dele alt digitalt. Det er vigtigt, at vi sikrer et frit viden flow på internettet i fremtidens samfund. DMJX - Ophavsret

35 Det mener DJ om Ophavsret og Ytringsfrihed
For DJ er det evident, at ytringsfriheden og informationsfriheden naturligvis har højeste prioritet, men at det ikke behøver at have nogen indflydelse på den ophavsret, som ACTA især beskæftiger sig med. Hvor ytrings- og informationsfriheden handler om adgangen til informationer og materiale i det hele taget, så handler ophavsretten om anvendelse af materialet. Derfor behøver de to områder ikke at komme i konflikt med hinanden. DMJX - Ophavsret


Download ppt "DJs ophavsretsstrategi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google