Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Helhed i børn og unges hverdag Ålborg Kommune 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Helhed i børn og unges hverdag Ålborg Kommune 2013"— Præsentationens transcript:

1 Helhed i børn og unges hverdag Ålborg Kommune 2013
Dorrit Christensen Pædagogisk Innovation Implementering og Ledelse

2 Oplæg til debat Den politiske udfordring
Er ”Helhed i børn og unges hverdag” svaret ? Fokusering – alles ansvar – samlet strategi Paradigmeskifte? Dorrit Christensen Pædagogisk Innovation Implementering og Ledelse

3 Den politiske udfordring
Dorrit Christensen Pædagogisk Innovation Implementering og Ledelse

4 2 udfordringer Vi skal til gengæld lave den skole, der gør, at de kan håndtere det Udfordring For mange børn og unge lærer ikke nok i skolen For mange børn og unge mister motivation for læring For mange børn og unge bliver ikke inkluderet i fællesskabet Vi kender ikke fremtiden og dens udfordringer. Dorrit Christensen Pædagogisk Innovation Implementering og Ledelse

5 I år 2075 går nuværende 0. klasse på pension. De skal i den
mellemliggende periode finde ud af hvad vi skal leve af leve med leve for uden at udpine jorden og hinanden. Dorrit Christensen Pædagogisk Innovation Implementering og Ledelse

6 Velfærdsklemmen - 2013 Sociale problemer – ulighed og eksklusion
Uddannelsesproblemer – kønsforskelle og frafald Manglende arbejdspladser Skolesystemet (børn og unge) er samspilsramt politisk, strukturelt, organisatorisk Færre resurser til velfærd Stram økonomisk styring - stat og kommune .Stort forventningspres fra borgerne Dorrit Christensen Pædagogisk Innovation Implementering og Ledelse

7 Personlige kompetencer
til fremtiden Dorrit Christensen Pædagogisk Innovation Implementering og Ledelse

8 Bevidsthed om hvem de selv er, og at det er OK
Hvilke kompetencer skal vi give de unge med? Bevidsthed om hvem de selv er, og at det er OK Dorrit Christensen Pædagogisk Innovation Implementering og Ledelse

9 Hvilke kompetencer skal vi give de unge med?
Bevidsthed om at deres trivsel og kompetencer skabes i relationer og er kontekstafhængige Dorrit Christensen Pædagogisk Innovation Implementering og Ledelse

10 Hvilke kompetencer skal vi give de unge med?
Evnen til at reflektere, kommunikere og opsøge og give respons og feed back Dorrit Christensen Pædagogisk Innovation Implementering og Ledelse

11 Interview med autentiske spørgsmål + Opstilling af gåder
Hvilke kompetencer skal vi give de unge med? De skal kunne arbejde i skabende og forpligtende praksisfællesskaber Interview med autentiske spørgsmål + Opstilling af gåder Dorrit Christensen Pædagogisk Innovation Implementering og Ledelse

12 kroppen - følelser – sanser – intuition
Hvilke kompetencer skal vi give de unge med? Evnen til også at bruge kroppen - følelser – sanser – intuition en vej til læring og erkendelse Dorrit Christensen Pædagogisk Innovation Implementering og Ledelse

13 Er helhed svaret? Her og nu og på sigt
Dorrit Christensen Pædagogisk Innovation Implementering og Ledelse

14 Læringstrekant Knud Illeris
Viden – forståelse – færdighed Indhold Motivation – følelser - vilje Drivkraft H Handling – kommunikation – samarbejde Samspil

15 Samspil Ikke brud – men helhed i relationer
At blive set og anerkendt, som den man er At være i gensidig aktiv kontakt At indgå i forpligtende og arbejdende fællesskaber At være i og blive en del af en relation til voksne og børn Der er muligheder Sammenhængende tid til nærvær Udvikle den professionelle relationskompetence Didaktik for forældre-samarbejde Dorrit Christensen Pædagogisk Innovation Implementering og Ledelse

16 Drivkraft Ikke afbrud – men helhed i arbejdsprocesser - med mulighed for succes og stolthed Aktiviteten skal give mening + Indflydelse på mål og proces Tilpas udfordring + fleksible arbejds- og aktivitetsformer Respons på produkt og resultat + feed-back til eftertanken Der er muligheder Dygtige medarbejdere. Tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde (teamsamarbj. styrkes) Tid til fordybelse Ny teknologi Dorrit Christensen Pædagogisk Innovation Implementering og Ledelse

17 Indhold Ikke brudstykker - men helheder i indhold.
Helhed opstår i barnet som en oplevelse Barnet kan forholde sig til indholdet, knytte an, se nytten Helheder begrunder arbejdet med brudstykker Helhed: indtryk, bearbejdning, udtryk Helhed betyder flerhed i bearbejdning – sproglig, eksperimenterende, produktiv, musisk Der er muligheder Der er mange erfaringer allerede at bygge videre på

18 Vertikal støtte til – helhed 0-18 år
Helhed i børnenes opvækst – tidlig indsats Velfærdssamfundet tager sig af børnene – en ubrudt kæde af tilbud Tidens forældre – ønsker fodfæste / involvering Børn og unge modnes - opbygger selvtid, selvrespekt og stolthed Der er muligheder Samarbejde mellem lærere, pædagoger, sundhedspleje Fokus på overgange Socialrådgivere på institutioner/skoler + omlægning af PPR til inklusiv praksis Lokalmiljøet – en social base – et samarbejde mellem institutioner Nye strukturer - Store organisationer + små enheder Dorrit Christensen Pædagogisk Innovation Implementering og Ledelse

19 Det kalder på et lære- være-miljø på skoler, hvor
Skoledagen er præget af en gennemgribende helhed og sammenhæng: i relationer, indhold, arbejdsprocesser, struktur Kreativitet er en dimension i alle fag og i tværfaglige læringsforløb Den pædagogiske praksis styrker foretagsomhed og handlekraft hos eleverne De pædagogiske aktiviteter tilrettelægges, så eleverne er aktive, eksperimenterende og bruger krop og sanser Skolens læringsmiljø er indrettet så det understøtter og udfordrer elevernes forskellige måde at lære på De professionelle bruger hinanden som faglige og tværfaglige læringspartnere Samværet er inkluderende Det gælder også ungdomsuddannelserne Dorrit Christensen Pædagogisk Innovation Implementering og Ledelse

20 Fokusering – alles ansvar Fælles strategi
Dorrit Christensen Pædagogisk Innovation Implementering og Ledelse

21 Fokus helhed 0-18 år Aktiviteterne giver mening – er tilpas udfordrende Børn og unge indgår i forpligtende fællesskaber Forældre er en aktiv resurse Helhed og sammenhæng i relationer, læreprocesser, indhold Læringsmiljøet er differentieret Udgangspunktet er anerkendelse af barn/ung – af styrkesider og potentialer Dynamisk tid og struktur Dorrit Christensen Pædagogisk Innovation Implementering og Ledelse

22 Fokus –> prioritering –> et fælles ansvar
Fokuseret vision Politiske prioriterede mål Målrettet resurse Organisatorisk tilpasning Faglighed Strategisk kompetence udvikling Dorrit Christensen Pædagogisk Innovation Implementering og Ledelse

23 Horisontal støtte til helhed 0-18 år Det store og det lille fællesskab i en kommune
Relations-arbejde Læringsmiljø Samarbejde på tværs Udforskende Det pædagogiske personale Rammer for samarbejde mellem parterne Lokale principper og handleplaner Kompetenceudvikling Allokering Lokal ledelse og administration Central strategi og handleplan –system og helhed Strategi for kompetence-udv. Central Ledelse og administration Prioritering Cirkulær kommuni-kation Politikere Dorrit Christensen Pædagogisk Innovation Implementering og Ledelse

24 Strategisk kommunikation
Cirkulær kommunikation Cirkulær kommunikation Nyt politisk grundlag Politisk niveau Politisk aftale og mål Centralt adm. niveau Central strategi og handleplan Kvalitetsrapporter analyser, dialog Decentralt institutionsniveau Evaluering af praksis Lokale principper og handleplaner Inddragende samarbejdsformer Bruger niveau Relationer børn/børn, børn/voksne, voksne/voksne Bedst praksis Dorrit Christensen Pædagogisk Innovation Implementering og Ledelse

25 Skridt på vejen – fra politisk beslutning til praksis
Survey: Hvordan ser praksis ud? Bred debat med følgegruppe og interessenter Udviklingsprogram med centrale og decentrale udviklingsprojekter Kompetenceudvikling af ledere, lærere, pædagoger, undervisere og vejledere Nødvendige organisatoriske tilpasninger – centralt/decentralt Central strategi – og lokale principper Handleplaner – central og decentral Evalueringer og årlig status Dorrit Christensen Pædagogisk Innovation Implementering og Ledelse

26 Paradigmeskifte ? Dorrit Christensen Pædagogisk Innovation Implementering og Ledelse

27 Der er behov for En målrettet udvikling – alle er med – fælles strategi Professionel relations – kompetence Didaktik for forældresamarbejde Et differentieret læringsmiljø Rammer for en demokratisk livsform Kreative læreprocesser Helhed i arbejdsprocesser – IT som integreret værktøj Fleksible organisationsformer Sammenhængende dynamisk tid og struktur

28 Giver det et behov for et paradigmeskifte?
Transformations-forandring En gennemgribende ændring i strategi, strukturer, systemer, processer. Det kræver ændring i kulturen, adfærden og mind-settet at implementere forandringen Transitions-forandring Afvikle gamle handle- og tænkemåder for at fremme nye Udviklings-forandring Forbedring og justering af aktuel tilstand. Anderson og Anderson

29 Spørgsmål. I den aktuelle debat italesættes 2 forskellige vurderinger af forandringsbehovet. Vi er godt i gang med den nødvendige forandring, men har brug for justeringer Der er tale om et paradigmeskifte. Der er brug for en gennemgribende ændring af skolens og ungdomsuddannelsernes læringsmiljø, kultur og struktur Hvad mener I?

30 Dorrit Christensen Pædagogisk Innovation Implementering Ledelse
Tlf


Download ppt "Helhed i børn og unges hverdag Ålborg Kommune 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google