Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KOLLEKTIV PENSIONSORDNING

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KOLLEKTIV PENSIONSORDNING"— Præsentationens transcript:

1 KOLLEKTIV PENSIONSORDNING
Scandinavian IT Group ( SIG ) KOLLEKTIV PENSIONSORDNING i DANICA Administration og service: JH ASSURANCE

2 Pensionsordningen. Ansat efter 1.4.1991

3 Pensionsordningen. Ansat før 4.1991

4 Skattemæssige behandling
PENSIONSBIDRAG OG PRÆMIE Egetbidraget fratrækkes lønnen før beregning af kildeskat Præmien til gruppeordningerne (kr. 460 / 230 md.) fra trækkes lønnen efter kildeskat SIG ’s bidrag skal ikke medregnes i den skattepligtige indtægt DANICA indeholder og afregner AMB af pensionsbidraget UDBETALING Løbende udbetaling beskattes som personlig indkomst hos modtageren. Der betales ikke AMB af udbetalingen Udbetaling fra gruppeforsikringerne er skattefri

5 UDBETALING VED DØDSFALD
Ægtefælle- og børnepension fastsættes individuelt efter behov Ved optagelse eller ændring i civil stand m.v. Ægtefællepensionen udbetales livsvarigt. Folkepensionens grundbeløb på p.t. kr er indregnet. Børnepensionen udbetales indtil barnets 24. år. Pensionen fordobles, hvis begge forældre er døde. Ægtefælle- og børnepension beskattes særskilt hos modtageren. Der betales ikke AMB af udbetalingen

6 Samleverpension - Kollektiv ordning
En samlever har ret til ægtefællepension, når følgende er opfyldt: Fælles bopæl de sidste 2 år før dødsfaldet. Fælles bopæl skal være etableret inden forsikredes 65. år Forsikrede har inden det 67. år kunnet indgå ægteskab med samleveren Forsikrede har mindst 3 mdr. før dødsfaldet/det 67. år oprettet testamente, der tillægger samleveren en arvelod svarende til mindst den tvangsarv, en ægtefælle ville være berettiget til, hvilket er: 1/2 af formuen - der efterlades ikke livsarvinger 1/6 af formuen - hvis der efterlades livsarvinger Forsikrede ikke efterlader sig ægtefælle eller frasepareret/fraskilt hustru, der er berettiget til ægtefællepension

7 Udbetaling fra gruppeordningerne
Fuld dækning Halv dækning Kritisk Sygdom: kr kr Tab af erhvervsevne: kr kr Dødsfald kr kr Månedlig præmie kr kr Udbetalingerne er skattefri. Ved udbetaling af tab af erhvervsevnedækning ydes der præmiefritagelse i 3 år.

8 Udbetaling fra gruppeordningerne
Udbetalingen ved død sker til “Nærmeste pårørende”: Enten: Ægtefælle / registreret partner Eller: Livsarvinger (børn, børnebørn,…) Eller: Arvinger ifølge testamente Eller: Arvinger ifølge arveloven (forældre, søskende, bedsteforældre) Man kan dog som nævnt indsætte en samlever som begunstiget. Kontakt JH Assurance for yderligere information

9 Kritisk sygdom Dækning: kr. 165.931 / 82.758
Udbetales ved dækningsberettiget diagnose, der er stillet efter optagelse i ordningen Dækningen ophører v/alder 65 år eller fratrædelse forinden 1 måneds karens Ved dødsfald i karenstiden nedsættes dødsdækningen med det udbetalte beløb Kun èn udbetaling for samme diagnose 6 måneders karens Ved udbetaling af mere end 1 dækning, skal der være forløbet 6 måneder Udbetalingen er skattefri

10 Kritisk sygdom Følgende sygdomme er dækket:
De fleste ondartede kræftformer Blodprop i hjertet (hjerteinfarkt) By-pass opererede tilfælde af koronarsklerose Ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer Hjerteklapkirurgi Hjerneblødning/blodprop i hjernen Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv Parkinsons sygdom Større organtransplantationer (hjerte, lunge, lever) Nyresvigt Dissemineret sklerose ALS (amyotrofisk lateralsklerose) Muskesvind HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte AIDS Blindhed Døvhed

11 Alderspension Udbetaling fra Danica - Alderspension
Udbetalingens størrelse fastsættes ikke som de øvrige forsikrings-dækninger. Denne afhænger af: Pensionsbidrag Forrentning Opsparingsperiodens længde samt Størrelsen af de valgte risikodækninger Alderspensionen udbetales livsvarigt fra den 1. i måneden efter din 65 års fødselsdag. Højere startpension

12 Udbetaling fra Danica - Alderspension

13 Muligheder ved fratrædelse
Pensionsordning med ny arbejdsgiver Policen kan videreføres uændret uden afgivelse af helbredsoplysninger - Indbetaling kan ændres efter aftale. Pensionsordning uden arbejdsgiver Policen kan videreføres privat - evt. med ændret præmie. Der er fuldt fradrag i den personlige indkomst. Henstand med præmiebetalingen i 12 mdr. Forsikringsdækningen opretholdes. Policen kan videreføres uden afgivelse af helbredsoplysninger efter henstandsperioden. Pensionsordning uden indbetaling (fripolice) Forsikringsdækningerne nedsættes, så de svarer til de indbetalinger, som Danica allerede har modtaget. Gruppeforsikringerne - Forenede Gruppeliv Dækningerne ophører 3 mdr. efter fratræden. Dødsdækningen kan inden 3 mdr. fortsættes med individuel præmie , men uden afgivelse af helbredsoplysninger.

14 Udtrædelsesgodtgørelse
Gælder kun for medarbejdere optaget i pensionsordningen før Den individuelle udtrædelsesgodtgørelse fremgår af tidligere tilsendt pensionsoversigt pr. 1. januar 1997. Udtrædelsesgodtgørelsen kan anvendes til livsvarig udbetaling og/eller 10 år ophørende udbetaling. Der kan tilknyttes ægtefællepension/garantiperiode. SASDATA 04

15 Førtidssupplement Gælder kun medarbejdere, der er omfattet af den konverterede tilsagnsordning Beløbet beregnes efter særlig aftalte principper til medarbejdere, der fratræder mellem det 60. år og normal pensionsalder

16 Førtidssupplement Førtidssupplement beregnes, så medarbejderen mellem det 60. og det 65. år TEORETISK kan opnå en pension inkl. efterløn på 70% af lønnen efter AMB Førtidssupplement beregnes individuelt på grundlag af aktuel alder og løn på fratrædelsestidspunktet Ved førtidspensionering nedskrives pensionsordningen til fripolice. Størrelsen af alderpensionen ved det 65. år beregnes på grundlag af depotværdien

17 Førtidssupplement Udbetaling af førtidssupplement sker som særlig fratrædelsesgodtgørelse Beløbet - bortset fra et grundbeløb på kr medregnes i den personlige indtægt SIG kan indbetale den skattepligtige del af fratrædelsesgodtgørelsen til en pensionsordning Efter gældende praksis sker der ikke modregning i efterløn ved udbetaling af pension fra en særlig fratrædelsesgodtgørelse Det forudsættes, at man har/er opsagt med SIG’s opsigelsesvarsel

18 Eksempel på førtidsupplement
Løn v/62 år kr AMB 8% kr Løn netto kr Målpension 70 % af løn kr Førtidssupplement kr Efterløn til alder 65 å kr

19 FRIVILLIG SUPPLERENDE OPSPARING
KAPITALPENSION Privat eller via arbejdsgiver Max. indbetaling i KR Der er ikke fradrag for indbetaling i evt. topskat

20 FRIVILLIG INDBETALING Rate / Livrente
Privat FULDT FRADRAG for årlig indbetaling op til : Kr * Yderligere fradrag : Kræver MINDST 10 års indbetaling

21 FRIVILLIG SUPPLERENDE OPSPARING Rate – Livrente pension
Via ARBEJDSGIVER Ubegrænset fradrag i den personlige indkomst Uanset beløbets størrelse Både løbende præmie og engangsindskud (f.eks. Bonus/SP-bidrag) En aftalt løbende præmiebetaling kan senere ændres - evt. helt bortfalde - uden skattemæssige konsekvenser SÆRSKILT POLICE Ingen modregning i efterløn fra alder 62 i h.t. nuværende praksis OPSPARINGSGARANTI Som på pensionsordningen RABAT PÅ ADMINISTRATIONSGEBYRET 4% mod helt op til 11% ved privat tegning

22 SKAT I 2004 Først AMB 8,0 % Herefter alm. Indkomstskat:
Amts- og kommuneskat (gennemsnit) 32,6 % Bundskat 5,50 % Mellemskat 6,00 % Topskat (max) ,0 % Topskatten nedsættes pga. det skrå skatteloft Dvs. Af personlig indkomst på indtil kr betales: 38,10 % Personlig indkomst mellem kr og : 44,10 % Personlig indkomst over kr : 59,00 % Topskatten er nedsat pga det skrå skatteloft Personfradrag Unge under 18 år: kr Øvrige: kr

23 SKAT AF LØN - 2004 Nettoløn Samlet skat Årsløn 12.721 15.486 17.729
21.501 25.273 29.045 36.589 36,4 % 38,1 % 40,9 % 46,2 % 49,5 % 51,6 % 54,3 % 87.348 Pr. md. kr. Pr. år kr. % af løn Kr. Personfradrag, skatteværdi kr. Beskæftigelsesfradrag skatteværdi op til kr. Samlet amts- og kommunalskatteprocent 32,60% Bundskat 5,50% Mellemskat 6,00% Topskat 15,00% Topskat korrigeret 14,90% Tallene er baseret på en enlig skatteyder, der ikke er medlem af Folkekirken, og som bor i en gennemsnitskommune.

24 SKAT AF PENSION - 2004 Nettopension Samlet skat Årlig pension 13.548
16.413 18.523 22.623 26.723 30.823 39.023 32,3 % 34,3 % 38,3 % 43,4 % 46,6 % 48,6 % 51,2 % 77.419 Pr. md. kr. Pr. år kr. % af pension Kr. Personfradrag skatteværdi kr. Samlet amts- og kommunalskatteprocent 32,60% Bundskat 5,50% Mellemskat 6,00% Topskat 15,00% Topskat korrigeret 14,90% Tallene er baseret på en enlig skatteyder, der ikke er medlem af Folkekirken, og som bor i en gennemsnitskommune.

25 FRIVILLIG SUPPLERENDE OPSPARING
Skal jeg vælge KAPITAL eller RATE - / LIVRENTEPENSION ?

26 SKATTEEKSEMPEL 2004 Løn efter AMB (8%), og pensionsbidrag 450.000 kr.
EKSEMPEL 1 - Nuværende ordning Kapitalpension (max kr.) Topskattegrundlag ( kr kr. – kr.) kr. Topskat heraf (15,00 %) kr. EKSEMPEL 2 – Ændring til rate- eller livrentepension Topskattegrundlag ( kr kr.) kr. Topskat heraf (15,00 %) kr. Besparelse i 2004 ved ændring til rate/livrente: kr. – kr. = kr.

27 FRIVILLIG SUPPLERENDE OPSPARING
KONKLUSION RATEPENSION: Når der betales TOPSKAT dvs. indkomsten er over kr. KAPITALPENSION: Når der ikke betales TOPSKAT

28 e-mail: it-group@jhassurance.dk Det drejer sig om din pension !
Yderligere information Ønsker du nu eller senere information om din pension, er du altid velkommen til at kontakte: JH ASSURANCE Nørre Voldgade 21 DK København K Telefon: Telefax: Web: Det drejer sig om din pension ! JH ASSURANCE


Download ppt "KOLLEKTIV PENSIONSORDNING"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google