Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vand i Urbane områder – Partnerskab for klimatilpasning og innovation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vand i Urbane områder – Partnerskab for klimatilpasning og innovation"— Præsentationens transcript:

1 Vand i Urbane områder – Partnerskab for klimatilpasning og innovation
Vand i Urbane områder – Partnerskab for klimatilpasning og innovation ”VAND I BYER” Hvad har vi fået pengene til. IP-eksemplerne bør ændres til triple-helix projekter. Start med regnvandsbassinerne. Økonomi-gennemgangen – modellen med at kommuner og forsyninger betaler for opgaver hos virksomheder er OK hvis der er tale om udviklingsopgaver. Det er således kun udviklingsdelen af udgifterne der kan bruges til medfinansiering. Vigtigt at være bevidste om at en del af et budget er en satsning (= med udvikling). Satsningen må ikke overskride EU's udbudsregler. De virksomheder der involveres skal være medlem af ViB. Jørn tjekker EU's udbudsgrænse (forsyningsdirektivet, tjenesteydelsesdirektivet) – hedder det 1,5 mio eller 3 mio. Understreg fællesværdien af det her projekt. Kan trække på erfaringer og udviklinger på tværs af hele landet og på tværs af institutioner. Ved at gå med i ViB kan kommuner short-cutte nogle udviklingsopgaver, og firmer kan få nye varer på hylden. Formelle rammer Dagens produkter

2 Fra Søhuset / ansøgningsfasen: Det bliver svært!
Men det skal nok lykkes!

3 Tak til dem der hjalp ekstra meget i skrivefasen
Henrik Lemke, IDA Mette Hedegaard, Grontmij|Carl Bro TI: Ulrik Hindsberger DHI: Jørn Rasmussen og Hans Enggrob KU: Marina B Jensen og Peter Holm DTU: Birgitte Hoffmann og Karsten Arnbjerg-Nielsen

4 Dagens program 10.00 Velkomst, mål og metoder for dagen Partnerskabets formelle rammer, oplæg og diskusioner Mål, midler og indhold for de fælles generelle aktiviteter og de seks hovedaktiviteter Frokost Triple-helix muligheder på de seks hovedaktiviteter Valg af styregrupper/tid i egen type af organisation Opsamling og afrunding

5 Mål for dagen Stiftende partnerskabsforsamling
Godkendelse af kontrakt Underskrifter Valg af styregruppemedlemmer Overblik over hvad Vand I Byer er og ikke-er Formelt Reelt Hvad skal til for at vi lykkes Start de generelle aktiviteter Første arbejder med at matchmake Få (genopdaget) lyst til at være med

6 Hvor vil vi gerne være Om 2 år:
Der afholdes årlig partnerskabsdag med alle partnere og 8-10 møder med specifikke emner Mere end 50% af deltagende partnere er med i et innovationsprojekt Der er iværksat projekter, der går i dybden med hvert sit problem Der er udviklet 2-3 nye løsninger og disse er i gang med at blive testet Om 5 år: Der er udviklet 1-3 fyrtårne der anvendes i forbindelse med eksport VIBs resultater anvendes som standard ved både planlægning, teknologivalg og drift

7 Mål for dette oplæg Hvad projektet Vand I Byer er og ikke-er
Hvad er udfordringen? Hvad vil vi – og hvad kan lade sig gøre i VIBs rammer? Hvad er strukturen? Eksempler Tid og økonomi Tid til diskussion

8 Der er hårdt arbejde at løse udfordringen med byer og klima
Der er hårdt arbejde at løse udfordringen med byer og klima Byer er både problemet og løsningen for klimaændringer Løsninger for byer SKAL findes Der er tænkt meget - handlet (for) lidt Der er behov for: Tænk stort Tænk praktisk Samarbejde på tværs Nye produkter og markeder Branding af branchen

9 Hvad skal der til for at byer er klimarobuste og giver god velfærd?

10 Nuværende og fremtidigt problem: For meget vand de forkerte steder
(Københavns Kommune, 2009)

11 De simple løsninger kender vi godt - vi skal videre

12 Vi har brug for mange ideer og vinkler

13 Muligheder ifm. ekstra afvanding
1 Lokale tiltag (nedsivning, små opstuvninger) 2 Ændret arealdisponering (blå områder) 3 Rensning og udledning til recipient 4 Fraseparering af fællessystemer 5 Ændrede /differentierede servicemål 6 Bedre akut beredskab 7 Større afløbssystemer (transport, opmagasinering, styring)

14 Muligheder og barrierer
1 Lokale tiltag (nedsivning, små opstuvninger) Svær, dyr og næppe tilstrækkelig i bykerner 2 Ændret arealdisponering (blå områder) Nye samarbejdsformer og ændret formål nødvendigt 3 Rensning og udledning til recipient Nye teknologier skal udvikles 4 Fraseparering af fællessystemer Svær, dyr og næppe tilstrækkelig 5 Ændrede /differentierede servicemål Fordelingspolitisk svær, dyr og pt. ulovlig 6 Bedre akut beredskab Er nødvendigt, men aldrig tilstrækkelig 7 Større afløbssystemer (transport, opmagasinering, styring) Fordelingspolitisk dyr, ude-af-øje-ude-af-sind

15 Forskningsbehov Mulighed Behov 1
Lokale tiltag (nedsivning, små opstuvninger) Test og dokumentation af ny teknologi 2 Ændret arealdisponering (blå områder) Beslutningsstøtte 3 Rensning og udledning til recipient Ny teknologi, ønskeligt? 4 Fraseparering af fællessystemer 5 Ændrede /differentierede servicemål Social science /beslutningsstøtte 6 Bedre akut beredskab Sensorer (radar), beslutningsstøtte 7 Større afløbssystemer Materialer, styring

16 …til klimarobuste byer med lav CO2-udledning og fortsat velfærd
Vand I Byer – hvad vil vi? Samfundsmæssigt: Branchemæssigt: …til klimarobuste byer med lav CO2-udledning og fortsat velfærd Med fokus på byens vand Transformationen af danske byer fra klimasensitive enheder med stor CO2-udledning… fra klimasensitive enheder med stor CO2 - udledning UNIK CHANCE FOR AT ANALYSERE PRAKSIS FORDOMSFRIT, TESTE OG DOKUMENTERE I 1:1, PROMOVERE BRANCHEN OG NYE LØSNINGER, BEDRE FODSLAG MELLEM HOVEDAKTØRER

17 Vand i Byer set fra bevillingsgiver (1)
1 af 3 partnerskaber (andre 2 på sundhed) bevilget af Rådet for Teknologi og Innovation under Forskningsstyrelsen Formål: Strategiske partnerskaber er en ny måde at tænke i markante strategiske innovationssatsninger, der fokuserer på at løse nogle af de store samfundsmæssige udfordringer, Danmark står overfor i de kommende år samtidig med, at forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet fremmes. Indhold Bløde netværk, matchmaking, formidling, markedsanalyser og strategier Videnopbygning, herunder nyttiggørelse, med udgangspunkt i konkrete behov

18 Vand i Byer set fra bevillingsgiver (2)
Startbevilling på 25 mio kr Reserveret yderligere 25 mio. kr til innovationskonsortier (2 stk) og erhvervsPhD-ere Penge gives til universiteter og GTS-institutter 50% med-finansiering skal sikres, ellers lukkes vi (hurtigt)

19 VIB set fra partnerskabsledelsens side
I starten høj fokus på Matchmaking Ideskabelse Øvrige generelle aktiviteteter Analyser af teknologier, vidensbehov mv Brugerstudier, fokusgrupper til nye løsninger Specifik videnhjemtagning og eksportaktivitet ... Det vi laver i dag er et eksempel på generelle aktiviteter også høj fokus på start af udvalgte ”dybe” projekter Udvid personkredsen

20 Innovationsprojekter går i dybden, spindes ud og ”kommer tilbage” med ny viden
Urban Water Facility Triple Helix Innovationsprojekt Afprøvning, demonstration, evaluering Urban Water Facility Triple Helix Innovationsprojekt Afprøvning, demonstration, evaluering Urban Water Facility Triple Helix Innovationsprojekt Afprøvning, demonstration, evaluering Urban Water Facility Triple Helix Innovationsprojekt Afprøvning, demonstration, evaluering Urban Water Facility Triple Helix Innovationsprojekt Afprøvning, demonstration, evaluering Urban Water Facility Triple Helix Innovationsprojekt Afprøvning, demonstration, evaluering Urban Water Facility Triple Helix Innovationsprojekt Afprøvning, demonstration, evaluering Urban Water Facility Triple Helix Innovationsprojekt Afprøvning, demonstration, evaluering Urban Water Facility Triple Helix Innovationsprojekt Afprøvning, demonstration, evaluering Triple Helix Innovationsprojekt Afprøvning, demonstration, evaluering Urban Water Facility Ide Id é Resultat Resultat Off. Myndigheder miljø, planlægning Forsyningsselskaber vand og spildevand Virksomheder producenter, rådgivere Forsknings- og Vidensinstitutioner Ingeniørvidenskab, bydesign, miljøkemi Regulerer og efterspørger progressivt Implementerer de gode resultater Udvikler nye produkter og ydelser Styrker forskningen og uddannelserne

21 Generelle krav til innovationsprojekter (flere i projekthåndbogen)
Skal styrke innovation og vækstpotentiale i målgruppen Projekterne skal relatere sig til partnerskabets faglige fokusområde og bidrage til opfyldelse af partnerskabets mål Projekterne skal understøtte udvikling af ny viden samt formidling og nyttiggørelse af forsknings- og videninstitutionernes viden, med udgangspunkt i virksomhedernes konkrete behov Projekterne skal baseres på en aftale mellem de involverede parter, hvor mål, succeskriterier og forventede effekter for projektet fremgår klart Resultaterne efterfølgende formidles til en bredere kreds

22 Yderligere krav til innovationsprojekter
Hensyntagen til ligelig fordeling mellem partnere og regioner  Triple/quatro-helix samarbejdsstruktur Myndigheder Forskning og vidensinstitutioner Virksomheder Slutkunde Gearing af midler – projektbudget > 3 * RTI-midler Projektet skal bidrage til mindst et af de fysiske temaer (P1,P2 og P4) og mindst ét af de tværgående temaer (P3, P5 og P6) Brugerdreven/åben innovationstilgang i ansøgningsfasen (behovsformulering, idéudvikling og forankring) Projektporteføljen skal være landsdækkende – alle regioner Projekter skal have fyrtårnspotentiale SMV deltagelse

23 Hovedaktiviteter i VIB – ofte på tværs af muligheder og barrierer

24 Hvad er det DU brænder for?
Hvad er det DU brænder for? Universiteter GTS Producenter Rådgivere Kommuner Stat Interesseorg. Teknologiudvikling Beslutningsstøtte Test/ dokumentation Velfærd Marked

25 Innovationsprojekt – eksempel 1: Drift af grønne regnvandsbassiner
F&U Livscyklusanalyser Cost-benefit / Cost-efficiency Plantemodeller Målinger Driftserfaringer Nye muligheder Målinger Virksomheder Målfastsættelse Prioritering af indsats Hvad er muligt? Slutbruger Formål: Eksperter i Lokal afledning Bedre rensegrader Myndighed

26 Innovationsprojekt – eksempel 2: IT i komponenter
Sensor-udvikling Metodeudvikling Datamining IT-struktur Fysisk struktur Markedsgørelse F&U Virksomheder Incitamenter Slutbruger Formål: Viden om system Driftsoptimering Eksport Myndighed

27 Innovationsprojekt – eksempel 3: Sundhed og vand
Virksomheder Sammenhæng mellem vandkvaliteter og anvendelse Simuleringsmodeller Test på cases Udvikling af risikomodeller Sensorteknologi F&U Eksisterende og kommende plangrundlag (Krav til) måleprogram Slutbruger Formål: Hvad sker der ud over klima? Bedre beslutninger Myndighed

28 Hvad skal der til før vi lykkes?

29 Vand i byer Organisatorisk: DTU Miljø DTU Management KU DHI TI
Økonomisk: Alle!!! Der er tre muligheder: 50 mio kr projekt 100 mio kr projekt 0 projekt

30 Spilleregler og medfinansiering
Highlights fra kontrakt Regler for fortrolighed og deling af informationer Styregruppe med ret vide beføjelser Ikke-støtte-modtagere 2/3 af pladserne i styregruppen Mulighed for at træde ind og ud af VIB Vi ”kører” når 2/3 af partnerne har underskrevet Medfinansiering Generelle aktiviteter Tid (1 person*dags deltagelse = 1 dag til planlægning eller andre generelle aktiviteter) Kontanter Innovationsprojekter Tid (derfor skal alle deltagere være med i VIB)

31 Dokumentation af udgifter
Rapportering omfatter alle partnere, dog således at kun partnere der modtager tilskud omfattes af revisionsvilkår, mens øvrige partnere udfylder skemaerne og sender dem til projektlederen med underskrift fra Økonomichef eller tilsvarende. Rapporteringen skal være projektleder i hænde senest 14 dage før raporteringen til bevillingsgiver.

32 Gennemsnitligt input i PQ mandemåneder pr. partner pr. år
Videns-inst. Produ-center Råd-givere Forsy-ninger Kom. & Stat Inter-esseorg 2010 1.7 1.9 6.1 1.3 2011 2.4 6.9 2012 2.9 8.7 2.6 2013 3.9 2014

33 Finansieringsmodeller – eksempel 1 (Alt målt i mio kr)
Finansieringsmodeller – eksempel 1 (Alt målt i mio kr) Partnere Udgifter, tid Udgifter, udstyr Ompostering/ indtægter Netto Viden 1 2,0 0,0 - 2,0 Viden 2 3,0 - 3,0 Producent 1 1,0 Producent 2 7,0 10,0 Rådgiver - 1,0 Forsyning 0,5 2,5 Offentlig 3 Interesse 14,5 8,0 -5,0 17,5 RTI

34 Organigram

35 Centrale udfordringer og muligheder
Centrale udfordringer og muligheder 10-15 mio kr årligt er mange penge! Kan det betale sig? Hvad med konkurrenterne? Kan det lade sig gøre? Det er os der kan det! Vi kan få det sjovere og tiltrække nye ressourcer! Vi bliver et rigere samfund Hvad sker der hvis vi ikke gør det?

36 Grov tidsplan 2010 2011 2012 2013 2014 Analyser, udredninger X
Matchmaking (X) Videnhjemtagning Eksportaktiviteter Første IP-proj igang 10 IP-proj/IK igang Formidling internt Formidling eksternt

37 Lidt finere tidsplan for 2010
April Maj Juni Q3 Q4 Stiftende partnerskab x Matchmaking, ideskabelse 26/5 9/6 Andre generelle aktiviteter (surveys, videnhjemtagning, workshops) IK-ansøgning på LAR, Scenarier Styregruppemøder (x x) Første IP bevilget 2*IK bevilget

38 Det altafgørende vi har brug for er:
Aktiv deltagelse i generelle aktivititer Aktiv deltagelse i at formulere og deltage i IP-projekter / IK-projekter Finansiering af hele deltagerkredsen Genovervej og indsend evt. supplerende interesseerklæring (eller stem med fødderne i løbet af projektet)

39 God fornøjelse med at finde gode partnere og projekter


Download ppt "Vand i Urbane områder – Partnerskab for klimatilpasning og innovation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google