Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

‘Værktøjskassen – Skoleledelsen’ i relation til skole-hjem samarbejdet Vi skaber fremtidens multikulturelle skole ODENSE 07.02.2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "‘Værktøjskassen – Skoleledelsen’ i relation til skole-hjem samarbejdet Vi skaber fremtidens multikulturelle skole ODENSE 07.02.2011."— Præsentationens transcript:

1 ‘Værktøjskassen – Skoleledelsen’ i relation til skole-hjem samarbejdet Vi skaber fremtidens multikulturelle skole ODENSE 07.02.2011

2 Søndervangskolen – identitet  Folkeskole, Aarhus - Viby  309 elever/91 ansatte  80,1% tosprogede elever  20+ forskel. nationaliteter  Hovedsproggrupper: Dari/Pashto, Somali, Tyrkisk, Arabisk  Heldagsskole 0.-9. kl.

3 Opdrag

4 Udgangspunkt August 2008: o Faldende elevtal o Manglende tillid til skolen som grundskoleinstitution o Mangelsyn i stedet for ressourcesyn o Introvert forhold til omgivelserne o Lav grad af indflydelse fra forældre o Begrænset tilslutning til Skolebestyrelse samt forældreråd Opstartsmøde i ledelsesteam

5 Fundament, tilgang & grundsyn Vision, mission og værdigrundlag Strategi 2010-2015 – De 5 strategier  ’Styrket kommunikation ved branding og profilering’  ’Øget forældredialog og – empowerment’  ’Medarbejderudvikling og – kompetencer’  ’Faglig dokumentation’  ’Skolen som lokalt kraftcenter’ Ledelse

6 Vision Vores vision er at være med til at skabe vindere i fremtidens globale verden Ledelse

7 Værdier Ledelse

8

9 Sammenligning

10 ‘Øget forældredialog og empowerment’ Konkrete tiltag:  Deltagelse i SHIP – afsluttes 2011 (prioriteres fortsat – har derfor en fuldtidsfunktion som skole-hjemvejleder)  Samarbejdsprojekt med VIA – ‘Projekt Forældrekraft’  Oprettelse af sprogbaseret ‘Nøglepersonsmøder’ – 4 x årligt  Oprettelse af ‘Åben rådgivning’ med tosprogede lærere 1 x ugentligt  Udvidet porte folio for tosprogede lærere i forhold til bl.a. opsøgende arbejde i de kulturelle foreninger Ledelse

11 ‘Øget forældredialog og empowerment’ – skole-hjem vejleder

12 ‘Øget forældreinddragelse og empowerment’ - skole-hjem vejleder Mål:  Kortsigtet: - Øget forældreinddragelse af nydanske forældre  Langsigtet: - Minimere antallet af elever med bekymrende fravær - Udvikle metodik og redskaber til et godt skole-hjemsamarbejde

13 ‘Øget forældreinddragelse og empowerment’ - skole-hjem vejleder  Arbejdsopgaver: - Vejlede og støtte kolleger, ledelse og forældre - Skabe kontakt til forældregruppen - Deltagelse i møder på og udenfor skolen - Medvirke til arrangementer på skolen - Opsøgende arbejde i forhold til kontakt til foreninger - Hjemmebesøg - Opstarte projekter/aktiviteter - Deltagelse i konferencer - Samarbejde med interne og eksterne aktører

14 ‘Øget forældreinddragelse og empowerment’ Anbefalinger til det gode skole-hjemsamarbejde:  Hav et ressourcesyn og en anerkendende tilgang til forældrene  Gå i dialog med og opbyg en relation til forældrene  Giv forældrene indsigt og viden om skole-hjemsamarbejdet  Vær lyttende og forstående overfor forældrene  Afstem forventninger og krav til forældrene  Formuler tydelige og klare budskaber  Sørg for at udvikle skole-hjemsamarbejdet  Inviter forældrene på skolen

15 Status August 2010: o Elevfremgang for andet år o Øget tillid til skolen o Fortsat fokus på ressourcesyn o Ekstrovert fokus på omgivelserne o Elevråd 0.-5.kl./6.-9.kl. o Deltagelse i B&U Byrådet o Fuld skolebestyrelse o Forældreråd i min. 75% af klasserne

16 Fremadrettet fokus Skoleledelse SB Arbejdsgrupper Commitment til strategi

17 Fortid (det vil vi gøre mindre af…)Fremtid (det vil vi gøre mere af…) Fra en isoleret skole på toppen af Viby SydTil en åben og foretrukken lokal folkeskole for eleverne i Søndervangskolens distrikt (Mål: Øget elevtal – min. 50% af distriktselever går på skolen) Fra ’blot’ at være en skoleTil ’Søndervangskolen – som det lokale kraftcenter’, der har åben fra kl. 8-22 alle årets 365 dage med lokaler, indretning og funktioner, der benyttes af områdets beboere…. Fx udvidet rolle / funktion for Læringcenter Medborgerhuset / Helhedsplanen Intensiveret samarbejde med fx boligforeninger, partnerskaber, kontrakter og samarbejdsaftaler Fra fokus på børn fra 6-16 årTil fokus på børn fra 0-18 år (den røde tråd) Intensiveret samarbejde ml. skole og dagtilbud Børnehave-på-skole model Klub-på-skole model Ungdomsskole Bro til Ungdomsuddannelser Fremtidsscenarie – Søndervangskolen anno 2015… 

18 Fortid (det vil vi gøre mindre af…)Fremtid (det vil vi gøre mere af… Fra en stigende udskilning af elever til kommunale specialklasser Til større inklusion – opbygning af nye kompetencer, metoder og systematikker, så distriktets børn i højere grad kan blive her. (Særligt fokus på 0.-3. kl.) Fra at lærere / pædagoger kun primært er på skolen i undervisningstiden i heldagsskolen Til at de voksne er her i samme ’åbningstid’ som eleverne i heldagsskolen – dvs. en heldagsskole fra 8-16 ikke blot for børn, men også for voksne… Fra to lærere i én klasseTil flere voksne med forskellige faglige baggrunde om grupper af børn (lærere, pædagoger mv.) Målrettede specialiserede og faglige indsatser (udvidelse af vores lokale Videncenter) Ansættelse og inddragelse af andre – herunder forældre, der kan hjælpe med at løfte den komplekse opgave Fremtidsscenarie – Søndervangskolen anno 2015… 

19 Fortid (det vil vi gøre mindre af…)Fremtid (det vil vi gøre mere af… Fra én lærer, ét fag, én klasseTil high performance team bestående af fler- og tværfaglig professionelle. Profiltimer / - linjer, hvor fagrækken lægges ind under vores 3 profillinjer: : ’Science’, ’Action’, og ’Global’ (6.-9. årg.). Mini-profiltimer for 0.-5. årg. ’Basisgrupper’, aldersintegrerede hold og - differentiering (fx KRAI, ’årgange’, større fokus på inklusion) Fra ’alle kan det samme og ved det samme’ (enhedslæreren) Til øget specialisering / kerne- og spidskompetencer Fra traditionelle klasseværelser / - undervisningTil bredere læringsforståelse. Med RULL lægges op til ’ud af klasseværelserne’ og ind i fællesrum med multiindretninger – og funktioner og eksperimenterende tilgange, hvor eleverne er aktive og undersøgende Fra privatpraktiserende lærer/pædagogTil fælles professionsideal- og arbejdsgrundlag for ansatte på Søndervangskolen Fremtidsscenarie – Søndervangskolen anno 2015… 

20


Download ppt "‘Værktøjskassen – Skoleledelsen’ i relation til skole-hjem samarbejdet Vi skaber fremtidens multikulturelle skole ODENSE 07.02.2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google