Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vurdering af sygehusplaner baseret på:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vurdering af sygehusplaner baseret på:"— Præsentationens transcript:

1 Ekspertpanelets screening og vurdering af regionernes investerings- og sygehusplaner

2 Vurdering af sygehusplaner baseret på:
Samling af funktioner og specialer på færre enheder Efterlevelse ad Sundhedsstyrelsens anbefalinger på akutområdet Den præhospitale indsats Sammenhæng til andre regioner

3 Vurdering af konkrete anlægsprojekter har taget udgangspunkt i:
Projektets rolle i ny sygehusstruktur Mulige alternativer Behovsfremskrivning, kapacitetsudnyttelse, arealbehov og økonomi Produktivitets- og driftsforbedringer

4 Det fremtidige behandlingsbehov
Usikkerhed – vanskeligt at forudsige udviklingen Derfor behov for fleksibilitet Må ikke bygge for meget I perioden forudsat: 50 % vækst i ambulant aktivitet 20 % reduktion i sengebehov

5 Kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og byggepriser
Mere effektiv arealudnyttelse Mere effektiv opgaveløsning og resurseanvendelse Større krav til kapacitetsudnyttelse, specielt i ambulatorier Benyttes flere dage pr. år Benyttes flere timer pr. dag Dette giver alene en reduktion på 8 % af det samlede arealbehov Enestuer reduceres fra anbefalede 40 m2 til m2 Byggepriser reduceres i forhold til nogle regioners forudsætninger

6 En grovskitse for det danske sygehusvæsen i år 2020
Et sygehus i Københavnsområdet, som skal varetage de behandlinger, der kun skal foretages ét sted i landet Et andet højtspecialiseret sygehus i Århusområdet, som i samarbejde med ovenstående sygehus skal varetage behandlinger, som skal foregå to steder i landet To andre sygehuse – i Odense og Ålborg – der i dag varetager højtspecialiseret behandling, skal i en fremtidig struktur varetage specialiseret behandling I alt 18 akutsygehuse ud over Rigshospitalet 3 sygehuse med modificeret akutfunktion (Bornholm, Thisted og Nykøbing Falster)

7 Samlede indstillinger
Der er prioriteret 11 projekter Den samlede investeringsramme er 25 mia. kr. 15 mia. kr. fra kvalitetsfonden 10 mia. kr. regional egenfinansiering Finansieringstilsagn ledsages af en række forudsætninger og anbefalinger Forudsætninger skal være opfyldt inden tilsagn Anbefalinger kan gennemføres senere, men bør principielt være forudsætning for de endelige tilsagn Alle regioner får såvel positive som negative tilbagemeldinger – men i varierende omfang Ingen regioner får til alt, og ingen får på projektniveau det fulde ansøgte beløb

8 Anbefalinger vedrørende øvrige regioner
Nord: 3,2 mia. kr. til udbygning af Sygehus Syd i Ålborg Midt: 6,3 mia. kr. til udbygning af Skejby og 1,15 mia. kr. til fælles akutmodtagelse på Viborg Sygehus Syd: 6,3 mia. kr. til nyt Odense Universitetshospital og 0,9 mia. kr. til fælles akutmodtagelse på Kolding Sygehus Sjælland: 1,05 mia. kr. til samling af psykiatriske funktioner i Slagelse (herunder Sikringen) og 0,3 mia. kr. til fælles akutmodtagelse i Slagelse

9 Anbefalinger vedrørende Region Hovedstaden
Ekspertpanelet vurderer, at hospitalsplanen har et fornuftigt sigte… Ét hospital, der samler regionsfunktionerne – og er der, hvor behandlingen skal foregå, hvis den kun skal foregå ét sted i landet Fire fælles akutmodtagelser Bornholms Hospital skal fortsat have akutfunktion grundet særlige geografiske forhold …men på en række punkter er mindre ambitiøs end nogle af de øvrige regioners Sundhedsstyrelsens anbefalinger fraviges på akutområdet Uvisiteret adgang til fælles akutmodtagelser Bibeholdelse af akutfunktioner på nærhospitalerne Psykiatriplanen har perspektiver i forhold til en langsigtet bæredygtighed

10 Investeringsramme for Region Hovedstaden
1,85 mia. kr. til etablering af en Nordfløj på Rigshospitalet 2,25 mia. kr. til udbygning af Herlev Hospital 1,45 mia. kr. til udbygning af Hvidovre Hospital 0,55 mia. kr. til udbygning af Psykiatrisk Center Sct. Hans

11 Forudsætninger og anbefalinger for opnåelse af tilsagn
Mere detaljerede projektbeskrivelser forelægges Realisering af driftsbesparelser ud over de løbende produktivitetsforbedringer i sygehusvæsenet Klare, detaljerede og realistiske planer for den præhospitale indsats Anbefalinger Der udarbejdes planændringer, der indebærer reduktioner i antallet af sygehusmatrikler, og som sikrer efterlevelse af Sundhedsstyrelsens udmeldinger på det akutte område, herunder visiteret adgang til akutmodtagelserne Akutte patienter modtages i fælles akutmodtagelse

12 Den videre proces Er afleveret til regeringen
Drøftelser om rapportens anbefalinger Regeringen udmelder efter drøftelse med Danske Regioner 1. februar 2009 en samlet tilsagnsramme til de enkelte regioner – i alt 15 mia. kr. fra kvalitetsfonden Regionerne detaljerer projekterne Regeringen giver tilsagn om de enkelte projekter I en senere fase udmøntes de resterende 10 mia. kr. fra kvalitetsfonden

13 Den videre proces i Region Hovedstaden
Hospitals- og psykiatriplanerne fortsat grundlag for planlægningsarbejdet Der arbejdes videre med generalplanforslag for de enkelte hospitaler Når regeringens udmelding foreligger 1. februar 2009 indgår det i det videre planlægningsarbejde


Download ppt "Vurdering af sygehusplaner baseret på:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google