Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

BPSD Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens) Deskriptiv samlebetegnelse vedtaget ved consensus.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "BPSD Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens) Deskriptiv samlebetegnelse vedtaget ved consensus."— Præsentationens transcript:

1 BPSD Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens) Deskriptiv samlebetegnelse vedtaget ved consensus konference i (IPA) Definition: Symptomer på forstyrret perception, tankeindhold, humør og adfærd, der hyppigt opstår ved demens Symptomer – ikke ætiologi eller diagnose

2 BPSD Integrerede og meget hyppigt forekommende non-kognitive symptomer ved demens Handlemønstre, der er uhensigtsmæssige, socialt uacceptable og/eller belastende Psykiske symptomer, som også forekommer ved andre tilstande end demens

3 Adfærdsforstyrrelser
Aktivitetsforstyrrelser Apati Vandren (følgen efter, ambulering) Handlen (gentagelser, pille/samle/gemme) Råben Hæmningsløshed Verbal (grovmundethed, seksualisering, verbal aggressivitet) Adfærd (afklædning, urenlighed, fysisk aggressivitet) Søvnforstyrrelser Særlige begreber Agitation (definition: upassende verbal, vokal og motorisk aktivitet) Solnedgangssyndrom Katastrofereaktion

4 Psykiske symptomer Emotionelle Affektive
angst, irritabilitet/vrede, labilitet Affektive depressivitet, eufori Illusionære (agnotisk misidentifikation/-tolkning) fordobling, fantomgæstsyndrom, spejlingsagnosi, billed-/fjernsynsagnosi Psykotiske vrangforestillinger (bestjæling, sammensværgelse, utroskab, forladthed, Capgras syndrom) hallucinationer (især visuelle) Konfabulatoriske (opdigtet tankeindhold)

5 NPI (NeuroPsychiatric Inventory)
BPSD vurderingsskala (alle demensformer) 12 items: ▪vrangforestillinger ▪hallucinationer ▪agitation/aggression ▪ depression/dysfori ▪angst ▪eufori/opstemthed ▪apati/ligegyldighed ▪manglende hæmning ▪irritabilitet/labilitet ▪afvigende motorisk adfærd ▪søvn ▪appetit Symptomerne identificeres og gradueres efter hyppighed, sværhedsgrad og belastning ud fra interview af pleje-/omsorgspersoner

6 Prævalens NPI Ved baseline Over 5 år (%) Vrangforestillinger 18 60
Hallucinationer Agitation/aggression Depression/dysfori Apati/ligegyldighed Eufori/opstemthed 1 6 Angst Manglende hæmning Irritabilitet/labilitet Afvigende motorisk adfærd 7 52 Mindst et item Cache County Study: 408 incidente, hjemmeboende demente (Steinberg et al, 2008)

7 Forekomst Ved LBD og FTD indgår BPSD som en del af diagnosekriterierne
BPSD er ofte fasespecifik og forbigående, men kan også være debutsymptom Tidlige faser Emotionelle/affektive symptomer Senere faser Illusionære/psykotiske symptomer og adfærdsforstyrrelser Ofte flere symptomer samtidigt, der være relaterede

8 Konsekvenser Patienten fungerer endnu dårligere
Belastning og nedsat livskvalitet for pleje-/omsorgspersoner (og patienten) Hyppigste årsag til indlæggelse og indflytning i plejebolig Udgør en betydelig del af de samlede omkostninger til pleje og behandling af demente

9 Årsager til og forhold af betydning for udvikling af BPSD
Demensfaktorer demenstype, dysfunktion, sværhedsgrad Helbredsfaktorer bestående/tilstødende somatisk eller psykisk lidelse evt. i form af delir, smerter, træthed, andet ubehag, svækket syn/hørelse, basale behov, dehydrering, medicinbivirkninger, skadeligt brug af alkohol Tilpasningsfaktorer intelligens, præmorbid personlighed, mestringsstrategier, socialt netværk, livshistorie Samspilsfaktorer forholdet til pleje-/omsorgspersoner, fysiske rammer, struktur

10 Generel udredning af BPSD
Oplysninger om livsforløb, interesser, præmorbid personlighed, særlige reaktionsmåder, sårbarheder og psykiatrisk/psykosocial anamnese Identifikation af symptomer (evt. vurderingsskala) Registrering (frekvens, tidspunkt, intensitet, relation) Diagnosticere tilstødende somatisk eller psykisk lidelse (infektion, dehydrering, organpåvirkning, smerter og andet ubehag, depression, psykose) Afdække medicinbivirkninger og skadeligt brug af alkohol Sikre tilfredsstillelse af basale behov (ernæring, væske, hvile, frisk luft, motion, hygiejne, toiletbesøg) Ofte forekommende årsager overstimulation utilstrækkelig kontakt til pleje-/omsorgspersoner urealistiske krav og ufleksibel/intolerant holdning til pt. (dårlig atmosfære) manglende meningsfyldte aktiviteter rutineafvigelser uhensigtsmæssige fysiske forhold (rum, lys, lyd)

11 Udredning af adfærdsforstyrrelser
Identifikation og registrering af problemadfærd=målsymptom(er) Analyse af situation, der udløser problemadfærd Opstilling af hypotese om årsagssammenhæng Ændring af pleje-/omsorgsstrategier ud fra hypotese Efterprøvning Effekt dokumenteres Ellers opstilling af ny hypotese osv. Vær altid opmærksom på faldgruber Symptomoverdrivelse, fejlfortolkninger og projektioner

12 Behandling af BPSD Usikker evidens for virkning af psykofarmakologisk behandling ved BPSD (også depression og psykose) Potentielt alvorlige bivirkninger især ved antipsykotisk behandling Udgangspunktet er non-medicinsk behandling under ”watchful waiting” mere hensigtsmæssige plejestrategier (afledning/skærmning) og fysiske rammer terapier (sansning, reminicens, motion) Specielt antipsykotisk behandling reserveres til særlige tilfælde (forpinthed, fare) forudgået af risk-benefit vurdering ud fra eksisterende kardiovaskulær risiko Identificere målsymptom(er) - monitorere for virkning og bivirkninger (også kognitive og forlængelse af QTc) Undgå antikolinerge midler (og så vidt muligt også benzodiazepin) Lavere dosis til ældre Start low – go slow Planlæg revurdering/seponering Psykiatrisk speciallistopgave, hvis antipsykotisk behandling varer længere end blot nogle uger

13 Medicinsk behandling af BPSD
Medicinsk behandling kommer først på tale, hvis BPSD varer ved trods ikke-medicinske tiltag Visse symptomer lader sig sjældent/aldrig behandle medicinsk: apati, vandren, hæmningsløshed, råben, agnostiske illusioner, konfabulationer , delirøs psykose Emotionelle symptomer og adfærdsforstyrrelser ved Alzheimers sygdom og parkinsonistiske demensformer: antidementika (har måske forebyggende virkning) og især memantin donepezil,memantin Emotionelle/affektive symptomer : serotonerge antidepressiva sertralin,citalopram,mirtazapin evt. benzodiazepin oxazepam Psykose ved parkinsonistiske demensformer: bivirkning til dopaminerg behandling kolinerge antidementika (især ved LBD) rivastigmin evt . andengenerations antipsykotika ved LBD kun quetiapin/clozapin (aripiprazol) risperidon,olanzapin Adfærdsforstyrrelser og psykose, hvor pt. udgør en fare (uforudsigelig vold) eller er forpint: andengenerations antipsykotika ved LBD kun quetiapin/clozapin (aripiprazol) risperidon,olanzapin evt. antiepileptika som supplerende affektdæmpning karbamazepin Søvnforstyrrelser: melatonin melatonin evt. hypnotika zolpidem,zopiclon


Download ppt "BPSD Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens) Deskriptiv samlebetegnelse vedtaget ved consensus."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google