Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelses- og erhvervsvejledning opfattes som en proces, der foregår i et samspil mellem: • Oplysning • Undervisning • Praktiske aktiviteter • Personlig.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelses- og erhvervsvejledning opfattes som en proces, der foregår i et samspil mellem: • Oplysning • Undervisning • Praktiske aktiviteter • Personlig."— Præsentationens transcript:

1 Uddannelses- og erhvervsvejledning opfattes som en proces, der foregår i et samspil mellem: • Oplysning • Undervisning • Praktiske aktiviteter • Personlig samtale Definition 2005 (R.U.E.)

2 Definition fortsat … og som kan give grundlag for valg af uddannelses og beskæftigelse og de levevilkår, der knytter sig hertil. Vejledning bliver således en udviklingsorienteret, pædagogisk og ofte også en social proces, hvor indholdet, oplevelserne og værdien af de anvendte elementer omdannes til viden, erfaring og erkendelse, som danner grundlag for den vejledningssøgendes valg.

3 Vejledning i grundskolen Det sammenhængende vejledningsforløb med UEA 1.-5. klasse og UEA og uddannelsesbog fra 6. klasse skal være af høj kvalitet, således at •eleverne bliver i stand til at vælge uddannelse på et realistisk og fagligt grundlag •eleverne kan præsentere sig selv til den kommende ungdomsuddannelse eller 10. klasse

4 Vejledning i grundskolen fortsat •elevernes individuelle vejledningsbehov løbende vurderes og synliggøres •så mange elever som muligt bringes i stand til selv at kunne søge nødvendige informationer, herunder på den nationale portal www.ug.dkwww.ug.dk •eleverne forstår uddannelses- og erhvervsvejledning i et videre perspektiv

5 De nationale mål Vejledningen skal: •bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet •i særlig grad målrettes unge med særlige behov for vejledning •inddrage såvel den enkeltes interesser og personlige forudsætninger som det forventede behov for uddannet arbejdskraft og selvstændige erhvervsdrivende •bidrage til, at frafald og omvalg begrænses mest muligt

6 Og…. •bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende informationer om valg af uddannelse, uddannelsesinstitution og fremtidig beskæftigelse •være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser •have højere kvalitet og mere professionalisme. •fremme åbenhed og gennemsigtighed i uddannelserne og frit valg på udd.området

7 Reformen skal endvidere… •fremme åbenhed og gennemsigtighed i uddannelserne og frit valg på uddannelsesområdet •skabe klarhed og enkelhed i ansvaret for og ledelsen af vejledningen •sikre bedre udnyttelse af de offentlige ressourcer til vejledning •fremme innovation og iværksætteri.

8 Fælles Mål II for UEA 2008 •Globaliseringsstrategi fra april 2006: ”Fremgang, fornyelse og tryghed”: •Kapitel 1: I forlængelse af folkeskolens nye formålsparagraf vil ske en gennemgang af alle fagenes formål, og trinmålene skal tilpasses i overensstemmelse hermed

9 FM II UEA 2008 •Nyt folkeskoleformål: § 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. •Vejledningsloven pr. 1.8.08, især tidlig indsats

10 UEA – nøglebegreber, som er medtænkt, 1 •Livslang læring •Globalisering •Karriere •Kompetencer – herunder realkompetencer •Sammenhæng mellem uddannelse og erhverv

11 UEA – nøglebegreber, som er medtænkt, 2 •Entreprenørskab •IT •Ungdommens Uddannelsesvejledning •De fem liv – livsformer – er stadig med!

12 UEA på nettet Målene og formålet – de bindende tekster - er godkendt af ministeren. De vejledende tekster: Læseplan og undervisningsvejledning, i netudgave. (Ditto de nye 10. kl. fag)

13 Undervisningen skal lede frem mod….. •.. at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at….

14 Trinmål efter 9. klasse: Det personlige valg … •Anvende viden om egne kompetencer og forudsætninger •Gøre rede for samspillet mellem kompetenceudvikling, karriere og livslang uddannelse •Søge og anvende informationer om uddannelse og erhverv

15 Trinmål efter 9. klasse, Det personlige valg, fortsat •Redegøre for og anvende viden om krav og indhold i ungdomsuddannelserne •Anvende faglige begreber, som har relation til karriereplanlægning •Udarbejde en personlig uddannelsesplan

16 Trinmål efter 9. klasse: Uddannelse og erhverv •Udtrykke viden om sammenhænge mellem uddannelsesveje og erhvervsmuligheder •Beskrive erhvervsmuligheder lokalt, nationalt og internationalt •Kende til internationalisering i uddannelse og erhverv •Forholde sig til innovation og iværksætteri •Vælge relevante former for uddannelses- og jobsøgning

17 Trinmål efter 9. klasse: Arbejdsmarkedet … •Analysere arbejdsmarkedsforhold, herunder vilkår for medarbejdere og selvstændige •Kende til muligheder for at etablere og drive egen virksomhed

18 Trinmål efter 9. klasse Arbejdsmarkedet, fortsat •Kende til det globale arbejdsmarked •Anvende regler om undervisnings- og arbejdsmiljø •Forholde sig til ligestilling og ligeværd i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet •anvende viden om levevilkår og livsformer

19 UEA-undervisningen medvirker til, at mange unge lærer selv at søge informationer og arbejde med selvindsigt, således at vejledningsindsatsen kan differentieres og målrettes unge med særlige vejledningsbehov. UEA er fundamentet

20 •UEA – bistå •Vejledningssamtaler - forestå •Vejledningsaktiviteter: Hvilke er UEA-relaterede? Hvilke er U-bogs-relaterede? •Uddannelsesplaner •Klar opgave- og ansvarsfordeling - årsplan Samarbejdsaftale mellem grundskole og UU

21 Intro i 7. klasse - uddannelsessystemet •Ungdomsuddannelsesmulighederne introduceres i 7. klasse i forbindelse med undervisningen i det obligatoriske emne UEA (fra lovbem. V-loven)

22 Introkurser i 8. klasse •Alle elever – relevante for den enkelte elev •I alt 1 uge •Afvikles ”on location” •Mindst to steder

23 For- og efterbehandling af introkurser •…. sker i forbindelse med UEA- undervisningen i samarbejde med UU

24 Introkurser i 8. klasse ”Det er væsentligt, at der sker en grundig for- og efterbehandling af introduktionsugen, således at eleverne er opmærksomme på hensigten med aktiviteten.” Sker på elevens skole i forb. med undervisningen i UEA. Tilrettelægges af skolen med inddragelse af UU.

25 Uddannelsesbog i 8. klasse, 1 Eleven udarbejder inden udgangen af 8. klasse en uddannelsesplan med tilkendegivelse af sit foreløbige uddannelsesvalg. Uddannelsesplanen skal desuden indeholde elevens •præsentation af sig selv (faglige, personlige og uformelle kompetencer) •gennemførte vejledningsforløb og –aktiviteter samt begrundelse for og udbytte af de valgte aktiviteter

26 Uddannelsesbog i 8. klasse, 2 •behov for fremadrettede undervisnings- og vejledningsaktiviteter under hensyntagen til elevens uddannelsesvalg •elevens overvejelser om uddannelsesvalget og fremtidigt erhverv. Planen justeres løbende i samarbejde med forældremyndighedens indehaver, skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

27 Uddannelsesplanen i 8. og 9. klasse •I 8. og 9. klasse følger UU-vejlederen den unge med individuelle samtaler •I 8. og 9. klasse ajourføres uddannelsesplanen fortsat med bl.a. oplysninger om vejledningsforløbet, herunder begrundelse for eventuel særlig indsats, som vejledningsloven og folkeskoleloven giver mulighed for •Planen skal anvendes som grundlag for vejledningen og tilrettelæggelse af undervisningen, således at der tages udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer og behov for yderligere kvalificering.

28 Via fælles mål for UEA-undervisningen kan elevernes centrale kundskaber og færdigheder integreres i arbejdet med uddannelsesbogen, som er helt afhængig af elevernes grundlæggende faglighed og selvindsigt. Et tæt samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og skolen er en forudsætning for, at arbejdet kan koordineres. Men så er der også skabt basis for en høj kvalitet af arbejdet med elevernes individuelle uddannelsesplanlægning. Samarbejde og kvalitet

29 Vil uddannelsesbogen, uddannelsesplanen og elevplanen blive slået sammen? •Grundskolevejledningen er et vigtigt fundament, og måske vil samarbejdet mellem UU og skolen blive yderligere formaliseret, hvis afbureaukratiseringsprogrammet kommer til at indebære, at elevplanen, uddannelsesbogen og uddannelsesplanen bliver en helhed. •Det er ikke et spørgsmål om at ”slå dem sammen” men om logisk at betragte den enkelte elevs undervisnings- og vejledningsforløb som et samspil mellem den løbende elevevaluering, UEA og UU-vejledningen. Uddannelsesbogen – på vej ud?

30


Download ppt "Uddannelses- og erhvervsvejledning opfattes som en proces, der foregår i et samspil mellem: • Oplysning • Undervisning • Praktiske aktiviteter • Personlig."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google