Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejde med video- og audiofiler i undervisningen • Et uformelt forsøg i en 2009 klasse med SA, Ma og Me i studieretningen. • Mange af lærerere eksperimenterede.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejde med video- og audiofiler i undervisningen • Et uformelt forsøg i en 2009 klasse med SA, Ma og Me i studieretningen. • Mange af lærerere eksperimenterede."— Præsentationens transcript:

1 Arbejde med video- og audiofiler i undervisningen • Et uformelt forsøg i en 2009 klasse med SA, Ma og Me i studieretningen. • Mange af lærerere eksperimenterede med inddragelsen af audio-og videofiler i undervisningen. • Disse blev brugt i både undervisnings- trænings- og studierummet. • I 2.g fik lærere og elever et klassesæt iPod touch, og den bliver brugt som platform. • Her beskrives og evalueres arbejdet i trænings- og undervisningsrummet.

2 Audiofiler • Dansk: eleverne producerede audiofiler til gennemarbejdning af lyrik. • Engelsk: eleverne afleverede audiofiler i stedet for traditionelle skriftlige opgaver. • Religion: eleverne afleverede audiofiler med deres analyser af tekster.

3 Videofiler • Dansk: eleverne indspillede ”Et dukkehjem” • Kemi: eleverne lavede parvis en videorapport.videorapport • Almen studieforberedelse: Eleverne lavede gruppevis en videorapport om produktion af bioethanol.http://www.youtube.com/watch?v =IemtMRd1700http://www.youtube.com/watch?v =IemtMRd1700 • Almen studieforberedelse: Eleverne lavede gruppevis en dokumentar om drivhuseffekten.dokumentar om drivhuseffekten

4 Konklusioner på spørgeskema vedrørende arbejde med video- og audiofiler i undervisnigen. • Udvider elevernes kompetencer med hensyn til it, planlægning og samarbejde. • Lærerne skal være meget præcise i deres anvisninger til eleverne. • Der skal arbejdes med video- og audiofiler i et længere tidsrum for at eleverne opnår et fagligt udbytte, som svarer til den tid de har investeret.

5 Anvendelse af iPod i undervisningen • Ved skoleårets start, august 2010, fik alle elever i 2.t udleveret en iPod til brug i undervisningen. Den må de også gerne bruges i fritiden. De har således deres egen musik og egne apps liggende på den. • Den bruges aktivt i flg. fag: da, hi, en, rel, sa, ma og me. Men den bruges også til internetsøgning i de øvrige fag. Se evt. bilag.bilag • Eleverne har forpligtet sig til at købe et antal apps i app-store for max. kr. 250,-. Indtil nu er det blevet til kr. 42,-.

6 Konklusioner på spørgeskema vedrørende anvendelse af iPod i undervisningen • Tilgængeligheden af iPod – lige ved hånden og hurtig at starte og bruge – giver motivation, øger hyppigheden af informationssøgning og giver tidsbesparelse • iPod’en er motiverende, eleverne synes, det er sjovt at arbejde med den. • Eleverne har ingen vanskeligheder med at tage iPod’en til sig, som et arbejdsredskab. • Eleverne synes ikke, at vi udnytter iPod’s potentiale.

7 Spørgeskemaundersøgelse vedrørende video-/audiofiler og iPod i undervisningen • I det følgende kan gennemgås de svarene, som danner baggrund for ovennævnte konklusioner.

8 Arbejde med video- og audiofiler FAGLIGHED • Eleverne mener generelt at få et større fagligt udbytte af at arbejdet – fordi det er mere forpligtende at stå foran et kamera/mikrofon (66.7%) – fordi man kun kan producere video-/audiofiler, hvis man har det faglige på plads (66.7%)

9 Arbejde med video- og audiofiler FAGLIGHED • Kun få elever – synes at opdage egne faglige svagheder (22,2%) – føler sig mere sikre i faglige problemstillinger (22,2)

10 Arbejde med video-/audiofiler KOMPETENCER • Eleverne mener generelt, at de er mere bevidste om – vigtigheden i at planlægge et projekt og i at følge planen (66,7%) – vigtigheden i at lytte til og forstå hinanden i gruppen (55,6%) – hvordan man kan formidle holdninger til andre (55,6%) – vigtigheden i at udnytte hinandens kompetencer

11 Arbejde med video-/audiofiler KOMPETENCER • Kun en mindre del af eleverne syntes – at deres egen kreativitet er kommet ind i ikke- kreative fag (44,4%) – at arbejdet med video-/adiofiler har gjort dem mere kildekritisk (33,3%)

12 Arbejde med video-/audiofiler MOTIVATION • Kun knap halvdelen af eleverne – har mere lyst til at arbejde med video-/audiofiler end med traditionelle afleveringer (38,9%) – har mere lyst til at arbejde med video-/audiofiler end at fremlægge på klassen (44,4%)

13 Arbejde med video-/audiofiler MOTIVATION • En stor del af eleverne synes det er sjovt – at vise egne film på Youtube (61,1%) – at følge antallet af visninger og se kommentarer fra ”fremmede” på Youtube (55,6%)

14 Arbejde med video-/audiofiler OPFYLDELSE AF FAGLIGE MÅL • Der er ingen klar tendens i elevernes svar, når de spørges om de – af læreren bliver gjort opmærksomme på præcise faglige mål (enig:27,8%, uenig: 38,9%, hverken/eller: 27,8%) – udelukkende får udbytte, hvis læreren stiller præcise krav (enig:44,4%, uenig: 16,7%, hverken/eller: 27,8%)

15 Arbejde med video-/audiofiler OPFYLDELSE AF FAGLIGE MÅL • Der er en klarere tendens, når eleven spørges om han/hun får et godt fagligt udbytte – arbejdet med video-/audiofiler skal bruges til at sætte sig ind i nyt stof (enig: 44,4%, hverken/eller 44,4%) – arbejdet med video-/audiofiler skal bruges til at bearbejde allerede kendt stof (meget enig: 16,7%, enig: 56,6%, hverken/eller: 22,2%)

16 Arbejde med video-/audiofiler FORHINDRINGER • Der tegner sig ikke et helt entydigt billede af elevernes opfattelser af de forhindringer, vi spurgte til. Den store spredning af svarene kunne afspejle de forskelle, der er på elevernes tekniske og it-mæssige kunnen. • Dog var der en stor del, der mente, at der altid er noget, der driller ved introduktionen til et nyt program (meget enig: 11,1%, enig: 56,6%)

17 Arbejde med video-/audiofiler TIDSFORBRUG • Der er en klar tendens i svarene om tidsforbrug i forhold til fagligt udbytte. Således mente – 44,4% at det faglige udbytte i forhold til tidsforbrug var for ringe – 66,7% at det faglige udbytte i forhold til tidsforbrug efter halvandet år er blevet bedre

18 Anvendelse af iPod i undervisningen FAGLIGT INDHOLD • Den konstante mulighed for opslag (ord og begreber) på nettet giver over halvdelen af eleverne større faglig sikkerhed: (meget enig: 11,1%, enig: 50%) • En tredjedel synes, at de fagspecifikke apps øger fagligt udbytte (33,3%)

19 Anvendelse af iPod i undervisningen FAGLIGT INDHOLD • Der er ikke en klar tendens, når eleverne spørges om det faglige udbytte af anvendelsen af iPod i forbindelse med en studietur til Rom. Dette hænger sandsynligvis sammen med, at 50% svarer, at de kun i ringe grad brugte deres iPod fagligt på studieturen.

20 Anvendelse af iPod i undervisningen MOTIVATION • Over halvdelen af eleverne foretager oftere informationssøgning på nettet, fordi deres iPod er lige ved hånden (meget enig: 38,9%, enig: 50%) • Over to tredjedele ser iPod som et stykke legetøj, der samtidig styrker fagligheden (meget enig: 5,6%, enig: 66,7%) • Over halvdelen synes, det er sjovere at foretage tests på iPod end med blyant og papir (enig: 55,6%)

21 Anvendelse af iPod i undervisningen OPFYLDELSE AF FAGLIGE MÅL • Et lille antal elever mener at få større udbytte af opgaver stillet via iPod end stillet på traditionel vis (enig: 4%, hverken/eller 55,6%) • Lidt under halvdelen af eleverne mener, at muligheden for konstant online-søgning betyder, at eleverne nogle gange ved mere end læreren (meget enig: 5,6%, enig: 33,3%)

22 Anvendelse af iPod i undervisningen FORHINDRINGER • Der en klar tendens i elevernes opfattelse af forhindringer i forbindelse med brugen af iPod. Det er et stykke teknik, de hurtigt er blevet fortrolige med. – første gang man bruger en ny app er der altid noget, der driller: uenig: 77,8%, meget uenig: 5,6% – der er regelmæssige problemer med at downloade filer til iPod: uenig: 38,9%, meget uenig; 16,9% – potentialet med anvendelse af apps fra app-store udnyttes ikke: meget enig: 16,7%, enig: 38,9%

23 Anvendelse af iPod i undervisningen TIDSFORBRUG • Der er ikke en klar tendens, når eleverne spørges om den tid, de har brugt for at lære deres iPod at kende • Men klar tendens i udsagnet om,at iPod sparer tid, fordi den er lige ved hånden: meget enig: 33,3%, enig: 61,1%


Download ppt "Arbejde med video- og audiofiler i undervisningen • Et uformelt forsøg i en 2009 klasse med SA, Ma og Me i studieretningen. • Mange af lærerere eksperimenterede."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google