Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ringsted-Odense, opgradering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ringsted-Odense, opgradering"— Præsentationens transcript:

1 Ringsted-Odense, opgradering
Projektets slutprodukt er et beslutningsgrundlag, der angiver muligheder for at reducere rejsetiden mellem Ringsted og Odense, med henblik på en realisering af timemodellens første etape. Det svarer til en rejsetid på 58 minutter mellem København og Odense. Grontmijs opgave omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med hastighedsopgradering op til 200 km/t på strækningen Ringsted-Odense. Foredraget omhandler fase 1 - Definitionsfasen Morten Mølgaard Nielsen

2 Formål med definitionsfasen

3 Disponering Formål med definitionsfasen
Projektets rammer. Organisering og workshop Bygværksmasse Proces for gennemgang af broer Fokus på øvrige anlægselementer med grænseflade til broer (Spor, Kørestrøm, Stærkstrøm, Arealer, Jordkonstruktioner) Miljø Bæreevnescreening Resume Anlægsoverslag Efter aflevering af definitionsfaserapport Hør mere Spørgsmål

4 Projektets rammer

5 Projektets organisering og grænseflader samt tidsplan
Afleveringsfrist Kontrakt 17. April 2013 Miljøkonsekvensvurdering 14. juni 2013 Definitionsfaserapport 30. sept. 2013

6 Opstartsworkshop

7 Bygværksmasse ekskl. Storebælt
Åbne og lukkede pladebroer, i alt 55 stk. ud af de 79 broer. vej-/stibærende broer (39) Sporbærende broer (40). Beton, i alt 65 stk. Stål, 9 stk. Tegl, 5 broer Den gennemsnitlige broalder er 64 år 10 broer der er fra 1800-tallet. 1900 – 1930: 12 broer 1954 – 1980: 23 broer. I forbindelse med Storebæltsbyggeriet (1988 – 1992) blev der opført i alt 26 broer. Overordnet set er der tale om en forholdsvis ældre bromasse, dog uden at tangere gammel bromasse. Der er ca. 1/3 broer (22 stk.) fra perioden 1859 til 1930´erne hvor jernbanerne for alvor blev anlagt i Danmark. Der er registreret 19 stk. støttemure og 113 stk. mindre bygværker på strækningen. 113 mindre bygværker 19 støttemure

8 Bygværksmasse – Storebælt Kyst - Kyst
Storebæltstunnelen: ca. 8,0 km tunnelrør Vestbroen: ca. 6,6 km efterspændt kassedragerbro Foto fra

9 Broer og konstruktioner, bygn./perroner Proces for gennemgang af broer
Projekteringsgrundlagsnotat Projektgrundlag (tegninger, strækningsvideo, generaleftersyn, fritrumsprofilmålinger, vedligeholdsoversigt, beregninger) Brooversigt med karakteristika Definitionsfaseskema (maks. 1 side pr. bro) Opdatering af brooversigt Bæreevnescreening Projektbeskrivelse

10 Definitionsfaseskema
Bygværksbetegnelse Oversigtsfoto Bygværksbeskrivelse Tilstand Forudsætning for ombygning Supplerende undersøgelser Teknisk løsning Økonomi Trafikale konsekvenser for bane Trafikale konsekvenser for vej/sti Vedligeholdsaftale Bemærkninger

11 Anlægselementer Arealer (permanente og midlertidige)
Anlægsarbejder, herunder jord- og afvandingsarbejder Broer og konstruktioner Sporanlæg Bygninger Kørestrøm Sikring og fjernstyring Stærkstrøm Tele Forst Andet

12 Sporanlæg Sporsænkning eller brohævning? Hvad er mest optimalt?
Hvilke parametre er styrende for valg af løsning Drift under udførelsen -> hvilket spærringsmønster kan accepteres. Hævningens/sænkningens størrelse Brofundamenternes bæreevne Er der sporskifter indenfor sænkningstracéet 16 brohævninger 14 nye broer

13 Kørestrøm Bro 20201.9 OF af Storebæltsvej
Spor skal sænkes 0,3 m og køreledningsanlægget skal optimeres med 0,125 m Bro OF af Storebæltsvej

14 Kørestrøm

15 Stærkstrøm – BPU Beskyttelses- og PotentialUdligningsområder og potentialudligning af broer Et område med nye regler 35 stk. BPU områder for broer Teknisk meddelelse nr. 67 af 7. februar Potentialudligning af broer og konstruktioner (gældende indtil BN er godkendt) Eksist. sporbærende broer: kun aptering skal potentialudlignes Eksist. vej/stibærende broer: ekstra: 40 x 5 mm fladjern på brodækkets underside Krav til nye broer er også angivet i TM67

16 Arealer Anlægsarbejder
Permanent og midlertidig arealerhvervelse 29 skærende veje hæves Banedæmninger Undersøgelsen er baseret på sammenligning af sikkerheden og der har ikke været fokus på med hvilken sikkerhed banen står i dag, men i stedet hvorledes sikkerheden ændres ved en hastighedsopgradering. Afvandingskonstruktioner Der er regnet med at ca. 70 % af grøftearealerne og dræn skal oprenses. Der til kommer 16 % der skal tilpasses i forbindelse med ændring af sporforløb og 14 % der skal ændres i forbindelse med klimatilpasning. Broarbejder: m2 Vejadgang: 10 m bred vej fra nærmeste vej

17 Miljø – Bro 15616, OF af Strandvejen
Broen er en 3-fags jordfyldt buebro fra 1854. Der er tinglyst fredning af broen , Eventuelle ændringer ved broen skal aftales med Kulturarvstyrelsen. Kulturstyrelsens journalnr. er /81. Fritrumsprofilet er krænket både i højden og i bredden i begge spor.

18 Brolængde Brobredde Broareal
Bæreevnescreening Bro-nummer Betegnelse Km Stræk-ning Kommune UF/OF Over-føring-er Spor-bæren-de Brolængde Brobredde Broareal Til-stand iht. G.E. Bæreevnescreening Status Type Bæreevne Årstal (tegn.) Bemærkninger 15408 Bringstrupvej 67.593 Rg-So Ringsted OF Vej 27,55 8,6 237 1 OK Brogr. I (T20+L12 og B40) 1959 15416 Hjortholmvej 68.809 27,4 4,7 129 2 SK 1924 Skiltet til 8 t aksel - Betonrør 70.380 Sorø UF Stenkiste 70.400 15424 Brohusevej 70.626 1984 15432 Ringstedvej 71.965 13,15 52,7 693 T20+L12 og B40 1939 15440 Slaglillevej 73.615 30,4 6,5 198 1983 15448 Tuel Å 74.700 Å 4,7 12,25 58 3 UN Spor 1897 15456 St. Ladegårdsvej 75.944 26,5 8,9 236 15464 Skovvej 76.547 5,7 9,55 54 LM71 1916 Eftervist af Rambøll i 2003, se bro 15472 Sorø Brovej 77.700 So 42,2 4,6 194 Brogr. III (T15+L12)

19 Broer og konstruktioner Opsummering – 79 broer
9 x andet 14 nye broer 1 ny overbygning 39 berøres ikke 15 UN 79 broer 16 hævninger

20 Broer og konstruktioner – Storebælt Vestbroen og tunnel
Afløbs-lås Overfladebehandling Nye nødskilte Døre Nødlys Vognprofilkontrolanlæg Nyt gelænder Overgangskonstruktioner

21 Anlægsoverslag Fordeling på anlægselementer
%-fordeling af overslag Arealer (permanente og midlertidige) 9 Anlægsarbejder, herunder jord- og afvandingsarbejder 7 Broer og konstruktioner 32 Sporanlæg 17 Bygninger Kørestrøm 28 Sikring og fjernstyring 1 Stærkstrøm 2 Tele Forst Andet

22 Efter aflevering af definitionsfaserapport Storebæltsløsningen
Vurdering af 4 tiltag for at finde 14 sekunder

23 Hør mere om Timemodellen
Hør mere om Ringsted – Odense ved Banedanmarks Projektleder Lars Deigaard på: Den Danske Banekonference 14. maj 2014 kl. 9:00 – 18:00

24 Slut – Spørgsmål?


Download ppt "Ringsted-Odense, opgradering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google