Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Repræsentantskabsmøde – DGI-huset i Århus 11. november 2010 Velkommen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Repræsentantskabsmøde – DGI-huset i Århus 11. november 2010 Velkommen."— Præsentationens transcript:

1 1 Repræsentantskabsmøde – DGI-huset i Århus 11. november 2010 Velkommen

2 2 1.Velkomst Anders Balle Formand for LC-Lederforum Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010

3 3 2.Valg af dirigent og referent Anders Balle Formand for LC-Lederforum Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010

4 4 3.Formandens beretning Mundtlig beretning 2008-2010 Anders Balle Formand for LC-Lederforum Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010

5 5 Formandens beretning LC-Lederforum – ledergrupper og medlemstal - 2010 Skolelederforeningen (DLF): 4475 / 23 repr. Frie Skolers Ledere (FSL): 780 / 4 repr. Ledergruppen (Uddannelsesforbundet) 190 / 1+1 repr. 2004: Lederforeningen S81-lederne Formidlernes Lederforum DP-Leder Lederkredsen i FSL Københavns Skolelederforening/SKK Ledergruppen i LVU VUC-lederne Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010 Jan.’10 5445

6 6 Formandens beretning LC-Lederforum – ledergrupper og medlemstal - 2008 Skolelederne (DLF): 4150 / 21 repr. Lederkredsen (FSL): 697 / 4 repr. Ledergruppen (LVU): 187 / 1+1 repr. Kbhvn. Skolelederfor.(SKK): 306 / 2 repr. DP-Leder: 60 / 1+1 repr. 2004: Lederforeningen S81-lederne Formidlernes Lederforum DP-Leder Lederkredsen i FSL Københavns Skolelederforening/SKK Ledergruppen i LVU VUC-lederne Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010 Jan ‘08 5400

7 7 Formandens beretning Januar 2009: Ledergruppen/LVU + DP-Leder > Ledergruppen/Uddannelsesforbundet Januar 2010: Lederkredsen/FSL > Frie Skolers Ledere - Selvstændig aftaleret fra 1. april 2011 - Selvstændigt sekretariat fra 1. januar 2012 Juli 2010: SKK > Skolelederforeningen, Københavns Kommune (SKK) Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010

8 8 Formandens beretning August 2010: Erhvervsskolelederne i Danmark Lokalefællesskab og sekretariatsmæssigt samarbejde med Skolelederforeningen Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010

9 9 Formandens beretning 2009: Temadebat i FU Skal LC-Lederforum være mere end et aftalefællesskab og en ramme om overenskomstmæssige spørgsmål? Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010

10 10 Formandens beretning 2009: Aftaler i FU -Fælles kursusvirksomhed -Alle kurser åbne for alle -Samarbejde med FTF’s kursusvirksomhed -Fælles synliggørelse på www.lc-lederforum.orgwww.lc-lederforum.org -Øget sekretariatssamarbejde -Fælles konsulentmøder (afholdes løbende) -Fælles konsulentuddannelse (gennemført 2009/10) -Årlig fælles temadag -Fælles bestyrelsesmøde i Operaen (afholdt 19.nov.2009) -Aktuelle opgaver og fremtidige visioner: -Fortsat udvikling af den fælles hjemmeside -Fælles kompetenceudvikling i forhold til ledelsesopgaven -Fælles seminar/kursus – ”anderledes” fælles ledelsesarrangement Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010

11 11 Formandens beretning OK ’08 – kommuner og regioner Selvstændig lederoverenskomst fra 1. april 2009 -Funktionsoverenskomst – pæd.-adm. lederstillinger (- SFO) -Nyt lønforløb og grundlønsindplacering -Ekstraordinære generelle lønforhøjelser 1. april 2009 -Kontraktansættelse af øverste skoleleder (+15%) -Aftaleretten varetages af den lokale afdeling af LC-Lederforum -Tillidsmandssystem -AKUT-midler Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010

12 12 Formandens beretning OK ’08 – frie skoler - staten -Generelle lønforhøjelser 1. april 2009 -Toppen af intervallerne hæves for alle ledere -Pension af løntillæg -Højere grad af decentral løndannelse -Kompensation for frynsegoder på det private område -Lederuddannelse (>diplom til alle) Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010

13 13 Formandens beretning OK ’08 – Uddannelsesforbundets område -Generelle lønforhøjelser for alle ledere -Toppen af intervallerne hæves for alle ledere -Efteruddannelse mv. -Følger de statslige regler Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010

14 14 Formandens beretning LC-Lederforum varetager lederoverenskomsten fuldt ud -LC-Lederforum varetager overenskomsten i alle led -Aftalekompetencen er delegeret til LC’s lokale lederforum og omfatter lederne i folkeskolen, ungdomsskolen og sprogcentre -LC-Lederforum sidestilles med øvrige LC-organisationer -Kompetence til at føre afskedssager på lederområdet tillægges LC- Lederforum -LC kan alene delegere ledersager til LC-Lederforum -Alle lederkonsulenter forhandler på vegne af LC-Lederforum -LC-lederforum får egne AKUT-midler i forbindelse med lederoverenskomsten på det kommunale og regionale område -På det statslige område fungerer systemet som hidtil Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010

15 15 Formandens beretning LC-Lederforum varetager lederoverenskomsten fuldt ud Status nov. 2010 Løn (§ 3-§ 8) Indplacering af ledere og mellemledere i den nye grundlønsmodel er på plads i alle kommuner, ligesom de lokale afdelinger har aftalt lokale lønmidler til lederne, herunder vilkår for varetagelse af den nye TR-funktion. LC-Lederforum har meddelt KL uenighedssager i 7 kommuner, der pr. 1. maj 2010 endnu ikke har indgået lokale aftaler om tid til TR-arbejdet. Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010

16 16 Formandens beretning LC-Lederforum varetager lederoverenskomsten fuldt ud Status nov. 2010 Ansættelsesform (§ 2) Forhandling af vilkårene for åremåls- og kontrakt-ansættelse sker med LC-Lederforum centralt på vegne af LC. Nov. 2010: Relativt begrænset antal Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010

17 17 Formandens beretning LC-Lederforum varetager lederoverenskomsten fuldt ud Status nov. 2010 Uddannelseskrav (§ 1) Overenskomsten bestemmer i § 1, at ledere og mellemledere skal have undervisningskompetence inden for undervisningsområdet og ret til at undervise - og det forudsættes, at de opfylder de uddannelseskrav, der stilles i henhold til relevant lovgivning. Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010

18 18 Formandens beretning LC-Lederforum varetager lederoverenskomsten fuldt ud Status nov. 2010 Uddannelseskrav (§ 1) ”LC-Lederforum har den principielle opfattelse, at ledere i folkeskolen bør have en relevant faglig uddannelse suppleret med en relevant lederuddannelse. Relevant faglig uddannelse er som udgangspunkt en læreruddannelse, idet skolelederen skal have grundig indsigt i grundskolens læreprocesser for at kunne varetage den daglige pædagogiske ledelse i skolen samtidig med at lederuddannelsen skal sikre den ledelsesfaglige dimension i arbejdet. I enkelte situationer kan LC imidlertid anerkende, at anden uddannelse end læreruddannelsen kan være relevant faglig baggrund for lederarbejdet, såfremt den pågældende på anden vis har erhvervet sig de nævnte kompetencer.” Hidtil har LC-Lederforum forhandlet/anerkendt 7 tilfælde, hvor skolelederen har dokumenteret alternativ kompetenceudvikling og ansættes efter LC ‘s lederoverenskomst Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010

19 19 Formandens beretning LC-Lederforum varetager lederoverenskomsten fuldt ud Status nov. 2010 Dækningsområde (§ 1) Aktuel drøftelse med KL og BUPL om overenskomstmæssig grænsedragning af afdelingslederstillinger i folkeskolen, hvor hidtil særskilt SFO inddrages i skolens indskolingsafdeling: LC-lederforum: Stillingen er omfattet af LC’s lederoverenskomst (funktionsoverenskomst) BUPL: Stillingen kan være omfattet af den fællespædagogiske lederoverenskomst KL: Kommunen bør ansætte den bedst egnede og følge den pågældendes overenskomst Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010

20 20 Formandens beretning OK ’11- Den overordnede ramme Reguleringsordningen udmønter for første gang negativt –Det kommunale område: -1,23 –Det regionale område: -1,24 –Det statslige område: - ?,?? Beskeden lønudvikling i de private overenskomster i 2010 –Der aftales ikke lønstigninger i 2011. –2011 bruges til at bringe den kommunale lønudvikling på niveau med lønudviklingen i den private sektor” (KL: Fælles udfordringer-fælles løsninger) Begrænsede midler til OK-11 Uafklaret grundlag/OK-periode (2 årig) Fleksible krav – ikke konfliktudløsende krav Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010

21 21 Formandens beretning OK ’11- Generelle krav – Kommune og region KTO’s krav •Generelle procentvise lønstigninger med henblik på sikring af reallønnen •Fortsat reguleringsordning •Tjm-pens.-reguleringsprocent forhøjes •Forlængelse af opsigelsesvarsel for overenskomstansatte •Videreførelse af retten til seniordage / seniorbonus Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010

22 22 Formandens beretning OK ’11- Specielle krav – lederoverenskomsten - kommune og region Status d.d. •Fortsat lokal løndannelse •Centralt tillæg til grundløn 46 •Bilag 1 / præciseret vejledning •Lokalt aftalt kvalifikationstillæg –skal-tillæg for fx. diplomuddannelse •Lokalt aftalt funktionstillæg –skal-tillæg for undervisningsopgaver •Obligatorisk forhandling hvert år om sammenhæng mellem ledelsesopgaver og vilkår Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010

23 23 Formandens beretning OK ’11- Specielle krav – lederoverenskomsten - kommune og region Status d.d •Pensionsprocenten for overenskomstansatte forhøjes •Fastholdelse og forbedring af gruppeliv •Forsikringssum flere gange •Forhøjelse af dødsfaldsummen •Forhøjelse af aldersgrænsen 67>70 •Obligatorisk seniorsamtale •Autorisationstillæg for ledende psykologer indskrives •UU-lederne indskrives Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010

24 24 Formandens beretning OK ’11- Specielle krav – staten Status d.d. Forhøjelse af intervallønnen for alle stillingskategorier •Med henblik på at matche leder-lønniveauet på tilsvarende områder ønskers en forhøjelse af samtlige lønintervaller – også for at sikre fastholdelse og rekruttering. Indførelse af nyt interval for forstandere på særlig store skoler på 175 årselever og derover •Enkelte efterskoler er væsentlig større end de øvrige og der ønskes derfor et nyt intervalløn som matcher disse særligt store skoler. Pensionsprocenten for overenskomstansatte forhøjes. Ændring af § 39, stk. 3 således, at ledere alene har ret (og ikke pligt) til at undervise. •Den enkelte skole/bestyrelse skal selv kunne drøfte forstanderens arbejdsforhold i lighed med grundskoleområdet. Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010

25 25 Formandens beretning Behandling og godkendelse Debatspørgsmål??: •Funktionsoverenskomsten (BUPL LC-LF) •Beskedenhed/konflikt v. OK-11? •LC-LF - fremtid, samarbejdet, ??? Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010

26 26 4.Forslag til vedtægtsændringer Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010

27 27 4.Forslag til vedtægtsændringer § 5 Stk. 1: LC-Lederforum ledes af et forretningsudvalg, der består af to medlemmer fra hver ledergruppe i LC- Lederforum § 5 Stk. 1: LC-Lederforum ledes af et forretningsudvalg, der består af et ledermedlem fra hver LC-organisation. Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010

28 28 4.Forslag til vedtægtsændringer § 5 Stk. 2.: De enkelte ledergrupper udpeger selv deres repræsentanter i forretningsudvalget § 5 Stk. 2.: De enkelte organisationers ledergrupper udpeger selv deres repræsentant i forretningsudvalget Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010

29 29 5.Godkendelse af regnskab Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010

30 30 5.Godkendelse af regnskab Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010 Regnskab for perioden 1. 1. 2008 - 31.12.2009 Status Indtægter 2008 Ud Ind 2008Kontingenter: kr. 10/medlem Ikke indbetalt 0,00 24.aprOverført fra 2006-07 60.184 Udgifter 2008 1.sepHjemmeside 3.710 18.sepFU - mødeudgifter 4.019 30.oktRepræsentantskabsmøde 32.263 31. dec 2008 20.192 Indtægter 2009 31. decDeltagerbetaling / Operaen 65.196 Udgifter 2009 20.augDomæne / hjemmeside 420 19.novFællesarrangement / Operaen 65.196 31.dec 2009 19.772 Budgetforslag for perioden 1.1.2010 - 31.12. 2011 Udgifter 2010 15.febDomæne / hjemmeside 429 11.novRepræsentantskabsmøde 59.500 Indtægter 2011 JanuarKontingenter: kr. 10 / medlem 54.450 Udgifter 2011Anslået 10.000 Status 31.dec.2011 4.293

31 31 6.Eventuelt Repræsentantskabsmøde – 11. nov. 2010


Download ppt "1 Repræsentantskabsmøde – DGI-huset i Århus 11. november 2010 Velkommen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google