Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Louise Bøttcher & Jesper Dammeyer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Louise Bøttcher & Jesper Dammeyer"— Præsentationens transcript:

1 Louise Bøttcher & Jesper Dammeyer
Handicappsykologi Hvordan professionelle kan skabe udvikling for mennesker med funktionsnedsættelser Louise Bøttcher & Jesper Dammeyer NNDR konference 2010

2 Program Psykologiske forståelser af handicap.
Eksempler på at skabe udvikling: Læring blandt børn med svær cerebral parese. Problemskabende adfærd. Mennesker med svære handicap. NNDR konference 2010

3 Handicapforståelser Mål: At blive bevidst om hvilke forståelser, vi hver især bringer med os, og hvilke betydninger forståelserne har i forhold til at arbejde pædagogisk og behandlings-mæssigt med børn med handicap. NNDR konference 2010

4 Psykologiske forståelsesmodeller af handicap
Biologiske og individorienterede Relationelle forståelser: Funktionalistisk Humanistisk/eksistentialistisk Kulturel minoritet Virksomhedsteoretisk - dialektisk forståelse NNDR konference 2010

5 Den biologiske handicapforståelse
Biologisk defekt (hjerneskade) Handicap (spasticitet, kognitive problemer etc.) NNDR konference 2010

6 Den funktionelle handicapforståelse
Biologisk defekt Funktion Samfund NNDR konference 2010

7 FN’s standardregler om handicap:
Betegnelsen ”handicap” betyder tab eller begrænsning af muligheder for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Den beskriver relationen mellem et menneske med funktionsnedsættelse og dets omgivelser. Formålet med denne betegnelse er at sætte fokus på mangler ved omgivelserne og mangler ved de i samfundet iværksatte aktiviteter, som for eksempel information, kommunikation og uddannelse, der forhindrer mennesker med funktionsnedsættelse i at deltage på lige vilkår med andre. (FN´s standardregler for ”Lige Muligheder for Handicappede”) NNDR konference 2010

8 Funktion Samfund NNDR konference 2010

9 Funktion Funktions- nedsættelse Samfund NNDR konference 2010

10 Funktion Funktions- nedsættelse Samfund NNDR konference 2010

11 Funktion Funktions- nedsættelse Samfund Handicap (efter Lieth)
NNDR konference 2010

12 Eksempel 1: Socialministeriet, 2002 NNDR konference 2010

13 NNDR konference 2010

14 NNDR konference 2010

15 Den eksistentielle handicapforståelse
Biologisk defekt ”Mit barn/jeg er meget handicappet og har brug for hjælp til alt.” Handicap 1 ”Jeg vil ikke acceptere at være handicappet.” Handicap 2 ”Vi finder praktiske løsninger til problemer i hverdagen.” Handicap 3 NNDR konference 2010

16 Den kulturelle handicapforståelse
Almindelige samfundsinstitutioner Handicap-subkultur NNDR konference 2010

17 Aspies for Freedom ”We know that autism is not a disease, and we oppose any attempts to "cure" someone of an autism spectrum condition, or any attempts to make them 'normal' against their will. We are part of building the autism culture.” NNDR konference 2010

18 ”Døve udgør en kulturel og sproglig minoritet.”
NNDR konference 2010

19 Kendetegn Eget sprog Egen historie Egne foreninger
Egne skoler og universiteter Egne olympiske lege NNDR konference 2010

20 Historien fremføres som betydningsfuld
Egypterne så (måske) på de døve som hellige. Aristoteles ( f Kr.) – ”Døve hinsides fornuft fordi de ikke kan tale.” Galvaniske forsøg og Voltaire. Milano-kongressen 1880. NNDR konference 2010

21 Videoklip NNDR konference 2010

22 Døve (med stor D) ønsker ikke nødvendigvis at tale eller høre, men derimod at få anerkendt tegnsproget og opnå kulturelle rettigheder. NNDR konference 2010

23 Ofte opstår der en konflikt mellem et ”medicinske syn” og et ”kulturelle syn” på døvhed. F.eks. i forhold til nye teknologier som Cochlear Implant. NNDR konference 2010

24 NNDR konference 2010

25 ”Deaf children face a number of wrenchin difficulties and extraordinary challenges. The human community is characterized by speech, and that speech is summarized by a mother saying ”I love you”…if we fail to correct a problem when we have the means at hand, we violated our oaths as healers.” (House, 1995 in Blume, 1999) NNDR konference 2010

26 ”The cochlear implant is experienced, within the deaf community, as yet another attempt at socio-cultural genocide…” (Sourdes en Colére, in Blume, 1999) NNDR konference 2010

27 ”We deaf, what do we see in all the newspapers and on the television: ”Extraordinary invention of doctor Chourard: 17,000 deaf mutes can hear and speak”. We smile. Why not bleach the blacks and blacken the whites?” (French Deaf, in Blume, 1999) NNDR konference 2010

28 At blive ligesom de andre - eller,
Inklusion: At blive ligesom de andre - eller, kunne deltage i et multikulturelt/multifunktionsnedsættelses- samfund. En sociale konstruktion af handicap. At være handicappet er at indgå i særlige praksissammenhænge – at tilhøre en kulturel minoritet. NNDR konference 2010

29 Den dialektiske handicapforståelse
Barnets udvikling Typisk barn Sociale krav NNDR konference 2010

30 Primære defekter Primære defekter (organiske, sensoriske, neurologiske): Motoriske funktionsnedsættelser Sansedefekter Perceptionsforstyrrelser Kognitive vanskeligheder NNDR konference 2010

31 Sekundære afledte defekter
Sekundære defekter (manglende udvikling af højere mentale funktioner, manglende tilegnelse af kulturelle tegn og redskaber) Primære defekter (organiske, sensoriske, neurologiske) NNDR konference 2010

32 Den dialektiske handicapforståelse
Aktiviteter, krav og forventninger i sociale praksisser Sekundære defekter (manglende udvikling af højere mentale funktioner, manglende tilegnelse af kulturelle tegn og redskaber) Primære defekter (organiske, sensoriske, neurologiske) Handicap NNDR konference 2010

33 Den dialektiske handicapforståelse
Barn med handicap, fx CP Sociale krav Barnets udvikling NNDR konference 2010

34 Barnets deltagelse i aktiviteter i sociale og kulturelle praksisser
Barnets kognitive, sociale, motoriske færdigheder og funktionsnedsættelser Barnets deltagelse i aktiviteter i sociale og kulturelle praksisser NNDR konference 2010

35 Den dialektiske handicapforståelse
Handicappet opstår ud fra et modsætningsforhold mellem den handicappede persons forudsætninger (motorisk, sansemæssigt, kognitivt og/eller socialt) og omgivelserne i form af aktiviteter i de kulturelt bestemte, sociale praksisser. Handicappet ændrer sig over tid i takt med, at personen og de sociale praksisser, som barnet eller den voksne med handicap deltager i, udvikler sig. NNDR konference 2010

36 Den dialektiske handicapforståelse, fortsat…
De sociale praksisser er skabt gennem en historisk udvikling, og kulturelle traditioner og værdier er over tid blevet indlejret i de sociale praksisser. Det dialektiske handicapsyn indeholder således en kulturhistorisk forståelse. Handicappet må analyseres i de konkrete, fysiske og sociale sammenhænge, hvor mennesker med handicap deltager og handler. Det dialektiske handicapsyn er således kontekstuelt og handleorienteret. NNDR konference 2010

37 Handicapforståelser i praksis
Er ofte implicitte. Er ofte fagligt funderede. Kommer til udtryk gennem de mål, forskellige faggrupper sætter for deres arbejde og deres faglige praksis i det hele taget. Er en udfordring i tværfagligt samarbejde: NNDR konference 2010

38 Handicapforståelser i praksis
Biologisk forståelse-> Fx behandle den biologiske defekt, fx botox, operation, kapsler. Funktionel forståelse-> Fx arbejde med funktionen ”at komme rundt”. Eksistentiel forståelse -> Fx træne praktisk problemløsning i forhold til personlige mål; hvordan komme til at spille fodbold. Dialektisk forståelse-> Hvordan kan man arbejde på at mindske uoverensstemmelsen mellem barn og omgivelser gennem fælles udvikling af barn og omgivelser? NNDR konference 2010

39 Netværksorienteret forståelse
NNDR konference 2010

40 Læring blandt børn med svær cerebral parese
Eksempel på et igangværende forskningsprojekt på en specialskole

41 Eksempel: At lære bogstaver, at lære at læse og skrive
Dreng på 8 år med svær CP. Store, grove bevægelser. Kan bevæge sig på gulvet, ellers med gangvogn eller kørestol. Kommunikerer med tegn, enkelte ord, begyndende kommunikation med talecomputer. Kognitive vanskeligheder særligt ind for det executive område. Detaljeorientering, tendens til at perseverere, manglende evne til selv at danne sig et overblik. Pædagogisk har han et stort behov for en fast og ensartet struktur, hvor han hele tiden ved hvad han skal nu, hvor længe og sammen med hvilken voksen. NNDR konference 2010

42 Videoklip NNDR konference 2010

43 Hvilke faktorer har betydning for størrelsen af Mortens handicap?
Hjælpemidler: Computer, plade med joystick & knap, arbejdsstol. Den ’store’ struktur: Hver fredag arbejder læreren og Morten sammen foran computeren, hvor de laver omtrent de samme aktiviteter i samme rækkefølge Den ’lille’ struktur: Læreren støtter Morten i hans selvvalgte aktivitet; At skrive HAÅS. Mortens egen motivation for at skrive HAÅS NNDR konference 2010

44 Den dialektiske handicapforståelse
Aktiviteter, krav og forventninger i sociale praksisser Sekundære defekter (manglende udvikling af højere mentale funktioner, manglende tilegnelse af kulturelle tegn og redskaber) Primære defekter (organiske, sensoriske, neurologiske) Handicap NNDR konference 2010

45 Håndtering af problemskabende adfærd
CDH februar 2010

46 Case John er 10 år og er psykisk udviklingshæmmet og døvblind som følge af meningitisinfektion i toårsalderen. De seneste par år er John blevet tiltagende mere selvskadende og udadreagerende. Når John ikke får sin vilje, f.eks. ikke får lov til at spise det mad, han får fat i, kan han begynde at bide sig selv i armen, og nogle gange slår han også ud efter personale. Når du skal hjælpe John, f.eks. med at få sko på, kan han pludselig slå og sparke ud efter dig, og flere kvindelige pædagoger har oplevet, at han har grebet hårdt fat i deres bryster. John virker meget frustreret. NNDR konference 2010

47 Hypoteser Smerter. Skader på hjernen som direkte eller indirekte følge af meningitisinfektionen. Stress. Manglende struktur og forudsigelighed. Kommunikative vanskeligheder, som gør det svært for ham at udtrykke sine ønsker, følelser og behov. John mangler stimulering. Lav selvværdsfølelse. Frustrationer knyttet til seksualitet. NNDR konference 2010

48 Teoretiske vinkler Adfærdsteori – indlærte adfærdsmønstre (eller kognitive skemaer) Humanistisk/eksistentiel teori – selv og selvværd. Psykodymaniske teorier – konflikter og drift. Relationsorienteret forståelse - samspil og kommunikation. NNDR konference 2010

49 Hvem: Den problematiske adfærd opstår oftere blandt de handicapgrupper, som har svære sociale, kognitive og sproglige funktionsnedsættelser – det vil fx sige mennesker med autismespektrumforstyrrelser (Gillberg, 1995), udviklingshæmning (Mathews et al., 2004; Gillberg, 1995) og døvblindhed (Louiselli, 1992). Men også personer med opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD) (Jørgensen, 2010) og andre grupper med mere specifikke kognitive, sociale eller sproglige funktionsnedsættelser, kan udvise problemskabende adfærd. NNDR konference 2010

50 Grundforståelse: Den problematiske adfærd er udviklet over tid og i konkrete kontekster, hvor personen med handicappet indgår i et samspil med omgivelserne. Den problematiske adfærd er derved meningsfuld for personen med handicappet givet personens erfaringer og sociale betingelser, også selv om den problematiske adfærd kan virke meningsløs i situationen. NNDR konference 2010

51 Personalets dobbelte udfordring:
De skal arbejde med at finde mening i en adfærd, der kan være ganske udfordrende at håndtere og de skal turde analysere deres egen rolle i udviklingen af den problematiske adfærd. NNDR konference 2010


Download ppt "Louise Bøttcher & Jesper Dammeyer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google